endokrin vakalar- 2. sayı

8,254 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,254
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
382
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

endokrin vakalar- 2. sayı

 1. 1. Tiroidde Lenfoma ACTH Bağımsız Cushing SendromuAndrojen Salgılayan Sürrenal Adenom Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 000-000-0000-00-0
 2. 2. ENDOKRİN VAKALAR 2013 Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA DERNEĞİ Meşrutiyet Cad., Ali Bey Apt. 29/12 Kızılay 06420, Ankara, Türkiye Tel: (0312) 4252072 Fax: (0312) 4252098 E-posta: http://www.temd.org.tr Baskı: Yelken Basım - www.yelkenbasim.com.tr Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma DerneğiBu materyal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) tarafından yayınlanmış ve dağıtılmıştır. Materyalin tamamı veya bir kısmı izinsiz çoğaltılamaz veya ticari amaçla kullanılamaz. Mart 2013 - İstanbul ISBN: 000-000-0000-00-0
 3. 3. Önsöz Bu dergi Marmara Bölgesi Endokrinologlarının 3 yıldır düzenli olarak yaptıkları toplantı-larda sundukları vakaları içermektedir. İnteraktif formatta düzenlenen toplantılar katılımcıların desteği ile geleneksel bir hal almış-tır. Toplantılarda sunulan vakalar çerçevesinde oluşan bilimsel tartışma ortamı ve ortaya ko-nulan klinik tecrübeler meslektaşlarımızın eğitimine olumlu katkıda bulunmaktadır.Toplantıların artan bir katılımla devamını dilerken ortaya çıkan bu ürünün meslektaşlarımızınçalışmalarında faydalı olmasını temenni ediyorum. Prof. Dr. Sadi Gündoğdu Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 4. 4. Marmara Endokrin grubunun 2012 yılı içinde gerçekleştirdikleri toplantılarda sunulan vakalar bu kitapta toplanmıştır.Toplantılarda sunulan endokrin vakalar ile ilgili klinik yaklaşımlar, tecrübelerin paylaşımı bir yandan zor vakaların çözümünü kolaylaştırırken diğer yandan bilginin pekişip gelişmesine olanak sağlanmaktadır. Kanımca bu toplantıların en başlıca kazancı duayen hocalarımızın deneyimlerinden faydalanma şansını bulmuş olmamızdır.Toplantıların uzun yıllar aynı heyecanla devam etmesini dilerken toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen sayın hocalarım, organizasyon ekibi ve tüm katılımcılara teşekkürü borç bilirim. Saygılarımla Prof. Dr. Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD
 5. 5. 4 içindekiler 1 ACTH Salgılayan Hipofiz Makroadenomu 33 Hiperkalsemi 5 Tek Taraflı Oftalmopati 35 Hipofizer Apopleksi 9 Postmenapozal Hirşutizm 37 Ektopik Cushing Sendromu 12 Primer Adrenal Lenfoma sf. 3, 40, 44 39 Konjenital Adrenal Hiperplazi Kavernöz Sinüse İnlifre 15 GH Salgılayan Hipofiz Adenomu 41 Cushing Sendromu 18 Hipofizer Dwafizm 44 Nöropsikiatrik Semptomlar ile Prezente Ektopik GNRH Olan İnsülinoma 20 Salgısına Bağlı Akromegali sf. 24 46 Hipoglisemi Güncelleme 22 Sentral Diabetes İnspidus 50 Primer Hipofizit 24 İnvaziv Prolaktinoma Hipofiz Adenomu ile 26 Hipertiroidik Gebe 52 Birlikte Seyreden Histiyositoz Multiple Endokrin Neoplazi sf. 29 Bilateral Testiküler 28 Tip 1: GH, ACTH, Prolaktin Salgılayan Hipofiz 56 Kitle İntraabdominal Rest Tümör Adenomu Vipoma 31 Fulminant Tip 1 Diyabet 59 sf. 47, 49
 6. 6. ACTH: adreno kortikotropik hormon KB: kan basıncıALP: alkalen fosfataz KBB: kulak-burun-boğazAnti GAD: glutamik asit dekarboksilaz antikorları KMD: kemik mineral dansitesiAnti Tg: antitiroglobulin ankor KTA: kalp tepe atımıAnti TPO: antitiroid peroksidaz antikor LAM: lenfadenomegaliASA: asetilsalisilik asit LH: Luteinizan hormonBÇ: bel çevresi MEN: multipl endokrin neoplaziBMI: body mass indeks MR: magnetik rezonansBT: bilgisayarlı tomografi NET: nöronedokrin tümörCa: kalsiyum NSR: normal sinüs ritmiCEA: karsinoembriyojenik antijen P: fosforCRH: kortikotrop releasing hormon PHP: primerhiperparatiroidiCRP: C reaktif protein Plazma RA: plazma renin aktivitesi _DHEA SO4: dihidroepiandostero nsülfat PLT: trombositDI: diabetes inspidus PMN: polimorfonükleer hücreEKG: elektrokardiogram PRL: prolaktinEKO: ekokardiografi PTH: parathormonFM: fizik muayene PTU: propiltiourasilFSH: folikül stimulan hormon T: testosteronFT4: free T4 Tm: tümörGIS: gastrointestinal sistem TRAB: tiroid reseptör antibodyGnRH: Gonadotropin releasing hormon TRH: thyrotropin releasing hormonHLA: Human leukocyte antigen, TT4: total T4HT: hipertansiyon USG: ultrasonografiIGF-1: İnsulin like growth factor VKI: vücut kitle indeksiIPSS: infrapetrosal sinüs örneklemesi VMA: vanilmandelik asitIQ: intelligence quotient
 7. 7. Doç. Dr. Dilek Yazıcı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD 38 yaşında, kadın içeren materyal; lenfositik tiroiditi destekleyebilir Hastanın ilk kez Nisan 2011’de fark ettiği boynunun Biyopsiden birkaç gün sonra hastanın boynundasağ tarafında şişlik şikayeti mevcuttur. Eşlik eden ses orta hatta bir şişlik meydana gelmiştir. İlk etaptakısıklığı, yutkunma güçlüğü, boyunda ağrı, çarpıntı, yumuşak kıvamlıyken gün geçtikçe sertleşmektedir.titreme, terleme veya kilo kaybı gibi yakınmalar (Şekil 1a, 1b)yoktur. Baş-boyuna radyoterapi alma öyküsübulunmamaktadır. Aile öyküsünde tiroid hastalığımevcut değildir. Tiroid USG: (20 Haziran) Tiroid parankimiheterojen olup, tiroidit ile uyumlu; istmusta sağ lobauzanım gösteren yaklaşık 26x16x29mmlik heterojen,hipoekoik alan tespit edilmiş ve nodül-psödonodülayırımı yapılamadığı belirtilmiştir. TİİAB (Temmuz): benin sitolojik bulgular; tirositlerve lenfoid hücreler Biyokimya: TSH:3.47μıU/L’yken bir ay sonra5.74μıU/L ; serbest T3 ve T4 düzeyleri normal aralıktave antitiroglobulin antikor 806.7 IU/mL (normali <115IU/mL) Tiroid USG (tekrar): Sağ lob istmus bileşkesindeanterior gland dışına egzofitik uzanım gösteren16x12mmlik hipoekojen solid nodül, sağ lob alt polmedyalinde 22x12mmlik, iyi sınırlı, düzgün konturlubelirgin hipoekojen solid nodül ve yine sağ lobda26x17 ve 23x12mmlik ve sağ lob-istmus bileşekesinde17x11mmlik kontur demarkasyonu net olmayaniçinde ekojen bant formasyonları izlenen hipoekojennodüller (fokal tiroidit alanları?) tanımlanmıştır. Sollobda nodül yoktur. Şekil 1: boyunda hızlı gelişen şişlik TİİAB (Eylül 2011) sağ lobdaki hipoaktif nodüldenalınan aspirat için bir kısmı dejenere lenfoid hücreler 1
