Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Hur arbetar frivilliga intitiativ för ökad digital delaktighet? Arbetsmaterial - rapporten kommer 30 juni 2013

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Lägesrapport av samordnare och
Fil Dr Angela Zetterlund.
Linnéuniversitetet - Växjö/Kalmar
Presentation vid Nätverksträff ...

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

• Utbildningsbakgrund, Fil lic , Fil dr Biblioteks- och informationsvetenskap,
Examen från Göteborgs Universitet, Samhälls...
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 23 Ad

Hur arbetar frivilliga intitiativ för ökad digital delaktighet? Arbetsmaterial - rapporten kommer 30 juni 2013

Download to read offline

Lägesrapport av samordnare och Fil Dr Angela Zetterlund. Linnéuniversitetet - Växjö/Kalmar. Presentation vid Nätverksträff och Digimeet 2013-05-08 - videoinspelning finns som sida nr. 2 för dig som vill se Angelas hela föredrag. OBS! Arbetsmaterial därför ej
Obs får inte citeras

Lägesrapport av samordnare och Fil Dr Angela Zetterlund. Linnéuniversitetet - Växjö/Kalmar. Presentation vid Nätverksträff och Digimeet 2013-05-08 - videoinspelning finns som sida nr. 2 för dig som vill se Angelas hela föredrag. OBS! Arbetsmaterial därför ej
Obs får inte citeras

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Hur arbetar frivilliga intitiativ för ökad digital delaktighet? Arbetsmaterial - rapporten kommer 30 juni 2013 (20)

More from Digidel 2013 (14)

Advertisement

Hur arbetar frivilliga intitiativ för ökad digital delaktighet? Arbetsmaterial - rapporten kommer 30 juni 2013

