“ΑΘΕΚΑΖ” Ηαιχξ μνίζαηε ζηεκ ηνηζδηάζηαηε ακαπανάζηαζε ηεξ Ανπαίαξ Αζήκαξ!Φεβνμοάνημξ 2009      Haris B.
Αθήναι 2  Οθμπυξ μαξ είκαη ε πανμοζίαζε (ακαπαναζηάζεηξ με πνήζε Ε/Ρ),ηςκ μηθμδμμηθχκ θάζεςκ ηεξ πυιεξ ηςκ Αζεκχκ, απυ η...
Αθήναι 1Μη θονηυηενεξ πνμκηθέξ πενίμδμη  ηεξ ηζημνίαξ ηςκ Αζεκχκ 1.ΙΡΗΕΚΑΪΗΕ ΑΘΕΚΑ 2.ΑΞ΢ΑΪΗΕ ΑΘΕΚΑ (600-479π.΢.) 3.ΗΘΑ...
ΙΡΗΕΚΑΪΗΕ ΑΘΕΚΑ (1 απυ 2)   Ε πενημπή ηεξ Αζήκαξ θαημηθείηαη απυ ημοξ πνμσζημνηθμφξ πνυκμοξ.Γονήμαηα μανηονμφκ ηεκ πανμ...
ΙΡΗΕΚΑΪΗΕ ΑΘΕΚΑ (2 απυ 2)  Απυ ημ μοθεκασθυ ακάθημνμ πμο οπήνπε ζηεκ θμνοθή ηεξΑθνυπμιεξ ειάπηζηα ίπκε έπμοκ μείκεη. Γίκα...
Άπμρε απυ ρειά ηεξ Αθνυπμιεξ υπμο είκαη εοδηάθνηηε ε θάημρε ηςκ θηηνίςκ.
Άπμρε απυ δοηηθά. Ε είζμδμξ ημο ηείπμοξ, ημ ακάθημνμ θαη ζημ βάζμξ μ Ρμεηηυξ.
Άπμρε απυ κυηηα-ημ ζεμείμ πμο βνίζθεηαη ζήμενα ημ ζέαηνμ ημο Δημκφζμο. Ε κυηηαπιεονά ήηακ θαηά πμιιά μέηνα πημ παμειή απ υ...
Άποψη από ανατολικά. Διακρίνεται ο κεντρικόσ δρόμοσ του ανακτόρου καθϊσ και η τετράγωνη     αυλή του. Χαρακτηριςτική ε...
Αρχαϊκή Ανπασθή Αζήκα (600-479 π.΢.)     1. Ε Νυιε     2. Ε Αθνυπμιε     3. Ε ΑγμνάReturn          “E...
Ε Νυιε (1 απυ 2)  Ε ανπασθή επμπή γηα ηεκ Αζήκα ζεμαημδμηείηαη με ηνίαζεμακηηθυηαηα γεγμκυηα. Πεκ ηονακκία ημο Νεηζίζηνα...
Ε Νυιε (2 απυ 2)   Οηε μκήμε αοηήξ ημοξ ηεξ κίθεξ, μη Αζεκαίμη πηίδμοκ ημκπνχημ καυ ηεξ Αζεκάξ Κίθεξ ζηα πνμπφιαηα ζημ ί...
Νακμναμηθή άπμρε ηεξ Αζήκαξ απυ δοηηθά, πενίπμο απυ ημ ζεμενηκυ Νενηζηένη.
Ηάημρε ηεξ ανπασθήξ Αζήκαξ. Νενηβάιιεηαη απυ ημ Νεηζηζηνάηεημ ηείπμξ. Νάκςανηζηενά, ζημ ακμηπηυπνςμμ ηνίγςκμ, ε Αγμνά. Ηάη...
Ε Αθνυπμιε  Οηεκ Αθνυπμιε πηίδμκηαη μη πνχημη μκεμεηχδεηξ καμί. Μπνχημξ, γκςζηυξ θαη ςξ "ανπαίμξ κεχξ" αθηενχζεθε ζηεκΑζε...
Γεκηθή άπμρε ηςκ μκεμείςκ ηεξ ανπασθήξ Αθνυπμιεξ
Άπμρε απυ δοηηθά. Οε πνχημ επίπεδμ δηαθνίκεηαη ημ ηείπμξ "εκκεάπιμκ”.
Οε πνχημ επίπεδμ μ οπυ θαηαζθεοή Ννμπανζεκχκαξ θαη δίπια ημο μ  "ανπαίμξ κεχξ". Νάκς δεληά ζημ βάζμξ, δηαθνίκεηαη ε Αγμνά.
Μ "ανπαίμξ κεχξ". Μ καυξ ηεξ Αζεκάξ πμο θαηαζθεοάζηεθε γφνς ζημ 520 π.΢. Παζεμέιηά ημο δηαθνίκμκηαη θαζανά αθυμα θαη ζήμεν...
Πα ανπασθά πνμπφιαηα. Ανηζηενά, μ μηθνυξ καυξ ηεξ Αζεκάξ Κίθεξ με ημκ βςμυ ημο.
Άπμρε απυ βυνεηα. Μ "ανπαίμξ κεχξ" με ημκ ηςκηθυ θίμκα-ακάζεμα θαη ημ πνυποιμ.      Return
Ε Αγμνά  Πεκ πενίμδμ αοηή, γηα πνχηε θμνά δηαμμνθχκεηαη μ πχνμξηεξ Αγμνάξ. Μ πακάνπαημξ Ιοθεκασθυξ δνυμμξ μεηαηνέπεηαηζηε...
Νακμναμηθή άπμρε ηεξ Αγμνάξ απυ ηα ακαημιηθά. Οε πνχημ επίπεδμ ε πεγή. Οημ βάζμξ απυ δεληά πνμξ ηα ανηζηενά, καυξ ημο Δία ...
Άπμρε απυ βυνεηα. Οε πνχημ επίπεδμ, ημ Θεςθυνεημκ υπμο δμιμθμκήζεθε μΊππανπμξ απυ ημοξ "ηονακκμθηυκμοξ" Ανμυδημ θαη Ανηζημ...
Απυ δεληά πνμξ ηα ανηζηενά: Καυξ ημο Δία (υπμο ανγυηενα ζα πηηζηεί ε Οημά ημο  Γιεοζενέμο Δηυξ πμο ζα πάνεη θαη ημ υκμμα)...
Πμ Βμοιεοηήνημκ (500 π.΢.). Πεηνάγςκμ μηθμδυμεμα με αμθηζέαηνμ ζημ εζςηενηθυ ημο.    Γθεί ζοκεδνίαδακ μη εθιεγμέκμη βμο...
Πμ Ννοηακηθυκ (550-525 π.΢.) . Νηζακμιμγείηαη υηη ανπηθά πνεζίμεοζε ςξ θαημηθία ημο Νεηζίζηναημο. Ηαηά ημοξ πνυκμοξ ηεξ δε...
Πμ Γιεοζίκημκ απυ κυηηα. Μ καυξ θαη μ βςμυξ. Νίζς ανηζηενά ε αγμνά.    Return
ΚλαςικήΗιαζηθή Αζήκα (479-323 π.΢.)      1. Ε Νυιε      2. Ε Αθνυπμιε      3. Μ Νανζεκχκαξ (447-438 π.΢.) ...
Ε Νυιε  Ιε ημ ηέιμξ ηςκ Νενζηθχκ Νμιέμςκ ε Αζήκα ακαδείπηεθε ζε ζεμακηηθήδφκαμε. Ηαηεζηναμμέκε υμςξ θαζχξ ήηακ απυ ημοξ Ν...
Ε Αθνυπμιε  Πεκ θιαζηθή επμπή ανπίδεη έκα κέμ θαη μεγαιεπήβμιμμηθμδμμηθυ πνυγναμμα ζηεκ Αθνυπμιε. Ε κυηηα μενηά ημοβνάπμ...
Γεκηθή άπμρε ηεξ Αθνυπμιεξ θαηά ημοξ θιαζηθμφξ πνυκμοξ. Ηάης δεληά ηα Ννμπφιαηα, ε ζημά ηεξ Βναοβνςκίαξ Ανηέμηδμξ με ζπήμ...
Μ Νανζεκχκαξ 447-438 π.΢.  Ε θαηαζθεοή ημο Νανζεκχκα άνπηζε ημ 447 π.΢. με δηαηαγή ημοΝενηθιή γηα έκα γεκηθυηενμ μηθμδμμ...
Μ Νανζεκχκαξ απυ Δοηηθά. Οηα δεληά δηαθνίκεηαη ε ΢αιθμζήθε, εκχ ζηα ανηζηενά θαίκεηαη μ πενίβμιμξ ημο ηενμφ ημο Νμιηέμο Δ...
Μ Νανζεκχκαξ απυ κυηηα. Δεληά θαίκεηαη ε είζμδμξ ημο ηενμφ ημο Νακδίμκμξ
Μ Νανζεκχκαξ απυ ηεκ ΢αιθμζήθε (δεληά). Ανηζηενά, ημ πνυποιμ ηεξ εηζυδμο              ζημκ πχνμ.
Ε δοηηθή πιεονά ημο καμφReturn
Πα Ννμπφιαηα 437-432 π.΢.  Πεκ θαηαζθεοή ηςκ πνμποιαίςκ ακέιαβε μ ανπηηέθημκαξΙκεζηθιήξ ημ 437 π.΢. Πμ ανπηθυ ζπέδημ (ζομ...
Άπμρε απυ δοηηθά. Οηα δεληά, μ καυξ ηεξ Αζεκάξ Κίθεξ.
Πα πνμπφιαηα απυ κμηημδοηηθά. Ε πηκαθμζήθε είκαη ημ θηήνημ ηένμα ανηζηενά. Νίζς  δεληά δηαθνίκεηαη ημ άγαιμα ηεξ Αζεκάξ Ν...
Άπμρε απυ βυνεηα. Οε πνχημ επίπεδμ, ε Νηκαθμζήθε. Οημ πάκς μένμξ, μυιηξ       πμο θαίκεηαη ε ζημά ηεξ Βναονςκίαξ Ανη...
Ε ακαημιηθή πιεονά ηςκ πνμποιαίςκ. Ανηζηενά, ε ζημά ηεξ Βναονςκίαξ Ανηέμηδμξ.
Ε ακαημιηθή πιεονά ηςκ πνμποιαίςκ απυ ημ πνυποιμ ημο πενηβυιμο ημο              Νανζεκχκα.
Ε ακαημιηθή πιεονά ηςκ πνμποιαίςκ. Φαίκμκηαη θαζανά μη 5 πφιεξ ζημ   εζςηενηθυ, πμο πςνίδμοκ ημ θεκηνηθυ θηίνημ ζε δφμ η...
Πμ Γνέπζεημ 421-407 π.΢.  Πμ Γνέπζεημ απμηειεί ημκ ηενυηενμ ηυπμ ιαηνείαξ ζηεκ Αζήκα. Γθείιαηνεφμκηακ εθηυξ απυ ηεκ Αζεκά...
Δοηηθή άπμρε. Οημ θέκηνμ ε ηενή ειηά ηεξ Αζεκάξ. Δεληά μη Ηανοάηηδεξ θαη        ανηζηενά μυιηξ δηαθνίκεηαη ημ Νακδν...
Άπμρε απυ βυνεηα. Ανηζηενά θονηανπεί ε ηςκηθή βυνεηα πνυζηαζε εκχ δεληά πίζς απυ  ημκ πενίβμιμ θαίκεηαη ε μνμθή ημο Νακδν...
Ε ακαημιηθή πιεονά. Μ πνχημξ απυ δεληά θίμκαξ, υπςξ επίζεξ θαη μία απυ ηηξΗανοάηηδεξ, απμζπάζηεθακ απυ ημκ ιυνδμ Έιγηκ θαη...
Μ ανπασθυξ καυξ ηεξ Αζεκάξ Ναιιάδμξ πμο θαηαζηνάθεθε απυ ημοξ Νένζεξ. Ε ιεηημονγία ημο ζοκεπίζηεθε μεηά ηεκ επηζθεοή εκυξ...
Άιια θηίνηα  Νάκς ζηεκ αθνυπμιε οπήνπακ θαη δηάθμνα άιιαβμεζεηηθά θηίνηα, ηενά θαη βςμμί. Πα βαζηθυηενα αοηχκείκαη: Ε ζημ...
Πμ ηενυ ηεξ Βναονςκίαξ Ανηέμηδμξ (πνμζηάηηδα ηςκ ιεπχκςκ). Θεηημονγμφζε ςξπανάνηεμα πηζακυηαηα ημο μεγάιμο ηενμφ ζηε Βναον...
Ε ΢αιθμζήθε απμηειμφζε πχνμ θφιαλεξ ηςκ πμιοάνηζμςκ πάιθηκςκ ακαζεμάηςκ(αγάιμαηα, υπια, ζθεφε) πμο πνμζέθενακ μη πηζημί ζη...
Πμ ηενυ ημο Νμιηέμο Δηυξ. Οε αοηυ πναγμαημπμημφκηακ ζοζίεξ βμδηχκ θαηά ημοξεμνηαζμμφξ ηςκ Δηηπμιίςκ. Γηα ημκ ιυγμ αοηυ, θα...
Πμ ηενυ ημο Νακδίμκμξ.Αθηενςμέκμ ζημκ μοζηθυ ήνςα θαη βαζηιηά Νακδίμκα, γημ ημο Γνηπζυκημο ή ημο Ηέθνμπα. Οε αοηυ πναγμαημ...
Ε Κυηηα θιηηφξ ηεξ Αθνυπμιεξ Πεκ θιαζηθή επμπή πανάιιεια με ημ μηθμδμμηθυπνυγναμμα ζηεκ Αθνυπμιε, ακαμμνθχκεηαη θαη μ πχν...
Γεκηθή άπμρε ηεξ κυηηαξ πιαγηάξ ηεξ Αθνυπμιεξ. Οηα δεληά, ημ μεγάιμ ηεηνάγςκμθηήνημ είκαη ημ ςδείμ ημο Νενηθιή. Οημ θέκηνμ...
Πμ Ζενυ θαη ημ Θέαηνμ ημο Δημκφζμο Πμ Θέαηνμ ημο Δημκφζμο είκαη ίζςξ ημ ανπαηυηενμζέαηνμ ζημκ θυζμμ. Μ πχνμξ υπμο θαηαζθε...
Νακμναμηθή άπμρε απυ ηα δοηηθά ημο Θεάηνμο θαη ημο Ζενμφ ημο Δημκφζμο.
Μ Νενίβμιμξ με ημ Ζενυ ημο Δημκφζμο. Πα δφμ μανμάνηκα θηήνηα ζηα ανηζηενά είκαη μ θαηκμφνγημξ θαη μ παιηυξ καυξ ημο Δημκφζ...
(1 απυ 2)  Πμ θμίιμ ημο ζεάηνμο θαηά αοηήκ ηεκ πενίμδμ, είπε έκαδηάδςμα, πμο ζηεκ μοζία ήηακ μ δνυμμξ πμο πενηέηνεπεηεκ Α...
(2 απυ 2) Κυηηα ημο ζεάηνμο θαη πίζς απυ ηεκ Οθεκή βνηζθυηακ ημΖενυ ημο Δημκφζμο. Οημκ κυηημ ημίπμ ηεξ Οθεκήξ εθαπηυηακ μ...
Πμ Ωδείμ ημο Νενηθιή  Αμέζςξ ακαημιηθά ημο Δημκοζηαθμφ Θεάηνμο πηίζηεθε απυημκ Νενηθιή έκα Ωδείμ. Ήηακ ζπεδυκ ηεηνάγςκμ (...
Άπμρε ηεξ ζθεκήξ ημο Θεάηνμο ημο Δημκφζμο
Πμ πμνεγηθυ μκεμείμ ημο Θναζφιιμο (320 π΢.) πάκς αθνηβχξ απυ ημ ζέαηνμ. Οημοξ ειιεκηζηηθμφξ πνυκμοξ οπέζηε ανθεηέξ μεηαηνμ...
Πμ Ωδείμ ημο Νενηθιή δίπια αθνηβχξ απυ ημ Θέαηνμ. Απυ εθεί λεθηκμφζε θαη ε μδυξ ηςκΠνηπυδςκ με ηηξ ζεηνέξ απυ πμνεγηθά μκε...
Πμ Αζθιεπηείμ  Πμ Ζενυ ημο Αζθιεπημφ ηδνφζεθε ζηα ηέιε ημο 5μο αηχκα π.΢.απυ θάπμημκ Πειέμαπμ μ μπμίμξ εηζήγαγε ηε ιαηνεί...
Πμ Αζθιεπηείμ. Οηα ανηζηενά μ καυξ ημο Αζθιεπημφ μπνμζηά απυ ημ δηχνμθμ               εγθμημεηήνημ.
Ε ηςκηθή ζημά με ηα ηέζζενα δςμάηηα θαη πημ δεληά ημ εγθμημεηήνημ με ημκ καυ                ημο ζεμφ
Πέιμξ, ζηα κμηημδοηηθά ηεξ Αθνυπμιεξ, δίπια απυ ημΑζθιεπηείμ, θαηαζθεοάζηεθε πιήζμξ μηθνχκ καχκ θαηηενχκ, μεηαλφ ηςκ μπμίς...
Return
Ε Αγμνά  Οημοξ Ηιαζηθμφξ πνυκμοξ ε Αγμνά είπε εδναηςζεί ςξημ πμιηηηθυ θαη θμηκςκηθυ θέκηνμ ηεξ πυιεξ. ΢ηίζηεθακκέα δεμυζ...
5ος αιώνας π.Χ.  Αμέζςξ μεηά ημοξ Νενζηθμφξ πμιέμμοξ ανπίδεη ε ακμηθμδυμεζεηεξ Αζήκαξ θαη ζοκεπχξ θαη ηεξ Αγμνάξ. Ηφνημ μ...
Νακμναμηθή άπμρε ηεξ Αγμνάξ ημο 5μο αη. π.΢. 1.Βαζίιεημξ Οημά 2.Οημά ΓιεοζενέμοΔηυξ 3 Καυξ Εθαίζημο 4.Κέμ Βμοιεοηήνημ 5. Θ...
Απυ δεληά: Βαζίιεημξ Οημά (479 π.΢.). Ε παιαηυηενε ίζςξ ζημά ηεξ Αζήκαξ. Οε αοηήκ  ημπμζεημφκηακ μη ζηήιεξ με ημοξ κυμμο...
Ε δοηηθή πιεονά ηεξ Αγμνάξ. Οηα δεληά, ε Οημά ημο Γιεοζενέμο Δηυξ. Οημκ ιυθμαπάκς, μ καυξ ημο Εθαίζημο, εκχ ανηζηενά, βνίζ...
Ε κμηημδοηηθή πιεονά. Οηα ανηζηενά, ημ θοθιηθυ μηθμδυμεμα είκαη ε Θυιμξ (465 π.΢.),  ημ εκηεοθηήνημ ηςκ βμοιεοηχκ. Δίπια...
Μ καυξ ημο Εθαίζημο, ή "Εθαηζηείμκ" (449-444 π.΢.). Ήηακ καυξ αθηενςμέκμξ ζημκΉθαηζημ θαη ηεκ Αζεκά. Οημοξ κεχηενμοξ πνυκμ...
Ε κυηηα πιεονά. Οηα δεληά, μ πενίβμιμξ ημο άιζμοξ ημο Αηαθείμο θαη ζηα           ανηζηενά, ε Κυηηα Οημά Ζ.
Ε Κυηηα Οημά Ζ (430 π.΢). Οημ εζςηενηθυ ηεξ βνίζθμκηακ 16 δςμάηηα ηα μπμία πνεζίμεοακ είηε ςξ θαηαζηήμαηα, είηε ςξ πχνμη ε...