 8. 8. Boyun MR: sağ tiroid bezini dolduran ve genişleten,orta ve üst polde lokalize konturu lobülasyon gösteren Hızlı büyüyen tiroid kitlesive sınırları birbirinden net olarak ayırt edilemeyen ayırıcı tanısı:multiple nodül formasyonu belirtilmiştir. İstmusdüzeyinden başlayarak anteroseptal alannda vokal kord Nodül içine kanamadüzeyine dek uzanımı izlenen lobüle konturlu tiroid Riedel tiroiditinodülleri ile aynı sinyal özelliklerine sahip, anteriorda Tiroid kistihyoid kemiği aşarak cilt altına uzanan kitlesellezyon tanımlanmıştır. Bu kitle görünüm itibarıyla Absetiroid parankim kaynaklı nodül formasyonu olarak Anaplastik tiroid karsinomudeğerlendirilmiştir. Çevre yağlı planlar korunmuştur veinvazyon yoktur. Lezyonun tiroglossal kanal yerleşimli Tiroid lenfomasıremnant tiroid dokusundan kaynaklanan nodüllere aitolabileceği ifade edilmiştir. Lenfadenopati yoktur. Patoloji: Yağ ve kas dokusu içine yaygın olarak infiltrasyon gösteren orta, yer yer daha iri boyutta hücrelerden oluşan lenfoid hiperplazi; bazı hücrelerde belli-belirsiz foliküler patern Sonuç: Yüksek grade’li B hücreli lenfoma İmmunhistokimya incelemesinde CD20 +; Bcl6 +;Bcl2 +; Pax5 +; CD5 -;CD3 -;SiklinD1 - olarak tespit edildi. Şekil 2 Boyun MR görüntüsü Yeni kitle biyopsisi: Lenfoid seri hücreleri vehistiyositik hücreler. NOT: tiroid folikül hücreleri veHurtle hücreleri izlenmemiştir. Kitle Eksizyon Notu: Boyun orta hatta üzerihiperemik, hyoid kemik hizasından tiroid bezineuzanan 14x10cmlik kitle izlendi. Kitlenin çevredokulara yapışık olduğu görüldü. Kitle inferiorda tiroid Şekil 3:üzerinden diseke edilerek hyoid kemik hizasına kadartakip edilerek diseke edildi. Her iki tiroid lobunda aynıkarakterde kitle izlendi.2
 9. 9. PET-CT’de Tiroid glandı sağ lobu lojunu dolduran, konturlu kitle lezyon ve/veya sınırları birbirinden netorta hattın sağında üst servikal bölgeye ulaşan, hyoid ayırt edilemeyen multiple lenf nodları. Sol servikalkemik anteriorunda cilde doğru uzanım gösteren, seviye VI’de malin karakterde orta-yoğun düzeydemalin karakterde çok yoğun hipemetabolik, lobüle hipermetabolik lenf nodları. Tüm non-Hodgkin lenfomaların %2.5’u ve tiroid malinitelerinin <%2’sini oluşturur. B-hücre kökenlidir ve çoğunlukla Hashimoto tiroiditi zemininde MALT lenfoma olarak görülür. Diffüz büyük hücreli lenfomalar genelde MALT transformasyonu sonucunda gelişir. Tedavi histolojik tipine, yaygınlığına ve prognostik faktörlere bağlı olarak değişir. Sağkalım: MALT lenfomalar için yavaş bir süreç ve daha iyi prognoz (%75-100 gibi sürvi) mevcutken diffüz büyük B hücreli lenfomalar daha agresif seyreder. Klinik Seyir: Hastaya lenfomaya yönelik olarak toplam 6 kür tutulum gözlenmedi.R-CHOP tedavisi verildi. Yapılan kontrol PET’inde Referans: 3
 10. 10. Uzm. Dr. Alev Selek Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD 45 yaşında erkek, HbA1c: %6,9 10 aydır yan ağrısı ve aşırı terleme şikayeti mevcutolan hasta son bir yılda 20 kg almış. Yüzde kızarıklık,sinirlilik ve özellikle vücut üst yarısında aşırı terleme Tablo 1: bazal serum hormon değerleritarifliyor. Bir yıldır HT tanısı mevcut ve sekonder HT nedeniyle Sonuçyapılan batın USG de sürrenal adenomu tespit ediliptarafımıza yönlendirilmiş. TSH (mIU/L) 1,4 Özgeçmiş: 1,5 yıl önce HT (Ramipril 10 mg ile regüle) sT4 (ng/dL) 0,95 3 ay önce Tip 2 DM (Metformin 2 gr/g düzensiz GH (ng/mL) 0,3kullanmış, bir aydır kullanmıyor) IGF-1 (ng/mL) 118 Nazal kemik op. (1996) ACTH (pg/mL) 6.1 Soygeçmiş: Anne HT,DM,KAH (ex) KORTİZOL (μg/dL) 16.2 Dede KOAH (ex) FSH (mlU/L) 16 Sigara ve alkol kullanımı yok. LH (mlU/L) 10.3 FİZİK MUAYENE T.TEST (ng/dL) 325 17-OH PROGEST. (ng/mL) 0.48 KB: 130/80 mmHg N:80/d, ritmik DHEA-S (μg/dL) 27 VKİ: 40 kg/m2, BÇ: 128 cm Sürrenal adenoma tespit edilen hastanın dinamik Pletore, aydede yüzü ve supraklaviküler dolgunluğu fonksiyon tarama testleri planlandı.mevcut. Diğer sistem muayeneleri doğal LABORATUVAR Hemogram: Normal Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri: Normal Serum elektrolitleri: Normal4
 11. 11. Hipokalemisi ve kontrolsüz hipertansiyonu olmayan hastanın Ramipril tedavisi kesilip Doksazosin 16 mg/gün başladı. 15 gün sonra bakılan; Plazma Aldosteron düzeyi: 3,5 ng/dL Plazma Renin Aktivitesi: 2.8 ng/mL/saat ARR: 1.25 olarak saptandı ve primer hiperaldosteronizm tanısından uzaklaşıldı. Feokromasitoma için tipik atak tariflemeyen hastanın; 24 saatlik idrar analizinde; Metanefrin: 24,5 μg/24 saat (39-394) Normetanefrin: 45.7 μg/24 saat (92-778) olarak saptandı ve feokromasitoma tanısından uzaklaşıldı. Fizik muayenesinde cushing ile uyumlu olabilecek bulguları olan hastanın ACTH/kortizol aksı değerlendirildi; Diurnal ritim: Sabah kortizolü: 16 μg/dL, Gece yarısı kortizolü:16 μg/dL 1 mg DST: Kortizol: 10.3 μg/dL 2 mg DST: Kortizol: 11,7 μg/dL 24 saatlik idrar serbest kortizolü: 273 μg/gün (36-137) olarak saptandı ve CUSHING SENDROMU tanısı konuldu. Lokalizasyon belirlemek için bakılan, ACTH: 6-8 pg/ml 8 mg DST: Kortizol: 15,5 μg/dL (<% 50 baskılanma) bulundu ve hastada bilateral sürrenal hiperplazi olması ile ACTH düzeylerinin kısmen baskılı olması nedeni ile ayırıcı tanı için hipofiz MR görüntülemesi planlandı ve normal bulundu. ACTH BAĞIMSIZ CUSHING SENDROMU düşünülen Tarama testleri sırasında vasopresin testi cevabıhastanın sürrenal MR görüntülemesi yapıldı. negatif olduğundan diğer iki reseptör için tarama testleri planlandı. Sürrenal MR: Solda 3 cm ve sağda 1 cm kalınlığaulaşan bilateral nodüler hiperplazi ACTH BAĞIMSIZ MAKRONODÜLER HİPERPLAZİtanısı konuldu ve aberran adrenal hormon reseptörütarama testleri planlandı ve bu amaçla A. Lacroixtarafından tanımlanan protokol uygulandı. Postür yanıtı pozitif saptandı; ACTH <5 pg/ml iken kortizol düzeyinde postürdeğişimi ile bazal değerine göre %98 artış saptandı. Diğer reseptör testlerinin hepsinde kortizol artışı<%25 olarak saptandı ve negatif olarak yorumlandı.Postür yanıtı pozitif saptanan olgularda üç olasıreseptör ekspresyonu olabilir; • Beta reseptör • Anjiotensin reseptörü • Vasopresin reseptörü 5
