Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09122016_ok_j

Digitaalinen Helsinki -ohjelman 9.12.2016 ohjausryhmän kokouksen esitysmateriaali.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09122016_ok_j

 1. 1. Digitaalinen Helsinki -ohjelman ohjausryhmän kokous Esitysmateriaali 9.12.2016 Ohjelmapäällikkö Ville Meloni Helsingin kaupunki
 2. 2. Sisältö Asialista • Tilat avoimiksi –teeman opit ja jatkosuositukset (Jenni Niemiaho) • Digitaalisen palvelukokonaisuuden edistäminen (Päivi Helanto) • Digitaalinen Helsinki -ohjelman tilannekatsaus (Ville Meloni) • Vuoden 2017 suunnitelman yhteenveto (Ville Meloni) • Muut asiat Tiedoksi • Digitaalinen transformaatio – kokemuksia Australiasta • Stadin tilapankki –palvelu kaupungin työntekijöille – ilmoita tilasi kokeiluun • Yhteiskehittämisen toimintamallin uusin luonnos (työtilassa) • Ohjelman palvelulupauksen luonnos (työtilassa)
 3. 3. Tilat avoimeksi -teema Digitaalinen Helsinki -ohjausryhmä 9.12.2016 Jenni Niemiaho Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia, Tietotekniikka- ja viestintä, ICT-kehitys Projektipäällikkö jenni.niemiaho@hel.fi
 4. 4. Mitä tehty vuonna 2016 Mitä on opittu teemaan liittyen Mitä tehdään vuonna 2017
 5. 5. Entä jos… Kaikki kaupungin vapaana olevat tilat löytyisivät helposti ja niitä olisi mahdollisuus varata joustavasti kaikkiin käyttötarkoituksiin
 6. 6. Kaupunginhallituksen kokouksessa 7.9.2016 (§ 60) kaupunginjohtaja päätti todeta, että Asukas- ja yhteisöyhteistyö alueilla –työryhmän julkisten palvelutilojen käyttöä koskevat periaatteet otetaan huomioon kaupungin tulevan osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelussa
 7. 7. Periaatteet ja toimintatavat • Lähtökohtaisesti kaikki julkiset palvelutilat ovat kaupunkilaisten käytössä. Tilankäytön rajaamiselle täytyy olla erityiset perusteet • Tilojen varaamiseen ja käyttöön liittyvät yhtenäiset viestintäkanavat ja tavat. • Tilat näkyväksi ja varattavaksi kaupungin sähköisiin tilavarausjärjestelmiin. • Yhtenäiset ja selkeät kriteerit maksulliselle ja maksuttomalle tilankäytölle. • Yhtenäiset ja selkeät periaatteet omavalvontaiseen käyttöön. • Yhtenäiset ja selkeät tieto- ja tilastotuotannon tavat. • Tunnetut ja tiedossa olevat yhteistyön ja viestinnän rakenteet. • Kaupunki on aktiivinen, luotettava ja sitoutunut kumppani vuoropuhelun ja tiedonkulun lisäämiseksi, tilojen yhteiskäytön tehostamiseksi sekä tapahtumien ja palveluiden yhdessä järjestämiseksi. https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/23/238e93c8af6cb0f505b5 0e97d69c269527acc138.pdf)
 8. 8. Osallisuus ja vuorovaikutusmallin onnistumisen yksi kriteeri on ottaa nämä periaatteet käyttöön – Digitaalinen Helsinki -ohjelmassa kokeillaan ja vauhditetaan uusien työkalujen ja tilapalveluiden syntymistä ja käyttöönottoa Yhteistyössä mm.: kaupunginkanslia, kirjasto, varhaiskasvatusvirasto, opetusvirasto, nuorisoasiankeskus, tekniset virastot, Forum Virium Helsinki
 9. 9. Tilat avoimeksi teemakokonaisuus 2016 • Avoimen rajapinnan RESPAn kehitys – Smart city palkinto • Osana Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelman 2015-2017 Smart city moduulin valmennusta – Stadin tilapankin ensimmäinen versio keväällä 2016 • Perustettiin ohjausryhmä viemään innovaatiorahaston hankkeita eteenpäin: Varaamo, Joustotilat ja Kliffa innovations (selvitys tilojen käytöstä 6aika- kaupungeissa) • Tunnistettiin tilateemaan liittyväksi myös Refill – tyhjillään olevien kiinteistöjen hyötykäyttö ja 6aika –avoimien rajapintojen yhtenäistäminen sekä • Kanslian huonevarausjärjestelmän uusiminen ja muut kaupungin tilahankkeet Tilateema tunnistettiin tärkeäksi teemaksi, jolla ei omistajaa kaupungissa, mutta koskee kaupungin kaikkien toimialojen työntekijöitä ja asiakkaita, ja sitä on tahtotila kehittää!