Ανπασθή θνήκε "Γκκεάθνμοκμξ" ακάμεζα ζηεκ Κυηηα Οημά Ζ θαη ζημ Κμμηζμαημθμπείμ.
Πμ κμμηζμαημθμπείμ. Ήηακ ημ θηίνημ ζημ μπμίμ θυβμκηακ ηα κμμίζμαηα ηεξ Αζήκαξ.
Μ πενίβμιμξ ζηα βμνεημακαημιηθά ηεξ Αγμνάξ πνεζίμεοε πηζακυηαηα ςξ δηθαζηήνημ.
Ε Νμηθίιε Οημά (460 π.΢.) είκαη απυ ηηξ πημ θεμηζμέκεξ ζημέξ ηεξ Αζήκαξ γηα δφμιυγμοξ. αθεκυξ ήηακ ζημιηζμέκε με δςγναθηθμ...
Πμ Γιεοζίκημκ, ημ ηενυ ηεξ Δήμεηναξ θαη ηεξ Νενζεθυκεξ πμο βνηζθυηακκμηημακαημιηθά ηεξ Αγμνάξ. Οημ βάζμξ δεληά, λεπςνίδεη ...
4ος αιώνας π.Χ.   Οημκ 4μ αη. π.΢. παναηενμφκηαη μηθνέξ αιιαγέξ ζηεκΑγμνά. ΢ηίδεηαη λακά, φζηενα απυ ηεκ θαηαζηνμθή ηεξπ...
;Άπμρε ηεξ Αγμνάξ ημκ 4μ αη.π.΢. 1. Πμ ηεηνάγςκμ πενίζηοιμ μηθμδυμεμα 2. Μ καυξ ημο Ναηνχμο Απυιιςκα 3. Πμ μκεμείμ ηςκ Γπ...
Πμ ηεηνάγςκμ πενίζηοιμ μηθμδυμεμα ζηα βμνεημακαημιηθά ηεξ αγμνάξ. Λεθίκεζε καπηίδεηαη γφνς ζηα 425 π.΢. αιιά έμεηκε εμηηει...
Μ καυξ ημο Ναηνχμο Απυιιςκα (340 π.΢.). Βνηζθυηακ ζηεκ ζέζε ημο παιαηυηενμο Ανπασθμφ καμφ. Μ μηθνυηενμξ καυξ δίπια ημο ήηα...
Πμ μκεμείμ ηςκ Γπχκομςκ Ενχςκ πμο ανπηθά βνηζθυηακ ιίγμ κμηηυηενα, μεηαθένζεθε μπνμζηά απυ ημ βμοιεοηήνημ. Νενηειάμβακε η...
Δίπια ζηα δφμ βμοιεοηήνηα θαη ζηε ζυιμ πηίζηεθε έκα μκεμεηχδεξ πνυποιμ ηςκηθμφνοζμμφ. Οημ κεχηενμ βμοιεοηήνημ πνμζηέζεθε η...
Ε κμηημδοηηθή θνήκε δίπια απυ ημ άιζμξ ημο Αηαθείμο. Return
ΕλληνιςτικήΕλληνιςτική Αθήνα (338-86 π.Χ.)  1. Η Πόλη  2. Η Ακρόπολη και η νότια κλιτφσ τησ Ακρόπολησ  3. Η Αγορά  ...
Ε Νυιε (1 απυ 3) Πεκ Γιιεκηζηηθή πενίμδμ ε Αζήκα βνίζθεηαη μοζηαζηηθά οπυηεκ θονηανπία ηςκ Ιαθεδυκςκ. Ιε ημκ ζάκαημ ημοΑι...
Ε Νυιε (2 απυ 3)  Πμ 307 π.΢. μ γημξ ημο Ακηίγμκμο, Δεμήηνημξ μ Νμιημνθεηήξ,θαηέιαβε ηεκ Αζήκα θαη ελυνηζε ημκ Δεμήηνημ ...
Ε Νυιε     (3 απυ 3)  Πμ 146 π.΢. μη Ξςμαίμη θαηαηνμπχκμοκ ηεκ ΑπασθήΟομπμιηηεία θαη ανπίδμοκ κα εμπιέθμκηαη ζηα πμιη...
Ε Αθνυπμιηξ & ε Κυηηα θιηηφξ ηεξ Αθνυπμιηξ  Πεκ Γιιεκηζηηθή πενίμδμ ιίγεξ μυκμ αιιαγέξπαναηενμφκηαη ζημκ βνάπμ ηεξ Αθνυπμ...
Ε ζημά ηεξ Βναονςκίαξ Ανηέμηδμξ με ηεκ ειιεκηζηηθήξ πενηυδμο πνμέθηαζε              ζηα ανηζηενά.
Πμ ζεμακηηθυηενμ απυ αοηά είκαη ημ ακάζεμα ημο βαζηιηάηεξ Νενγάμμο Αηηάιμο Α. Ήηακ μία ζεηνά πάιθηκςκαγαιμάηςκ πμο πενηέγν...
Νακμναμηθή άπμρε ηςκ θηενίςκ ηεξ Αθνυπμιεξ θαη ηεξ κυηηαξ θιηηφμξ αοηήξ.Οε πνχημ επίπεδμ λεπςνίδεη ε ζημά ημο Γομέκε θαη α...
Νμιιά ένγα πναγμαημπμηήζεθακ ζηε κυηηα πιαγηά ηεξΑθνυπμιεξ. Νμιιά θαηκμφνγηα πμνεγηθά μκεμεία ζηήζεθακμε βαζηθυηενμ αοηυ η...
Ε ζημά ημο Γομέκε (170 π.΢.) είπε μήθμξ 163 μέηνα θαη πιάημξ 17,65 μέηνα.Ηαηαζηνάθεθε πηζακυκ με ηεκ εηζβμιή ηςκ Γνμφιςκ η...
Πμ μκεμείμ ημο Κηθία δίπια αθνηβχξ απυ ημ ακαημιηθυ άθνμ ηεξ ζημάξ ημο Γομέκε.Οφμθςκα με ηεκ επηγναθή ημο επηζηοιίμο ημο, ...
Πα Ννμπφιαηα με ημ ειιεκηζηηθυ ηέζνηππμ ζημκ μεγάιμ πεζζυ ζηα ανηζηενά.
Πμ ηέζνηππμ ηςκ Ννμποιαίςκ. Οηα ηέιε ημο 1μο αη. π.΢. ε ανπηθήεπηγναθή απμλφζηεθε θαη ημ μκεμείμ αθηενχζεθε εθ κέμο ζημκ Ι...
Πμ ηέζνηππμ ζηεκ ΒΔ γςκία ημο Νανζεκχκα. Ανπηθά ήηακ αθηενςμέκμ ζημκ Γομέκε  Β ή ζημκ Άηηαιμ Β. Πμ 31 π.΢. υμςξ, αθηενχζε...
Άπμρε ημο πάιθηκμο, θοζηθμφ μεγέζμοξ, ηεζνίππμο ζημκ Νανζεκχκα.      Return
Ε Αγμνά  Πεκ Γιιεκηζηηθή πενίμδμ πμιιά μκεμεηχδε θηήνηαθαηαζθεοάδμκηαη ζημκ πχνμ ηεξ Αγμνάξ. Απυ αοηάλεπςνίδμοκ μη μεγάιε...
Νακμναμηθή άπμρε ηεξ Γιιεκηζηηθήξ Αγμνάξ. Οεμεηχκμκηαη με ημοξ ανηζμμφξ: 1.Οημά Αηηάιμο, 2.Ιέζε Οημά, 3.Κυηηα Οημά ΖΖ, 4.Α...
Ε Οημά ημο Αηηάιμο (156-138 π.΢.)  Ε Οημά ημο Αηηάιμο ήηακ δςνεά ημο βαζηιηά ηεξ Νενγάμμο,Αηηάιμο Β΄(159 π.΢.- 138 π.΢.) ...
Άπμρε πνμξ κμηημακαημιηθά. Ανηζηενά ε Οημά ημο Αηηάιμο θαη δεληά ε Ιεζαία Οημά. Οε πνχημ επίπεδμ, μ Βςμυξ ηςκ 12 Θεχκ θαη ...
Ε Οημά ημο Αηηάιμο απυ κυηηα
Ιπνμζηά απυ ηε Οημά ημο Αηηάιμο ζηήζεθε έκα βάζνμ με ηέζνηππμ, πηζακυηαηα απυ ημκίδημ ημκ Άηηαιμ Β΄. Ανγυηενα αθηενχζεθε ζ...
Άπμρε ηεξ Οημάξ ημο Αηηάιμο απυ ηεκ "μνπήζηνα" ηεξ Αγμνάξ.     Return
ΜΖ ΚΜΠΖΓΟ ΟΠΜΓΟ (1απυ 2)Ε Ιεζαία Οημά (~160 π.΢)  Ε Ιεζαία Οημά θαηαζθεοάζηεθε πηζακυηαηα απυ ημκβαζηιηά ηεξ Ηαππαδμθίαξ...
ΜΖ ΚΜΠΖΓΟ ΟΠΜΓΟ (2 απυ 2)Ε Κυηηα Οημά ΖΖ (~150 π.΢)  Ε Κυηηα Οημά ΖΖ θαηαζθεοάζηεθε γφνς ζημ 150 μ.΢. με ηαοιηθά ημο εμηη...
Νακμναμηθή άπμρε ημο ζογθνμηήμαημξ ηςκ κυηηςκ ζημχκ. Ανηζηενά, ε Ιέζε Οημά θαη απέκακηί ηεξ ε Κυηηα Οημά ΖΖ. Νάκς ανηζηενά...
Άπμρε απυ ημκ πχνμ ακάμεζα ζηηξ δφμ ζημέξ. Οημ βάζμξ ημ   Ακαημιηθυ Ηηήνημ θαη δεληά ε Κυηηα Οημά ΖΖ.
Άπμρε ημο πχνμο απυ δοηηθά. Οηα ανηζηενά θαίκεηαη μένμξ ηεξ πνυζμρεξ ηεξ Ιεζαίαξ Οημάξ. Οηα δεληά, βνίζθεηαη ημ Αηάθεημκ θ...
Άιιε μία άπμρε απυ ημκ πχνμ ακάμεζα ζηηξ δφμ ζημέξ. Οημ βάζμξ ημΑκαημιηθυ Ηηήνημ, ανηζηενά ε Ιεζαία Οημά θαη δεληά ε Κυηηα...
Ε Δοηηθή Αγμνά  Ιηθνυηενεξ θιίμαθαξ ένγα πναγμαημπμηήζεθακ θαη ζημΔοηηθυ μένμξ ηεξ Αγμνάξ. Πμ Ναιαηυ Βμοιεοηήνημθαηεδαθί...
Ε Δοηηθή πιεονά ηεξ Αγμνάξ. Πμ θηήνημ με ηεκ Ζςκηθή θημκμζημηπία ζηαανηζηενά είκαη ημ Ιεηνχμκ. Οημκ ιυθμ Αγμναίμ Ημιςκυ, δ...
Πμ Ιεηνχμκ (~130 π.΢.) με ημ Ζςκηθυ πνυποιμ ζηα ανηζηενά.
Πμ μεγάιμ αοηυ θηήνημ ζεςνείηαη υηη ήηακ Μπιμζηάζημ ελαηηίαξ ηεξ μμμηυηεηάξ ημο με   ηε Οθεομζήθε ημο Φίιςκα ζημκ Νεηνα...
Ε Βαζίιεημξ Οημά με ηηξ δφμ πνυζζεηεξ πηένογεξ. Γίκαη άγκςζημ πυηε αθνηβχξ ημπμζεηήζεθακ θαη ημ ακ ήηακ Δςνηθμφ ή Ζςκηθμφ ...
ΡωμαϊκήΞςμασθή Αζήκα (86 π.΢,-267 μ.΢.)    1. Ε Νυιε    2. Ε Αθνυπμιε – Κυηηα θιηηφξ    3. Μ Καυξ Ξχμεξ θαη Αο...
Ε Νυιε (1 απυ 3)   Ιεηά ηεκ θαηαζηνμθή ηεξ πυιεξ απυ ημκ Οφιια, ε Αζήκαπενηήιζε μνηζηηθά ζηα πένηα ηςκ Ξςμαίςκ. Αμέζςξ ...
Ε Νυιε (2 απυ 3)  Μ μεγαιφηενμξ υμςξ εοενγέηεξ ηεξ Αζήκαξ οπήνλε μαοημθνάημναξ Αδνηακυξ μ μπμίμξ επέθηεηκε ηεκ πυιε θαηά...
Ε Νυιε (3 απυ 3)  Γφνς ζηα 115μ.΢. μ πνίγθηπαξ ημο Βαζηιείμο ηεξ Ημμμαγεκήξ,Γάημξ Ακηίμπμξ Φηιυπαππμξ, πμο δηέμεκε ζηεκ Α...
Αθνυπμιηξ – Κυηηα θιηηφξ  Οηεκ Ξςμασθή επμπή δεκ πναγμαημπμηήζεθακ πμιιέξ αιιαγέξ πάκς ζηεκΑθνυπμιε. Πμ μυκμ θαηκμφνγημ ...
Γεκηθή άπμρε ηεξ Αθνυπμιεξ θαη ηεξ κυηηαξ πιαγηάξ ηεξ.
Ηάημρε ηεξ Αθνυπμιεξ θαη ηεξ κυηηαξ πιεονάξ. Οεμεηχκμκηαη ηα ελήξ θηήνηα: 1.Νανζεκχκαξ, 2.Ννμπφιαηα, 3.Γνέπζεημ, 4.Ενχδεημ...
Μ Καυξ Ξχμεξ θαη Αογμφζημο (Ιεηά ημ 19 π,΢.)  Μ θοθιηθυξ αοηυξ καυξ πηίζηεθε γηα κα ηημήζεη ηεκ Ξχμε θαη ημκαοημθνάημνα Α...
Μ Καυξ ηεξ Ξχμεξ θαη ημο Αογμφζημο απυ ακαημιηθά.
Αθυμα μία άπμρε ημο καμφ.Return
Κυηηα θιηηφξ  Πμ Ενχδεημ (161μ.΢.). Πμ έπηηζε μ Ενχδεξ μ Αηηηθυξ πνμξ ηημήκ ηεξγοκαίθαξ ημο Ξήγηιιαξ. Ήηακ έκα αρηδςηυ θη...
Ε μνμθή ημο Ενςδείμο ήηακ έκα ζαφμα ηεξ μεπακηθήξ γηα ηεκ επμπή θαζχξ  δεκ ζηενηδυηακ ζε θμιχκεξ αιιά απμηειείημ απυ θμν...
Πμ Αζθιεπηείμ δίπια ζημ ζέαηνμ ημο Δημκφζμο με ηεκ μηθνή ζημά ζηα    ανηζηενά πμο πνμζηέζεθε ζημοξ Ξςμασθμφξ πνυκμοξ.
Νακμναμηθή άπμρε ημο ζεάηνμο ημο Δημκφζμο θαηά ηε Ξςμασθή πενίμδμ.
Ε κέα ζθεκή ημο ζεάηνμο πμο θαηαζθεφαζε μ Κένςκαξ.
Άπμρε ηεξ Ξςμασθήξ ζθεκήξ.
Πμ Ξςμασθυ βαιακείμ κμηημδοηηθά ημο ζεάηνμο ημο Δημκφζμο.   Return
Μιημπηείμ – Νφιε Ακδνηακμφ  Μ αοημθνάημναξ Αδνηακυξ επηζθέθηεθε ηεκ Αζήκα ημ 130-131 μ.΢.υπμο θαη πανέμεηκε γηα ανθεημφξ ...
Ηάημρε ημο Μιομπηείμο θαη ηςκ κμηίςκ ηενχκ. Οεμεηχκμκηαη με ημοξ ανηζμμφξ: 1)Ξςμασθυ βαιακείμ 130μ.΢., 2) Νφιε Αδνηακμφ 13...
Μιομπηείμκ (124-131 μ.΢.) (1 απυ 2)   Ε θαηαζθεοή ημο Καμφ ημο Μιομπίμο Δηυξ λεθίκεζε ζηα ανπασθάπνυκηα απυ ημκ Νεηζίζην...
Μιομπηείμκ (124-131 μ.΢.) (2 απυ 2)    Πειηθά υμςξ μ αοημθνάημναξ Αδνηακυξ θαηάθενε καμιμθιενχζεη ημ θηήνημ ημ 131 μ.΢....
Ε ακαημιηθή πνυζμρε ημο Καμφ.
Βμνεημακαημιηθή άπμρε απυ ημ πνυποιμ ημο ηενμφ πενηβυιμο.
Ε βμνεημακαημιηθή πιεονά.
Ε κμηημακαημιηθή πιεονά ημο καμφ με ηεκ Αθνυπμιε ζημ βάζμξ.    Return
Ε Νφιε ημο Ακδνηακμφ (131-132 μ.΢.)    Μ Αδνηακυξ ίδνοζε ακαημιηθά ηεξ Αζήκαξ, γφνς απυ ημκ πχνμημο Μιομπηείμο μία κέα...
Άπμρε ηεξ Νφιεξ ημο Αδνηακμφ απυ ηα δοηηθά. Νίζς δηαθνίκεηαη μ Καυξ ημο   Μιομπίμο Δηυξ θαη ζημ βάζμξ ανηζηενά, ημ νςμα...
Άπμρε απυ ηα ακαημιηθά με θυκημ ηεκ Αθνυπμιε.      Return
Άιια θηίνηα   Οημκ πχνμ κυηηα ημο Μιομπηείμο οπήνπακ απυ ημοξ ανπασθμφξπνυκμοξ δηάθμνα ηενά. Πμ ζεμακηηθυηενμ απυ αοηά ...
Οημ βάζμξ, ημ Μιομπηείμ. Οε πνχημ επίπεδμ μ καυξ ημο Δειθηκίμο Απυιιςκα    θαη ημ ηενυ ημο Νακειιεκίμο Δηυξ με ηηξ πενη...
 Αναπαράσταση αρχαίας Αθήνας...
 Αναπαράσταση αρχαίας Αθήνας...
 Αναπαράσταση αρχαίας Αθήνας...
 Αναπαράσταση αρχαίας Αθήνας...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Αναπαράσταση αρχαίας Αθήνας...

688 views

Published on

ΓΑΛΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΤΗΣ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
688
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
255
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Αναπαράσταση αρχαίας Αθήνας...

 1. 1. “ΑΘΕΚΑΖ” Ηαιχξ μνίζαηε ζηεκ ηνηζδηάζηαηε ακαπανάζηαζε ηεξ Ανπαίαξ Αζήκαξ!Φεβνμοάνημξ 2009 Haris B.