 12. 12. Adrenal Cushing sendromundaaberran adrenal hormon tarama protokolü Beta reseptör ekspresyon tespiti için; • Isoproterenol ülkemizde yok bu nedenle diğerBu protokolde uygulanan testler ve hedeflediği bir beta mimetik bir ajan olan Salmeterol 5mgreseptörler şunlardır: nebülizatör ile uygulandı. Kortizol düzeyinde bazal değerine göre %55 artış saptandı (ACTH<5 pg/ml).Postür (vazopresin,beta ve AT reseptörü için) >%50 ARTIŞ, TEST POZİTİFKarışım öğün (GIP reseptörü için)GnRH (LH reseptörü için) • Hastaya beta reseptörlerini uyarmak için maksimalTRH (TSH ve prolaktin reseptörü için) kalp hızının %100’üne ulaşana kadar efor testiGlukagon uygulandı ve sonrasında ACTH ve kortizol yanıtıDesmopresin (vazopresin reseptörü için) değerlendirildi. Kortizol düzeyinde bazal değerineMetoklopramid (seratonin reseptörü için) göre %56 artış saptandı (ACTH<5 pg/ml). >%50 ARTIŞ, TEST POZİTİFBu testlerin yorumlanmasında ACTH <5 pg/ml ikenkortizol düzeyinde bazal değerine göre; • Hastanın plazma glukozu 39 mg/dL’ye düştüğünde ve sonrasında 15 dk aralıklar ile kortizol ve ACTH> %50 artış: Yanıt pozitif yanıtı değerlendirildi. (insülin hipoglisemi testi)% 25- %49 artış: Parsiyel yanıt • Pik kortizol değerinde bazal değerine göre %100< %25 artış: Yanıt negatif artış saptandı, ACTH değeri maksimum 15 pg/ml olarak saptandı. Zaman (dakika) 1. gün 2. gün 3. gün >%50 ARTIŞ, TEST POZİTİF -60 Aç ve yatarak Aç ve yatarak Aç ve yatarak Hastaya 72 saat süre ile 120 mg/gün dozunda -15 * * * propranolol verildi. Postür yanıt testi tekrarlandı. 0 Dik pozisyonda* GnRH 100 Glukagon 1 Kortizol seviyelerinde artış saptanmadı. microgram IV* mg IV* Beta reseptör blokajı ile kortizol artışı engellendi!!! +30 Dik pozisyonda* * * +60 Dik pozisyonda* * * +90 Dik pozisyonda* * * Anjiyotensin reseptör ekspresyon tespiti için; +120 Dik pozisyonda* * * • Anjiotensin ülkemizde yok. Hastaya 72 saat süre +150 Yatarak* öğün ile 32 mg/gün dozunda Kandesartan verildi. Postür yanıt testi tekrarlandı ve pik kortizol değerinde +180 Mixed meal* Vasopressin bazal değere göre % 28 artış saptandı ve parsiyel +210 * * yanıt olarak yorumlandı. +240 * * +270 * * * Hastaya “Aberran beta reseptörüne bağlı ACTH bağımsız makronodüler hiperplazi nedenli cushıng TRH 200 +300 * microgram IV* * sendromu” tanısı konulmuş oldu. +330 * ACTH 1-24 250 Metoklopramit +360 * microgram IV* 10 mg oral* +390 * * * +420 * * * +450 * * +480 * *(Andre´ Lacroix, ACTH-independent macronodular adrenalhyperplasia, Best Pract.Clinical Endoc.23 (2009) 245–259)6
 13. 13. Postüre Yanıt Vasopressin reseptörü ß-Adrenerjik reseptör Angiotensin reseptörü • Vasopressin ile • İnsülin ile • İnsülin ile uyarı tetiklenen tetiklenen hipoglisemi ile hipoglisemi ile • Su yüklemesi ile uyarı uyarı inhibisyon • İsoprotorenol • İsoprotorenol • Tuz infüzyonu ile infüzyonu ile uyarı infüzyonu ile uyarı uyarı • ß-blokerler ile • ß-blokerler ile • Desmopresin testi inhibisyon inhibisyon Tedavi planı Takip planı Aberran reseptör ekspresyonu tanımlanan ve 3 ay sonra 24 saatlik idrar serbest kortizolü ile takip kliniği çok şiddetli olmayan hastaların bilateral edilecek. adrenalektomi yerine medikal olarak tedavi Yanıt alınamaz ise tedaviye Kandesartan eklenecek. edilebileceğini düşünerek hastamıza nonselektif bir Eğer remisyon sağlanamaz ise nodülü daha büyük beta bloker olan PROPRANOLOL tedavisi başlandı, olan sol adrenalektomi planlanacak. doz titre edilerek 200 mg/gün dozuna çıkıldı. Aberran adrenal hormon reseptörü tespit edilen hastalarda medikal tedavi seçenekleri Aberran reseptör Medikal tedavi seçenekleri GIP reseptörü Okreotid, GIPR agonisti Vazopresin reseptörü Vazopresin reseptör agonisti Beta-adrenerjik reseptör Beta-blokerler LH/hCG reseptörü Uzun etkili GnRH agonisti 5-HT4 reseptörü 5-HT4 reseptör agonisti AT-1 reseptörü AT-1 reseptör agonistiAdrenal aberran reseptörün spesifik blokajının Referans: Andre´ Lacroix, ACTH-independent macronodular adrenalyapılamadığı durumlarda; steroid hormon hyperplasia, Best Pract.Clinical Endoc.23 (2009) 245–259üretiminde orta düzeyde artış varsa tek taraflıadrenalektomi önerilirken çok yüksek miktardasteroid hormon üretimi olan hastalarda bilateraladrenalektomi önerilmektedir. 7
 14. 14. Uz. Dr. Eren Gürkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD.30 yaşında, kadın Cilt : Ekimoz: (-), turgor ve tonus doğal. Cilt kalınlığında azalma: (-), mor stria: (-), a.nigrikans: (-)Şikayeti: Adet düzensizliği, kıllanma artışı, kilo alma Belirgin hirsutizmi mevcuttu. Skorlaması resim 1’deÖyküsü: İlk adetini 12 yaşında olmuş. 1 yıl öncesine görüldüğü gibi 14 puan.kadar adetleri düzenli seyretmiş. Son bir yılda, 2–3ayda bir kez adet olmaya başlamış. Yüz ve çenebölgesinde başlayan kıllanması giderek vücudunundiğer bölgelerine yayılmış. Şikayetleri başladıktansonra toplamda 7–8 kg almış. Kadın doğum uzmanınamuayene olmuş. PKOS tanısı konularak 6 aylık oralkontraseptif tedavisi önerilmiş. Fakat kilo alması vekıllanmadaki artışı sürmüş. Tedaviden yarar görmemesiüzerine, ileri tetkik ve tedavi amacıyla endokrinolojipolikliniğimize sevk edilmişti.Özgeçmiş: Anal fissur operasyonuSoygeçmiş: Ablada multinodüler guatr, babada: Şekil 1. Ferriman Gallowey skoru: 14Hipertansiyon ve koroner arter hastalığı Tablo 1: kanda hormon ölçümleriİlaç ve alışkanlıklar: 6 ay oral kontraseptif kullanıyor. HORMONLAR Sigara: Kullanmıyor. Alkol: Sosyal içici ACTH (pg /ml) 10,6 0–45FİZİK MUAYENE: Kortizol (μg/dl) 10,02 6.2–19,4Ateş: 37°C, nabız: 80 A/dk/R, solunum: 20/dk/ FSH (mU/ml) 5,8 3.5–12,5düzenli. Boy:160 cm, Ağırlık:69 kg, BKİ: 27 kg/m2, LH (mU/ml) 14,3 2.4–12,6Kan basıncı: Sağ kol: 120/80mm Hg Östradiol (pg / ml) 57,29 18–147 SHBG (nmol/L) 19,4 18–114Baş-boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Yüzde akneler Prolaktin (ng/ml) 12,16 4,8–23mevcut. Aydede görünümü: (-), pletore: (-), ağız, diş T. Testosteron (ng/dl) 165,4 63–120ve diş etleri: Normal, DHEAS (μg/dl) 941 80–560Tiroid non-palpabl. Boyunda LAP: (-) 17-OH proges. (μg/L) 0,34 <2 1,4 Δ and. (ng/dl) 8,62 0.75–3,1Karın: Normal bombelikte. Barsak sesleri doğal. S.Testosteron (pg/ml) 24,49 0–4,1Yüzeyel ve derin palpasyonda özellik yok. FT3 (pg/ml) 3,55 1.57–4,7Organomegali: (-), kitle: (-), Traube: Açık. FT4 (ng/dl) 1,15 0.93–1,7Ürogenital S.: Doğal (feminen kıllanma mevcut) TSH (μIU/dl) 0,65 0,27–4,2 İnsülin (μU/ml) 11,3  Meme: Doğal. Provokasyonla galaktore: (-)8
