Ickeanvändarna

496 views

Published on

En djupanalys ur Svenskarna och Internet 2012 av Olle Findahl

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
98
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ickeanvändarna

 1. 1. Icke-användarnaEN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET av OLLE FINDAHL
 2. 2. Innehåll Icke-användarna I 5 Hur många är icke-användare och sällan-användare? Hur många använder inte internet 2012? Hur stor är förändringen under de två senaste åren? Datorkunnighet I 8 Hur många säger att de har bristande datorkunnighet? icke kunniga vs. icke-användare Specifika kunskaper I 10 Hur många kan inte koppla in och installera nya tillbehör? Hur många kan inte bokmärka en webbsida? Hur många kan inte ladda upp en video? Hur många kan inte konfigurera ett nätverk? Känsla av delaktighet I 12 Rapporten “Icke-användarna” är författad av Olle Findahl ioktober 2012, på uppdrag av Digidel 2013 och finansierad av.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
 3. 3. Icke-användarna 2012 är det 14 procent av befolkningen över tolv år som inte använder internet. Hit hör de som inte har tillgång till internet och de som har tillgång men inte använder internet. Det motsvarar 1,2 miljoner svenskar om vi räknar ihop på samma sätt som vi gjort tidigare år. 2010 var motsvarande antal 1,5 miljoner, 2011 1,33 miljoner och nu sålunda 1,2 miljoner. Det innebär att antalet som inte använder internet fortfarande minskar för varje år, men att minskningen avtar i storlek Här skall vi se närmare inte bara på de som Vad motsvarar procentsiffrorna inte använder internet utan också på de som i antal personer? mycket sällan använder internet. Vi skall också Omräknat i antal personer har vi först de som inte se närmare på hur datorkunniga svenska folket har internet och de som har men inte använder upplever sig vara, och i vilken mån de känner internet (se Diagram 2 på nästa sida). De återfinns sig delaktiga i ”informationssamhället”. Alla i alla åldersgrupper. 40 000 till 50 000 i de yngre data är hämtade från ”Svenskarna och Internet och medelålders åldersgrupperna. Sedan ökar 2012”. antalet bland de äldre: Närmare 90 000 bland de Sällan-användarna som är 46-55 år; 160 000 56-65 år; 340 000 unga Vidgar vi gruppen som står utanför med de som pensionärer 66-75 år och över 500 000 bland de använder internet mycket sällan, högst någon äldre pensionärerna. Totalt uppgår det totala antalet gång i månaden, får vi nedanstående diagram. till en 1 260 000 om vi räknar in att antalet äldre Särskilt i åldersgrupperna över 65 år är dessa blivit fler enligt den senaste befolkningsstatistiken sällan-användare en icke obetydlig grupp, (SCB 2012). totalt i alla åldrar omkring 150 000 människor. Hur många är icke-användare och sällan-användare100% 20%80% 47% 8% 66% 4% 7%60% använder dagligen 13%40% 5% använder minst någon gång i veckan 13% 61% använder någon gång/månad 16%20% 4% tillgång men använder ej 5% 22% 9% ej tillgång 0% 56-65 år 66-75 år 76+ år Diagram 1 Andel av olika åldersgrupper som inte använder internet eller gör det mycket sällan, (har tillgång men använder ej och använder högst någon gång per månad). ICKE-ANVÄNDARNA 5
 4. 4. Hur många använder inte internet 2012?600000 539350500000400000 343000300000200000 164080 87290100000 49600 38130 35400 4000 0 12-15 år 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66-75 år 76+ år Diagram 2 Antal i befolkningen som inte använder internet i hemmet. Till de som inte använder internet kan vi nu lägga till de åldersgrupp, men finns också i yngre åldersgrupper. som använder internet mycket sällan. Sällan betyder Lägger vi till dessa sällan-användare till de som inte här att de använder internet högst någon gång i använder internet blir den totala summan 1 430 000. månaden. De återfinns främst i åldersgrupperna från 56 år och uppåt med 40 000-50 000 i varje Hur många använder inte internet och hur många är sällan-användarna?700000600000 40250500000 49000400000300000 539350 46880200000 343000 24940 använder högst100000 0 0 12710 164080 någon gång i månaden 0 87290 0 4000 49600 35400 38130 använder ej internet 12-15 år 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66-75 år 76+ år Diagram 3 Antal i befolkningen som inte använder internet eller som är sällan-användare