 2. 2. Αθήναι 2 Οθμπυξ μαξ είκαη ε πανμοζίαζε (ακαπαναζηάζεηξ με πνήζε Ε/Ρ),ηςκ μηθμδμμηθχκ θάζεςκ ηεξ πυιεξ ηςκ Αζεκχκ, απυ ηε Ιοθεκασθήπενίμδμ (1600 π.΢.) μέπνη ηεκ θαηάιερή ηεξ απυ ημοξ Πμφνθμοξ, ημ1458, μέζα απυ ηνηζδηάζηαηεξ απεηθμκίζεηξ ηςκ δηαθυνςκ μκεμείςκ ηεξεθάζημηε επμπήξ. Μη ακαπαναζηάζεηξ ηςκ θηηνίςκ βαζίδμκηαη υιεξ ζε αθνηβήανπηηεθημκηθά ζπέδηα θαη ακαπανηζημφκ ηα μκεμεία με βάζε ηηξ πημζφγπνμκεξ μειέηεξ πμο έπμοκ εθπμκεζεί γη αοηά. Γλαίνεζε απμηειμφκθηίνηα ηςκ μπμίςκ ηα οπμιείμμαηα είκαη ειάπηζηα γηα κα μαξ δχζμοκπιενμθμνίεξ (π.π.: ημ Ιοθεκασθυ ακάθημνμ ζηεκ Αθνυπμιε) θαη θάπμηαάιια (ζπίηηα θονίςξ) ηα μπμία ημπμζεηήζεθακ γηα μία πημμιμθιενςμέκε άπμρε ημο πχνμο. ΋μςξ, πανά ηεκ μεγάιε πνμζμπή πμοδυζεθε ζηεκ αθνίβεηα ηςκ ακαπαναζηάζεςκ είκαη πμιφ θοζηθυ καοπάνπμοκ ιάζε θαη παναιείρεηξ. Γηα ημκ ιυγμ αοηυ μπμηαδήπμηεεπηζήμακζε ή ζομβμοιή είκαη εοπνυζδεθηε. Μη πενίμδμη πςνίζηεθακ με βάζε ζεμακηηθέξ αιιαγέξ ζηεκπμιεμδμμία ηεξ πυιεξ θαη υπη με βάζε ηηξ ακηίζημηπεξ ηζημνηθέξ (με ηηξμπμίεξ υμςξ ζε μεγάιμ βαζμυ ζομπίπημοκ). Ηάζε πενίμδμξπενηιαμβάκεη δεοηενεφμοζεξ επηιμγέξ μκεμείςκ. Οε θάζε έκα απυ αοηάηα μκεμεία οπάνπεη μία ζφκημμε πενηγναθή θαη πμηθίια ζημηπεία ζεζοκδοαζμυ με ηηξ ακαπαναζηάζεηξ ημοξ.
 3. 3. Αθήναι 1Μη θονηυηενεξ πνμκηθέξ πενίμδμη ηεξ ηζημνίαξ ηςκ Αζεκχκ 1.ΙΡΗΕΚΑΪΗΕ ΑΘΕΚΑ 2.ΑΞ΢ΑΪΗΕ ΑΘΕΚΑ (600-479π.΢.) 3.ΗΘΑΟΖΗΕ ΑΘΕΚΑ (479-323 π.΢.) 4.ΓΘΘΕΚΖΟΠΖΗΕ ΑΘΕΚΑ (338-86 π.΢.) 5.ΞΩΙΑΪΗΕ ΑΘΕΚΑ (86 π.΢,-267 μ.΢.)“ESC” to Exit
 4. 4. ΙΡΗΕΚΑΪΗΕ ΑΘΕΚΑ (1 απυ 2) Ε πενημπή ηεξ Αζήκαξ θαημηθείηαη απυ ημοξ πνμσζημνηθμφξ πνυκμοξ.Γονήμαηα μανηονμφκ ηεκ πανμοζία ακζνχπςκ ζπεδυκ απυ ημ 4000 π.΢.Βαζηθυξ πονήκαξ αοηήξ ηεξ θαημίθεζεξ απμηειμφζε ε πενημπή ηεξ μεηέπεηηαΑγμνάξ θαη θοζηθά, ε Αθνυπμιε. Γιάπηζηα έςξ ηίπμηα δεκ είκαη γκςζηά γηα ημοξ πνμειιεκηθμφξθαημίθμοξ ηεξ πενημπήξ. Ιε ηεκ άθηλε ηςκ πνχηςκ ειιεκηθχκ θφιςκ υμςξγφνς ζημ 1600 π.΢. παναηενείηαη ζεμακηηθή μηθμδμμηθή δναζηενηυηεηα. Πα ειιεκηθά αοηά θφια, μη Ιοθεκαίμη, θένκμοκ θαη ζηεκ Αζήκα ηα δφμβαζηθά παναθηενηζηηθά ηεξ πμιεμδμμίαξ ημοξ. Πεκ μπονςμέκε αθνυπμιε θαη ημακάθημνμ. Ννάγμαηη, μ βνάπμξ ηεξ Αθνυπμιεξ ηεηπίδεηαη με θοθιχπεημ ηείπμξ(πανυμμημ με αοηυ ηςκ Ιοθεκχκ), εκχ μέζα ημο πηίδεηαη έκα μεγάιμ ακάθημνμ. Πμ ηείπμξ, γκςζηυ θαη ςξ Νειαζγηθυ (ή Νειανγηθυ), είκαη μέπνη ζήμεναμναηυ θμκηά ζηα πνμπφιαηα, εκχ πμιιά ζεμεία ημο δηαηενμφκηαη επηπςμέκαζηεκ κυηηα πιεονά ημο βνάπμο. Απμηειμφζε ημ θφνημ μέζμ άμοκαξ μέπνη θαη ημηέιμξ ηςκ Ανπασθχκ πνυκςκ. Γίπε δφμ εηζυδμοξ. Πε βυνεηα θαη ηε δοηηθή. Εηειεοηαία, υπμο βνίζθμκηαη ζήμενα ηα πνμπφιαηα, πνμθοιαζζυηακ απυ έκαάιιμ ηείπμξ πμο δηέζεηε εκκέα πφιεξ, ημ επμκμμαδυμεκμ "εκκεάποιμκ", ημμπμίμ οπήνπε μέπνη ηεκ είζμδμ ηςκ Νενζχκ ζηεκ Αζήκα ημ 479 π.΢. υπςξακαθένεη μ Θμοθοδίδεξ.
 5. 5. ΙΡΗΕΚΑΪΗΕ ΑΘΕΚΑ (2 απυ 2) Απυ ημ μοθεκασθυ ακάθημνμ πμο οπήνπε ζηεκ θμνοθή ηεξΑθνυπμιεξ ειάπηζηα ίπκε έπμοκ μείκεη. Γίκαη γκςζηυ υηη βνηζθυηακζηεκ πενημπή ημο θαηά πμιφ μεηαγεκέζηενμο Γνεπζείμο. Πμακάθημνμ θαηαζηνάθεθε πηζακυηαηα απυ θοζηθά αίηηα (πονθαγηά ήζεηζμυ) ημκ 10μ αη. π.΢., αθμφ ζφμθςκα με ηεκ πανάδμζε μη Δςνηείξεηζβμιείξ δεκ θαηάθενακ κα θαηαιάβμοκ ηεκ Αζήκα (εθεί βαζίδεηαηθαη μ ηζπονηζμυξ ηςκ Αζεκαίςκ υηη ήηακ αοηυπζμκεξ. Ιε ηεκεηζβμιή ηςκ Δςνηέςκ ζπεηίδεηαη θαη μ μφζμξ ημο ηειεοηαίμοΑζεκαίμο βαζηιηά Ηυδνμο) . Πα ιείρακα πμο βνήθακ μη Αζεκαίμη ηεξανπασθήξ επμπήξ ζημ ζεμείμ πμο οπήνπε ημ ακάθημνμ, ήηακπηζακυηαηα πιμφζηα θαη ζε ζοκδοαζμυ ίζςξ με ημκ ηάθμ θάπμημοΙοθεκαίμο άνπμκηα θαη ηα θηενίζμαηά ημο, δεμημονγήζεθε μ μφζμξγηα ημκ πνχημ βαζηιηά ηεξ πυιεξ, ημκ Ηέθνμπα, πμο έθημηειαηνεουηακ ζε αοηυ ημ ζεμείμ, μεηαηνέπμκηάξ ημ ζημ ηενυηενμζεμείμ ηεξ Αζήκαξ. Ιία αθνηβήξ ακαπανάζηαζε ημο μοθεκασθμφ ακαθηυνμο είκαηαδφκαηε. Οηεκ απεηθυκηζε πμο πανμοζηάδεηαη εδχ, αθμιμοζμφκηαηηα ίπκε ηςκ ζεμειίςκ πμο έπμοκ δηαζςζεί, ηα μπμία επηηνέπμοκ καοπμζέζμομε θάπμηα πνάγμαηα, υπςξ ηεκ ζέζε ηεξ αοιήξ θαηθάπμηςκ άιιςκ βμεζεηηθχκ θηηνίςκ.
 6. 6. Άπμρε απυ ρειά ηεξ Αθνυπμιεξ υπμο είκαη εοδηάθνηηε ε θάημρε ηςκ θηηνίςκ.
 7. 7. Άπμρε απυ δοηηθά. Ε είζμδμξ ημο ηείπμοξ, ημ ακάθημνμ θαη ζημ βάζμξ μ Ρμεηηυξ.
 8. 8. Άπμρε απυ κυηηα-ημ ζεμείμ πμο βνίζθεηαη ζήμενα ημ ζέαηνμ ημο Δημκφζμο. Ε κυηηαπιεονά ήηακ θαηά πμιιά μέηνα πημ παμειή απ υηη ζήμενα θαζχξ ζημοξ θιαζηθμφξ πνυκμοξ δέπηεθε επηπχζεηξ γηα ηεκ ζεμειίςζε ημο Νανζεκχκα.
 9. 9. Άποψη από ανατολικά. Διακρίνεται ο κεντρικόσ δρόμοσ του ανακτόρου καθϊσ και η τετράγωνη αυλή του. Χαρακτηριςτική είναι η φπαρξη πολλϊν βοηθητικϊν κτιρίων. Return
 10. 10. Αρχαϊκή Ανπασθή Αζήκα (600-479 π.΢.) 1. Ε Νυιε 2. Ε Αθνυπμιε 3. Ε ΑγμνάReturn “ESC” to Exit
 11. 11. Ε Νυιε (1 απυ 2) Ε ανπασθή επμπή γηα ηεκ Αζήκα ζεμαημδμηείηαη με ηνίαζεμακηηθυηαηα γεγμκυηα. Πεκ ηονακκία ημο Νεηζίζηναημο, ηεκ έιεοζεηεξ Δεμμθναηίαξ θαη ημοξ Νενζηθμφξ πμιέμμοξ. Μ Νεηζίζηναημξ ηεηπίδεη γηα πνχηε θμνά μιυθιενε ηεκ πυιε με έκαζπεδυκ θοθιηθυ ηείπμξ πμο είπε 8 πφιεξ. Νμιιά μκεμεία πηίδμκηαη ζηεκΑθνυπμιε θαη ζηεκ Αγμνά, εκχ γηα πνχηε θμνά θαηαζθεοάδεηαηοδνμδμηηθυ δίθηομ, ημ γκςζηυ Νεηζηζηνάηεημ οδναγςγείμ, ημ μπμίμθένκεη οπυγεηα κενυ ζηεκ πυιε απυ ημκ Ρμεηηυ. Μ Νεηζίζηναημξ ζε μίαπνμζπάζεηα κα πνμζδχζεη ζηεκ Αζήκα ημ μεγαιείμ ηςκ Ζςκηθχκπυιεςκ ηεξ Ιηθνάξ Αζίαξ, λεθηκά ηεκ μηθμδυμεζε ημο γηγακηηαίμο καμφημο Μιομπίμο Δηυξ (Μιομπηείμκ) ημ μπμίμ ζα μείκεη εμηηειέξ θαηεκηέιεη ζα μιμθιενςζεί απυ ημκ αοημθνάημνα Αδνηακυ ζηα 130 μ.΢. Ιεηά ηεκ ηονακκία ημο Νεηζίζηναημο θαη ηεκ δμιμθμκία ηςκ γηςκημο μία κέα επμπή λεμενχκεη γηα ηεκ Αζήκα Πμ 504 π.΢. μ Ηιεηζζέκεξεηζάγεη μία κέα μμνθή πμιηηεφμαημξ, ηεκ Δεμμθναηία. Πμ κέμ αοηυπμιίηεομα απαηηεί ηεκ μηθμδυμεζε κέςκ, δεμυζηςκ αοηή ηε θμνά,θηηνίςκ ζηεκ πενημπή ηεξ Αγμνάξ. Οηεκ Αθνυπμιε λεθηκά κέμμηθμδμμηθυ πνυγναμμα θονίςξ μεηά ηεκ μάπε ημο Ιαναζχκα.
 12. 12. Ε Νυιε (2 απυ 2) Οηε μκήμε αοηήξ ημοξ ηεξ κίθεξ, μη Αζεκαίμη πηίδμοκ ημκπνχημ καυ ηεξ Αζεκάξ Κίθεξ ζηα πνμπφιαηα ζημ ίδημ ζεμείμ υπμοανγυηενα πηίζηεθε μ μμχκομμξ θιαζηθυξ καυξ. Οηεκ δεφηενεπενίμδμ ηςκ Νενζηθχκ πμιέμςκ, ημ 479 π.΢. βιέπμκηαξ ημοξΝένζεξ κα πιεζηάδμοκ, μη Αζεκαίμη με ημκ ζηυιμ ημοξεγθαηαιείπμοκ ηεκ πυιε θαη εγθαζίζηακηαη πνμζςνηκά ζηεκΟαιαμίκα. Μη Νένζεξ με ζηναηεγυ ημκ Ιανδυκημ, μπαίκμοκ ζηεκΑζήκα θαη ηεκ ηζμπεδχκμοκ. Ιεηά ηε καομαπία ηεξ Οαιαμίκαξ θαηηεκ οπμπχνεζε ηςκ Νενζχκ, μη θάημηθμη επηζηνέθμοκ. Νανά ημκυνθμ πμο είπακ δχζεη μαδί με ημοξ οπυιμηπμοξ Έιιεκεξ κα μεκλακαπηίζμοκ ηα ηενά πμο θαηέζηνερακ μη Νένζεξ θαη κα αθήζμοκηα ενείπηα γηα κα ζομμφκηαη ηα δεηκά ημο πμιέμμο, ημ μηθμδμμηθυπνυγναμμα ζοκεπίδεηαη θακμκηθά. Νηζακυηαηα ηα ενείπηα ημο"ανπαίμο κεχ" ζηεκ Αθνυπμιε μέκμοκ ςξ είκαη θαη λεθηκά ημπηίζημμ εκυξ θαηκμφνγημο καμφ ηεξ Αζεκάξ ιίγμ πημ κυηηα, ημογκςζημφ Νανζεκχκα. Πα ανπηηεθημκηθά μέιε ημο "ανπαίμο κεχ"πνεζημμπμημφκηαη ιίγμ ανγυηενα ζημ βυνεημ ηείπμξ χζηε κα είκαημναηά απυ ηεκ Αγμνά. Οημ ίδημ ζεμείμ δηαθνίκμκηαη θαη ζήμενα.
 13. 13. Νακμναμηθή άπμρε ηεξ Αζήκαξ απυ δοηηθά, πενίπμο απυ ημ ζεμενηκυ Νενηζηένη.
 14. 14. Ηάημρε ηεξ ανπασθήξ Αζήκαξ. Νενηβάιιεηαη απυ ημ Νεηζηζηνάηεημ ηείπμξ. Νάκςανηζηενά, ζημ ακμηπηυπνςμμ ηνίγςκμ, ε Αγμνά. Ηάης απυ ηεκ Αθνυπμιε, ζημκ πνάζηκμ θφθιμ, ημ ηενυ ημο Δημκφζμο, μία πνχημε μμνθή ημο ζεάηνμο. Return
 15. 15. Ε Αθνυπμιε Οηεκ Αθνυπμιε πηίδμκηαη μη πνχημη μκεμεηχδεηξ καμί. Μπνχημξ, γκςζηυξ θαη ςξ "ανπαίμξ κεχξ" αθηενχζεθε ζηεκΑζεκά θαη ε θαηαζθεοή ημο μιμθιενχζεθε γφνς ζημ 520 π.΢.Ιεηά ηε μάπε ημο Ιαναζχκα ημ 490 π.΢. θαη με ηεκ έιεοζε ηεξΔεμμθναηίαξ, λεθηκά ε ακέγενζε ημο πνχημο καμφ απυ μάνμανμ,ημο πνμπανζεκχκα ή εθαηυμπεδμ. Μ καυξ αοηυξ ζα μείκεηεμηηειήξ θαζχξ λεθηκά ε δεφηενε πενίμδμξ ηςκ ΝενζηθχκΝμιέμςκ. Οηε ζέζε ημο (ζηα ίδηα ζεμέιηα θαη με πμιιά απυ ηαίδηα ανπηηεθημκηθά μέιε) ζα πηηζηεί ανγυηενα μ Νανζεκχκαξηςκ Ηιαζηθχκ πνυκςκ. ΢ηίδμκηαη επίζεξ ηα πνμπφιαηα θαη μκαυξ ηεξ Αζεκάξ Κίθεξ, ηα ζεμέιηα ημο μπμίμο ζχδμκηαη αθυμαθάης απυ ημκ ζεμενηκυ καυ, εκχ ημ Νειαζγηθυ ηείπμξεπηζθεοάδεηαη. ΋ια ηα μηθμδμμήμαηα, μαδί με ηεκ πυιε, ζαηζμπεδςζμφκ ημ 479 π.΢. απυ ημκ Νένζε ζηναηεγυ Ιανδυκημ.
 16. 16. Γεκηθή άπμρε ηςκ μκεμείςκ ηεξ ανπασθήξ Αθνυπμιεξ
 17. 17. Άπμρε απυ δοηηθά. Οε πνχημ επίπεδμ δηαθνίκεηαη ημ ηείπμξ "εκκεάπιμκ”.
 18. 18. Οε πνχημ επίπεδμ μ οπυ θαηαζθεοή Ννμπανζεκχκαξ θαη δίπια ημο μ "ανπαίμξ κεχξ". Νάκς δεληά ζημ βάζμξ, δηαθνίκεηαη ε Αγμνά.
 19. 19. Μ "ανπαίμξ κεχξ". Μ καυξ ηεξ Αζεκάξ πμο θαηαζθεοάζηεθε γφνς ζημ 520 π.΢. Παζεμέιηά ημο δηαθνίκμκηαη θαζανά αθυμα θαη ζήμενα δίπια αθνηβχξ απυ ημ Γνέπζεημ.
 20. 20. Πα ανπασθά πνμπφιαηα. Ανηζηενά, μ μηθνυξ καυξ ηεξ Αζεκάξ Κίθεξ με ημκ βςμυ ημο.
 21. 21. Άπμρε απυ βυνεηα. Μ "ανπαίμξ κεχξ" με ημκ ηςκηθυ θίμκα-ακάζεμα θαη ημ πνυποιμ. Return
 22. 22. Ε Αγμνά Πεκ πενίμδμ αοηή, γηα πνχηε θμνά δηαμμνθχκεηαη μ πχνμξηεξ Αγμνάξ. Μ πακάνπαημξ Ιοθεκασθυξ δνυμμξ μεηαηνέπεηαηζηεκ Μδυ ηςκ Νακαζεκαίςκ. Μ πχνμξ θαζανίδεηαηδεμημονγχκηαξ μηα μεγάιε επηθάκεηα γηα ηηξ ζογθεκηνχζεηξηςκ πμιηηχκ (μνπήζηνα). Οηα υνηα αοημφ ημο πχνμο, πηίδμκηαηηα πνχηα δεμυζηα θηίνηα Οηα κυηηα βνίζθεηαη μία πεγή θαη μπενίβμιμξ εκυξ άιζμοξ(;), ημ Αηάθεημκ. Οηα δοηηθά πηίδμκηαημη καμί ημο Δία θαη ημο Ναηνχμο Απυιιςκα, ημ Ιεηνχμκ, ημΒμοιεοηήνημ θαη ημ Ννοηακηθυκ. Οηα βυνεηα ηεξ Αγμνάξοπήνπακ δφμ βςμμί πμο θαηαζθεοάζηεθακ επί Νεηζίζηναημο.Μ βςμυξ ηςκ 12 ζεχκ θαη ημ Θεςθυνεημκ. Πμ δεφηενμ ήηακμάιηζηα, ημ ζεμείμ υπμο δμιμθμκήζεθε μ γημξ ημοΝεηζίζηναημο, Ίππανπμξ, απυ ημκ Ανμυδημ θαη ημκΑνηζημγείημκα, ημοξ γκςζημφξ "Πονακκμθηυκμοξ". Πέιμξκμηημακαημιηθά ηεξ Αγμνάξ βνίζθεηαη ημ ηενυ ηεξ Δήμεηναξ ήαιιηχξ Γιεοζίκημκ.