 15. 15. Rutin biyokimyası: gösterebilmesi nedeniyle bu bulgular gözden geçirildi. Ses değişikliği, kas hipertrofisi, meme atrofisi, klitoris hipertrofisi vb. virilizan bulgusu yoktu. Hastamızda Kreatinin Glukoz BUN AST ALT Na Ca over ve sürrenal tümörü ayırıcı tanısı için 2 gün 2mg Cl K P deksametazonla baskılama testi uygulandı. (Tablo 2.) 84 13,50 0,70 9,60 138 4,20 104 3,50 19 18 Tablo 2: deksametazon baskılama testi öncesi ve sonrası andojen hormonlar ve kortizol ölçümleri T. Bilirubin Trigliserid Hormonlar Test öncesi Test sonrası T.Protein Kolestrol Globulin Albumin Ürik Asit GGT LDH HDLALP LDL T. Testosteron (ng/dl) 157.1 154 DHEAS (mcg/dl) >1000 >100084 13,50 0,70 9,60 138 4,20 104 3,50 19 18 88,2 4,4 s.Testosteron (pg/ml) 24.49 28.42 Kortizol (mcg/dl) 14,2 1,33 Tam kan sayımı: Normal Daha önce pelvik ultrasonografi ile overlerinin normalPelvik USG: Endometriyum kalınlığı normal, uterus olduğunu bildiğimiz hastaya önce sürrenale yöneliknormal boyutta, overler normal büyüklükte ve kontrastlı BT çekildi. Sonuç: Sağ sürrenalde 41 mmgörünümde. çapında nodüler hipodens solid kitle. Bu solid kitlenin adenom veya adrenokortikal karsinom ayırıcı tanısıKlinik izlem: Belirgin hirşutizmi, yüzde akneleri olan için kontrastlı sürrenal MR istendi.hastamızın son bir yılda başlayan oligomenoresimevcuttu. Hirsutizm ayırıcı tanısı için laboratuvar Sürrenal MR: Sağ sürrenalde yağdan fakir adenomtetkiklerinde; total testosteronu > 150 ng/dl, ile uyumlu kitle lezyon. Çapı; 4 cm, düzgün konturlu,DHEAS >700 mcg/dl (tablo 1) olması nedeniyle homojen iç yapıda. (Görüntüleri için bakınız şekil 2aover veya sürrenalde androjen salgılayan tümör ve 2b)olasılığı mevcuttu. Bu tip tümörlerin virilizan etkiAdrenal baskılama testi: Yorumlanışı:Bu test hiperandrojenizmin kaynağının 1. Testosteron düzeyi % 40’dan fazlaover veya adrenal olduğunu belirlemek baskılanırsa ve DHEAS % 60’dan fazlaiçin yapılmaktadır. baskılanırsa, büyük ihtimalle kaynak adrenallerdir.2, 4, 6 günlük uygulamaları vardır. Enyaygın kullanımı iki günlüktür. Bu test 2. Testosteron baskılanmadıysa fakatsırasında; kortizol ve DHEAS baskılandıysa kaynak overlerdir.1. gün: Sabah 08. ve 09. saatleri arasında20 dk. ara ile 3 kan örneği alınarak, 3. Testosteron baskıl anması %40’dan azhavuz oluşturulup, başlangıç testosteron, ise overler ve adrenaller testosteronkortizol, DHEAS değerleri edinilir. yüksekliğinden birlikte sorumludur.Öğle, akşam ve gece vakti, 0,5 mg. 4. Eğer androjenlerle birlikte kortizoldeksametazon tb. verilir. baskılanmıyorsa;2. gün: Kahvaltı, öğle, akşam, yatarken 0,5 adrenal hipersekresyon (Cushingmg deksametazon tablet verilir. sendromu veya adrenokortikal kanser gibi) veya ilacın hasta tarafından3. gün: Kahvaltıda 1 tablet verilir. alınmadığı düşünülmelidir (3).Son tabletin alımını mütekiben 20. dkarayla kan örnekleri alınır. Bu örneklerdenoluşturulan havuzda yine kortizol, DHEAS,testosteron bakılır. 9
 16. 16. Şekil 1: batın MRI kesitleriMR sonuçları sonrasında adenom için fonksiyon Patoloji raporu:taramaları yapıldı. 24 saatlik idrarda metanefrin: Makroskopi: 5,5 x 4 cm çaplı düzgün sınırlı, homojen30,55 mcg/gün ile normal(N), 24 saatlik idrarda görünümlü sarı-kahverenkli solid nodüler lezyon.normetanefrin: 137,47 mcg/gün ile normal (N), Nekroz ve hemoraji yoktur.Aldosteron: 14,8 ng/dl (N), PRA: 1,5 ng/ml/s (N) . Tümsonuçları birlikte değerlendirildiğinde; sağ sürrenalde Mikroskopi: Tümör monoton kompakt hücrelerdenandrojen salgılayan adenom ön planda düşünülerek oluşmaktadır. Bazı alanlarda hemoraji ve fibrozissağ sürrenalektomi kararı verildi. izlenmiştir. Ki–67 proliferasyon indexi: %3’tür. Tümör bazı kesitlerde atipik mitoz göstermektedir. Bu bulgunun biyolojik önemi bilinmemektedir. BuWeiss skoru nedenle Weiss skorlaması yapılmıştır. Atipik mitotik figürler: tümör hücrelerinin %25’inden azının berrak1- Yüksek nükleer grade göstermesi, hücreler oluşu: 1, diffüz yapının tümörün %33’ünden2- 50 büyük büyütme alanında (BBA) fazla olması: 1 = > 5 mitoz varlığı, Toplam Weiss skoru: 33- Atipik mitotik figürlerin varlığı, Yorum: 3 veya daha fazla kriterin varlığı yüksek4- Tümör hücrelerinin %25’inden oranda malign davranışla ilişkili olduğundan malign azının berrak hücrelerden oluşması, biyolojik davranış beklenebilir. Klinik, radyolojik ve biyokimyasal takip önerilir. Hastamızın kendi isteği5- Diffüz yapının tümörün %33’ünden ile patoloji raporu dış bir merkezden konsültasyona fazlasını oluşturması, gönderilmiş. Toronto Üniversitesi patoloji bölümü tarafından değerlendirilmiş ve mevcut tanı konfirme6- Nekroz varlığı, edilmiş.7- Venöz invazyon, TANI: Kompakt hücreli adrenokortikal neoplazi8- Kapsüler invazyon, Postoperatif takip: 15. Gün sonuçları:9- Sinüsoidal invazyon Serum biyokimyası: 9 kriterden 3 veya daha fazlasının Kreatinin Glukoz BUN AST ALT Na Ca Cl varlığı, malign biyolojik davranış K P için yeterli kabul edilmektedir (2). 89 15,70 0,63 9,80 141 4,30 4,50 46 2310
 17. 17. T. Bilirubin Trigliserid T.Protein Kolestrol Globulin Albumin Ürik Asit GGT LDH HDLALP LDL Androjen salgılayan tümörlerin70 54 7,50 4,75 2,75 161 1,54 225 57 65 148 3,7 kliniği genellikle ani başlangıçlı ve hızlı progresyonludur. Androjen Tam kan sayımı: Normal fazlalığı; hirsutizm, akne, frontalHastamızın olası adrenokortikal karsinom ön tanısı saç dökülmesi ve ovulatuvarnedeniyle 3 ay sonraya tüm batın MR ve toraks MR bozukluklarla karekterizedir. Eğerkontrolleri istendi. virilizan bulgular (ses değişikliği,Toraks MR: Normal sınırlarda klitoris hipertrofisi, meme atrofisi,Tüm batın MR: Sağ sürrenalektomize olguda nüks veya kas hipertrofisi vb.) ekleniyorsarezidü kitlesel lezyon izlenmedi. androjen salgılayan tümör (ASN)Klinik bulgular: Operasyondan 15 gün sonra ilk adetini ihtimali artmıştır. Bu amaçlagörmüş. 4 aydır düzenli adet görüyor. plazmada bazal DHEAS ve testosteronHirsutizm skoru: 8 Diyet ve egzersizle 5 kg vermiş. (total ve serbest) düzeylerine bakılır.