 5. 5. Icke-användare 2010-2012 25% Diagram 4 Andel icke- och sällan- 20% användare 46-55 år 15% 10% 3% 3% 2% 2% tillgång, använder sällan 5% tillgång, använder ej 6% 5% ej tillgång 0%Hur stor är förändringen 2010 2012 46-55 år 46-55 årunder de två senaste åren?För att se vad som hänt de sista två åren kan vijämföra dagens situation med hur det var 2010. 25% Diagram 5Vilka förändringar har skett? Andel icke- och sällan- 3% 20% användare 56-65 årSer vi först till de som befinner sig i åldrarna 46- 7% 2%55 år är förändringen liten. Fortfarande är det 15% 7%omkring tio procent som inte använde internet 10%eller är sällan-användare (4.). 13% tillgång, använder sällan 5% 9%Bland de något äldre, 56-65 år, har det skett vissa tillgång, använder ej ej tillgångförändringar. Det är fler som skaffat sig internet. 0% 2010 2012År 2010 hade 13 procent inte tillgång till internet, 56-65 år 56-65 åridag har det sjunkit till nio procent (5.).Denna förändring mot att fler har tillgångtill internet är ännu tydligare bland de unga 50% Diagram 6pensionärerna, 66-75 år. År 2010 hade 34 procent 4% Andel icke- och sällan- 40% användare 66-75 årinte tillgång till internet, idag har det minskat 5% 5%till 22 procent (6.). Men samtidigt har andelen 30% 13%som visserligen har tillgång till internet men 20%inte använder det ökat, med nästan lika mycket. 34% tillgång, använder sällanTillgång och användning är inte alltid samma 10% 22% tillgång, använder ejsak. ej tillgång 0%Även bland de äldsta pensionärerna har det 2010 2012 66-75 år 66-75 årblivit färre som inte har tillgång till internet.Samtidigt har det blivit fler sällan-användare,som använder internet högst någon gång i 100% Diagram 7månaden (7.). Totalt från 77 till 72 procent. Andel icke- och sällan- 80% 1% användare 76+ årSlutsatsen är att tillgången till internet har 5% 5%ökat under det två åren mellan 2010 och 2012, 60% 6%men att en del av denna ökning äts upp av att 40%andelen sällan-användare ökat något liksom 71% 61% tillgång, använder sällanandelen som har tillgång till men inte använder 20% tillgång, använder ejinternet. Det är nästan en halvering, vilket visar ej tillgång 0%att tillgång till internet är ett första steg, men inte 2010 2012ett tillräckligt steg för en internetanvändning. 76+ år 76+ år ICKE-ANVÄNDARNA 7
 6. 6. Datorkunnighet Kunskapen att kunna använda dator och internet kan mätas på många olika sätt (Se t.ex. Svenskarna och Internet 2010). Ett sätt är att låta var och en själv uppskatta sin kunnighet. I detta fall på en fyrgradig skala: Mycket kunnig, ganska kunnig, inte särskilt kunnig och inte alls kunnig. Här skall vi se närmare på de två sista alternativen som ett mått på en upplevelse av bristande kunskap om datorer och internet. Bristande datorkunnighet är minst spridd bland de unga 16-35 år. Tio procent av dem säger sig inte vara särskilt kunniga, och mycket få säger att de inte alls är kunniga. Andelen med bristande datorkunskap stiger sedan med ökande ålder. Mer än en tredjedel i åldern 56-65 år, mer än hälften i åldern 66-75 år och nära nio av tio bland de äldsta. Hur förhåller sig denna upplevelse av De som säger att de inte alls datorkunniga är, som bristande kunskap om internet och sagts, mycket få upp till 50-års åldern. Sedan stiger datorer med tillgång och användning andelen snabbt till 28 procent bland de yngre av internet? pensionärerna och 63 Hur många säger att de har bristande datorkunnighet?100%80% 22%60% 30%40% 63% 29%20% 22% inte särskilt kunnig 17% 28% 17% 12% 10% 3% 6% 11% inte alls kunnig 0% 1% 1% 2% 12-15 år 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66-75 år 76+ år Diagram 8 Andel av olika åldersgrupper som säger att de inte är särskilt eller inte alls är datorkunniga.