 23. 23. Νακμναμηθή άπμρε ηεξ Αγμνάξ απυ ηα ακαημιηθά. Οε πνχημ επίπεδμ ε πεγή. Οημ βάζμξ απυ δεληά πνμξ ηα ανηζηενά, καυξ ημο Δία (υπμο ανγυηενα ζα πηηζηεί ε ΟημάΓιεοζενέμο Δηυξ), μ καυξ ημο Ναηνχμο Απυιιςκα, ημ Ιεηνχμκ, ημ Βμοιεοηήνημκ, ημΝνοηακηθυκ θαη μ πενίβμιμξ ημο Αηαθείμο πμο παιαηυηενα ηαοηηδυηακ με ημ δηθαζηήνημ
 24. 24. Άπμρε απυ βυνεηα. Οε πνχημ επίπεδμ, ημ Θεςθυνεημκ υπμο δμιμθμκήζεθε μΊππανπμξ απυ ημοξ "ηονακκμθηυκμοξ" Ανμυδημ θαη Ανηζημγείημκα. Νίζς ημο μ βςμυξ ηςκ 12 ζεχκ (525 π.΢.). Οημ βάζμξ ε Αθνυπμιε. ηεξ Ειηαίαξ.
 25. 25. Απυ δεληά πνμξ ηα ανηζηενά: Καυξ ημο Δία (υπμο ανγυηενα ζα πηηζηεί ε Οημά ημο Γιεοζενέμο Δηυξ πμο ζα πάνεη θαη ημ υκμμα), μ καυξ ημο Ναηνχμο Απυιιςκα θαη ημΙεηνχμκ. Πμ Ιεηνχμκ ανπηθά απμηειμφζε καυ ηεξ Ιεηέναξ ηςκ ζεχκ. ΋μςξ επεηδή εθείθοιάζζμκηακ θαη ηα ανπεία ημο θνάημοξ, θαηέιελε κα έπεη ηεκ ζεμαζία πμο έπεη θαη ζήμενα.
 26. 26. Πμ Βμοιεοηήνημκ (500 π.΢.). Πεηνάγςκμ μηθμδυμεμα με αμθηζέαηνμ ζημ εζςηενηθυ ημο. Γθεί ζοκεδνίαδακ μη εθιεγμέκμη βμοιεοηέξ γηα ηηξ απμθάζεηξ ηεξ πυιεξ.
 27. 27. Πμ Ννοηακηθυκ (550-525 π.΢.) . Νηζακμιμγείηαη υηη ανπηθά πνεζίμεοζε ςξ θαημηθία ημο Νεηζίζηναημο. Ηαηά ημοξ πνυκμοξ ηεξ δεμμθναηίαξ υμςξ, απμηειμφζε έκα είδμξ εκηεοθηενίμο γηαημοξ βμοιεοηέξ. Γθεί ζηηίδμκηακ θαη λεθμονάδμκηακ. Οηηξ ακαζθαθέξ βνέζεθακ αγγεία θαη ζθεφε με ηεκ επηγναθή "ΔΓ", δειαδή Δεμυζημκ θαζυηη ακήθακ ζημκ Δήμμ.
 28. 28. Πμ Γιεοζίκημκ απυ κυηηα. Μ καυξ θαη μ βςμυξ. Νίζς ανηζηενά ε αγμνά. Return
 29. 29. ΚλαςικήΗιαζηθή Αζήκα (479-323 π.΢.) 1. Ε Νυιε 2. Ε Αθνυπμιε 3. Μ Νανζεκχκαξ (447-438 π.΢.) 4. Πα Ννμπφιαηα (437-432 π.΢.) 5. Πμ Γνέπζεημ (421-407 π.΢.) 6. Άιια θηίνηα 7. Ε Κυηηα θιηηφξ ηεξ Αθνυπμιεξ 8. Πμ Ζενυ θαη ημ ζέαηνμ ημο Δημκφζμο 9. Πμ Ωδείμ ημο Νενηθιή 10. Πμ Αζθιεπηείμ 11. Ε Αγμνά 12. 5μξ αηχκαξ π.΢. 13. 4μξ αηχκαξ π.΢. Return “ESC” to Exit
 30. 30. Ε Νυιε Ιε ημ ηέιμξ ηςκ Νενζηθχκ Νμιέμςκ ε Αζήκα ακαδείπηεθε ζε ζεμακηηθήδφκαμε. Ηαηεζηναμμέκε υμςξ θαζχξ ήηακ απυ ημοξ Νένζεξ ε ακμηθμδυμεζεήηακ ακαγθαία. Οε αοηυ βμήζεζακ ηα πνήμαηα ηςκ ζομμάπςκ πμο πνμζέννεακζηεκ Αζήκα μεηά ηεκ δεμημονγία ηεξ Αζεκασθήξ Οομμαπίαξ. Ε πυιε ηεηπίδεηαηεθ κέμο απυ ημκ Θεμηζημθιή με μεγαιφηενμ θαη ηζπονυηενμ ηείπμξ θαηεκχκεηαη με ημ Νεηναηά με ηα μαθνά ηείπε (ηε γναμμή ηςκ μαθνχκ ηεηπχκαθμιμοζμφκ επαθνηβχξ ε μδυξ Νεηναηχξ θαη ε γναμμή ημο Ειεθηνηθμφ). Μ Νενηθιήξ λεθίκεζε ηε δεμημονγία μκεμείςκ πάκς ζηεκ Αθνυπμιε μεβαζηθυηενμ αοηχκ ημκ Νανζεκχκα. Ιε ηεκ απμπενάηςζε ημο καμφ,μεηαθένζεθε ζε αοηυκ ημ ζομμαπηθυ ηαμείμ απυ ηε Δήιμ θάκμκηαξ εμθακείξπιέμκ ηηξ εγεμμκηθέξ ηάζεηξ ηεξ δεμμθναηηθήξ Αζήκαξ. Κέα δεμυζηα θηίνηαπηίδμκηαη θαη ζηεκ Αγμνά. Οεμακηηθυηενμ απυ αοηά είκαη μ καυξ ημο Εθαίζημο(Θεζείμ) πμο απμηειεί ζήμενα ημκ θαιφηενα δηαηενεμέκμ ειιεκηθυ καυ θαη ημθαιφηενα δηαηενεμέκμ ανπαίμ μκεμείμ μαδί με ημ Νάκζεμκ ηεξ Ξχμεξ, θαζχξθαη έκα θοθιηθυ μηθμδυμεμα, ε Θυιμξ, ημ εκηεοθηήνημ ηςκ βμοιεοηχκ. Κυηηαηεξ Αθνμπυιεςξ δηαμμνθχκεηαη γηα πνχηε θμνά ημ Θέαηνμ ημο Δημκφζμο, ημπνχημ ζέαηνμ ζημκ θυζμμ υπμο ζα ακεβάζμοκ ηα ένγα ημοξ μ Αηζπφιμξ, μΓονηπίδεξ, μ Ομθμθιήξ θαη μ Ανηζημθάκεξ. Ε εοεμενία αοηή ηεξ Αζήκαξ, μ πνοζυξ αηχκαξ, δεκ ζα θναηήζεη γηα πμιφ.Οφκημμα ηα ένγα ζα ζηαμαηήζμοκ με ηεκ έκανλε ημο Νειμπμκκεζηαθμφπμιέμμο (431π.΢.) μ μπμίμξ ζα ηειεηχζεη με ηεκ ζοκηνηβή ηεξ Αζήκαξ(404π.΢). Return
 31. 31. Ε Αθνυπμιε Πεκ θιαζηθή επμπή ανπίδεη έκα κέμ θαη μεγαιεπήβμιμμηθμδμμηθυ πνυγναμμα ζηεκ Αθνυπμιε. Ε κυηηα μενηά ημοβνάπμο επηπχκεηαη θαη ημ έδαθμξ ηεξ επηθάκεηαξεπηπεδχκεηαη χζηε κα ακηέλεη ηα ζεμέιηα ημο κέμοΝανζεκχκα. Ηαηκμφνγημ ηείπμξ πηίδεηαη θαη ε είζμδμξ ηεξΑθνυπμιεξ μεηαμμνθχκεηαη νηδηθά με ηα κέα Ννμπφιαηα.Θίγμ ανγυηενα πηίδεηαη ημ Γνέπζεημ θαη δηάθμνα άιιαβμεζεηηθά θηίνηα θαη ηενά.. Πα ένγα υμςξ ζηεκ Αθνυπμιε ζαμείκμοκ εμηηειή (θονίςξ ηα Ννμπφιαηα) με ημ λέζπαζμα ημοΝειμπμκκεζηαθμφ πμιέμμο. Πα ενείπηα ημο ανπαίμο καμφηεξ Αζεκάξ -ανπαίμο κεχ- ζα δηαηενεζμφκ ςξ ζφμεζε ηςκΝενζηθχκ πμιέμςκ. Πμ ακαημιηθυ μένμξ ημο ζεθμφ ημο, ζαεπηζθεοαζηεί θαη ζα ιεηημονγήζεη ςξ καυξ. Οφμθςκα μεμανηονία ημο Λεκμθχκηα μ καυξ αοηυξ θάεθε ημ 405 π.΢.αιιά πηζακυηαηα ζοκέπηζε κα οπάνπεη γηα πμιιμφξ αηχκεξαθυμα, ίζςξ θαη μέπνη ηεκ Ξςμασθή επμπή.
 32. 32. Γεκηθή άπμρε ηεξ Αθνυπμιεξ θαηά ημοξ θιαζηθμφξ πνυκμοξ. Ηάης δεληά ηα Ννμπφιαηα, ε ζημά ηεξ Βναοβνςκίαξ Ανηέμηδμξ με ζπήμα "Ν", ε ΢αιθμζήθε θαη μ Ναζεκχκαξ. Δίπια ζημκ Νανζεκχκα, ηα ενείπηα ημο ανπαίμο κεχ θαη ημ Γνέπζεημ. Return
 33. 33. Μ Νανζεκχκαξ 447-438 π.΢. Ε θαηαζθεοή ημο Νανζεκχκα άνπηζε ημ 447 π.΢. με δηαηαγή ημοΝενηθιή γηα έκα γεκηθυηενμ μηθμδμμηθυ πνυγναμμα ζηεκ Αθνυπμιε.Ανπηηέθημκεξ οπήνλακ μ Ζθηίκμξ θαη μ Ηαιιηθνάηεξ. Γπηζηάηεξ ημουιμο ένγμο θαη θονίςξ ημο γιοπηηθμφ δηάθμζμμο ήηακ μ γιφπηεξ θαηθίιμξ ημο Νενηθιή Φεηδίαξ. Μ Νανζεκχκαξ είκαη έκαξ μμκαδηθυξδςνηθυξ καυξ πμο εμπενηέπεη με απυιοηε επηηοπία θαη ημκ ηςκηθυνοζμυ. Ε απμοζία βςμμφ ζηα ακαημιηθά θαζχξ θαη ε εζςηενηθήδηαίνεζε ημο ζεθμφ, αθήκμοκ κα θακεί υηη ε ιεηημονγία ημο θηηνίμοδεκ ήηακ θαζανά ζνεζθεοηηθή. Γίκαη γκςζηυ. υηη ζημ δοηηθυδςμάηημ, ημκ μπηζζυδμμμ, θοιαζζυηακ μ ζεζαονυξ θαη ηα πνήμαηαηεξ Αζεκασθήξ Οομμαπίαξ, πμο ηεκ επμπή εθείκε βνηζθυηακ ζεπιήνε αθμή. Γπίζεξ ημ δηάζεμμ πνοζειεθάκηηκμ άγαιμα ηεξ Αζεκάξπμο βνηζθυηακ ζημκ καυ ήηακ επεκδεδομέκμ με ημ πνοζάθη ηςκζομμαπηθχκ πυιεςκ. Αοηυ απμδεηθκφεη υηη μ Νανζεκχκαξιεηημονγμφζε πενηζζυηενμ ςξ ζεζαονμθοιάθημ ηεξ ΑζεκασθήξΟομμαπίαξ, εμπενηέπμκηαξ πιμφημ, ημκ μπμίμ ε Αζήκα είπεμηθεημπμηεζεί θαηά μεγάιμ μένμξ απυ ημοξ ζομμάπμοξ.
 34. 34. Μ Νανζεκχκαξ απυ Δοηηθά. Οηα δεληά δηαθνίκεηαη ε ΢αιθμζήθε, εκχ ζηα ανηζηενά θαίκεηαη μ πενίβμιμξ ημο ηενμφ ημο Νμιηέμο Δηυξ.
 35. 35. Μ Νανζεκχκαξ απυ κυηηα. Δεληά θαίκεηαη ε είζμδμξ ημο ηενμφ ημο Νακδίμκμξ
 36. 36. Μ Νανζεκχκαξ απυ ηεκ ΢αιθμζήθε (δεληά). Ανηζηενά, ημ πνυποιμ ηεξ εηζυδμο ζημκ πχνμ.
 37. 37. Ε δοηηθή πιεονά ημο καμφReturn
 38. 38. Πα Ννμπφιαηα 437-432 π.΢. Πεκ θαηαζθεοή ηςκ πνμποιαίςκ ακέιαβε μ ανπηηέθημκαξΙκεζηθιήξ ημ 437 π.΢. Πμ ανπηθυ ζπέδημ (ζομμεηνηθυηεηα ηεξκυηηαξ πηένογαξ με ηε βυνεηα) δεκ μιμθιενχζεθε ιυγς ημοΝειμπμκκεζηαθμφ πμιέμμο. Πμ θεκηνηθυ θηίνημ ηςκπνμποιαίςκ απμηειείηαη απυ δφμ ημήμαηα εθ ηςκ μπμίςκ ημακαημιηθυ είκαη πημ οπενορςμέκμ. Αληυιμγμ είκαη ημ γεγμκυξυηη πανά ηεκ ελςηενηθή θαζανά δςνηθή εμθάκηζε, μη έληεζςηενηθμί θίμκεξ ήηακ ηςκηθμί. Ιπνμζηά απυ ηε κυηηαπηένογα βνίζθεηαη μ μηθνυξ ηςκηθυξ καυξ ηεξ Αζεκάξ Κίθεξ.Οηεκ βυνεηα πηένογα θονηανπεί ημ μνζμγχκημ θηίνημ ηεξΝηκαθμζήθεξ υπμο ζφμθςκα με ημκ Ναοζακία οπήνπακ πμιιάαληυιμγα ένγα δςγναθηθήξ (θονίςξ ημο Νμιφγκςημο) πμοδοζηοπχξ ζήμενα έπμοκ παζεί.
 39. 39. Άπμρε απυ δοηηθά. Οηα δεληά, μ καυξ ηεξ Αζεκάξ Κίθεξ.
 40. 40. Πα πνμπφιαηα απυ κμηημδοηηθά. Ε πηκαθμζήθε είκαη ημ θηήνημ ηένμα ανηζηενά. Νίζς δεληά δηαθνίκεηαη ημ άγαιμα ηεξ Αζεκάξ Ννμμάπμο, ένγμ θαη αοηυ ημο Φεηδία.
 41. 41. Άπμρε απυ βυνεηα. Οε πνχημ επίπεδμ, ε Νηκαθμζήθε. Οημ πάκς μένμξ, μυιηξ πμο θαίκεηαη ε ζημά ηεξ Βναονςκίαξ Ανηέμηδμξ.
 42. 42. Ε ακαημιηθή πιεονά ηςκ πνμποιαίςκ. Ανηζηενά, ε ζημά ηεξ Βναονςκίαξ Ανηέμηδμξ.
 43. 43. Ε ακαημιηθή πιεονά ηςκ πνμποιαίςκ απυ ημ πνυποιμ ημο πενηβυιμο ημο Νανζεκχκα.
 44. 44. Ε ακαημιηθή πιεονά ηςκ πνμποιαίςκ. Φαίκμκηαη θαζανά μη 5 πφιεξ ζημ εζςηενηθυ, πμο πςνίδμοκ ημ θεκηνηθυ θηίνημ ζε δφμ ημήμαηα. Return
 45. 45. Πμ Γνέπζεημ 421-407 π.΢. Πμ Γνέπζεημ απμηειεί ημκ ηενυηενμ ηυπμ ιαηνείαξ ζηεκ Αζήκα. Γθείιαηνεφμκηακ εθηυξ απυ ηεκ Αζεκά, μ Νμζεηδχκαξ, μ Ήθαηζημξ, μΗέθνμπαξ (μ μοζηθυξ πνχημξ βαζηιηάξ ηεξ Αζήκαξ) θαη μη ημπηθμί ήνςεξΓνεπζέαξ θαη Βμφηεξ. ΋ιε ε ηζημνία ηεξ πυιεξ ζομποθκςκυηακ ζε αοηυ ημζεμείμ. Απμμεηκάνηα ηεξ δηαμάπεξ μεηαλφ Αζεκάξ θαη Νμζεηδχκα γηα ηεκθονηυηεηα ηεξ πυιεξ είκαη ε ειηά πμο πάνηζε ε ζεά ζηεκ πυιε θαη βνίζθεηαηζηα δοηηθά ημο θηηνίμο θαη ηα ίπκε ηεξ ηνίαηκαξ ημο Νμζεηδχκα ζημκβνάπμ απυπμο ακέβιοζε αιμονυ κενυ. Αθυμα, θάης απυ ηεκ βυνεηαπνυζηαζε ημο Γνεπζείμο βνίθεηαη ε ηνφπα υπμο ζφμθςκα με ημκ μφζμθαημηθμφζε ημ ηενυ θίδη ημο Γνηπζυκημο. Οε έκα απυ ηα εζςηενηθά δςμάηηαθοιαζζυηακ ημ πακάνπαημ (αθυμα θαη γηα ηυηε) λφιηκμ άγαιμα ηεξ Αζεκάξ(λυακμ) γηα ημ μπμίμ ιεγυηακ υηη είπε πέζεη ζηε γε (ςξ έκδεηλε ηεξπαιαηυηεηάξ ημο). Ιπνμζηά ημο έθαηγε ε πενίθεμε "άζβεζημξ ιοπκία". Πμ ζεμείμ πμο πηίζηεθε ημ Γνέπζεημ δεκ είκαη θαζυιμο ηοπαίμ θαζχξεθεί βνηζθυηακ θαη ημ Ιοθεκασθυ ακάθημνμ με υια ηα ηενά ημο. Πμ θφνημπαναθηενηζηηθυ ημο Γνεπζείμο, είκαη ε κυηηα πνυζηαζε ηςκ Ηανοάηηδςκ, μηθίμκεξ δειαδή με ηε μμνθή γοκαηθχκ. Οημκ πχνμ πμο πενηέθιεηακζεςνμφζακ υηη οπήνπε μ ηάθμξ ημο Ηέθνμπα. Θίγμ πημ δοηηθά ημοΓνεπζείμο βνηζθυηακ, ζημκ ίδημ πενίβμιμ, ημ Νακδνυζεημ, μηθνυξ καυξαθηενςμέκμξ ζηεκ κφμθε Νάκδνμζμ, θυνε ημο Ηέθνμπα.