(hormon tablo 3) Çoğu over kaynaklı ASN’lerdeTablo 3: hormonal inceleme total testosteron düzeyi 200 ng/ HORMONLAR  dl geçmekte, DHEAS düzeyi yaşaGrowth hormon (ng /ml) 0,315ACTH (pg /ml) 26,3 göre normal aralıkta kalmaktadır.Kortizol (mcg/dl) 14,57 Tanı için bu değeri kullandığımızdaFSH (mU/ml) 6,88 %20 over kaynaklı ASN dışarıdaLH (mU/ml) 5,58 kalmaktadır (1). Bu tümörlerdeÖstradiol (pg / ml) 34,67 testosteron düzeyi 150 ng/dl’inProlaktin (ng/ml) 8,67 altındadır. Tersine 150 ng/dl değeriniT. Testosteron (ng/dl) 50,34 cut off alırsak bu grupta çoğu olguDHEAS (mcg/dl) 176,8217-OH proges. (ng/ml) 0,34 polikistik over sendromu (PKOS)’dur1,4 Δ andrestend. (ng/dl) 1,64 (2). Bu sendrom fertil çağda en sıkFT3 (pg/ml) 3,07 gördüğümüz hiperandrojenemiFT4 (ng/dl) 1,13 nedenidir. Bazı over tümörleriTSH (mIU/ml) 0,9 DHEAS salgılar. DHEAS serumOperasyondan 9 ay sonra ek kilo veremedi. Ve sürpriz düzeyi >700 ng/dl daha çok adrenalbir gebelik ile polikliniğe başvurdu. Tüm abdominal kaynaklı ASN düşündürür. Eğer herultrasonografi: Normal sınırlarda. Gebelik nedeniylesadece androjenlerine bakıldı. Sonuçları, hormon iki androjende yüksekse androjentablo 4’de özetlenmiştir. Gebeliğini süresince baskılama testi yapılır.takiplerinde özellik olmadı. Canlı, sağlıklı, tekil doğumyaptı. Halen izlemde. Referanslar:Tablo 4: gebelik sırasında andojen değerleri Waggoner W, Boots LR, Azziz R. Total testosteron and DHEAS levels as a predictor of androgen sekreting tumors: a HORMONLAR population study. Gynecol endocrinol 1999;13:394–400T. Testosteron (ng/dl) 82,8 Azziz R et al. Androgen excess in women: experience with over 1000 consecutive patients. J Clin Endocrinol 2004;89:453-DHEAS (mcg/dl) 170 462 AACE Medical Guidelines for Clinical Practice for Diagnosis ands. Testosteron (pg/ml) 0,87 Treatment of Hyperandrogenic Disorders © 2001 11
 18. 18. Dr. Özlem Çelik İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD 23 yaşında erkek eritrositlerde anizositoz, polikromazi, gözyaşı hücreleri, eliptositoz, seyrek hedef hücreleri görüldü. Şikayet : Halsizlik, sarılık, kan şekeri yüksekliği Tip 1 DM için otoimmun belirteçlerden anti-GAD, Öykü : 2 haftadır olan çok su içme, sık idrara çıkma adacık antikorları, anti-insülin antikorlar normalyakınmaları ile gittiği özel bir hastanede hastanın saptandı.kan şekeri 380 mg/dl, HbA1c %11.7 bulunmuş. Tip • Hemoliz anında ve hemogram normale1 diabetes mellitus tanısı konularak insülin tedavisi döndükten sonra iki kez bakılan: Glukoz-6başlanmış (Glargin insülin 30 Ü 1x1, insülin glulisin fosfat dehidrogenaz: 0.32 U/g Hb düşük ve3x15). İnsülin tedavisinden yaklaşık 2 hafta sonra Piruvat kinaz: 102 mU normal bulundu.hastada sarılık, halsizlik olması üzerine hastanemizendokrinoloji-diyabet polikliniğine sevk edilen hasta • Hemoglobin elektroforezi : normalileri tetkik için servise yatırıldı. İnsülin tedavisi regüler • Osmotik frajilite testi : normalinsülin 3x 12 Ü, NPH insülin 28 Ü olarak düzenlendi, • Direkt Coombs : negatifkan şekerlerine göre ayarlandı. • İndirekt Coombs : negatif bulundu Fizik muayene : Skleralar ikterik, cilt vekonjonktivalar soluktu. Kan basıncı 110/60 mmHg.KTA: 90/dak ritmik bulundu. Diğer sistem Tip 1 DM hastalarında agresif kan şekerimuayenelerinde patoloji saptanmadı. regülasyonu sırasında G6PD eksikliğine bağlı hemoliz gelişebileceği ve spontan Laboratuar : gerileyebileceği akılda tutulmalıdır…Tablo 1. Hastanın laboratuar bulguları Bu vakada olduğu gibi DKA gelişmeden Tip 1 DM Başvuru 2. hafta 4. hafta Parametreler tanısında anı a de G6PD eksikliğine bağlı hemolizHb (g/dL) 14.2 7.7 11.6 13.6 gelişebileceği görülebilmektedir. DKAHCT (%) 43.2 24.6 34.4 42.1 ile birlikte G6PD eksikliğine bağlıDüzeltilmiş retikülosit (%) 6.7 hemolizin sebebi iyi bilinmemektedir.LDH (U/L) 154 1,172 186 202 Kronik hipergliseminin etkisi yada kanIndirekt bilirubin (mg/dL) 0.8 6.41 0.68 1.1Haptoglobin (mg/dL) <31 46 glukozunun normale dönmesi sırasındaKan glukoz (mg/dL) 380 86 78 102 serbest oksijen radikallerinin ortayaHbA1C (%) 11.7 3.7 - 5.6 çıkması, G6PD ekspresyonununPeriferik yayma : %68 parçalı, %28 lenfosit, azalması ve oksidatif hasar gelişiminin%2 eozinofil, %2 monosit, trombositler normal, rol oynadığı düşünülmektedir (Şekil 1).12
 19. 19. Diğer otoimmun belirteçler : • Anti TPO :0.12 G6PD eksikliği • Anti TG : 0.56 • G6PD eksikliği X’e bağlı geçiş göstermektedir, • ANA : (+) erkeklerde homozigotdur. • Anti-dsDNA :0.15 • 3 tipi var (Afrikan, Akdeniz, Ortadoğu), • Anti Gliadin IgA-G : 3.5-3.7 Sardinyada %5-25 sıklıkta görülür. • Anti Endomisium IgA-G : 8.2-7.053 • Anti-parietal Ak : negatif • İlaçlar, (sülfonamidler, kinidin, salisilik asit…) • Anti-intrensek faktör : negatif bakla, enfeksiyonlar, hipoglisemi, DKA, G6PD • Hepatit serolojisi : Anti HAV IgG eksikliğine bağlı hemolizde rol oynar. dışındakiler negatif saptandı • Tip 1 DM’lu hastalarda G6PD eksikliği sağlıklıKlinik izlem popülasyona göre daha sık bulunmuştur1.Glukoz -6 fosfat dehidrogenaz eksikliği tanısı alan tip 1diyabet hastasının takiplerinde spontan hemogramın • Yeni tanı alan diyabet vakalarında görülendüzeldiği gözlendi. (Hgb: 9-11-13.4 ve Hct: %28-34-42) G6PD eksikliğine bağlı hemoliz glukoz düzeyleri normale dönmeye başladığında görülmektedir. Akdeniz tipi G6PD eksikliği tip 1 DM’lularda Kronik hiperglisemi hemoliz ile komplike olabiliyor2. Azalmış beta hücre G6PDH ekspresyonu ROS Beta hücrelerinde • Ketoasidoz ile başvuran 59 yaşında Çinli erkek G6PD deficiency düşük anti-oksidan Genetik düzenleyiciler koruma hastada tespit edilen G6PD eksikliğine bağlı Transkripsiyon faktör ? Nükleer reseptör ? Büyüme faktörleri? oksidatif hasar hemoliz bir olgu sunumu olarak sunulmuştur. G6PD geninde mutasyon saptanmamıştır3. Azalmış beta hücre gen ekspresyonu • 9 ve 12 yaşlarında iki kızda, ketoasidoz tedavisi Beta hücre disfonk./ ölüm/ ketona-yatkın diyabet sırasında gelişen G6PD eksikliğine bağlı hemoliz bir olgu sunumu olarak yayınlanmıştır4.Şekil 1: hiperglisemi ve hemoliz ilişkisi • 59 ketoza yatkın diyabetik (KPD) Batı Afrikalı hasta, 59 tip 2 diyabetik hasta, 55 sağlıklı kontrolde G6PD eritrosit enzim aktivitesi,Kaynaklar 1. Niazi GA. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency and glukagon-stimüle C peptid düzeyleri diabetes mellitus. Int J Hematol 1991; 54: 295-298. 2. Shalev O, Wollner A, Menczel J. Diabetes ketoacidosis does not çalışılmış. G6PD eksikliği prevalansı KPD de precipitate haemolysis in patients with the mediterranean variant of Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. B Med J 1984; 288: de anlamlı yüksek bulunmuş (p=0.01). G6PD 179-180. 3. Gu XJ, Chen SP, Ge SJ, Zheng LQ, Wang DW, Shen FX. G6PD deficiency- gen mutasyonunda gruplar arası fark tespit induced hemolysis in a Chinese diabetic patient: a case report with clinical and molecular analysis. Acta Diabetol DOI 10.1007/s00592- edilmemiş. Çalışma sonucuna göre: 1) G6PD 010-0236-y. 4. Errico MK, Iovane B, Bernardi A et al. Haemolysis during diabetic eksikliği tek başına KPD’e neden değildir 2) ketoacidosis treatment in twogirls with incomplete glucose-6- phosphate dehydrogenase deficiency. Acta Biomed 2009; 80: 69-72. İnsülin sekresyonu ve G6PD-ilişkili anti-oksidan 5. Sobngwi E, Gautier JF, Kevorkian JP, et al. High Prevalence of defansı kontrol eden genlerde değişiklikler batı Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency without Gene Mutation Suggests a Novel Genetic Mechanism Predisposing to Ketosis-Prone Diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 4446- Afrikalılarda KPD’e predispozisyonuna katkıda 4451. bulunabilir5. 13