 1. 1. Lägesrapport av samordnare och Fil Dr Angela Zetterlund. Linnéuniversitetet - Växjö/Kalmar Presentation vid Nätverksträff och Digimeet 2013-05-08 Obs får inte citeras
 2. 2. • Utbildningsbakgrund, Fil lic , Fil dr Biblioteks- och informationsvetenskap, Examen från Göteborgs Universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet. • Institutionell kontext idag LNU, nybildade fakulteten för Konst och humaniora (media och kommunikation, Biblioteks- och informationsvetenskap, historia, litteratur, musik, språk m fl.) • Kompetensområde: Utvärderingsteori, kultur- och informationspolitik, biblioteks- och informationsfrågor • Hur kom vi in på digitaliseringsspåret på Linnéuniversitetet? • - ett lärosäte med stark lokal och regional förankring • - ett aktivt och nära samspel mellan organisationsliv och • utbildning • - en stark koppling till professionsområdenas utveckling • Varför är det bra att universiteten kommer in, om inte förr, så nu ?
 3. 3. • Det händer mycket nu • IT-politiken idag: bred ansats, expansiv och ganska pådrivande, uppfattas som mobiliserande : stark på ett retoriskt plan, lite otydlig i sin implementering/organisering • Exempel på initiativ och aktörer som existerar parallellt: Digitaliseringskommissionen; e-delegationen; användningsforum; signatärsforum etc • Vart kommer frågan om digital delaktighet och innanförskap in i sammanhanget? Ett av fokusområdena vid sidan av • Vilken är dess roll och tyngd idag: under formulering • Vilka är de viktiga aktörerna i det här sammanhanget idag
 4. 4. • Kartlägga på en övergripande nivå, vilka frivilliga initiativ som idag arbetar med att öka den digitala delaktigheten • Beskriva hur dessa arbetar med fokus på målgrupp, mål, metod, organisation och eventuella samarbetsformer med andra organisationer och aktörer • Beskriva goda exempel och deras framgångsfaktorer • Studera vilka målgrupper, beaktande av ålder och kön, som nås av olika initiativ och vilka som är svårare att nå, samt • Ge förslag på eventuella åtgärder som kan bidra till att nå de målgrupper som idag inte nås av olika insatser
 5. 5. • Del A : Organisationernas erfarenheter, institutionella villkor för att skapa digital delaktighet • Del B: Metaanalys av befintliga rapporter och indikatorer • Del C: Vetenskaplig problematisering av viktiga begrepp och perspektiv av betydelse på sikt • Del D: Goda exempel på framgångsrika satsningar
 6. 6. • Fallstudiestrategin – med fokus på att gå lite djupare med hjälp av ett avgränsat fall 2010-ff • Materialinsamlingssätt, min empiriska bas • - intervjuer och samtal – enskilt och i grupp (ca xx st) • - studera befintlig statistik, uppföljningsdata • - studera befintlig dokumentation, planer, direktiv, projektrapporter från case och casekontext • - webbinformation, hemsidor och länkar • Analytiska perspektiv – induktiv-deduktiv-abduktiv • Vetenskapligt förhållningssätt, men ingen egentlig forskning • Avgränsningar : Inte arbetsliv eller skola; inte ordinarie verksamhet för att öka effektivitet och kvalitet med hjälp av IT
 7. 7. • En social institutionell utgångspunkt (Berger & Luckman; March; Bourdieu; Giddens:) = social kontext villkorar våra fria handlingar, den subjektiva erfarenheten viktig • Förändring är trög – historiskt uppkomna rutiner styr • Effektivitetsnorm-legitimitetsnorm • Ett explorativt perspektiv kräver närhet till det som erfars och ges mening (vad innebär det för dig? Och dig? Var och när?) • Ett kritiskt perspektiv kräver problematisering av de villkor inom vars ram handlingen sker (den kritiska frågan är: Vem vinner och förlorar på olika insatser )
 8. 8. • Fyra typer av digital delaktighet • - Tillgång till teknik och uppkoppling • - kunskap att använda tekniken ändamålsenligt, uppdatera och nyttja utbudet som finns • - förmåga att bruka digitala tjänster och internet på ett sätt som främjar de egna målen som finns i olika situationer • - att vara en del av en gemensam digital samhällsutveckling och höra till i digitala gemenskaper. • Tre perspektiv på digital delaktighet att problematisera • - mänskliga rättighetsperspektivet (Fn deklaration) • - demokratiskt medborgarperspektiv • - socialt och kulturellt perspektiv
 9. 9. Myndigheterna – PTS, Handisam, Skatteverket mfl • - starkt fokus på den digitala tekniken (PTS) • - starkt fokus på något hinder (Handisam) • - starkt fokus på medborgerlig funktion (Skatteverket) Bibliotek & folkbildning (KB, Länsbiblioteken, kommunala bibliotek, Studieförbund & folkhögskolor) Frivilligorganisationer ( Tex Rainbow, Stadsmissionen, Seniornet, föreningar etc) IT & telekom företag, tjänste företag kopplade till media och utbildning Intresseorganisationer (SKL, FBR, .SE tex) Digidel, kampanj som blev en nätverksorganisation. Stark koppling till .SE (kansli och styrning)
 10. 10. • Inte alltid så tydligt klargjorda målgrupper • Inget gemensamt språkbruk kring olika användargrupper, brukare (obs Rainbow), deltagare, medlemmar, partners, kunder, funktionshindrade, medborgare, skattebetalare, bredbands- och abonnemangsägare och klienter, boende eller gäster • Flera kategorier: icke användare - sällan användare • Äldre, funktionshindrade, personer med invandrarbakgrund • Icke användare finns i alla kategorier • Icke användare räknas som ett problem, men inte alltid
 11. 11. Typ av aktör/ Aspekt Myndighet Kommunal samverka n Frivillig- organisatio n IT & telekom Företag Nätverk för digital delaktighet Typ av mål Konventioner, Lagar, Direktiv, Formella uppdrag, projektstöd Kommunal a verksamhet s-planer, projektstöd Stadgar, verksamhets planer, projektstöd Affärsplaner, vinstmål, affärsavtal Verksamhet s- planer,tjänst euppdrag Målgrupp Medborgare, nationell nivå Medborgar elokal och regional nivå Behövande, behovs el intresse- gemenskap, Kunder av digitala tjänster Partners och eldsjälar inriktade mot olika typer av stöd och främjande