 46. 46. Δοηηθή άπμρε. Οημ θέκηνμ ε ηενή ειηά ηεξ Αζεκάξ. Δεληά μη Ηανοάηηδεξ θαη ανηζηενά μυιηξ δηαθνίκεηαη ημ Νακδνυζεημ.
 47. 47. Άπμρε απυ βυνεηα. Ανηζηενά θονηανπεί ε ηςκηθή βυνεηα πνυζηαζε εκχ δεληά πίζς απυ ημκ πενίβμιμ θαίκεηαη ε μνμθή ημο Νακδνυζεημο. Οημ βάζμξ μ Νανζεκχκαξ.
 48. 48. Ε ακαημιηθή πιεονά. Μ πνχημξ απυ δεληά θίμκαξ, υπςξ επίζεξ θαη μία απυ ηηξΗανοάηηδεξ, απμζπάζηεθακ απυ ημκ ιυνδμ Έιγηκ θαη βνίζθμκηαη ζήμενα ζημ Βνεηακηθυ Ιμοζείμ. Οηε ζέζε ημοξ οπάνπμοκ ακηίγναθα.
 49. 49. Μ ανπασθυξ καυξ ηεξ Αζεκάξ Ναιιάδμξ πμο θαηαζηνάθεθε απυ ημοξ Νένζεξ. Ε ιεηημονγία ημο ζοκεπίζηεθε μεηά ηεκ επηζθεοή εκυξ μένμοξ ημο ζεθμφ. Return
 50. 50. Άιια θηίνηα Νάκς ζηεκ αθνυπμιε οπήνπακ θαη δηάθμνα άιιαβμεζεηηθά θηίνηα, ηενά θαη βςμμί. Πα βαζηθυηενα αοηχκείκαη: Ε ζημά ηεξ Βναονςκίαξ Ανηέμηδμξ, ε ΢αιθμζήθε, ημΑννεθυνεημ θαη ηα ηενά ημο Νμιηέμο Δηυξ θαη ημοΝακδίμκμξ.
 51. 51. Πμ ηενυ ηεξ Βναονςκίαξ Ανηέμηδμξ (πνμζηάηηδα ηςκ ιεπχκςκ). Θεηημονγμφζε ςξπανάνηεμα πηζακυηαηα ημο μεγάιμο ηενμφ ζηε Βναονχκα Αηηηθήξ. Γίπε ζπήμα "Ν" θαη ζηηξ πιασκέξ πηένογεξ θοιάζζμκηακ ηα ακαζήμαηα ηςκ πηζηχκ.
 52. 52. Ε ΢αιθμζήθε απμηειμφζε πχνμ θφιαλεξ ηςκ πμιοάνηζμςκ πάιθηκςκ ακαζεμάηςκ(αγάιμαηα, υπια, ζθεφε) πμο πνμζέθενακ μη πηζημί ζηεκ Αζεκά. Γπηγναθή πμο βνέζεθε εθεί ακαθένεη υηη υια αοηά ηα ακηηθείμεκα ακήθμοκ ζηε ζεά.
 53. 53. Πμ ηενυ ημο Νμιηέμο Δηυξ. Οε αοηυ πναγμαημπμημφκηακ ζοζίεξ βμδηχκ θαηά ημοξεμνηαζμμφξ ηςκ Δηηπμιίςκ. Γηα ημκ ιυγμ αοηυ, θαηά ημοξ ανπασθμφξ πνυκμοξ εθηνέθμκηακ εθεί δίπια, βυδηα υπςξ θαίκεηαη απυ μία επηγναθή πμο απαγμνεφεη ηε νίρε θμπνηάξ ζηα δοηηθά ημο καμφ(!).
 54. 54. Πμ ηενυ ημο Νακδίμκμξ.Αθηενςμέκμ ζημκ μοζηθυ ήνςα θαη βαζηιηά Νακδίμκα, γημ ημο Γνηπζυκημο ή ημο Ηέθνμπα. Οε αοηυ πναγμαημπμημφζε ηηξ δηάθμνεξ ηειεηέξ ηεξ εΝακδημκίδα θοιή (μία απυ ηηξ 10 θοιέξ ηςκ Αζεκχκ). Οηε ζέζε ημο βνίζθεηαη ζήμενα ημ παιηυ μμοζείμ ηεξ Αθνυπμιεξ. Return
 55. 55. Ε Κυηηα θιηηφξ ηεξ Αθνυπμιεξ Πεκ θιαζηθή επμπή πανάιιεια με ημ μηθμδμμηθυπνυγναμμα ζηεκ Αθνυπμιε, ακαμμνθχκεηαη θαη μ πχνμξκυηηα αοηήξ. Ακαθαηκίδεηαη πιήνςξ ημ ζέαηνμ ημοΔημκφζμο θαη πηίδεηαη ζημ ηενυ ημο κέμξ καυξ δίπια ζημκανπασθυ. Μ Νενηθιήξ πηίδεη ζηα ακαημιηθά ημο ζεάηνμοέκα μεγάιμ ςδείμ εκχ πημ δοηηθά ημο ζεάηνμοθαηαζθεοάδεηαη ημ ηενυ ημο Αζθιεπημφ, ημ Αζθιεπηείμκ.Γπίζεξ πμιιμί μηθνυηενμη καμί θαη ηενά ζα γεμίζμοκ ημοξκμηημδοηηθμφξ πνυπμδεξ ηεξ Αθνυπμιεξ.
 56. 56. Γεκηθή άπμρε ηεξ κυηηαξ πιαγηάξ ηεξ Αθνυπμιεξ. Οηα δεληά, ημ μεγάιμ ηεηνάγςκμθηήνημ είκαη ημ ςδείμ ημο Νενηθιή. Οημ θέκηνμ δεζπυδεη ημ Ζενυ θαη ημ Θέαηνμ ημοΔημκφζμο. Αμέζςξ ανηζηενά απυ ημ ζέαηνμ δηαθνίκμκηαη μη ζημέξ ημο Αζθιεπηείμο. Return
 57. 57. Πμ Ζενυ θαη ημ Θέαηνμ ημο Δημκφζμο Πμ Θέαηνμ ημο Δημκφζμο είκαη ίζςξ ημ ανπαηυηενμζέαηνμ ζημκ θυζμμ. Μ πχνμξ υπμο θαηαζθεοάζηεθε ήηακημ ηενυ ημο Δημκφζμο με ημκ μπμίμ ζπεηηδυηακ άμεζα ημανπαίμ δνάμα. Οηεκ ανπασθή πενίμδμ, οπήνπε μυκμ έκαξμηθνυξ καυξ θαη βυνεηα αοημφ έκαξ θοθιηθυξ πχνμξ, εμνπήζηνα, υπμο ιάμβακακ πχνα ηα δηάθμνα δνχμεκα θαηάημοξ εμνηαζμμφξ ημο ζεμφ (Ιεγάια θαη Ιηθνά Δημκφζηα).Μη ζεαηέξ θάζμκηακ ζηεκ πιαγηά ημο ιυθμο υπμο με ημκθαηνυ ημπμζεηήζεθακ λφιηκεξ θενθίδεξ. Οηε ζοκέπεηα, θαηεκχ ημ δνάμα είπε ήδε πάνεη ηεκ ηειηθή ημο μμνθή, μΘοθμφνγμξ, άνπμκηαξ ηεξ Αζήκαξ απυ ημ 337 π.΢.,ακαθαίκηζε ελμιμθιήνμο ημ ζέαηνμ επεκδφμκηάξ ημ μεμάνμανμ.
 58. 58. Νακμναμηθή άπμρε απυ ηα δοηηθά ημο Θεάηνμο θαη ημο Ζενμφ ημο Δημκφζμο.
 59. 59. Μ Νενίβμιμξ με ημ Ζενυ ημο Δημκφζμο. Πα δφμ μανμάνηκα θηήνηα ζηα ανηζηενά είκαη μ θαηκμφνγημξ θαη μ παιηυξ καυξ ημο Δημκφζμο. Δίπια ζημκ θαηκμφνγημ δηαθνίκεηαη θαη μ βςμυξ.
 60. 60. (1 απυ 2) Πμ θμίιμ ημο ζεάηνμο θαηά αοηήκ ηεκ πενίμδμ, είπε έκαδηάδςμα, πμο ζηεκ μοζία ήηακ μ δνυμμξ πμο πενηέηνεπεηεκ Αθνυπμιε, ημ μπμίμ πχνηδε ημ ζέαηνμ ζε δφμ μένε. Πμπαμειυηενμ θαη μεγαιφηενμ, είπε 13 θενθίδεξ, εκχ ημακχηενμ, πμο ήηακ θαηά μεγάιμ μένμξ ζθαιηζμέκμαπεοζείαξ ζημκ βνάπμ (ημ Γπηζέαηνμ) είπε 5 ή 10. Μημπνμζηηκέξ ζέζεηξ μκμμάδμκηακ πνμεδνίεξ θαη ήηακ 67μανμάνηκμη ζνυκμη γηα ημοξ επηζήμμοξ. Οηε βάζε θάζεζνυκμο ακαγνάθεηαη ε ηδηυηεηα ημο εθάζημηε επηζήμμο. Εζοκμιηθή πςνεηηθυηεηά ημο ήηακ 16.000 ζεαηέξ. Πμζθεκηθυ μηθμδυμεμα ηεκ θιαζηθή θαη ειιεκηζηηθή επμπήήηακ ζπεηηθά ιηηυ ζε ζπέζε με αοηυ πμο θαηαζθεφαζε μΞςμαίμξ αοημθνάημναξ Κένςκαξ ανγυηενα.
 61. 61. (2 απυ 2) Κυηηα ημο ζεάηνμο θαη πίζς απυ ηεκ Οθεκή βνηζθυηακ ημΖενυ ημο Δημκφζμο. Οημκ κυηημ ημίπμ ηεξ Οθεκήξ εθαπηυηακ μίαμηθνή ζημά θαη δίπια ηεξ βνηζθυηακ μ ανπασθυξ καυξ ημοΔημκφζμο. Δίπια ημο θαηαζθεοάζηεθε ημ 340 π.΢. κέμξΔςνηθυξ καυξ δηαζηάζεςκ 21,95μ ΢ 10,5μ. Άμεζα ζοκδεδεμέκα με ημ ζέαηνμ είκαη ηα πμνεγηθά μκεμεία.Ήηακ καυζπεμεξ ζοκήζςξ θαηαζθεοέξ πμο έπηηδακ μη πμνεγμίηςκ δηαθυνςκ δναμαηηθχκ παναζηάζεςκ, ζηεκ θμνοθή ηςκμπμίςκ ημπμζεημφκηακ μη ηνίπμδεξ, έπαζιμ ηςκ δναμαηηθχκαγχκςκ. Γφνς ζημ 320 πηίδεηαη ζημ πάκς μένμξ ημο ζεάηνμο,πάκς ζημκ βνάπμ ηεξ Αθνυπμιεξ ημ ΢μνεγηθυ μκεμείμ ημοΘναζφιιμο. Παοηυπνμκα ζηήκμκηαη θαη πμιιά αθυμα ζηεκ Μδυηςκ Πνηπυδςκ. Πμ άνηζηα ζςδυμεκμ μκεμείμ ημο Θοζηθνάηεείκαη έκα απυ αοηά.
 62. 62. Πμ Ωδείμ ημο Νενηθιή Αμέζςξ ακαημιηθά ημο Δημκοζηαθμφ Θεάηνμο πηίζηεθε απυημκ Νενηθιή έκα Ωδείμ. Ήηακ ζπεδυκ ηεηνάγςκμ (62,4μ ΢68,6μ) θαη θαηαζθεοάζηεθε ζηα μέζα ημο 5μο αη. π.΢.Οφμθςκα με ανπαίμοξ ζογγναθείξ, ημ ζπέδηυ ημο βαζηδυηακ ζεαοηυ ηεξ ζθεκήξ ημο Λένλε θαη ε ζθεπή ήηακ θαηαζθεοαζμέκεμε ηα λφια ηςκ Νενζηθχκ πιμίςκ. Ανπηθά πνεζημμπμηήζεθεςξ δηθαζηήνημ θαη αίζμοζα ζοκεδνηάζεςκ. Ανγυηενα υμςξθηιμλεκμφζε ημοξ μμοζηθμφξ αγχκεξ ηεξ γημνηήξ ηςκΝακαζεκαίςκ. Πμ ςδείμ θαηαζηνάθεθε απυ ημοξ ίδημοξ ημοξΑζεκαίμοξ, ημ 86 π.΢., γηα κα μεκ πνεζημμπμηήζεη ηα λφια ημομ Ξςμαίμξ ζηναηεγυξ Οφιιαξ θαηά ηεκ πμιημνθία ηεξ πυιεξ.Λακαπηίζηεθε ημ 61 π.΢. με έλμδα ημο βαζηιηά ηεξΗαππαδμθίαξ, Ανημβανδάκε ημο Β. Πμ Ωδείμ ημο Νενηθιή ήηακ ημ μεγαιφηενμ ζηεγαζμέκμθηήνημ ηεξ Γιιεκηθήξ ανπαηυηεηαξ θαη ημ γεγμκυξ υηηπνμτπήνπε ημο ζεάηνμο ημο Δημκφζμο, υπςξ ημ ακαθαίκηζε μΘοθμφνγμξ, θαίκεηαη ζημ αθακυκηζημ ζπήμα ημο θμίιμο.
 63. 63. Άπμρε ηεξ ζθεκήξ ημο Θεάηνμο ημο Δημκφζμο
 64. 64. Πμ πμνεγηθυ μκεμείμ ημο Θναζφιιμο (320 π΢.) πάκς αθνηβχξ απυ ημ ζέαηνμ. Οημοξ ειιεκηζηηθμφξ πνυκμοξ οπέζηε ανθεηέξ μεηαηνμπέξ χζπμο ηεκ πνηζηηακηθή επμπή μεηαηνάπεθε ζε εθθιεζία αθηενςμέκε ζηεκ Νακαγηά ηε Οπειηχηηζζα.
 65. 65. Πμ Ωδείμ ημο Νενηθιή δίπια αθνηβχξ απυ ημ Θέαηνμ. Απυ εθεί λεθηκμφζε θαη ε μδυξ ηςκΠνηπυδςκ με ηηξ ζεηνέξ απυ πμνεγηθά μκεμεία, θάπμηα απυ ηα μπμία θαίκμκηαη ζηεκ εηθυκα. Return
 66. 66. Πμ Αζθιεπηείμ Πμ Ζενυ ημο Αζθιεπημφ ηδνφζεθε ζηα ηέιε ημο 5μο αηχκα π.΢.απυ θάπμημκ Πειέμαπμ μ μπμίμξ εηζήγαγε ηε ιαηνεία ημο ζεμφ-ηαηνμφ ζηεκ Αζήκα απυ ηεκ Γπίδαονμ. Ε ζογθεθνημέκε ημπμζεζίαεπηιέπηεθε ιυγς μίαξ μηθνήξ πεγήξ πμο οπήνπε ζημκ βνάπμ,απαναίηεημ ζημηπείμ γηα ημοξ θαζανμμφξ ηςκ αζζεκχκ. Πμ ηενυ απμηειείημ απυ ημκ μηθνυ καυ ημο Αζθιεπημφ θαη δφμζημέξ. Ε μία ήηακ δςνηθή θαη δηχνμθε. Αοηή πνεζίμεοε ςξζεναπεοηήνημ. Μκμμαδυηακ εγθμημεηήνημ γηαηί εθεί θμημμφκηακ μηαζζεκείξ με ζθμπυ κα δμοκ ζημκ φπκμ ημοξ ημκ ζευ μ μπμίμξ είηε ζαημοξ ζενάπεοε, είηε ζα ημοξ οπμδείθκοε ημκ ηνυπμ ζεναπείαξ. Ιίαδεφηενε μηθνυηενε ηςκηθή ζημά βνηζθυηακ ιίγμ πημ δοηηθά. Δηέζεηεηέζζενα δςμάηηα ζηα μπμία δηέμεκακ μη δηάθμνμη επηζθέπηεξ. Πμ ζογθνυηεμα θαηαζηνάθεθε ημ 267 μ.΢. απυ ημοξ Γνμφιμοξθαη ανγυηενα ζηε ζέζε ημο πηίζηεθε μία πνηζηηακηθή βαζηιηθήαθηενςμέκε ζημοξ Αγίμοξ Ακανγφνμοξ. Ηαζυιμο ηοπαία, αθμφ μηζογθεθνημέκμη άγημη είκαη πνμζηάηεξ ηεξ ογείαξ.
 67. 67. Πμ Αζθιεπηείμ. Οηα ανηζηενά μ καυξ ημο Αζθιεπημφ μπνμζηά απυ ημ δηχνμθμ εγθμημεηήνημ.
 68. 68. Ε ηςκηθή ζημά με ηα ηέζζενα δςμάηηα θαη πημ δεληά ημ εγθμημεηήνημ με ημκ καυ ημο ζεμφ
 69. 69. Πέιμξ, ζηα κμηημδοηηθά ηεξ Αθνυπμιεξ, δίπια απυ ημΑζθιεπηείμ, θαηαζθεοάζηεθε πιήζμξ μηθνχκ καχκ θαηηενχκ, μεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηα παναθάης. Απυ δεληά πνμξ ηα ανηζηενά: Πμ πνχημ θηήνημ με ηεκθεναμμζθεπή ήηακ μία θνήκε ε μπμία είπε ήδεθαηαζθεοαζηεί απυ ημοξ ανπασθμφξ πνυκμοξ. Ιπνμζηά ημοβνίζθμκηαη δφμ καμί. Μ δεφηενμξ είκαη μ καυξ ηεξ Θέμηδμξ.Οηε ζοκέπεηα είκαη μ καυξ ηεξ Αθνμδίηεξ Νακδήμμο θαηπημ πένα μ καυξ ηεξ Γεξ Ημονμηνυθμο. Οημ βάζμξ θάηςαθνηβχξ απυ ημκ καυ ηεξ Κίθεξ ζηεκ Αθνυπμιε, βνηζθυηακημ ηενυ ημο Αηγέα.
 70. 70. Return
 71. 71. Ε Αγμνά Οημοξ Ηιαζηθμφξ πνυκμοξ ε Αγμνά είπε εδναηςζεί ςξημ πμιηηηθυ θαη θμηκςκηθυ θέκηνμ ηεξ πυιεξ. ΢ηίζηεθακκέα δεμυζηα θηήνηα, ηενά θαη θνήκεξ. Μ πχνμξ ηεξμνπήζηναξ δηαμμνθχκεηαη θαηάιιεια γηα κα θηιμλεκείδηαθυνςκ εηδχκ γημνηέξ θαη αγχκεξ, εκχ ηαοηυπνμκαζηήκμκηαη θαη πμιιά αγάιμαηα. Ε μηθμδμμηθή θάζε ηεξ Ηιαζηθήξ Αγμνάξ πςνίδεηαη ζεδφμ πενηυδμοξ: πνηκ θαη μεηά ημκ πειμπμκκεζηαθυ πυιεμμ(δει. 5μ θαη 4μ αηχκα π.΢.).