 10. 10. Tilat avoimeksi - teema JULKINEN PITKÄAIKAINEN KÄYTTÖ LYHYTAIKAINEN KÄYTTÖ SISÄINEN
 11. 11. Mitä on opittu? • Tekniset ratkaisut - rajapinnat, erilaiset tilanvarausjärjestelmät ja niiden yhteentoimimattomuus, kulunvalvontaan liittyvät ongelmat • Prosessit - omistajuus, epäyhtenäiset ja monimutkaiset käytännöt sekä tilojen jakamisessa että hinnoittelussa
 12. 12. Mitä vauhditetaan 2017 – tekniset ratkaisut • Respa kokeilusta tuotantoon: tietomalli, rahoitus ja vastuutus • Kolmansien osapuolien kytkeytyminen rajapintaan • Esimerkiksi: Timmi ja Kliffa innovations • Tehdään toimiva käyttöliittymä tilatietojen syöttämiseen ja ylläpitoon • Vauhditetaan kulunvalvontaan liittyviä kokeiluja omavalvontaisen tilakäytön mahdollistamiseksi • Esimerkiksi: kaupunkilaisen asiakkuus: kännykällä sisään kirjastoon
 13. 13. Mitä vauhditetaan 2017 - prosessit • Koordinoidaan Tilat avoimeksi -teemaa myös vuonna 2017 • Lisää tiloja ja periaatteiden käyttöönotto • Kootaan yhteen tilateemaan liittyviä projekteja kaupungin eri yksiköissä ja luodaan yhteinen roadmap ja visio tilateemalle • Dokumentoidaan tilateeman opit • Rakennetaan yhteistyössä ekosysteemiä, jossa yritykset yhtenä toimijana • Tilat avoimeksi teemalle löydetään vastuutaho, joka suunnittelee ja koordinoi kokonaisuutta, lisäksi kokeiluilla oltava vastuuhenkilöt
 14. 14. 14 Jenni Niemiaho Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia, Tietotekniikka- ja viestintä, ICT-kehitys Projektipäällikkö jenni.niemiaho@hel.fi Digi.hel.fi/projektit/tilat- avoimiksi/
 15. 15. Koostetaan sähköiset palvelut yhdeksi digitaalisten palvelujen kokonaisuudeksi Digitaalinen Helsinki –ohjelman 9.12.2016 ohjausryhmän kokouksen esitys 9.12.2016 Päivi Helanto
 16. 16. Taustaa Kasvava tarve lisätä kaupungin eri sähköisten palvelujen • löydettävyyttä • käytettävyyttä • saatavuutta • toimivuutta siirryttäessä palvelusta ja prosessista toiseen Haasteina on ollut mm. • Kaupungin palvelutarjonnan ja tarpeiden laaja kirjo • Organisaatiolähtöisyys • Käyttäjätutkimus- ja analytiikkaosaamisen ja resursoinnin puute • Tietojen siiloutuneisuus eri julkaisukanaviin, IT-järjestelmiin ja organisaatioihin
 17. 17. Mitä kaupungissa on jo tehty tai tehdään • Sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuuri • KAPA ja suomi.fi -palvelut + Helsinki • Asiakassegmenttikohtaisia,poikkihallinnollisia sivustot hel.fi/perheentuki, yritysten sähköiset palvelut –sivusto • Palvelurekisterin hyödyntäminen • Digitaalisten palvelujen kehittämisohjeistus • 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus – kaupunkiyhteisen asiakaspalvelumallin luominen