 20. 20. Doç. Dr. Dilek Yazıcı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD 26 yaşında, kadın 6 kırığı olmuş. Ağustos 2008 de Alendronat 70mg/ Hasta tekrarlayan kemik kırıkları ve yaygın kemik ve hafta başlanmış. 2008-2011 arasında kol, bacak, ayakkas ağrısı nedeniyle başvuruyor. kemiklerinde olmak üzere yaklaşık 6 kırık meydana gelmiş. İlk kez 5 aylık iken tekrarlayan enfeksiyon nedeniylekistik fibrozis ve immun yetmezlik şüphesi ile En son kırık 2011 yılının başında meydana gelmiştir.yatırılarak takip edilmiş ancak patoloji saptanmamış. 2011 Haziran’da Alendronat kesilmiştir. O dönemden20 aylıkken aynı şikayetle yapılan araştırmalarda Ig G bu yana kırıkları yoktur, ancak yaygın kas ağrısı şikayetisubgrup eksikliği tespit edilmiş, 1 yıl anti-Tbc tedavi mevcuttur.almış. 1990 yılında hipopotasemisi ve metabolik • Diğer sistem sorgusunda özellik yoktur. Adetlerialkalozu tespit edilip tubulopati tanısı almış ve ön düzenlidir.planda Barrter sendromu düşünülmüş. Hiperkalsiüri • Fizik muayenesinde boyunun 1.41m kilosununtespit edilmesi üzerine kalsiyumdan fakir diyet ve 37.2kg olması dışında bir özelliği yoktur.tiazid önerilmiş. Hipositratürisi saptanınca sitrat • Anne babada birinci dereceden akraba evliliğipreperatı başlanmış mevcuttur. İkisi kız, biri erkek 3 sağlıklı kardeşi Aynı zamanda motor ve psikososyal gelişme geriliği vardır.nedeniyle Çocuk Endokrinoloji Bölümü’nce takibe • Kullandığı ilaçlar: Hidroklorotiazid 25 mg, Kalinor,başlanmış. Fruktozürisi tespit edilen hastada herediter Calcimax D3 1x1, D vit 3 damla 10 damla, Fosfat tb,fruktoz intoleransı düşünülerek diyet tedavisi Sitrat tbbaşlanmış. Hastada ağır boy kısalığı (13 yaşında iken20 kg, 115.5 cm, 3 persentilin altında) olması üzerine Tablo 1: laboratuar bulgularıyapılan İTT’de en yüksek büyüme hormonu 3.5ng/mL AKŞ (mg /ml) 84,2olarak saptanmış. Yıllık büyüme hızı < 3 cm altında BUN (mg/dL) 7olduğundan 1 yıl süre ile büyüme hormonu tedavisi Kreatinin (mg/dL) 0,72almış. Ayrıca sensorionöral işitme kaybı da tespit T Protein (mg/dL) 6,76edilmiş. Albumin (mg/dL) 4,6 1990-1995 yılları arasında 5 kırığı olmuş (uzun AST (U/L) 19kemik ve vertebra). Ağır osteoporoz saptanmış (bazal ALT (U/L) 11kemik mineral yoğunluğu değerleri?) ve hastaya nazal ALP (U/L) 58kalsitonin verilmiş. Bu dönemde bakılan 25-OH Na (mEq/L) 138vitamin D düzeyi normal snırlarda. Bu tedavi altında Na (mEq/L) 4.3kemik mineral yoğunluğunda L-L4 Z skoru -5.4 SD Kalsiyum (mg/dL) 9.5olan hastaya i.v. Pamidronat 1 mg/kg/gün 3 gün üst Fosfor (mg/dL) 3.1üste ve 3-4 aylık aralarla başlanmış. En son Nisan TSH (uIU/mL) 1.32005 de 13. İV pamidronat dozunu almak üzere PTH (pg/mL) 32.8yatırılmış. O dönemde boyu 138 cm (<3. persantil) 25-OH vit D (ng/dL) 138ve kilosu 33.5 kg (<3. persantil) olarak saptanmış.KMD’de z skoru -2.5’muş. Pamidronat aldığı dönemde14
 21. 21. Tablo 2: hemogramWBC (103/uL) 5200Hgb (g/dL) 13.3HCT (%) 40.6MCV (FL*L) 80.5PLT (103/uL) 158000Tablo 3: Kemik yapım ve yıkım belirteçleriOsteokalsin (ng/mL) 5200Osteokalsin (ng/mL) 13.3CTx (ng/mL) 40.6Deoksipridinolin (idrar) 80.5(pmol/umolc)NTx (idrar) (nMBCE/mMkr) 158000Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümleri Temmuz Ekim 2006 Mart 2012 2010 Z=-2.3 z=-0.8L1-4 z=-1.5 BMD=0.859 BMD=1.049Femur z=-1.8 z=-1.9 z=-2.0(total) BMD=0.706 BMD=0.778Femur z=-2.3 z=-1.5 z=-2.5(boyun) BMD=0.629 BMD=0.782 Bu hastada multiple kırıkları olması, boy kısalığı veişitme zorluğu olması nedniyle ön planda OsteogenezisImperfekta düşünülmüştür. Buna yönelik olarakCOL1A1 ve COL1A2 gen analizi istenmiştir. Ancak Frajilite Kırığı Ayırıcı Tanısıhenüz sonuçlanmamıştır. • Sekonder osteoporoz • Endokrin nedenler • Hematopoietik nedenler • Bağ dokusu hastalıkları (Osteogenezis imperfekta) • İlaca bağlı • Renal nedenler • Gastrointestinal nedenler • İmmobilizasyon • Osteomalazi Klor kanalı bozukluğu durumlarında osteoporoz • Kistik fibrozis de kemik kaybı olduğu gösterilmiş • Bartter sendromunda 1 tane vaka bildirimi 15
 22. 22. Doç. Dr. Dilek Yazıcı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD48 yaşında, erkek Nöroloji servisinde oral alımı açılan hastanın KŞ takiplerinde tekrar hipoglisemi (50 mg/dl) saptanmasıŞikayeti: Sık epileptik nöbet geçirme, her iki memede üzerine hasta tarafımıza konsülte edilmiştir.şişlik ve ağrı, bacaklarda şişlikHikayesi: Daha önce herhangi bir bilinen hastalığı Özgeçmiş:olmayan hasta son 3 aydır aşağı yukarı hergün, 8 yaşında düşme nedeniyle kafa travması geçirmişgünaşırı epileptik nöbet geçirmeye başlamış. Nöbetler Epilepsi öyküsü ve bilinen kronik hastalığı yokgenellikle sabaha karşı oluyor ve bilinç kaybı, idrarkaçırma eşlik ediyormuş. Nöbet öncesi açlık hissi, Sigara, Alkol yoksoğuk terleme gibi semptomlar olmuyormuş. Aniden Allerji yokbaşlayıp kendiliğinden geçiyormuş. Yaklaşık 20-30dk kadar sürebiliyormuş. Dış merkezde bu nedenle Kullandığı ilaçlar:Kranial MR ve EEG incelemeleri yapılmış ve hastaya Levetiracetam 750 +500 mgEpixx 2x1000 mg (Levetiracetam) başlanmış. Ancak Fenobarbital 100+75 mghastanın nöbetleri kontrol altına alınamamış. Topiramate 4x100 mg Hasta bir önceki geceden itibaren en az 5 kez epileptik Quetiapine lüzum halindenöbet geçirmesi nedeniyle acil servise getirilmiş.Acil servisde nöroloji tarafından değerlendirilen Soygeçmiş: Özellik yokhastanın yapılan nörolojik muaynesi normal olarak Fizik Muayene:değerlendirilmiş. Yapılan kan tetkiklerinin sonuçları Kilo:89 Boy:1,66 VKI: 35Tablo 1’de verilmiştir. TA:120/90 Nb:78/dk SS:18/dk Ateş:36,5 Aynı gün nöroloji