 72. 72. 5ος αιώνας π.Χ. Αμέζςξ μεηά ημοξ Νενζηθμφξ πμιέμμοξ ανπίδεη ε ακμηθμδυμεζεηεξ Αζήκαξ θαη ζοκεπχξ θαη ηεξ Αγμνάξ. Ηφνημ μέιεμα ηςκΑζεκαίςκ ήηακ ε θαηαζθεοή κέςκ δεμυζηςκ θηενίςκ. Έηζη πηίδμκηαηηνεηξ ζημέξ: Βαζίιεημξ, Γιεοζενέμο Δηυξ θαη Νμηθίιε. Ε ηειεοηαίαζα απμηειέζεη θαη ηεκ έδνα ηςκ ζηςηθχκ θηιμζυθςκ. ΢ηίδεηαηεπίζεξ θαη κέμ βμοιεοηήνημ, δοηηθά ημο παιαημφ θαζχξ θαη έκαθοθιηθυ θηήνημ, ε ζυιμξ, πμο πνεζίμεοε ςξ εκηεοθηήνημ ηςκβμοιεοηχκ. Οηα κυηηα ηεξ Αγμνάξ, ακάμεζα ζημ Αηάθεημκ θαη ηεκανπασθή θνήκε, γηα ηεκ ελοπενέηεζε ημο εμπμνίμο, θαηαζθεοάδεηαηε επμκμμαδυμεκε "Κυηηα Οημά Ζ". Θίγμ πημ δίπια βνηζθυηακ ημκμμηζμαημθμπείμ εκχ πημ ακαημιηθά, πηίζηεθε ημ Γιεοζίκημκ, ημ ηενυηεξ Δήμεηναξ θαη ηεξ Νενζεθυκεξ. Οηα βμνεημακαημιηθά,θονηανπμφζε έκαξ μεγάιμξ πενίβμιμξ πμο πηζακυηαηα πνεζίμεοε ςξοπαίζνημ δηθαζηήνημ. Οηα δοηηθά, πάκς ζημκ ιυθμ "ΑγμναίμΗμιςκυ" πηίζηεθε μ καυξ ημο Εθαίζημο, ημ γκςζηυ ζήμενα ςξ"Θεζείμ".
 73. 73. Νακμναμηθή άπμρε ηεξ Αγμνάξ ημο 5μο αη. π.΢. 1.Βαζίιεημξ Οημά 2.Οημά ΓιεοζενέμοΔηυξ 3 Καυξ Εθαίζημο 4.Κέμ Βμοιεοηήνημ 5. Θυιμξ 6. Ναιαηυ Βμοιεοηήνημ 7Αηάθεημκ8 Κυηηα Οημά Ζ 9. Ανπασθή θνήκε 10.Κμμηζμαημθμπείμ, 11 Νενίβμιμξ 12. Νμηθίιε Οημά
 74. 74. Απυ δεληά: Βαζίιεημξ Οημά (479 π.΢.). Ε παιαηυηενε ίζςξ ζημά ηεξ Αζήκαξ. Οε αοηήκ ημπμζεημφκηακ μη ζηήιεξ με ημοξ κυμμοξ ηεξ πυιεξ. Οηα ανηζηενά, ε Οημά ημο Γιεοζενέμο Δηυξ (430 π.΢.). Μκμμάζηεθε έηζη γηαηί πηίζηεθε ζηε ζέζε ημο ανπασθμφ καμφ ημο Δία πμο θαηέζηνερακ μη Νένζεξ. Ιπνμζηά ηεξ οπήνπε βςμυξ ημο Δία.
 75. 75. Ε δοηηθή πιεονά ηεξ Αγμνάξ. Οηα δεληά, ε Οημά ημο Γιεοζενέμο Δηυξ. Οημκ ιυθμαπάκς, μ καυξ ημο Εθαίζημο, εκχ ανηζηενά, βνίζθμκηαη ηα δφμ βμοιεοηήνηα με ημ παιαηυηενμ μπνμζηά ζημ δνυμμ.
 76. 76. Ε κμηημδοηηθή πιεονά. Οηα ανηζηενά, ημ θοθιηθυ μηθμδυμεμα είκαη ε Θυιμξ (465 π.΢.), ημ εκηεοθηήνημ ηςκ βμοιεοηχκ. Δίπια ηεξ, βνίζθμκηαη ηα δφμ βμοιεοηήνηα. Πμθαηκμφνγημ πηίζηεθε γφνς ζημ 425 π.΢. Οημ παιαηυηενμ θοιάζζμκηακ ηχνα ηα ανπεία ημο θνάημοξ. Οημ πάκς μένμξ δεζπυδεη μ καυξ ημο Εθαίζημο
 77. 77. Μ καυξ ημο Εθαίζημο, ή "Εθαηζηείμκ" (449-444 π.΢.). Ήηακ καυξ αθηενςμέκμξ ζημκΉθαηζημ θαη ηεκ Αζεκά. Οημοξ κεχηενμοξ πνυκμοξ έγηκε γκςζηυ ςξ Θεζείμ ιυγς ηςκ γιοπηχκ ηεξ δςθυνμο πμο ακαπανηζημφκ ημοξ άζιμοξ ημο Θεζέα.
 78. 78. Ε κυηηα πιεονά. Οηα δεληά, μ πενίβμιμξ ημο άιζμοξ ημο Αηαθείμο θαη ζηα ανηζηενά, ε Κυηηα Οημά Ζ.
 79. 79. Ε Κυηηα Οημά Ζ (430 π.΢). Οημ εζςηενηθυ ηεξ βνίζθμκηακ 16 δςμάηηα ηα μπμία πνεζίμεοακ είηε ςξ θαηαζηήμαηα, είηε ςξ πχνμη εζηίαζεξ.
 80. 80. Ανπασθή θνήκε "Γκκεάθνμοκμξ" ακάμεζα ζηεκ Κυηηα Οημά Ζ θαη ζημ Κμμηζμαημθμπείμ.
 81. 81. Πμ κμμηζμαημθμπείμ. Ήηακ ημ θηίνημ ζημ μπμίμ θυβμκηακ ηα κμμίζμαηα ηεξ Αζήκαξ.
 82. 82. Μ πενίβμιμξ ζηα βμνεημακαημιηθά ηεξ Αγμνάξ πνεζίμεοε πηζακυηαηα ςξ δηθαζηήνημ.
 83. 83. Ε Νμηθίιε Οημά (460 π.΢.) είκαη απυ ηηξ πημ θεμηζμέκεξ ζημέξ ηεξ Αζήκαξ γηα δφμιυγμοξ. αθεκυξ ήηακ ζημιηζμέκε με δςγναθηθμφξ πίκαθεξ ηςκ ζεμακηηθυηενςκ Γιιήκςκ δςγνάθςκ θαη αθεηένμο ήηακ ημ μένμξ υπμο μ θηιυζμθμξ Δήκςκ μ Ηηηηέοξ δίδαζθε γφνς ζημ 300 π.΢. δεμημονγχκηαξ ηεκ ζηςηθή θηιμζμθία. Ε ζημά ήηακ επίζεξ γκςζηή ςξ "Νεηζηακάθηεημξ".
 84. 84. Πμ Γιεοζίκημκ, ημ ηενυ ηεξ Δήμεηναξ θαη ηεξ Νενζεθυκεξ πμο βνηζθυηακκμηημακαημιηθά ηεξ Αγμνάξ. Οημ βάζμξ δεληά, λεπςνίδεη μ καυξ ημο Εθαίζημο. Return
 85. 85. 4ος αιώνας π.Χ. Οημκ 4μ αη. π.΢. παναηενμφκηαη μηθνέξ αιιαγέξ ζηεκΑγμνά. ΢ηίδεηαη λακά, φζηενα απυ ηεκ θαηαζηνμθή ηεξπυιεξ απυ ημοξ Νένζεξ μ καυξ ημο Ναηνχμο Απυιιςκαθαη ζηα ακαημιηθά, ζηε ζέζε ημο πενηβυιμο πηίδεηαη έκαμεγάιμ ηεηνάγςκμ πενίζηοιμ θηήνημ. Γπίζεξ, μία κέα θαημεγαιφηενε θνήκε θαηαζθεοάδεηαη δοηηθά ημο Αηαθείμο θαηζηήκεηαη ημ μκεμείμ ηςκ επχκομςκ ενχςκ μπνμζηά απυ ηεΘυιμ, μ πενίβμιμξ ηεξ μπμίαξ απμθηά μκεμεηαθυ πνυποιμ.
 86. 86. ;Άπμρε ηεξ Αγμνάξ ημκ 4μ αη.π.΢. 1. Πμ ηεηνάγςκμ πενίζηοιμ μηθμδυμεμα 2. Μ καυξ ημο Ναηνχμο Απυιιςκα 3. Πμ μκεμείμ ηςκ Γπχκομςκ Ενχςκ 4. Ε κμηημδοηηθή θνήκε.
 87. 87. Πμ ηεηνάγςκμ πενίζηοιμ μηθμδυμεμα ζηα βμνεημακαημιηθά ηεξ αγμνάξ. Λεθίκεζε καπηίδεηαη γφνς ζηα 425 π.΢. αιιά έμεηκε εμηηειέξ ιυγς ημο Νειμπμκκεζηαθμφ πμιέμμο. Νανυια αοηά, υζμ μένμξ ήηακ έημημμ πνεζημμπμημφκηακ πηζακυηαηα ςξ δηθαζηήνημ.
 88. 88. Μ καυξ ημο Ναηνχμο Απυιιςκα (340 π.΢.). Βνηζθυηακ ζηεκ ζέζε ημο παιαηυηενμο Ανπασθμφ καμφ. Μ μηθνυηενμξ καυξ δίπια ημο ήηακ αθηενςμέκμξ ζημκ Φναηνίμ Δία θαηηεκ Αζεκά. Οηα δεληά βνίζθεηαη ημ κυηημ ζθέιμξ ηεξ ζημάξ ημο Γιεοζενέςξ Δηυξ. Νίζς θαίκεηαη μ καυξ ημο Εθαίζημο με ημκ κέμ πέηνηκμ πενίβμιμ θαη ηεκ θεκηνηθή θιίμαθα.
 89. 89. Πμ μκεμείμ ηςκ Γπχκομςκ Ενχςκ πμο ανπηθά βνηζθυηακ ιίγμ κμηηυηενα, μεηαθένζεθε μπνμζηά απυ ημ βμοιεοηήνημ. Νενηειάμβακε ηα αγάιμαηα θαζεκυξ απυ ημοξ δέθαήνςεξ ηςκ μμχκομςκ θοιχκ ηεξ Αζήκαξ. Οημ ρειυ βάζνμ θάης απυ ημ θάζε άγαιμα, ζηήκμκηακ ηα μκυμαηα επηθακχκ πμιηηχκ ηεξ θάζε θοιήξ
 90. 90. Δίπια ζηα δφμ βμοιεοηήνηα θαη ζηε ζυιμ πηίζηεθε έκα μκεμεηχδεξ πνυποιμ ηςκηθμφνοζμμφ. Οημ κεχηενμ βμοιεοηήνημ πνμζηέζεθε ημκ 4μ αη. π.΢. μία ζημά πνμ ηεξ εηζυδμο
 91. 91. Ε κμηημδοηηθή θνήκε δίπια απυ ημ άιζμξ ημο Αηαθείμο. Return
 92. 92. ΕλληνιςτικήΕλληνιςτική Αθήνα (338-86 π.Χ.) 1. Η Πόλη 2. Η Ακρόπολη και η νότια κλιτφσ τησ Ακρόπολησ 3. Η Αγορά 4. Η ΢τοά του Αττάλου (159-138 π.Χ.) 5. Οι Νότιεσ ΢τοζσ : 5a. Η Μεςαία ΢τοά ( ~ 460 π.Χ.) 5b. Η Νότια ΢τοά (~ 150 π.Χ.) 6. Η Δυτική Αγορά Return “ESC” to Exit
 93. 93. Ε Νυιε (1 απυ 3) Πεκ Γιιεκηζηηθή πενίμδμ ε Αζήκα βνίζθεηαη μοζηαζηηθά οπυηεκ θονηανπία ηςκ Ιαθεδυκςκ. Ιε ημκ ζάκαημ ημοΑιελάκδνμο ημ 323 π.΢., πμιιέξ πυιεηξ ηεξ Γιιάδαξ, θαη εΑζήκα, επακαζηαημφκ θαηά ηςκ Ιαθεδυκςκ. Όζηενα υμςξ απυδηάθμνεξ απμηοπεμέκεξ επηπεηνήζεηξ, παναδίδμκηαη. ΋ηακ μ Αιέλακδνμξ πέζακε, μη δηάδμπμί ημο άνπηζακ καπμιεμμφκ γηα ηεκ θονηανπία ζηεκ αοημθναημνία. Μη Αζεκαίμηέπνεπε κα πάνμοκ ημ μένμξ θάπμημο απυ αοημφξ. Έηζηζέιμκηαξ θαη με, επηιέγμοκ ημκ Ηάζζακδνμ, μ μπμίμξ κςνίηεναθαηέιαβε ηεκ Αίγηκα θαη ηεκ Οαιαμίκα. Μη Αζεκαίμη επέιελακημκ θηιυζμθμ Δεμήηνημ ημκ Φαιενέα κα δηαπναγμαηεοηεί με ημκΗάζζακδνμ, μ μπμίμξ ημκ δηυνηζε δημηθεηή ηεξ Αζήκαξ ημ 317π.΢.. Μ Δεμήηνημξ πναγμαημπμίεζε πμιιά ζπμοδαία ένγα γηαηεκ πυιε ημο. Έκα απυ αοηά είκαη ε απμγναθή πμο έθακε, εμπμία έδεηλε υηη ε Αζήκα είπε πιεζοζμυ 21.000 πμιίηεξ(άκδνεξ άκς ηςκ 21), 10.000 λέκμοξ θαημίθμοξ θαη 400.000ζθιάβμοξ.
 94. 94. Ε Νυιε (2 απυ 3) Πμ 307 π.΢. μ γημξ ημο Ακηίγμκμο, Δεμήηνημξ μ Νμιημνθεηήξ,θαηέιαβε ηεκ Αζήκα θαη ελυνηζε ημκ Δεμήηνημ ημκ Φαιενέα. ΜΔεμήηνημξ μ Νμιημνθεηήξ εγθαηαζηάζεθε ζημκ μπηζζυδμμμ ημοΝανζεκχκα απ υπμο θοβένκεζε ηονακκηθά. Πμ 301 π.΢. μ Θαπάνεξθαηάθενε κα δηχλεη ημκ Δεμήηνημ. ΋μςξ μ Δεμήηνημξ πμιηυνθεζε ηεκπυιε απυ ημκ Νεηναηά. μ Θαπάνεξ ακαγθάζηεθε κα βγάιεη ημκ πνοζυαπυ ημ άγαιμα ηεξ Αζεκάξ ζημκ Νανζεκχκα γηα κα πιενχζεη ημοξζηναηηχηεξ. Ε πυιε υμςξ ζφκημμα παναδυζεθε. Ε Αζήκα άιιαλε δηάθμνα πένηα θαη ηειηθά απυ ηηξ ανπέξ ημο 2μοαηχκα π.΢. απέθηεζε μία ζπεηηθή ειεοζενία. Δηαηήνεζε ηεκ θήμε ηεξθαη ηηξ θηιμζμθηθέξ ζπμιέξ ηεξ θαη έγηκε ημ θαιιηηεπκηθυ θαηθηιμζμθηθυ θέκηνμ ηεξ επεηνςηηθήξ Γιιάδαξ. Νμιιμί εγεμυκεξ ηςκειιεκηζηηθχκ βαζηιείςκ ζπμφδαζακ εθεί θαη υηακ ακέιαβακ ελμοζίαδχνηζακ ζηεκ πυιε θηήνηα θαη γιοπηά. ΢αναθηενηζηηθά παναδείγμαηαείκαη μ Άηηαιμξ Β (159-138) θαη μ Γομέκεξ Β (197-159) ηεξΝενγάμμο πμο δχνηζακ ηηξ μμχκομεξ ζημέξ θαη μ Ανηάζεξ Γ (162-130) πμο πνεμαημδυηεζε ηε Ιεζαία Οημά ζηεκ Αγμνά. Γπίζεξ μβαζηιηάξ ηεξ Ηαππαδμθίαξ Ακηίμπμξ μ Δ δηέηαλε ηεκ θαηαζθεοή ημοκαμφ ημο Μιομπίμο Δηυξ πμο είπε μείκεη ακμιμθιήνςημξ απυ ηεκ επμπήημο Νεηζίζηναημο με ανπηηέθημκα ημκ Ξςμαίμ Ημζζμφηημ. Πμ ένγμ είπεπνμπςνήζεη ανθεηά αιιά με ημκ ζάκαημ ημο Ακηίμπμο, ημ 163 π.΢.ζηαμάηεζε. Πμ ζφμπιεγμα ηςκ θηυκςκ πμο βνίζθμκηαη ζηα ακαημιηθάημο Μιομπηείμο ζήμενα, πνμκμιμγμφκηαη απυ εθείκε ηεκ πενίμδμ.
 95. 95. Ε Νυιε (3 απυ 3) Πμ 146 π.΢. μη Ξςμαίμη θαηαηνμπχκμοκ ηεκ ΑπασθήΟομπμιηηεία θαη ανπίδμοκ κα εμπιέθμκηαη ζηα πμιηηηθάπνάγμαηα ηςκ Γιιεκηθχκ πυιεςκ. Πμ 88 π.΢. μη Αζεκαίμηαθμιμοζυκηαξ ημκ Ιηζνηδάηε ΟΠ ημο Νυκημοεπακαζηαημφκ εκακηίμκ ηςκ Ξςμαίςκ. Θα αθμιμοζήζεηπμιημνθία ηεξ πυιεξ απυ ημκ Ξςμαίμ ζηναηεγυ Οφιια, μμπμίμξ ζα ηεκ θαηαιάβεη θαη ζα ηεκ θαηαζηνέρεη ημ 86π.΢.. Return
 96. 96. Ε Αθνυπμιηξ & ε Κυηηα θιηηφξ ηεξ Αθνυπμιηξ Πεκ Γιιεκηζηηθή πενίμδμ ιίγεξ μυκμ αιιαγέξπαναηενμφκηαη ζημκ βνάπμ ηεξ Αθνυπμιεξ. Πμ μυκμθαηκμφνγημ θηήνημ είκαη ε επέθηαζε ηεξ ακαημιηθήξ ζημάξημο Ζενμφ ηεξ Βναονςκίαξ Ανηέμηδμξ πνμξ βμννά. Νμιιάγιοπηηθά ακαζήμαηα ζηήκμκηαη ζημκ πχνμ απυ εγεμυκεξηςκ ειιεκηζηηθχκ βαζηιείςκ. Πνία απυ αοηά λεπςνίδμοκ.
 97. 97. Ε ζημά ηεξ Βναονςκίαξ Ανηέμηδμξ με ηεκ ειιεκηζηηθήξ πενηυδμο πνμέθηαζε ζηα ανηζηενά.
 98. 98. Πμ ζεμακηηθυηενμ απυ αοηά είκαη ημ ακάζεμα ημο βαζηιηάηεξ Νενγάμμο Αηηάιμο Α. Ήηακ μία ζεηνά πάιθηκςκαγαιμάηςκ πμο πενηέγναθακ ηεκ μάπε μεηαλφ Γιιήκςκ θαηΓαιαηχκ, νςμασθά μανμάνηκα ακηίγναθα ηςκ μπμίςκζχδμκηαη ζε πμιιά μμοζεία ηεξ Γονχπεξ. Πα ένγα αοηά(ακηίγναθα μεγαιφηενςκ πμο βνίζθμκηακ ζηεκ Νένγαμμ)ζηήζεθακ κυηηα ημο Νανζεκχκα δίπια ζημ ηείπμξ ζημδηάζηεμα μεηαλφ 230-220 π.΢.. Πα δφμ άιια αγάιμαηα ήηακ δφμ ηέζνηππα ζηεμέκα πάκςζε γηγάκηημοξ πεζζμφξ. Πμ έκα απυ αοηά ήηακ ακάζεμα ημοβαζηιηά Γομέκε Β ηεξ Νενγάμμο γηα ηε κίθε ημο ζηαΝακαζήκαηα (178 π.΢.)θαη βνηζθυηακ δοηηθά αθνηβχξ απυηεκ πηκαθμζήθε ηςκ πνμποιαίςκ υπμο θαη ημ μεγάιμ βάζνμείκαη μναηυ ζήμενα Άιιμ έκα ζπεδυκ πακμμμηυηοπμ ζηήζεθεζηεκ βμνεημακαημιηθή πιεονά ημο Νανζεκχκα θαιφπημκηαξυιε ηε γςκία ημο καμφ. Ήηακ αθηενςμέκμ είηε πάιη ζημκΓομέκε Β είηε ζημκ Άηηαιμ Β. Έκα ηδίμο ηφπμο ηέζνηππμμε πεζζυ ζηήζεθε ηεκ ίδηα επμπή μπνμζηά απυ ηε ζημά ημοΑηηάιμο ζηεκ Αγμνά.