 18. 18. Mitä vauhditetaan 2017 Lähtötilanteen koostaminen ja tavoitteiden kirkastaminen #1 #2 #3 #4 Selvitetään • Poikkihallinnollisten asiakassegmenttien määrittäminen ja perheentuki –sivuston kehitysprosessin mallintaminen • Sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurin jalkauttaminen • Benchmarking, yksityiset ja julkiset Parannetaan (hel.fi & asiointi.hel.fi kokonaisuus) • Monistetaan perheentuki –sivustomallia ja saadaan aikaiseksi malli poikkihallinnollisen kokonaisuuden ylläpidolle • Rakennetaan muutamat palvelupolut ja monistetaan käytäntöjä • Seurataan KAPA-kehitystä (mm. asiakasnäkymä) ja toimitaan Kokeillaan ja opitaan (Kaupunkiyhteinen asiakkuus -teema) • Kevyen tunnistuksen, asiakasprofiloinnin ja MyDatan-ratkaisuja • Asiakkaan palvelunäkymäkokeilut • Konseptoidaan ja protoillaan tulevaisuuden digitaalista palvelukokonaisuutta (”alpha.helsinki”) – käyttökokemus tärkein • Helsinki asiakkuus vs. Kapa-asiakkuus Nykyisten palvelujen löydettävyyden ja käytettävyyden parantaminen Tulevaisuuden palvelukokonaisuutta hahmottava kokeilu Asiakkuuksien ja palvelujen johtamisen kehittäminen Edistetään • Asiakkuuksien ja palvelujen johtamisen toimintamalliin liittyvää keskustelua ja yhteistyötä osana palvelujen digitalisointia ja sähköisten palvelujen kehittämistä
 19. 19. Miten vauhditetaan Kanslia • Päivi Helanto vastaa kokonaisuudesta • Digitaalisen Helsingin vauhdittajatiimi • Verkkoviestintä ja hel.fi -konseptimietintä • 6Aika Avoin osallisuus- ja asiakkuustiimi ja palvelupolkujen analysoinnissa • Avoimen ohjelmistokehitys ja prototypointi + toimittajat • Helsinki Lab tuo käyttäjät mukaan kehittämiseen Ostopalveluina • Käyttäjä- ja käytettävyystutkimusta, konseptointia, palvelujen prototypointia ja viestintää Kaupungin toimialat • Palvelu- ja omien palveluprosessien kehittäminen • Yhteiskokeilutoiminta Digiryhmässä (Kaupunkiyhteinen asiakkuus –teema) • Digitaalisen Helsingin ohjausryhmä johtaa
 20. 20. Aikataulu #1 #2 #3 #4 1.6.2017 uusi organisaatio Aiheeseen liityvät N. 1.9.2017 hel.fi uudistus alkaa Asiakassegmenttikohtaisten sivujen edistäminen Sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurin jalkauttaminen 1. Palvelupolku parannus Seuraavien palvelupolkujen määritys ja parannus Kevyen tunnistuksen konseptin konseptointi Kevyen tunnistuksen konseptin protoilua Perheentuki – sivuston ylläpitomalli Alpha.helsinki – palvelu- kokonaisuus Q1 Q2 Q3 Q4 Asiakasnä- kymäratkai- sut kartoitettu KAPA ja suomi.fi -palvelut My Data protoilu Hel.fi konseptin uudelleen mietintä Asiakkuuksien ja palvelujen johtamisen toimintamalli-yhteistyö Benchmarkingtyö
 21. 21. Digitaalinen Helsinki – ohjelman tilannekatsaus Ville Meloni
 22. 22. Kaupungin Digitaalinen Helsinki –ohjelma “Digitaalinen Helsinki –ohjelma vauhdittaa kaupungin palvelujen digitalisointia avoimesti ja yhdessä kokeillen” digi.hel.fi/toimintasuunnitelma