servisine yatışı yapılan hastanın Bilinç açık, oryante, koopereepileptik nöbetleri tekrar başlamış. Diazepam,epdantoin ve fenobarbutale rağmen status epilepticus Tiroid sağda ve solda yaklaşık 1,5 cm lik nodülgeçirmesi üzerine midazolam infüzyonu planlanan palpablhasta entübasyon da gerekeceği için dahiliye yoğun Toraks: Normalbakım ünitesine devredilmiş. Yoğun bakım kabulünde Bilateral jinekomastiepileptik nöbet sırasında bakılan kapiller kan şekeri: 22 KVS: Normalmg/dl olarak tespit edilmesi üzerine hastaya dextrozinf. başlanmış. Bu arada hasta entübe edilmiş. Hasta Batın: Distandü, hepatosplenomegali yokentübe olduğu için parenteral nutrüsyon sıvıları altında GÜS: NormalKŞ 100-140 mg/dl arasında seyretmiş. Yaklaşık 12 gün Extremite: Bilat. pretibial ödem sol bacak çapı sağakadar yoğun bakımda takip edilen hasta durumunun göre artmışdüzelmesi üzerine midazolam infüzyonu azaltılarakkesilmiş ve tekrar nöroloji kliniğine devredilmiş.16
 23. 23. Tablo1: Acil servis başvurusunda laboratuvardeğerleri Glukoz (mg/dl) 181 AST (IU/L) 25 ALT (IU/L) 23 Crea (mg/dl) 0,89 Alb (g/dl) 3,8 Ca (mg/dl) 9,6 Na (mEq/L) 141 K (mEq/L) 4,1 WBC (mm³) 8,4 Hb (g/dl) 13,3 Plt (mm³) 190 binKRANİAL MRSerebral serebellar atrofi. Retroserebellar bölgedearaknoid kist. Sağ temporoparietal Yerleşimli korteksitutan sekel ensefalomalazik gliotik değişiklilermevcuttur. Komşu kemikte sekel değişiklik izlenmiştir(Travmaya sekonder? Operasyona sekonder? klinikeşliğinde değerlendirilmesi önerilir). Sol sentrumSemiovale ve korona radiata düzeyinde milimetrikboyutlu birkaç adet iskemik gliotik odak. Bilateralmastoidit.KLİNİK SEYİR: Hipoglisemileri nedeniyle tarafımızadanışılan hastanın KŞ takiplerinin yakın yapılması veeğer KŞ 50 mg/dl altına düşecek olursa Glukoz, İnsülin,C-peptid için kan alınması önerilmiştir. Hastanınhipoglisemi sırasındaki insülin ve c-peptid düzeylerinindüşük gelmesi üzerine hastanın hipoglisemisininendojen hiperinsülinizm dışı, insülinoma dışı Şekil 1: Pelvik MR’da tespit edilen 15 cm’lik kitlenedenlerden olabileceği düşünülmüştür. IGF-2 salınımına bağlı olabileceği (paraneoplastik) düşünülmüştür (1). Kanda IGF-2 artışının dolaylıTablo 2: Hipoglisemi anındaki insülin, c-peptid bir göstergesi olabileceği düşüncesiyle IGF-1 değerideğerleri istenmiştir (1). Beklenildiği üzere IGF-1: 40,9 ng/ml 1. gün 2. günGlukoz (mg/dl) 48 51İnsülin (μU/ml) 0,2 0,2C-peptid (ng/ml) 0,15 0,08Bunun üzerine abdomen ve toraks sgörüntülemeleri yapılmıştır. Yapılan nabdominopelvik MR’da pelviste eyaklaşık 15 cm lik kitle tespit edilmiştir. r.Görüntülemelerde karaciğer metastazı zıtespit edilmemiştir. Kitleden yapılan lantru-cut biyopsinin sonucu high grade radefibrosarkom ile uyumlu gelmiştir. Şekil 2: İğne hücreli malign mazenkimal tümör.Bunun üzerine hipogliseminin tümorden Fibrosarkom. 17
 24. 24. düşük bulunmuştur. Bu da IGF-2 aracılı hipoglisemiyi Yetişkinlerde hipoglisemi nedenleri2:desteklemiştir. Hastalığı olan veya ilaç kullanan kişilerde Hastanın jinekomastisinin hastaneye yatışından 1. İlaçlaritibaren belirginleştiği ve ağrı başladığı öğrenilmiştir. İnsülin veya insülin sekretagogJinekomastisi için meme ultrasonu, LH/FSH, T. Alkoltestosteron, Prolaktin, B HCG, TSH, st4 ve testis 2. Ağır hastalıklarultrasonu istenmiştir. Jinekomasti için istenen Karaciğer, böbrek, kalp yetmezliğitekiklerinde prolaktini hafif yüksek saptanan hastanın Sepsispeg sonrası prolaktini normal olarak değerlendirilmiştir. Yetersiz beslenmeSkrotal ultrasonu normal olarak değerlendirilmiştir. 3. Hormon eksiklikleriJinekomastisini açıklayacak hormonal patoloji Kortizolsaptanamayan hastanın jinekomastisinin nöroloji Glukagon ve epinefrin (İnsülin eksikliğiservisinde uygulanan yoğun antiepileptik tedaviye olan diyabette)bağlı olabileceği düşünülmüştür. 4. Adacık dışı tümör Görünüşte sağlıklı gözüken kişilerdeTablo 3: Hipoglisemi ve Jinekomasti için istenen diğerhormonal değerler 5. Endojen hiperinsülinizm İnsülinoma Kortizol (mcg/dl) 20,3 Fonksiyonel B hücre anormallikleri LH (mIU/ml) 13,7 (Nesidioblastozis) FSH (mIU/ml) 7,7 Noninsülinoma panreatojen hipoglisemi T.testosteron (ng/ml) 3,8 Postgastrik bypass hipoglisemi E2 - İnsülin otoimmun hipoglisemi IGF-1(ng/ml) 40,9 İnsüline karşı antikorlar Prolaktin (ng/ml) 24,9 İnsülin reseptörüne karşı antikorlar PEG sonrası Prl 13,8 İnsülin salınımını uyaran ilaçların kullanımı TSH (mIU/ml) 0,8 6. Kaza sonucu veya kötüye kullanım amaçlı sT4 (ng/dl) 1,05 kullanılan insülinin yarattığı hipoglisemi BHCG (mIU/ml) 1,0 planlanmış ancak teknik yete planl nmış ancak teknik yetersizlikt n dolayı anla m n eknik yetersizlikten dolayı kten olay Hasta batındaki kitleden opere edilmiştir. Post op yapılamamıştır. Hastaya Onkoloji Kliniği tarafındanKŞ normal seyrettiği görülmüştir. Hastanın G. Cerrahi adjuvan kemoterapi verilmesi planlanmıştır. Post opServisinden taburcu olduktan sonra da KŞ’lerinin meme ile ilgili şikayetlerinin de gerilediği görülmüştür.normal seyrettiği ve herhangi bir antiepileptik ilaç FM de saptanan tiroid nodüllerine USG eşliğindealmamasına rağmen nöbet geçirmediği öğrenilmiştir. biyopsi yapılmıştır. Sonuç benign sitoloji olarakPatoloji preperatlarının IGF-2 ile boyatılması değerlendirilmiştir. HİPOGLİSEMİDE AYIRICI TANISemptom Glukoz İnsülin c-peptid Pro-insülin B Hidrok- Glukagon Kanda İnsülin Tanı Bulgu (mg/dl) (μU/ml) (ng/ml) (pmol/L) butirat Sonrası Hipoglisemik antikoru (mmol/L) glukoz artışı Ajan Hayır <55 <3 <0,6 <5 >2,7 <25 Hayır Yok Normal Evet <55 >>3 <0,6 <5 ≤2,7 >25 Hayır Yok (Var) Ekzojen insülin İnsülinoma, Nesidioblastozis, Evet <55 ≥3 ≥0,6 ≥5 ≤2,7 >25 Hayır Yok Post gastrik bypass hipoglisemi Evet <55 ≥3 ≥0,6 ≥5 ≤2,7 >25 Evet Yok Oral hipoglisemik ajan Evet <55 >>3 >>0,6 >>5 ≤2,7 >25 Hayır Var İnsülin otoimmun Evet <55 <3 <0,6 <5 ≤2,7 >25 Hayır Yok IGF* Evet <55 <3 <0,6 <5 >2,7 <25 Hayır Yok İnsülin ve IGF dışı nedenlerTablo 5: Hipogliseminin değerlendirilmesi (2).*IGF II/IGF I oranı artmışKaynaklar 1. Williams Textbook of Endocrinology 2009. Section XI. Humoral 2. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: An manifestations of malignancy. Page 1814. Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 94: 709-728, 2009.18