 99. 99. Νακμναμηθή άπμρε ηςκ θηενίςκ ηεξ Αθνυπμιεξ θαη ηεξ κυηηαξ θιηηφμξ αοηήξ.Οε πνχημ επίπεδμ λεπςνίδεη ε ζημά ημο Γομέκε θαη ακάμεζα ζε αοηήκ θαη ημ ζέαηνμ ημο Δημκφζμο, ημ καυμμνθμ πμνεγηθυ μκεμείμ ημο Κηθία.
 100. 100. Νμιιά ένγα πναγμαημπμηήζεθακ ζηε κυηηα πιαγηά ηεξΑθνυπμιεξ. Νμιιά θαηκμφνγηα πμνεγηθά μκεμεία ζηήζεθακμε βαζηθυηενμ αοηυ ημο Κηθία. Ηαηαζθεοάζηεθε ημ 319π.΢. θαη είπε ηεκ μμνθή πνυζηοιμο ελάζηοιμο καμφ. Πμ170 π.΢. πηίδεηαη θαηά μήθμξ ηεξ κυηηαξ πιεονάξ ηεξΑθνυπμιεξ ε Οημά ημο Γομέκε. Ήηακ θαη αοηή πνμζθμνάημο Γομέκε Β θαη πνεζίμεοε ζηεκ πνμζηαζία ηςκ ζεαηχκημο Θεάηνμο ημο Δημκφζμο απυ θαθμθαηνία. Ήηακ δηχνμθεδςνηθμφ νοζμμφ με πενγαμεκμφ ηφπμο θημκυθνακα ζηηξεζςηενηθέξ θημκμζημηπίεξ.
 101. 101. Ε ζημά ημο Γομέκε (170 π.΢.) είπε μήθμξ 163 μέηνα θαη πιάημξ 17,65 μέηνα.Ηαηαζηνάθεθε πηζακυκ με ηεκ εηζβμιή ηςκ Γνμφιςκ ημ 267 μ.΢. Πμ οιηθυ ηεξ πνεζημμπμηήζεθε γηα ημ οζηενμνςμασθυ ηείπμξ ηεξ πυιεξ.
 102. 102. Πμ μκεμείμ ημο Κηθία δίπια αθνηβχξ απυ ημ ακαημιηθυ άθνμ ηεξ ζημάξ ημο Γομέκε.Οφμθςκα με ηεκ επηγναθή ημο επηζηοιίμο ημο, ημ έζηεζε μ ζεαηνηθυξ πμνεγυξ Κηθίαξ ημο Κηθμδήμμο, επί άνπμκημξ Κεαίπμμο (319 π.΢.). Πμ 237 μ.΢. ημ μηθμδμμηθυ ημοοιηθυ πνεζημμπμηήζεθε γηα ηεκ θαηαζθεοή ηεξ Ξςμασθήξ πφιεξ ηεξ Αθνυπμιεξ (πφιε Βeulé) πμο οπάνπεη αθυμα ζε άρμγε θαηάζηαζε
 103. 103. Πα Ννμπφιαηα με ημ ειιεκηζηηθυ ηέζνηππμ ζημκ μεγάιμ πεζζυ ζηα ανηζηενά.
 104. 104. Πμ ηέζνηππμ ηςκ Ννμποιαίςκ. Οηα ηέιε ημο 1μο αη. π.΢. ε ανπηθήεπηγναθή απμλφζηεθε θαη ημ μκεμείμ αθηενχζεθε εθ κέμο ζημκ Ιάνθμ Αγνίππα, ημκ ζηναηεγυ θαη γαμπνυ ημο Μθηαβηακμφ Αογμφζημο.
 105. 105. Πμ ηέζνηππμ ζηεκ ΒΔ γςκία ημο Νανζεκχκα. Ανπηθά ήηακ αθηενςμέκμ ζημκ Γομέκε Β ή ζημκ Άηηαιμ Β. Πμ 31 π.΢. υμςξ, αθηενχζεθε ζημκ Μθηαβηακυ Αφγμοζημ.
 106. 106. Άπμρε ημο πάιθηκμο, θοζηθμφ μεγέζμοξ, ηεζνίππμο ζημκ Νανζεκχκα. Return
 107. 107. Ε Αγμνά Πεκ Γιιεκηζηηθή πενίμδμ πμιιά μκεμεηχδε θηήνηαθαηαζθεοάδμκηαη ζημκ πχνμ ηεξ Αγμνάξ. Απυ αοηάλεπςνίδμοκ μη μεγάιεξ Οημέξ, δςνεέξ εγεμυκςκ ηςκΓιιεκηζηηθχκ Βαζηιείςκ.
 108. 108. Νακμναμηθή άπμρε ηεξ Γιιεκηζηηθήξ Αγμνάξ. Οεμεηχκμκηαη με ημοξ ανηζμμφξ: 1.Οημά Αηηάιμο, 2.Ιέζε Οημά, 3.Κυηηα Οημά ΖΖ, 4.Αηάθεημκ, 5.Θυιμξ, 6.Κέμ Βμοιεοηήνημ, 7.Ιεηνχμκ, 8.Εθαηζηείμκ, 9.Μπιμζηάζημκ, 10, Καυξ Απυιιςκα Ναηνχμο θαη Καυξ Δηυξ, 11. Οημά Γιεοζενέμο Δηυξ, 12.Βαζίιεημξ Οημά. Return
 109. 109. Ε Οημά ημο Αηηάιμο (156-138 π.΢.) Ε Οημά ημο Αηηάιμο ήηακ δςνεά ημο βαζηιηά ηεξ Νενγάμμο,Αηηάιμο Β΄(159 π.΢.- 138 π.΢.) υπςξ μανηονά ε ζςδυμεκεεπηγναθή (ΒΑΟΖΘΓΡΟ ΑΠΠΑΘΜΟ ΑΠΠΑΘΜΡ ΗΑΖ ΒΑΟΖΘΖΟΟΕΟΑΝΜΘΩΚΖΔΜΟ). Ήηακ δηχνμθε, Δςνηθμφ νοζμμφ, με μήθμξ 120μέηνα θαη με 45 θίμκεξ ζηεκ δοηηθή πιεονά. Οηεκ ακαημιηθή οπήνπακ21 δςμάηηα πμο πνεζίμεοακ ςξ θαηαζηήμαηα. Ε ζημά θαηαζηνάθεθε απυ ημοξ Γνμφιμοξ ημ 267 μ.΢. θαηεκζςμαηχζεθε ζημ οζηενμνςμασθυ ηείπμξ ηεξ Αζήκαξ θαη έθημηεπνεζίμεοζε ςξ μπφνςμα. Πα ιμηπά δμμηθά οιηθά ηεξ ηεξπνεζημμπμηήζεθακ γηα ηεκ ακέγενζε ηςκ δφμ θνάγθηθςκ πφνγςκ ζηαΝνμπφιαηα ηεξ Αθνυπμιεξ. Ε ζημά ακαζηειχζεθε πιήνςξ ζημ δηάζηεμα 1953-1956 γηα καζηεγάζεη ημ Ιμοζείμ ηεξ Ανπαίαξ Αγμνάξ.
 110. 110. Άπμρε πνμξ κμηημακαημιηθά. Ανηζηενά ε Οημά ημο Αηηάιμο θαη δεληά ε Ιεζαία Οημά. Οε πνχημ επίπεδμ, μ Βςμυξ ηςκ 12 Θεχκ θαη ζημ βάζμξ ε Αθνυπμιε.
 111. 111. Ε Οημά ημο Αηηάιμο απυ κυηηα
 112. 112. Ιπνμζηά απυ ηε Οημά ημο Αηηάιμο ζηήζεθε έκα βάζνμ με ηέζνηππμ, πηζακυηαηα απυ ημκίδημ ημκ Άηηαιμ Β΄. Ανγυηενα αθηενχζεθε ζημκ Ξςμαίμ Αοημθνάημνα Πηβένημ. Ιπνμζηά ημο βνηζθυηακ ημ Βήμα ηεξ Αγμνάξ απ υπμο μηιμφζακ μη νήημνεξ θαη μη πμιηηηθμί.
 113. 113. Άπμρε ηεξ Οημάξ ημο Αηηάιμο απυ ηεκ "μνπήζηνα" ηεξ Αγμνάξ. Return
 114. 114. ΜΖ ΚΜΠΖΓΟ ΟΠΜΓΟ (1απυ 2)Ε Ιεζαία Οημά (~160 π.΢) Ε Ιεζαία Οημά θαηαζθεοάζηεθε πηζακυηαηα απυ ημκβαζηιηά ηεξ Ηαππαδμθίαξ Ανηάζε Γ΄ γφνς ζημ 160 π.΢.Γίπε μήθμξ 147 μέηνα θαη πιάημξ 17.5 μ. Νενηηνηγονηδυηακαπυ 160 δςνηθμφξ ανάβδςημοξ θίμκεξ θαη πςνηδυηακ ζημεζςηενηθυ ζε δφμ θιίηε με μία ζεηνά απυ 23 ηςκηθμφξθίμκεξ. Ηαηαζηνάθεθε μιμζπενχξ απυ πονθαγηά θαηά ηεκεπηδνμμή ηςκ Γνμφιςκ ημ 267 μ.΢.
 115. 115. ΜΖ ΚΜΠΖΓΟ ΟΠΜΓΟ (2 απυ 2)Ε Κυηηα Οημά ΖΖ (~150 π.΢) Ε Κυηηα Οημά ΖΖ θαηαζθεοάζηεθε γφνς ζημ 150 μ.΢. με ηαοιηθά ημο εμηηειμφξ Πεηνάγςκμο Νενηζηοιίμο, πμοθαηεδαθίζηεθε γηα κα πηηζηεί ζηε ζέζε ημο ε Οημά ημο Αηηάιμο.Ήηακ μία απιή ζημά με ηνηάκηα δςνηθμφξ θίμκεξ ζηεκ βυνεηαπιεονά ηεξ, εκχ ζημκ κυηημ ημίπμ ηεξ οπήνπε μία θνήκε.Ηαηαζηνάθεθε θαηά ηεκ επηδνμμή ημο Ξςμαίμο ζηναηεγμφ Οφιιαημ 86 π.΢. Οηα ενείπηα ηεξ εγθαηαζηάζεθακ ενγαζηήνηαιηζμλυςκ θαη μεηαιιμονγχκ πμο μεηαπμημφζακ ηα οιηθά ηεξ.Οηεκ επμπή ημο αοημθνάημνα Αδνηακμφ ηα ενγαζηήνηαεθημπίζηεθακ θαη μ πχνμξ θαζανίζηεθε. Έκα θηήνημ (Ακαημιηθυ Ηηήνημ) έκςκε ηα ακαημιηθά άθνα ηεξΚυηηαξ Οημάξ ΖΖ θαη ηεξ Ιέζεξ Οημάξ δεμημονγχκηαξ έκακθιεηζηυ πχνμ μ μπμίμξ ελοπενεημφζε ςξ εμπμνηθή αγμνά.
 116. 116. Νακμναμηθή άπμρε ημο ζογθνμηήμαημξ ηςκ κυηηςκ ζημχκ. Ανηζηενά, ε Ιέζε Οημά θαη απέκακηί ηεξ ε Κυηηα Οημά ΖΖ. Νάκς ανηζηενά δηαθνίκεηαη ημ ζοκδεηηθυ Ακαημιηθυ Ηηήνημ, εκχ δεληά ημ ηεηνάγςκμ Αηάθεημ, υπςξ δηαμμνθχζεθε ηυηε θαη δίπια ημο ε Κμηημδοηηθή θνήκε.
 117. 117. Άπμρε απυ ημκ πχνμ ακάμεζα ζηηξ δφμ ζημέξ. Οημ βάζμξ ημ Ακαημιηθυ Ηηήνημ θαη δεληά ε Κυηηα Οημά ΖΖ.
 118. 118. Άπμρε ημο πχνμο απυ δοηηθά. Οηα ανηζηενά θαίκεηαη μένμξ ηεξ πνυζμρεξ ηεξ Ιεζαίαξ Οημάξ. Οηα δεληά, βνίζθεηαη ημ Αηάθεημκ θαη ε Κμηημδοηηθή Ηνήκε.
 119. 119. Άιιε μία άπμρε απυ ημκ πχνμ ακάμεζα ζηηξ δφμ ζημέξ. Οημ βάζμξ ημΑκαημιηθυ Ηηήνημ, ανηζηενά ε Ιεζαία Οημά θαη δεληά ε Κυηηα Οημά ΖΖ. Return
 120. 120. Ε Δοηηθή Αγμνά Ιηθνυηενεξ θιίμαθαξ ένγα πναγμαημπμηήζεθακ θαη ζημΔοηηθυ μένμξ ηεξ Αγμνάξ. Πμ Ναιαηυ Βμοιεοηήνημθαηεδαθίδεηαη δίκμκηαξ ηε ζέζε ημο ζε έκα μεγαιφηενμθηήνημ, ημ Ιεηνχμ (~130 π.΢.). Οημ Ιεηνχμ θοιάζζμκηακηα επίζεμα έγγναθα ημο θνάημοξ. Απμηειείημ απυ πμιιάδςμάηηα. Οε έκα απυ αοηά οπήνπε πηζακυηαηα ηενυ ηεξΙεηέναξ ηςκ Θεχκ, ςξ ακάμκεζε πηζακυηαηα ημοανπασθμφ μεηνχμο πμο θαηαζηνάθεθε απυ ημοξ Νένζεξ.Γπίζεξ, ε Βαζίιεημξ Οημά απέθηεζε δφμ μηθνέξ πηένογεξζηα άθνα ηεξ γηα ηεκ ημπμζέηεζε ηςκ ζηειχκ με ημοξκυμμοξ. Πέιμξ, ζηα βυνεηα ημο Καμφ ημο Εθαίζημοθαηαζθεοάζηεθε έκα επίμεθεξ μγθχδεξ θηίζμα πμοπηζακμιμγείηαη υηη ήηακ Μπιμζηάζημ.
 121. 121. Ε Δοηηθή πιεονά ηεξ Αγμνάξ. Πμ θηήνημ με ηεκ Ζςκηθή θημκμζημηπία ζηαανηζηενά είκαη ημ Ιεηνχμκ. Οημκ ιυθμ Αγμναίμ Ημιςκυ, δίπια ζημκ Καυ ημο Εθαίζημο βνίζθεηαη ημ μπιμζηάζημ.
 122. 122. Πμ Ιεηνχμκ (~130 π.΢.) με ημ Ζςκηθυ πνυποιμ ζηα ανηζηενά.
 123. 123. Πμ μεγάιμ αοηυ θηήνημ ζεςνείηαη υηη ήηακ Μπιμζηάζημ ελαηηίαξ ηεξ μμμηυηεηάξ ημο με ηε Οθεομζήθε ημο Φίιςκα ζημκ Νεηναηά πμο πνεζίμεοε γη αοηυκ ημκ ιυγμ.
 124. 124. Ε Βαζίιεημξ Οημά με ηηξ δφμ πνυζζεηεξ πηένογεξ. Γίκαη άγκςζημ πυηε αθνηβχξ ημπμζεηήζεθακ θαη ημ ακ ήηακ Δςνηθμφ ή Ζςκηθμφ νοζμμφ. Return
 125. 125. ΡωμαϊκήΞςμασθή Αζήκα (86 π.΢,-267 μ.΢.) 1. Ε Νυιε 2. Ε Αθνυπμιε – Κυηηα θιηηφξ 3. Μ Καυξ Ξχμεξ θαη Αογμφζημο (μεηά ημ 19 π.΢.) 4. Ε Κυηηα θιηηφξ 5. Μιομπηείμκ – Νφιε Ακδνηακμφ 6. Μιομπηείμκ (124-131 μ.΢.) 7. Νφιε Ακδνηακμφ (131-132 μ.΢.) 8. Άιια θηίνηα Return “ESC” to Exit
 126. 126. Ε Νυιε (1 απυ 3) Ιεηά ηεκ θαηαζηνμθή ηεξ πυιεξ απυ ημκ Οφιια, ε Αζήκαπενηήιζε μνηζηηθά ζηα πένηα ηςκ Ξςμαίςκ. Αμέζςξ άνπηζε μίαπενίμδμξ ακαζογθνυηεζεξ, ε μπμία εκηάζεθε υηακ θάπμημηαοημθνάημνεξ εοενγέηεζακ ηεκ πυιε. ΢άνε ζε αοηέξ ηηξ εοενγεζίεξ εΑζήκα ακέθηεζε ηεκ παιαηά ηεξ δυλα θαη ακαδείπηεθε ζε ζεμακηηθυθηιμζμθηθυ θαη πμιηηηζηηθυ θέκηνμ ηεξ Ακαημιηθήξ Ιεζμγείμο. Ιε ηα πνήμαηα ημο Ζμοιίμο Ηαίζανα θαη ημο δηάδμπμφ ημοΑογμφζημο θαηαζθεοάζηεθε ε Ξςμασθή Αγμνά ηεξ Αζήκαξ. ΜΑφγμοζημξ έπηηζε επίζεξ ημ καυ ηεξ Ξχμεξ θαη ημο Αογμφζημο ζηεκΑθνυπμιε ζηεκ είζμδμ ηεξ μπμίαξ, μ Ηαιηγμφιαξ έθηηαλε ανγυηενα, μίαμκεμεηαθή θιίμαθα, εκχ μ Κένςκαξ θαηαζθεφαζε κέα ζθεκή ζημζέαηνμ ημο Δημκφζμο. Οηεκ Αγμνά, μ γαμπνυξ ημο Αογμφζημο,Αγνίππαξ, έπηηζε έκα ηενάζηημ ςδείμ, μπνμζηά απυ ημ μπμίμμεηαθένζεθε απυ θάπμημ άιιμ ζεμείμ ηεξ Αηηηθήξ θαη ζηήζεθε εθκέμο, μ καυξ ημο Άνε.
 127. 127. Ε Νυιε (2 απυ 3) Μ μεγαιφηενμξ υμςξ εοενγέηεξ ηεξ Αζήκαξ οπήνλε μαοημθνάημναξ Αδνηακυξ μ μπμίμξ επέθηεηκε ηεκ πυιε θαηά 2.200ζηνέμμαηα πνμξ ηα δοηηθά (ζηεκ πενημπή ημο Οοκηάγμαημξ).Ηαηαζθεφαζε πιήζμξ μηθμδμμεμάηςκ ζε υιε ηεκ πυιε. Πμζεμακηηθυηενμ απυ ηα ένγα πμο πναγμαημπμίεζε ήηακ ε μιμθιήνςζεημο καμφ ημο Μιομπίμο Δηυξ. Μ ίδημξ μ αοημθνάημναξ εγθαηκίαζε ημκκαυ ημ 131μ.΢. θαη πνμξ ηημήκ ημο, μη Αζεκαίμη ακήγεηνακ ηεκ αρίδαδίπια ζημ καυ, ηε γκςζηή ζήμενα ςξ "Νφιε ημο Αδνηακμφ".Ηαηαζθεφαζε επίζεξ ηεκ βηβιημζήθε, μένμξ ηεξ μπμίαξ δηαηενείηαηαθυμα ζε θαιή θαηάζηαζε ζημ Ιμκαζηενάθη, θαη ηέιμξ, ημ Νάκζεμκ θαηημ Νακειιήκημκ, ηενά ηα μπμία δεκ έπμοκ εκημπηζηεί με βεβαηυηεηα. ΜΑδνηακυξ, εθηυξ απυ ηα μκεμεία έδςζε μεγάιε ζεμαζία ζηεκ φδνεοζεηεξ πυιεξ θαη θαηαζθεφαζε έκα οδναγςγείμ πμο ήηακ αθυμα ζε πνήζεμέπνη θαη ημκ 19μ αηχκα.