 23. 23. Digitaalinen Helsinki -verkostoa Kaupungin tietokeskus -Helsinki Region Infoshare -avataan dataa palvelukehityksen tueksi Helsinki Loves Developers -ohjelma digitaalisten palvelujen kehittäjien aktivoimiseksi Tietotekniikka- ja viestintäosasto - DigiHub -yhteiset kehitysprojektit -palvelujen koostaminen -digitaalinen tietoperusta -kehittämisen välineet -viestintä 6Aika-kaupunkiyhteistyö -yhtenäiset datarajapinnat -asiakaspalveluprosessien ja asiakaskokemuksen uudistaminen -innovaatioalustat ja yritysyhteistyö Helsinki Lab -käyttäjälähtöisen kehittämisen ja palvelumuotoilun tuki kaupungissa Forum Virium Helsinki -kaupunki-innovaatiot -yhteiskehittäminen yritysten kanssa -Digitaalinen Helsinki –ohjelman käynnistämisen tuki Elinkeino-osasto -yritysyhteistyö ja tuki -kaupunkibrändi Oiva-akatemia -koulutus ja osaamisen kehittäminen
 24. 24. 6Aika - Asiakkuus ja palvelut Elinkeinomarkkinointi ja digitaaliset palvelut Oiva - Asiakkuuskokeilu Kaupunkiyhteisö ja kokeilut Lab ja digi- palvelut Lab - yhteensaattaja DigiHub - yhteistyö HRI & Hel Dev ja pelastuslaitos Kasvatus ja koulutus Digiryhmä - yhteiskokeilut HKR - Pysäköinti
 25. 25. https://digi.hel.ninja/kehmet/ Kokeiluputken rakentaminen ja kokeilutoiminnan tukeminen Ketterä ja oppiva organisaatio Palvelujen sujuvuus Kaupunkiyhteisistä tarpeista lähtevät kokeilut Toimialojen palvelutarpeista lähtevät kokeilut Kaupunkiyhteisön ehdottamat kokeilut Lähdetty tästä liikkeelle
 26. 26. Mitä on saatu aikaiseksi? Tulosten osalta edetty 1. Tilanvarauksen helpottuminen – Varaamo ja Stadin Tilapankki sekä muut tilojen käyttöä helpottavat projektit (Vapaa-aika, kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, FVH, kanslia, ulkoisia toimijoita) 2. Helsinki-sovellus – ensimmäinen versio – palautesovellus (Markkinointi Oy, kanslia, vapaa-aika) 3. Ohjelman palvelulupaus – mistä saa tukea kehittämiseen (kanslia, Lab, digiryhmä) 4. Yhteiskokeilujen toimintamalli – miten palveluja kehitetään yhdessä ja priorisoidaan kokeiluideoita (digiryhmä) 5. Puitesopimukset – avoin ohjelmistokehitys (kanslia) 6. Digipalveluopas – miten kehitetään palveluja (kanslia, digiryhmä) 7. Digi.hel.fi ja muu viestintä – digitalisointityötä näkyväksi (kaikki toimialat) 8. Digitalisaatiokoulutusta integroitu kokeiluprojektin tueksi (Oiva, vapaa-aika, kasvatus ja koulutus, kanslia) 9. Käynnistetty sähköisten palvelujen palvelupolkujen läpikäynti (kaupunkiympäristö (HKR))
 27. 27. Digitaalinen Helsinki – ohjelma – vuosi 2017 Vuoden 2017 toimintasuunnitelman toimenpiteitä