 25. 25. Uzm. Dr. Sema Çiftçi Doğanşen İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD 52 yaşında, kadın paratiroid hiperplazisi açısından dikkatli lokalizasyon araştırması yapıldı. Şikayeti: Yorgunluk, halsizlik Boyun USG de, tiroid sağ lob posteroinferiorda Hikayesi: 25 yıldır bilinen bipolar bozukluğu olan 3x1.1x1.2 cm çaplı hipoekoik kitle ve en büyüğühastanın düzenli psikiyatri poliklinik takipleri yokmuş. sol inferior tiroid lobunda lokalize olmak üzereYaklaşık 9 yıldır lityum karbonat alıyorken yukarıdaki multinodüler guatr saptandı.şikayetleri ile birinci basamak hekimine başvurmuş.Yapılan tetkiklerde hiperkalsemisi saptanarak Tiroid fonksiyon testleri FT3: 4.8 pmol/L FT4: 12.1tarafımıza yönlendirilmiş. pmol/L TSH: 0.33 μU/mL ve kalsitonin: 2.6 pg/mL (N: <5) olarak normal sınırlardaydı. Özgeçmiş: Bipolar bozukluk, hipertansiyon, Laboratuar:hiperlipidemi ve osteoporoz Normal aralık Soygeçmiş: Özellik yok. Glk 89 mg/dl 70-100 Kullandığı İlaçlar: Lityum karbonat (900 mg/ BUN 20 mg/dl 8-22gün 9 yıldır), karbamazepin (600 mg/gün 3 yıldır), Kreat. 1.36 mg/dl 0.7-1.4atorvastatin (20 mg/gün 2 yıldır), amlodipin (5 mg/gün Na 142 mmol/l 135-1462 yıldır), kandesartan (16 mg/gün 2 yıldır), alendronat K 4.2 mmol/l 3.5-5.1(70 mg/gün 2 yıldır) Cl 104 mmol/l 95-107 FM: Genel durum iyi, şuur açık, koopere, oryante. Kilo: Ca 12.2 mg/dl 8.5-10.577 kg, Boy: 1.63 m, VKİ: 28.3 kg/m². Tiroid palpasyonu P 3.1 mg/dl 2.7-4.5multinodüler guatr ile uyumlu ve dominant nodül sol AST 21 U/l 5-42altta, orta sertlikte ve yaklaşık 2 cm boyutunda. Diğer ALT 20 U/l 5-45fizik muayene bulgularında tansiyonunun 160/90mmHg olması dışında bir patoloji yoktu. Alb. 4.4 g/dl 3.2-5.5 ALP 75 U/l 35-105 KlinikSeyir: Lityumla ilişkili primerhiperparatiroidizmdüşünülen hasta servise yatırıldı. Oral hidrasyon ve iPTH 577 pg/ml 10-65günlük 2000 cc izotonik NaCl ile parenteral hidrasyon 24 h idrar Ca 101 mg/günbaşlandı. Günlük idrar çıkışı biriktirme sorunu(mevcut psikiyatrik hastalık) nedeniyle yaklaşık olarak Teknesyum-99-m Sestamibi paratiroid sintigrafisindedeğerlendirilebildi. Hidrasyon ile Ca: 11 mg/dL ve Cr: tiroid sağ lob posteriorunda sağ alt paratiroid adenomu1.0 mg/dL nin altında seyretti. İstenen 25-OH vitamin ile uyumlu tutulum vardı. (Şekil-1)D düzeyi: 5.6 ng/mL olarak düşük geldi. Biyokimyasalolarak primer hiperparatiroidizm tanısı konan hastada,lityum kullanımı olduğu için double adenom veya 19
 26. 26. Anterior Sagittal Şekil 1:Teknesyum-99-m Sestamibi paratiroid sintigrafisi Kemik mineral yoğunluğu; L1-L4 total T skor: -2.7, ünitesinde yatışı boyunca 5 defa ekstübasyonfemur boyun T skor: -1.8, 1/3 distal radius T skor: -3.3 denenen hastada gelişen ajitasyon ve deliryumolarak osteoporotik idi. nedeniyle başarısız olundu. Psikiyatri konsültasyonu sonucu tedaviye haloperidol ve biperiden eklendi, Sol lobdaki dominant tiroid nodülüne USG eşliğinde lityum nazogastrik yolla devam edildi. Bilinçsiz olduğuyapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi benign foliküler dönemde poliüri (9000 cc/gün) gelişen hastanınhücreler olarak geldi. serum Na ve Cr düzeyleri yükseldi. Paratiroidektomi ve tiroidektomi kararı verilen Postoperatif serum elektrolit ve Cr konsantrasyonları;hasta operasyon öncesi psikiyatri ile konsülte edildi.Lityum tedavisinin devamı ve 1200 mg/gün dozuna, Serum Serum Na Serum K Günlükkarbamazepin ise 800 mg/gün dozuna çıkılması ile kreat. (135-146 (3.5-5.1 idrar çıkışıtedaviye olanzapin 15 mg/gün eklenmesi önerildi. (0.7-1.4 mmol/l) mmol/l) (ml) mg/dl)Operasyon öncesi serum lityum düzeyi 0.9 mmol/L (N:0.5-1.0) olarak normal geldi. 1. gün 144 4.2 1.45 4050 Hastaya sağ inferior paratiroidektomi ve near 2. gün 158 3.9 1.5 8020total tiroidektomi yapıldı. Çıkarılan paratioid glandı 3. gün 166 3.8 1.48 96702.5x2.3x1.0 cm boyutlarında, 6 gr ağırlığında geldi. 4. gün 179 3.6 1.65 9030Operasyondan sonra serum Ca ve PTH düzeyleri normaldüzeylere geldi. Bununla birlikte hastada ekstübasyon 5. gün 166 3.9 1.6 8910süresince ciddi ajitasyon gelişti. Ardından hasta 6. gün 158 3.8 1.5 5680yeniden entübe edildi ve tekrar uyutuldu, deliryum 7. gün 148 4.1 1.45 4000semptom ve bulgularını değerlendirmek için yoğunbakım ünitesinde yakın takip edildi. Sedatizasyon 8. gün 142 4.4 1.4 3880remifentanil ve sevofluran ile sağlandı. Yoğun bakım Poliüri verilen parenteral desmopressine yanıtsızdı.20
 27. 27. Tanı; lityumun indüklediği nefrojenik diabetes gün arasındaydı. 15. günde trakeostomisi dekanüleinsipidus olarak değerlendirildi ve lityum kesildi. Sıvı edildi. 20. gününde normal elektrolit ve Ca değerlerikaybı %5 dekstroz ile yerine kondu ve Na 0.5 mmol/L/h olan hasta taburcu edildi. Çıkış tedavisi; haloperidolhızında düşürüldü. Sıvı ihtiyacı ek olarak nazogastrik 20 mg/gün, biperiden 4 mg/gün, L-thyroxine 100 μg/yolla da verildi. Uzamış entübasyon nedeniyle hastaya gün ve oral kalsiyum 1 gr/gün olarak düzenlendi.trakeostomi açıldı. Serum Na konsantrasyonu normal Patoloji; esas ve berrak hücreler içeren paratiroiddeğerlere geldi, sedatif ihtiyacı azaldı. Tiroidektomi adenomu ve sağ lobda 11 mm, 3 mm, 4 mm, 7 mm,sonrası hemen levotroksin replasmanı başlandı. 1 mm, sol lobda 5 mm, 3 mm, 1 mm odaklar halindeAzalan serum Ca düzeyleri nedeniyle kalsitriol 1 μg/ multifokal papiller tiroid karsinomu (vasküler vegün ve kalsiyum 3 gr/gün tedavisi verildi. Ajitasyonun tiroid kapsül invazyonu olmayan folliküler varyant)olmadığı 8 günlük izlem sonucu hasta uyandı. Oral olarak geldi. (Şekil-2) Hastaya Thyrogen (rh-TSH) ilesıvı alımı başladı. 8 gün sonra serum elektrolitleri radyoaktif iyot tedavisi planlandı.normale geldi, bu peryotta idrar çıkışı 3880-5680 ml/ Şekil-2: . Esas ve berrak hücreler içeren paratiroid adenomu (hematoxylin and eosin) Kaynaklar: 1. Rifai MA, Moles JK, Harrington DP. Lithium-induced 3. Kairallah W, Fawaz A, Brown EM, El-Hajj Fuleihan G. hypercalcemia and parathyroid dysfunction. Psychosomatics Hypercalcemia and diabetes insipidus in a patient treated with 42:359-361, 2001. lithium. Nat Clin Pract Nephrol 3:397-404, 2007. 2. Livingstone C, Rampes H. Lithium: a review of its metabolic adverse effects. J Psychopharmacol. 2006;20(3):347-55. 4. Sze L, Ulrich B, Brandle M. Severe hypernatremia due to nephrogenic diabetes insipidus- a life threatening side effect of chronic lithium therapy. Exp Clin Endocrinol Diab114:596- 598, 2006. 21

×