 12. 12. Typ av aktör/ Aspekt Myndighet Kommunal samverkan Frivilligor- ganisation IT & telekom Företag Nätverk för digital delaktighe t Typ av behov Digitala tjänster och gränsnitt. Teknisk infrastuktur, avtal och information, Medborgerlig a plikter Kompetens- utveckling inom IT, kunskap om tekniska tillämpninga r, kommunikat ion, social service social gemenskap Basbehov, Betala räkningar Söka arbete få tillträde till basutbud socialt stöd kulturell gemenskap Användar- vänliga tjänster, förhöjd servicenivå Samordnin g, kommunika tion, analys och marknads- föring, upplysning, idéspridnin g bland partners
 13. 13. Typ av aktör/ Aspekt Myndighet Kommun al samverka n Frivilligor- ganisation IT & telekom Företag Nätverk för digital Arbets- sätt Konstruerande , funktion standard, byråkratiskt, reaktivt, professionellt Informell samverka n, kopplad till projekt, proaktivt, semiprofe ssionellt Strategiskt, resursallok Behovsstyrd , Struktur och informell, proaktivt uppsökande , volontär egeninsats Enligt gängse företags praxis, passivt, produktion etc. Affärsmäss ig kvartalsk Nätverkssk apande, relations- byggande, opinionsbil dande, lobby, kampanj- arbete, proaktivt Sam- verkan Internt orienterad, formell representation i organ, Digidel Samspel bibliotek, brukar- medverka n, lokala Extern samverkan, samverkan med kommun, Genom affärsförbin delser, via företagsnät och Digidel Politiska organ, media, partners från olika
 14. 14. • Lyckats skapa ett gott och varierat (nivåanpassat) utbud av kurser, digitala tjänster och konkret utformat olika stöd för olika gruppers behov • Lyckats få med fler i den digitala utvecklingen gäller samtliga (sammanställning) Den numerära klyftan minskar • Lyckats väl med att skapa en legitimitet och en efterfrågan på digitala tjänster hos de flesta målgrupper
 15. 15. • It-kompetensen har höjts bland medborgare generellt • Lyckats väl med att skapa legitimitet i den interna organisationen för de digitala frågorna, för främjande frågorna • Ökat samverkan kring delaktighetsfrågor, samverkar med fler och mer aktivt • Ökat sin kunskap om andra aktörers roll i det digitala arbetet på olika nivåer • Spinn- off effekter – mer kontakter över gränserna, mer resurser till verksamheten, ökad uppmärksamhet, IT har fått en starkare positiv laddning (.Se har tex fått en mer positiv laddning av Digidel; Handisams basverksamhet har fått ett större erkännande genom delaktighetsarbetet)
 16. 16. • Det finns en känsla av att främjandet inte är tillräckligt effektivt idag, en osäkerhet om utfall och effekt • Det saknas ett medvetet förhållningssätt till en kontinuerlig komptensutveckling, livslångt lärande • Det saknas tillräcklig kompetens hos handledare och utbildare, kompetensbrister när det gäller teknik och tillämpning, men också om pedagogiska verktyg som stödjer lärande
 17. 17. • Det finns större behov av att placera den digitala delaktigheten i ett större livsperspektiv, där tekniken är en del av annat kopplat till individuella livsmål • Tekniken i sig är inte problemet, utan det att den skall vara relevant och kunna läras ut till de grupper som behöver • Dåligt samordnade system skapar frustration • Osäkerhet på nätet skrämmer äldre, sexism och mobbing drabbar unga • Juridiska komplikationer kopplat till vad som kan brukas och tillgängliggöras
 18. 18. • För lite kunskap om behoven hos de grupper som inte är med på nätet, behov av både bättre statistisk analys, men också fördjupade fallstudier av olika grupper för att få mjuk information- det gäller alla icke användande grupper • För lite och för otydlig styrning från centralt håll, regering och andra centrala organ behöver precisera ambitionen mer • Brist på institutionsövergripande samordning, typ Digidelnätverket • Brist på samordning och kommunikation mellan olika nivåer, exempelvis stat och kommun • Resurser, möjligen
 19. 19. • Formulera uppdraget tydligare, lägg ut det mer strategiskt på några viktiga aktörer som idag arbetar framgångsrikt som te x folkbildning och bibliotek • Skapa incitament som att en del i varje större IT satsning även måste beakta risker med eller aspekter av digital delaktighet • Kompetensutveckling måste vara kontinuerlig, nu har vi ett akut behov av kompetensutveckling hos alla kursledare och utbildare • Utveckla kunskap, rikta resurser mot tvärvetenskapliga projekt som inte premieras av forskningsråden idag
 20. 20. • Frågor som blir viktiga framåt är: • - inte tekniken, inte kapaciteten utan frågor om vad den digitala delaktigheten handlar om och de sammanhang den bidrar i • - fokus på användning viktigt • -en bättre dialog mellan teknikutvecklare och verksamheter - Hur kan vi definiera och tydliggöra vad som menas med digital kompetens (varning) i ett livslångt lärandeperspektiv - -vilka miniminivåer bör vi säkra åt medborgarna - - hur för vi in den kunskapen i professionernas självmedvetande - - hur kan olika utbildningsanordnare samverka i detta - Hur kan vi öka på medvetenheten om värdet av den digitala delaktigheten i olika sammanhang - Etik och sociala spelregler på nätet engagerar många
 21. 21. • Mer tvärvetenskaplig forskning om olika aspekter av digital delaktighet, vad som är drivkraft och effekter av ökad delaktighet på nätet • Mer erfarenhetsutbyte mellan ämnes- och professionsområden om vad som faktiskt görs idag inom olika domäner – här finns stuprör och en längtan efter att bryta loss vissa frågor • Öka kvalitetet i utbildningen på högre nivå, genom att de som behöver vara delaktiga tvingar fram andra och ibland bättre arbetsformer ( tex presentationsformer, anlyssätten blir mer varierade) • Problematisera mer på vems villkor den digitala delaktigheten sker • Hur säkrar vi jämställdhet och värdepluralism i digitala miljöer? • Utveckla mer kunskap som kopplar samman digitaliseringsfrågorna med andra viktiga frågor, så att de blir mer integrerade i utbildning och forskning.
 22. 22. • Vad upplever ni i nätverket har varit framgångsrikt med det sätt som Digidel har arbetat • Vad upplever ni har varit mer problematiskt med det sätt som Digidel har arbetet • Hur kan arbetet fortgå framåt • När Digidel upphör vad händer då? • Hur kan ni bidra?

×