 28. 28. Painopisteet 2017 1. Palvelujen digitalisointia edistävän kokeilutoiminnan ja palvelukehityksen tuki 2. Sähköisten palvelujen koostaminen yhteentoimivaksi digitaalisten palvelujen kokonaisuudeksi 3. Kaupungin strategiatyöhön osallistuminen JATKUU KÄYNTIIN • Yhteiskokeilumalli ja kokeilupankki käyttöön • Lisää yhteiskokeiluja kaupunkitasoisesti eteenpäin • Digipalveluopas käyttöön • Käyttäjätutkimus ja benchmarkkaustyö palvelujen käyttökokemuksen kehittämiseksi • Nykyisten palvelupolkujen analysointi ja palvelukokemuksen parantaminen • alpha.helsinki – digitaalisen palvelukokonaisuuden protoilu • Kaupungin digitaalinen visio ja keskeiset strategiset toimenpiteet 2017 - 2021 VALMIIKSI MITEN TEHDÄÄN – USER FIRST & FAIL FAST & INNOVATE MITÄ TEHDÄÄN – ARJEN PALVELUJEN SUJUVUUS MIKSI TEHDÄÄN – YHTEINEN PUNAINEN LANKA KESKEISIÄ TUOTOKSIA
 29. 29. Kehittämisen teemat ja menetelmät Sähköiset palvelut & kokonaisuus Strateginen suunnittelu 1.6. kaupungin uusi organisaatio Aiheeseen liityvät Kaupungin strategiatyö Vuoden 2018 – 2020 TTO/D-ohjelmakausi suunn. Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Kokeilupankki (ALFA) Digipalveluopas (BETA) Asiakkuus-teema? (SELV) Tilat-teema (BETA) Asiakkuus-teema? (ALFA) Tilat-teema (TUOTANTO) Digipalveluopas (TUOTANTO) Kokeilupankki (BETA) Muut kaupunkiyhteiset teemat Viestintää Koulutusta Ohjelman koordinointi ja tuki (palvelulupaus)1.2. Vauhdittajatiimin vahvistus P1 Labin tiimi vahvistus Palvelupolkujen analysointi ja uudistaminen + asiakassegmenttikohtaiset sivut 6Aika-AOA-Asiakkuuksien ja palvelujen johtamisen toimintamalli -yhteistyö alpha.helsinki (SELV) Benchmarkkaus ja hyvät käytännöt LUONNOS! alpha.helsinki (ALFA) Helsinki- sovellus Kytkeytyy: digi.hel.ninja/kehmet/ P9 Hel.fi uudistamisen konseptointi alkaa
 30. 30. Voimavarat Keskitetty tuki • Digitaalisen Helsingin vauhdittajatiimin täydentäminen digitaalisen palvelukehityksen ja palvelukokonaisuuden tueksi • Yhteistyö Helsinki Labin palvelu- ja kaupunkimuotoilijoiden kanssa tärkeää • Kaupunginkanslian ICT-palvelukehitystä, asiakkuutta ja osallisuutta, viestintää, osaamisen kehittämistä ja yritysyhteistyötä tukevat eri toimijat Hankinnat – keskitetty tuki • Käyttäjä- ja käytettävyystutkimusta, palvelukonseptointia, palvelujen prototypointia ja viestintää • Menetelmäkehitystä ja käyttöönottotukea Kaupungin toimialat • Huolehtivat osaltaan palvelujen kehittämisestä tehtyjen suositusten mukaisesti • Osallistuvat kehittämiseen Digiryhmässä suunnitellun yhteiskokeilu- ja muun toiminnan kautta • Ydintoiminnan digitalisaatiosuunnittelu, toimeenpano ja kytkös kaupungin tulevaan strategiaan Design Digital Dialogue
 31. 31. Kiitos ! digi.hel.fi slideshare.net/digitalhelsinki #digitalhelsinki © Jussi Hellsten , Helsinki 365.com
 32. 32. Tausta-aineisto • Painopisteet 2017 • pääkohtien alle listatut toimenpiteet ja aikataulutusta • Tiedoksi • Digitaalinen transformaatio – kokemuksia Australiasta • Stadin tilapankki –palvelu kaupungin työntekijöille – ilmoita virastosi tila mukaan kokeiluun