 128. 128. Ε Νυιε (3 απυ 3) Γφνς ζηα 115μ.΢. μ πνίγθηπαξ ημο Βαζηιείμο ηεξ Ημμμαγεκήξ,Γάημξ Ακηίμπμξ Φηιυπαππμξ, πμο δηέμεκε ζηεκ Αζήκα, πηίδεη ημηαθηθυ ημο μκεμείμ ζημκ ιυθμ ηςκ μμοζχκ- μκεμείμ ημο Φηιμπάππμο. Πεκ ίδηα επμπή με ημκ Αδνηακυ θαη ιίγμ ανγυηενα, έκαξ εφπμνμξΑζεκαίμξ, μ Ενχδεξ μ Αηηηθυξ, ζηυιηζε θαη αοηυξ με ηε ζεηνά ημο ηεκπυιε. Πμ ζεμακηηθυηενμ μκεμείμ πμο άθεζε είκαη ημ ςδείμ, ημεπμκμμαδυμεκμ "Ενχδεημ". Πμ Ενχδεημ, πμο πνεζημμπμηείηαη θαηζήμενα ημ έπηηζε πνμξ ηημήκ ηεξ ζοδφγμο ημο ημ 161μ.΢. Μ Ενχδεξακαιαμβάκεη επίζεξ θαη ηεκ επέκδοζε ημο Νακαζεκασθμφ Οηαδίμο μεπεκηειηθυ μάνμανμ. Ε εοεμενία αοηή ηεξ Αζήκαξ ζα δηανθέζεη μέπνη ημ 267μ.΢, πνμκηάθαηά ηεκ μπμία μη Γνμφιμη (βανβανηθυ θφιμ βυνεηαξ θαηαγςγήξ) ζαπενάζμοκ απυ ηεκ Αζήκα ηζμπεδχκμκηαξ ηα πάκηα. Return
 129. 129. Αθνυπμιηξ – Κυηηα θιηηφξ Οηεκ Ξςμασθή επμπή δεκ πναγμαημπμηήζεθακ πμιιέξ αιιαγέξ πάκς ζηεκΑθνυπμιε. Πμ μυκμ θαηκμφνγημ μκεμείμ ήηακ μ Καυξ ηεξ Ξχμεξ θαη ημοΑογμφζημο. Αθυμα, επί Κένςκμξ ημπμζεηήζεθε μεγάιε επηγναθή πνμξ ηημήκημο ζημ ακαημιηθυ επηζηφιημ ημο Νανζεκχκα υπμο ζήμενα είκαη μναηέξ μηπμιοάνηζμεξ μπέξ απυ ηα μεηαιιηθά γνάμμαηα. Γπίζεξ, μία μηθνή επηζθεοήέγηκε ζημκ δοηηθυ ημίπμ ημο Γνεπζείμο πμο είπε οπμζηεί δεμηέξ απυ πονθαγηά. Ακηίζεηα, ζηε κυηηα πιαγηά ηεξ Αθνυπμιεξ πνμζηίζεκηαη κέα θηήνηα. Πμζέαηνμ ημο Δημκφζμο απμθηά κέα μεγαιμπνεπή ζθεκή απυ ημκ Κένςκα μμπμίμξ ζε μηα επίζθερή ημο ζηεκ Αζήκα έδςζε εθεί μμοζηθή πανάζηαζε. ΠμΩδείμ ημο Νενηθιή είπε θαηαζηναθεί απυ ημοξ Αζεκαίμοξ θαηά ηεκ πμιημνθίαημο Οφιια γηα κα μεκ πνεζημμπμηήζεη μ Ξςμαίμξ ζηναηεγυξ ηα λφια ηεξ ζηέγεξημο, λακαπηίδεηαη. Οημ άιιμ αθνηβχξ άθνμ ηεξ πιαγηάξ μ Ενχδεξ μ Αηηηθυξπηίδεη έκα μεγαιμπνεπέξ ςδείμ, ημ Ενχδεημ ημ μπμίμ ήηακ, θαηά ημκ πενηεγεηήΝαοζακία, ημ ςναηυηενμ ηεξ Γιιάδαξ. Γπίζεξ παναηενμφκηαη ανθεηέξμηθνμεπηζθεοέξ θαη ακαθαηκίζεηξ ζηα πενηζζυηενα θηίνηα ηεξ κυηηαξ θιηηφμξ.
 130. 130. Γεκηθή άπμρε ηεξ Αθνυπμιεξ θαη ηεξ κυηηαξ πιαγηάξ ηεξ.
 131. 131. Ηάημρε ηεξ Αθνυπμιεξ θαη ηεξ κυηηαξ πιεονάξ. Οεμεηχκμκηαη ηα ελήξ θηήνηα: 1.Νανζεκχκαξ, 2.Ννμπφιαηα, 3.Γνέπζεημ, 4.Ενχδεημ, 5.Οημά Γομέκμοξ, 6.ΘέαηνμΔημκφζμο, 7.Ωδείμ Νενηθιή, 8.Βαιακείμ, 9.Αζθιεπηείμ, 10.Καυξ Ξχμεξ θαη Αογμφζημο Return
 132. 132. Μ Καυξ Ξχμεξ θαη Αογμφζημο (Ιεηά ημ 19 π,΢.) Μ θοθιηθυξ αοηυξ καυξ πηίζηεθε γηα κα ηημήζεη ηεκ Ξχμε θαη ημκαοημθνάημνα Αφγμοζημ. Ε ζέζε ημο ήηακ 20 μέηνα ακαημιηθά ημοΝανζεκχκα ημπμζεηεμέκμξ αλμκηθά με αοηυκ. Απμηειείημ απυ 9ηςκηθμφξ θίμκεξ θαη δεκ δηέζεηε ζεθυ.
 133. 133. Μ Καυξ ηεξ Ξχμεξ θαη ημο Αογμφζημο απυ ακαημιηθά.
 134. 134. Αθυμα μία άπμρε ημο καμφ.Return
 135. 135. Κυηηα θιηηφξ Πμ Ενχδεημ (161μ.΢.). Πμ έπηηζε μ Ενχδεξ μ Αηηηθυξ πνμξ ηημήκ ηεξγοκαίθαξ ημο Ξήγηιιαξ. Ήηακ έκα αρηδςηυ θηήνημ πμο μπμνμφζε κα ζηεγάζεη μέπνη θαη 5.000 ζεαηέξ.
 136. 136. Ε μνμθή ημο Ενςδείμο ήηακ έκα ζαφμα ηεξ μεπακηθήξ γηα ηεκ επμπή θαζχξ δεκ ζηενηδυηακ ζε θμιχκεξ αιιά απμηειείημ απυ θμνμμφξ θέδνςκ.
 137. 137. Πμ Αζθιεπηείμ δίπια ζημ ζέαηνμ ημο Δημκφζμο με ηεκ μηθνή ζημά ζηα ανηζηενά πμο πνμζηέζεθε ζημοξ Ξςμασθμφξ πνυκμοξ.
 138. 138. Νακμναμηθή άπμρε ημο ζεάηνμο ημο Δημκφζμο θαηά ηε Ξςμασθή πενίμδμ.
 139. 139. Ε κέα ζθεκή ημο ζεάηνμο πμο θαηαζθεφαζε μ Κένςκαξ.
 140. 140. Άπμρε ηεξ Ξςμασθήξ ζθεκήξ.
 141. 141. Πμ Ξςμασθυ βαιακείμ κμηημδοηηθά ημο ζεάηνμο ημο Δημκφζμο. Return
 142. 142. Μιημπηείμ – Νφιε Ακδνηακμφ Μ αοημθνάημναξ Αδνηακυξ επηζθέθηεθε ηεκ Αζήκα ημ 130-131 μ.΢.υπμο θαη πανέμεηκε γηα ανθεημφξ μήκεξ. Ε άθηλή ημο ζοκδοάζηεθε μεέκα ιαμπνυ γεγμκυξ. Γγθαηκίαζε ημκ Καυ ημο Μιομπίμο Δηυξ ηεκθαηαζθεοή ημο μπμίμο πνεμαημδυηεζε. Έηζη μ καυξ μιμθιενχζεθε μεθαζοζηένεζε 600 πενίπμο πνυκςκ. Πεκ ίδηα επμπή, μη Αζεκαίμη γηα καηημήζμοκ ηεκ άθηλε ημο αοημθνάημνα, ακέγεηνακ δίπια ζημ Μιομπηείμμία αρίδα, ηεκ γκςζηή ζήμενα Νφιε ημο Αδνηακμφ. Παοηυπνμκα μΞςμαίμξ αοημθνάημναξ έπηηζε θαη άιια ηενά κυηηα ημο Μιομπηείμο. Πμβαζηθυηενμ απυ αοηά ήηακ ημ ηενυ ημο Νακειιεκίμο Δηυξ.
 143. 143. Ηάημρε ημο Μιομπηείμο θαη ηςκ κμηίςκ ηενχκ. Οεμεηχκμκηαη με ημοξ ανηζμμφξ: 1)Ξςμασθυ βαιακείμ 130μ.΢., 2) Νφιε Αδνηακμφ 131μ.΢. 3) Καυξ Μιομπίμο Δηυξ (131μ.΢.)4) Καυξ ημο Δειθηκίμο Απυιιςκμξ 450 π.΢. 5) Πμ Γπί Δειθηκίς Δηθαζηήνημ 500 π.΢. 6) Καυξ ημο Ηνυκμο θαη ηεξ Ξέαξ 150μ.΢. 7) Καυξ ημο Νακειιεκίμο Δηυξ.
 144. 144. Μιομπηείμκ (124-131 μ.΢.) (1 απυ 2) Ε θαηαζθεοή ημο Καμφ ημο Μιομπίμο Δηυξ λεθίκεζε ζηα ανπασθάπνυκηα απυ ημκ Νεηζίζηναημ θαη ημοξ απμγυκμοξ ημο (520 π.΢.).Οπεδηάζηεθε με βάζε ημοξ μεγάιμοξ καμφξ ηεξ Ιηθνάξ Αζίαξ. Θα ήηακδςνηθμφ νοζμμφ με μέγεζμξ ζηοιμβάηε 41μ ΢ 108μ. Θα ήηακ μθηάζηοιμξμε δηπιή ζεηνά θηυκςκ ζηηξ ζηεκέξ πιεονέξ θαη 21 θίμκεξ ζηηξ μαθνέξ. Ιεηεκ ίδνοζε υμςξ ηεξ Δεμμθναηίαξ, ζεςνήζεθε ςξ ένγμ ζφμβμιμ ηεξηονακκίαξ θαη ε μηθμδυμεζε ζηαμάηεζε. Οημοξ Γιιεκηζηηθμφξ πνυκμοξ, μ βαζηιηάξ ημο θνάημοξ ηςκΟειεοθηδχκ, Ακηίμπμξ Δ μ Γπηθακήξ, δηέηαλε ημ 174 π.΢. ηεκακμηθμδυμεζε ημο καμφ. Ανπηηέθημκα ακέζεζε ημκ Ξςμαίμ Ημζζμφηημ μμπμίμξ ηνμπμπμίεζε ημ ανπηθυ ζπέδημ ημο θηενίμο. Μ καυξ ζα ήηακθμνηκζηαθμφ νοζμμφ. Οηηξ ζηεκέξ πιεονέξ ζα είπε ηνεηξ ζεηνέξ απυ 8θίμκεξ εκχ ζηηξ μαθνέξ δφμ ζεηνέξ απυ 20. Οφκμιμ ζα είπε 104 θίμκεξ.΋μςξ μη ενγαζίεξ ζηαμάηεζακ λακά με ημκ ζάκαημ ημο Ακηίμπμο ημ 164π.΢. Πμ 86 π.΢. με ηεκ άιςζε ηεξ Αζήκαξ απυ ημοξ Ξςμαίμοξ, μ ζηναηεγυξΟφιιαξ πήνε ζηε Ξχμε 2 θίμκεξ απυ ημκ μηζμηειεηςμέκμ καυ, γηα καθμζμήζεη ημ καυ ημο Δία ζημ Ηαπηηχιημ. Ιηα ηνίηε πνμζπάζεηα γηα ηεκθαηαζθεοή ημο καμφ έγηκε ακεπηηοπχξ απυ ημκ Μθηαβηακυ Αφγμοζημ, ιίγαπνυκηα μεηά.
 145. 145. Μιομπηείμκ (124-131 μ.΢.) (2 απυ 2) Πειηθά υμςξ μ αοημθνάημναξ Αδνηακυξ θαηάθενε καμιμθιενχζεη ημ θηήνημ ημ 131 μ.΢. Οεβάζηεθε πιήνςξ ημ ανπηθυζπέδημ ημο Ημζζμφηημο δηαηενχκηαξ αθυμα θαη θάπμημοξ απυ ημοξθίμκεξ πμο οπήνπακ απυ ηυηε. Μη θμιχκεξ είπακ 17 μέηνα φρμξ θαηδηάμεηνμ 2μ. Γφνς απυ ημκ καυ έπηηζε έκακ πενίβμιμ πενημεηνηθά ημομπμίμο ζηήζεθακ πνμημμέξ ημο, πνμζθμνέξ απυ υιεξ ηηξ πυιεηξ ηεξΓιιάδαξ. Οημ εζςηενηθυ ημο καμφ ημπμζεηήζεθε έκα πνοζειεθάκηηκμάγαιμα ημο Δία θαη έκα ημο Αδνηακμφ. Μ καυξ ενεμχζεθε υηακ έπαζε ζμβανέξ δεμηέξ απυ ημοξΓνμφιμοξ ημ 267 μ.΢. Οηε ζοκέπεηα απεηέιεζε ιαημμείμ θαζχξ ημμάνμανυ ημο πνεζημμπμηήζεθε γηα ηεκ θαηαζθεοή αζβέζηε. Πμ 1436απυ ημοξ 104 θίμκεξ είπακ απμμείκεη 21. Οηηξ 27 Απνηιίμο 1759 μΠμφνθμξ δημηθεηήξ ηεξ Αζήκαξ Πζηζδανάθεξ ακαηίκαλε έκακ αθυμαθίμκα γηα κα παναζθεοάζεη αζβέζηε γηα ημ ηδαμί πμο θαηαζθεφαδε.Οήμενα οπάνπμοκ 16 θίμκεξ. Απυ αοημφξ, μ έκαξ έπεζε θαηά ηεδηάνθεηα μίαξ θαηαηγίδαξ ημ 1852.
 146. 146. Ε ακαημιηθή πνυζμρε ημο Καμφ.
 147. 147. Βμνεημακαημιηθή άπμρε απυ ημ πνυποιμ ημο ηενμφ πενηβυιμο.
 148. 148. Ε βμνεημακαημιηθή πιεονά.
 149. 149. Ε κμηημακαημιηθή πιεονά ημο καμφ με ηεκ Αθνυπμιε ζημ βάζμξ. Return
 150. 150. Ε Νφιε ημο Ακδνηακμφ (131-132 μ.΢.) Μ Αδνηακυξ ίδνοζε ακαημιηθά ηεξ Αζήκαξ, γφνς απυ ημκ πχνμημο Μιομπηείμο μία κέα ζοκμηθία ε μπμία πήνε ηεκ πνμζςκομίαΑδνηακμφπμιηξ. ΋ηακ μ αοηθνάημναξ έθηαζε ζηεκ Αζήκα ημ 131 μ.΢. μηθάημηθμη ηεξ Αζήκαξ ημο αθηένςζακ μία αρίδα ζηα ζφκμνα ηεξ παιηάξπυιεξ θαη ηεξ θαηκμφνγηαξ. Ε αρίδα αοηή δηαηενείηαη ζε άνηζηε θαηάζηαζε μέπνη ζήμενα.Γίκαη θμνηκζηαθμφ νοζμμφ θαη έπεη φρμξ 18 μέηνα πιάημξ 13,5μ θαηβάζμξ 2,3μ. Γίκαη θαηαζθεοαζμέκε ελμιμθιήνμο απυ πεκηειηθυμάνμανμ. Πμ ηυλμ ζηε μέζε έπεη άκμηγμα 6,5 μέηνα. Νάκς απυ αοηυβνίζθμκηαη θαη ζηηξ δφμ πιεονέξ, δφμ επηγναθέξ. Οηεκ δοηηθήακαγνάθεηαη: ΑΖΔ ΓΖΟ ΑΘΕΚΑΖ ΘΕΟΓΩΟ Ε ΝΞΖΚ ΝΜΘΖΟ(Αοηή είκαη ε Αζήκα, ε παιηά πυιε ημο Θεζέα) εκχ ζηεκ ακαημιηθή:ΑΖΔ ΓΖΟ ΑΔΞΖΑΚΜΡ ΗΜΡ΢Ζ ΘΕΟΓΩΟ ΝΜΘΖΟ (Αοηή είκαη επυιε ημο Αδνηακμφ θαη υπη ημο Θεζέα).
 151. 151. Άπμρε ηεξ Νφιεξ ημο Αδνηακμφ απυ ηα δοηηθά. Νίζς δηαθνίκεηαη μ Καυξ ημο Μιομπίμο Δηυξ θαη ζημ βάζμξ ανηζηενά, ημ νςμασθυ βαιακείμ.
 152. 152. Άπμρε απυ ηα ακαημιηθά με θυκημ ηεκ Αθνυπμιε. Return
 153. 153. Άιια θηίνηα Οημκ πχνμ κυηηα ημο Μιομπηείμο οπήνπακ απυ ημοξ ανπασθμφξπνυκμοξ δηάθμνα ηενά. Πμ ζεμακηηθυηενμ απυ αοηά ήηακ αθηενςμέκμζημκ Δειθίκημ Απυιιςκα. Δίπια ημο οπήνπε έκα απυ ηα δηθαζηήνηαηεξ πυιεξ, ημ Γπί Δειθηκίς. Πεκ Ξςμασθή επμπή πηίζηεθε ιίγμ πημκυηηα απυ ημκ Αδνηακυ ημ ηενυ ημο Νακειιεκίμο Δηυξ. Πέιμξ, ημ 150μ.΢. πνμζηέζεθε θαη έκαξ μηθνυξ καυξ ημο Ηνυκμο θαη ηεξ Ξέαξ. Γπίζεξ ιίγμ ακαημιηθυηενα ηεξ Νφιεξ ημο Αδνηακμφ, πηίζηεθεημ 131 μ.΢. έκα νςμασθυ ιμοηνυ πμο είκαη γκςζηυ ςξ ημ Βαιακείμ ημοΜιομπηείμο.
 154. 154. Οημ βάζμξ, ημ Μιομπηείμ. Οε πνχημ επίπεδμ μ καυξ ημο Δειθηκίμο Απυιιςκα θαη ημ ηενυ ημο Νακειιεκίμο Δηυξ με ηηξ πενημεηνηθέξ ζημέξ.

×