 7. 7. icke kunniga vs. icke-användare 100% Diagram9 Andel icke-användare vs. 80% icke-kunniga 46-55 år 60% 91% 40% använder använder sällanDiagramförklaring 20% 22% inte särskilt kunnig tillgång använder ej 2% 2% 6% inte alls kunnig 5% ej tillgång 0% Till vänster i diagrammen finns en stapel 46-55 år 46-55 åröver hur många som anser sig inte alls varakunniga respektive inte särskilt kunniga.Till höger längst ner i stapeln, andelen sominte har tillgång till internet, ovanför de som 100% Diagram 10har tillgång men inte använder, och där Andel icke-användare vs. 80% icke-kunniga 56-65 årovanför de som använder högst någon gångi månaden. Längst upp till höger de som 60% 82%använder internet. 40% använderJämför vi kunnighet och användning av 29% använder sällan 20% 2%internet finner vi för det första att det är inte särskilt kunnig 7% tillgång använder ej 11% inte alls kunnig 9% ej tillgångnästan lika många som säger sig inte alls vara 0% 56-65 år 56-65 årkunniga, som det är som inte har tillgång tillinternet. Det faller sig ganska naturligt attde som inte har tillgång och inte använderinternet också uppfattar sig själva som 100% Diagram 11okunniga i datorer och internet. Samtidigt Andel icke-användare vs.visar det att det inte finns något större antal 80% icke-kunniga 66-75 år 60%kunniga datoranvändare bland de som idag 60%avstår från att använda internet. 30% 40% 5% använderEn närmare granskning visar också att 13% använder sällandet är en del av de som har tillgång men 20% inte särskilt kunnig tillgång använder ej 28% 22%inte använder internet som ändå har lite inte alls kunnig ej tillgång 0%datakunnighet. Detsamma gäller en hel del 66-75 år 66-75 årav de som använder internet åtminstonenågon gång i veckan. De är inte särskiltkunniga på datorer och internet. 100% Diagram 12Här finns ett stort utbildningsbehov inte Andel icke-användare vs. 28%bara hos den miljon svenskar som inte kan 80% 22% icke-kunniga 76+ år 5%något alls om datorer utan också hos de 1,6 6% 60%miljoner som inte är särskilt kunniga. Mångaav dem använder ändå internet åtminstone 40% använder 63% 61%ibland, men skulle med mer kunskap kunna använder sällan 20% tillgång använder ej inte särskilt kunnigfå ut mycket mer av sin internetanvändning. inte alls kunnig ej tillgång 0% 76+ år 76+ år ICKE-ANVÄNDARNA 9
 8. 8. Specifika kunskaperFör att underlätta användningen av internet krävs en lång rad mer specifika kunskaper, som attkunna koppla in och installera nya tillbehör till datorn som t.ex. skrivare, en extern hårddisk etc.,eller att kunna bokmärka en webbsida och lägga till bland favoriterna, eller att kunna ladda uppen video om man vill skicka den till någon eller publicera sig på YouTube, eller kunna konfigureraett nätverk om man vill ha en trådlös uppkoppling hemma. Frågan är här hur vitt spridda dessakunskaper är, och hur kunskaperna står sig i relation till de som använder/inte använder internet? Hur många kan inte koppla in och installera nya tillbehör? 100% 75% 80% 72% 60% 55% 37% 40% 40% 27% 23% 17% 18% 20% kan ej 9% 6% 9% 1% 4% 3% 4% använder ej internet 0% 12-15 år 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66-75 år 76+ år Diagram 13 Andel i befolkningen som inte använder internet jämfört med de som inte kan koppla in nya tillbehör Hur många kan inte bokmärka en webbsida? 100% 80% 80% 72% 60% 53% 40% 40% 27% 15% 18% 20% kan ej 9% 8% 9% 1% 3% 4% 3% 3% 4% använder ej internet 0% 12-15 år 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66-75 år 76+ år Diagram 14 Andel i befolkningen som inte använder internet jämfört med de som inte kan bokmärka en webbsida