 33. 33. Painopisteet 2017 1. Palvelujen digitalisointia edistävän kokeilutoiminnan ja palvelukehityksen tuki 2. Sähköisten palvelujen koostaminen yhteentoimivaksi digitaalisten palvelujen kokonaisuudeksi 3. Kaupungin strategiatyöhön osallistuminen JATKUU KÄYNTIIN • Yhteiskokeilumalli ja kokeilupankki käyttöön • Lisää yhteiskokeiluja kaupunkitasoisesti eteenpäin • Digipalveluopas käyttöön • Käyttäjätutkimus ja benchmarkkaustyö palvelujen käyttökokemuksen kehittämiseksi • Nykyisten palvelupolkujen analysointi ja palvelukokemuksen parantaminen • alpha.helsinki – digitaalisen palvelukokonaisuuden protoilu • Kaupungin digitaalinen visio ja keskeiset strategiset toimenpiteet 2017 - 2021 VALMIIKSI MITEN TEHDÄÄN – USER FIRST & FAIL FAST & INNOVATE MITÄ TEHDÄÄN – ARJEN PALVELUJEN SUJUVUUS MIKSI TEHDÄÄN – YHTEINEN PUNAINEN LANKA KESKEISIÄ TUOTOKSIA
 34. 34. Toimenpiteet 1. Palvelujen digitalisointia edistävän kokeilutoiminnan ja palvelukehityksen tuki toimialoille • Digitaalisen Helsingin vauhdittajatiimin resursointi ja projektijohtaminen • kaupungin digiryhmän toiminnan ylläpitäminen (http://www.helsinkikanava.fi/www/kanava/fi/videot/video?id=3076) • yhteiskokeilujen toimintamallin ylläpito ja kehittäminen • yhteiskokeilujen teemojen suunnittelu, koordinointi ja kokeilujen tukeminen eri tavoin (vrt. https://digi.hel.fi/projektit/tilat-avoimiksi/) • kokeiluja ja yhteiskehittämistä tukevan digialustan tuottaminen / käyttöönotto (ideoiden, kokeilujen, ratkaisujen yhdessä kehittäminen ja mahdollinen rahoittaminen, oppien näkyväksi tekeminen – harkittava yhteistyö: valtio ja muut kunnat esim. http://kokeilevasuomi.fi/suunnittelukilpailu) • digitaalisten palvelujen kehittämisohjeistuksen tuottaminen, jatkokehittäminen ja kouluttaminen (https://digi.hel.fi/projektit/digipalveluopas/ • digitalisaatiosta ja tehdyistä toimenpiteistä viestiminen ja oppien levittäminen
 35. 35. Toimenpiteet 2. Sähköisten palvelujen koostaminen yhteentoimivaksi digitaalisten palvelujen kokonaisuudeksi • ”alpha.helsinki” – digitaalinen palvelujen kokonaisuus käyttäjälähtöisenä julkisena prototyyppinä* - kokonaisuuden suunnittelu, projektointi, toteutus, jatkuvuuden suunnittelu sekä oppien dokumentointi (UI – UX – teknologiavalinnat) • yleisen käyttökokemuksen (loppukäyttäjät, työntekijät) kehittäminen • >käyttäjän tarpeisiin ja preferensseihin perustuvat palvelunäkymät & toiminnot • >käytetyimpien palvelujen palvelupolkujen uudelleenmuotoilu. Esim. alkuun pysäköinti, hammashoito, vuokra-asunnon hakeminen, päivähoitoon hakeutuminen ja osallisuuspalvelut. • >kohderyhmäkohtaisten sisältöjen hyödyntäminen • + mahdollinen kytkös Helsinki-sovellukseen tai muihin kokeilualustoihin • Lähtötilanteen koostaminen: mitä odotetaan kaupungin digitaalisilta palveluilta nyt ja tulevaisuudessa – keskeisten kehityskohteisen tunnistaminen (olemassaolevat lähteet ja uudet lähteet) • Benchmarkkaustyö: kenestä ottaa mallia kokonaisuuden kehittämisessä (olemassaolevat lähteet ja uudet lähteet) • Asiakkuuksien ja palvelujen johtamisen visiotyön edistäminen (6Aika-Avoin osallisuus ja asiakkuus -tiimi tukee)
 36. 36. Toimenpiteet 3. Kaupungin strategiatyöhön osallistuminen • Muiden kaupunkien ja meille keskeisten toimijoiden digitalisaatiostrategioiden benchmarkkaustyö • Keskeisten kaupunkiyhteisten ja toimialakohtaisten (ml. kanslia) digitalisaatiotavoitteiden ja näistä johdettujen toimenpiteiden koostaminen toimialojen digitalisaatiovisioista osaksi kaupungin uutta strategiaa • Helsingin digitaalisen vision muodostaminen - digitalisaation muutosajurit ja niiden tuoma murros kaupungissa (esim. teknologiset megatrendit ja sosioekonomiset muutosajurit) • Optio (idea): palvelujen digitalisaation johtamisen väline - digitalisaatiokehikon laatiminen kaupungin palveluille: mille palveluille on suurin kysyntä > mitkä voidaan sähköistää > mitkä näistä on sähköistetty > mitkä näistä on sähköistetty hyvin > mihin haetaan kokonaan uusia ratkaisuja ja kokeilun paikkoja
 37. 37. Kokemuksia Australiasta https://www.linkedin.com/pulse/my-16-months-digital-transformation-australia-paul-shetler
 38. 38. Stadin tilapankki -kokeilu kaupungin työntekijöille – ilmoita tilasi mukaan Tilojen käytön tehostaminen kehittämiskohteena etenee usealla rintamalla Digitaalinen Helsinki ohjelman tuella Kaupungin työntekijöiden Stadin tilapankki –kokeilu on nyt käynnistetty jopa n. 100 työpisteen resurssiperustalla! Lue uutinen: http://helmi.hel.fi/Uutiset/Sivut/Kokeile-liikkuvan-työntekijän-Stadin-tilapankkia.aspx Olemme käynnistäneet koko kaupungin yhteiskäyttöisten neuvottelu- ja työhuoneiden kokeilun. Etsimme virastojen toimipaikoista kaupunkiyhteiseen käyttöön soveltuvia neuvottelu- ja työhuonetiloja. Tavoitteena on tehostaa tilojen käyttöä, muodostaa tilojen tietovaranto, tukea liikkuvan työn tekemistä, virastojen yhteistyötä ja paperittoman toimiston ideaa. Löytyykö virastostanne yhteiskäyttöön soveltuvia tiloja? Olemme keräämässä tietoja niistä. (Tiloja ovat jo kuvailleet: Hkr, Ksv, KV, Rakvv, Tieke, Ymk ja Kanslia). Alamme etsiä parhaita käytäntöjä yhteiskäyttöisistä tiloista käyttäjiltä kokemuksia keräten. Tilakuvausten kirjaaminen tapahtuu Kanslian toimesta toistaiseksi, mutta tavoite on muodostaa vastuuverkosto tietojen ylläpitämiseksi. Ole yhteydessä: outi.hermans@hel.fi Lisätietoa: https://digi.hel.fi/projektit/tilat-avoimiksi/stadin-tilapankki/ ja https://digi.hel.fi/projektit/tilat-avoimiksi/

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Digitaalinen Helsinki -ohjelman 9.12.2016 ohjausryhmän kokouksen esitysmateriaali.

Views

Total views

450

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×