 9. 9. Hur många kan inte ladda upp en video?100% 89%80% 76% 72%60% 56% 38% 40%40% 24% 15% 18%20% 12% 11% kan ej 9% 1% 4% 3% 4% använder ej internet 0% 12-15 år 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66-75 år 76+ år Diagram 15 Andel i befolkningen som inte använder internet jämfört med de som inte kan ladda upp en video Hur många kan inte konfigurera ett nätverk?100% 91% 86%80% 72% 66%60% 55% 50% 43% 40%40% 33% 28% 18%20% kan ej 9% 1% 4% 3% 4% använder ej internet 0% 12-15 år 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66-75 år 76+ år Diagram 16 Andel i befolkningen som inte använder internet jämfört med de som inte kan konfiguera ett nätverk Det finns en hel del, inte bara bland de som inte vilket också är en ovanlig aktivitet bland de äldre. använder internet, som har problem att koppla in och Detta är betydligt vanligare bland de yngre och de installera nya tillbehör. Denna kunskap saknas hos en flesta har också skaffat sig kunskapen att kunna ladda majoritet av pensionärerna. Men också en hel av de upp en video. yngsta (12-15 år) har problem. Svårast är att konfigurera ett nätverk. Det är en Att bokmärka en webbsida kan nästan alla de unga, kunskap som halva befolkningen inte har. Och mer men också här har en majoritet av pensionärerna än så i åldrarna över 46 år. problem. Ännu svårare har de att ladda upp videos, ICKE-ANVÄNDARNA 11
 10. 10. Känsla av delaktighetSett över tiden har svenska folkets känsla av delaktighet i det ”nya informationssamhället” inteförändrats särskilt mycket det senaste sju åren trots att fler människor börjat använda internet.Delaktigheten ökade under de första åren på 2000-talet, från år 2000 till 2005. Men sedan desshar ungefär 40 procent av befolkningen känt sig inte alls eller bara lite delaktiga. Det är en nivå avbristande delaktighet som legat kvar år efter år.Ser vi närmare på de som upplever att deinte alls känner sig delaktiga så ökar dennaandel med åldern. I åldrarna 46 till 65 åråterfinns denna saknad av delaktighet intebara hos de som inte har internet utan ävenhos de som har tillgång men inte använderinternet. Hos pensionärerna över 65 år 31% 30%finns däremot en åtskillnad så att de som 28% 29% 28%har tillgång men inte använder internet 26% 28% bara lite delaktigkänner sig åtminstone lite delaktiga. De som 28% 24% inte alls delaktig 15%inte har internet känner sig, liksom i andra 13% 12% 13% 11%åldersgrupper, inte alls delaktiga. 2000 2003 2005 2008 2010 2011 2012 Diagram 17 Andel i befolkningen under olika år som upplever sig inte alls eller bara lite, vara delaktig i det ”nya informationssamhället”.Känslan av delaktighet hör ihop, helt naturligt, med alls känner sig delaktiga och det är 72 procent somtillgången till en dator och internet. Det gäller för alla inte använder internet men bakom de 72 procentenåldersgrupper. Pensionärerna som inte har en dator står 61 procent utan tillgång till internet och elvakänner sig inte alls delaktiga i informationssamhället. procent som har tillgång men inte använder. De elvaDäremot känner de sig lite delaktiga om de har en procent med tillgång känner sig ändå lite delaktigadator även om de inte kopplar upp sig till internet. även om de inte använder internet. De har dock enBland de äldsta över 75 år är det 58 procent som inte dator.
 11. 11. 100%80% 29%60% 38%40% 36% 35% 58% ja, men bara lite delaktig 30%20% 23% 23% nej, inte alls delaktig 19% 29% 13% 17% 6% 3% 5% 9% använder ej internet 0% 12-15 år 16-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66-75 år 76+ år Diagram 18 Andel av befolkningen som upplever sig inte alls eller bara lite, vara delaktig i det ”nya informationssamhället” jämfört med andelen som inte använder internet. På ett liknande sätt förhåller det sig med de unga Men som diagrammet (17.) visar är det nästan hälften pensionärerna. 22 procent har ej tillgång och 18 av befolkningen som inte känner sig delaktiga i ”det procent har tillgång men använder inte. 29 procent nya informationssamhället”, och det är en situation känner sig inte alls delaktiga. Det gör däremot inte som inte ändrat sig under de senaste sju åren trots de som är yngre än 65 år. Här krävs det att de också att fler börjat använda internet och andelen dagliga använder internet för att de åtminstone skall känna användare ökat. Det tyder på att denna känsla av sig lite delaktiga. att inte riktigt vara delaktig, som delas av många, kommer att kvarstå under lång tid framåt. Det hindrar dock inte att användarna kan komma att bli fler och att användningen kan komma att utvecklas. ICKE-ANVÄNDARNA 13
 12. 12. Andelen svenskar som använder Internet fortsätter att öka, men spridningen har mattats av under senare år. Den här rapporten handlar om icke-användarna.Web: www.digidel.se E-post: kansliet@digidel.se Facebook: www.facebook.com/digidel2013 Twitter: twitter.com/#!/digidel2013

×