Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Update rapport, 16 juni 2011, enquête

3,927 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Update rapport, 16 juni 2011, enquête

  1. 1. Vlees et ten in de is slamitische traditie: ad ddendum e enquête 2 M Multifestijn n  14 ju uni 2011 Adden ndum Enquête 2 M Multifest tijn Enquêt te gehouden op het Multifestij jn 2011 in de B Brabanthal n Bosch  llen te Den In de periode van 2 t tot en met 55 juni is er op p het Multife estijn in de B Brabanthalle en te Den Boosch een enquêtee gehouden o onder de bezoekers van dit evenement. Het Mu ultifestijn hee eft als doel e een ontmoet tingsplek te zijn voor de e verschillendde culturen in Nederland d.  Het doell van deze en en in wat de voornamelijk islamitische bezoekers van het  nquête is inzicht te krijgeMultifestijn verstaan n onder halall vlees, hun v vertrouwen i in de verschi illende keurm merken en w welke rol dierenwelzijn speelt binnen hun interpretatie e van halal v vlees. Van de in totaal 98 respondenten zijn 53 man, 45 vrouw. . De gemidde elde leeftijd van de respondenten is 34 jaar variëren nd van 10 tot t 71. De respondenten zij jn overwegend van Turks se afkomst.  Kennis   en consum mptie van ha alal vlees De respoondenten zijn gevraagd n naar de frequuentie van hun vleesconssumptie en o of dit vlees e een halal keurmer rk heeft. 80%% van de resppondenten zegt wekelijks vlees te ete en en 93% va an alle respoondenten geeft aan altijd of me eestal halal v vlees te eten n.   Hoe vaak eeet u vlees?  Eet u wel leens halal vvlees?  Nooiit  1%    Nooit t  3%  Eén tot tweemaal per maand 19%    d  Soms s  3%  Eén tot tweemmaal per week  57%    Meestal we el  11%  (Bijna) iedere dag 23%    g  Ja, altijd d  82%  De respo ondenten zijn gevraagd aaan te geven wat zij ondeer halal vlees s verstaan, d daarbij warenn meerderre antwoorden mogelijk. Zij konden kkiezen uit 6 k kenmerken e en de optie a anders. De taabel hieronde er laat zien w welk percent tage van de r respondente en heeft geko ozen voor veerschillende c criteria.     Wan nneer is v vlees volg gens u halal?  (meerdere antwoorde en mogelijk) k) Als het dier r ritueel geslach ht is 77% Als het die er geslacht is d door een mos slim 50% het dier onverdoofd is gesla Als h acht 2% 32 Als het dier in goede omsta A andigheden he … eeft  28% es is Als het geen varkensvlee 27% Als het vlees s afkomstig is van een dier dat  … 15% And ders 4%    I
  2. 2. Vlees et ten in de is slamitische traditie: ad ddendum e enquête 2 M Multifestijn n  14 ju uni 2011 Het ritue van het dier wordt door 77% van de respondente eel slachten v en genoemd als kenmerk k van halal vlees. Daarbij n noemt de helft van de resspondenten het slachten n van het die er door een m moslim ook als k kenmerk. De rituele wijze e van slachte en wordt dus s door de me eeste bezoekkers genoemmd.  In de ges sprekken me et de respondenten werdd vaak aange rmerk vooral om de  egeven dat het halal keurslacht dr raait en in mindere matee om de leefo omstandigheeden van de dieren. 28% van de  andigheden heeft respondenten geeft aan onder halal (ook) te verstaan dat het dier in goede omstageleefd. Dierenwwelzijn Wannee er we echter doorvragen naar hoe belangrijk het i er een goed leven heeft g is dat een die gehad, dan antw woordt een o overgrote meerderheid vvan 96% het best wel bel langrijk tot h heel belangrij jk te vinden d dat het dier e een goed leve en heeft geh had.   Hoe belangrij ijk vindt u het da at een  dier een goe ed leven hheeft gehhad? H Heel belangrijk k 69% 6 Best w wel belangrijk k 27% Niet t zo belangrijk k 3% Ik h hou me hier n niet mee bezig g 1%  Wat de r respondente en precies ve erstaan onde er een goed leven is te zie en in de volg gende tabel.    Ho oe ziet ee en goed leven vo oor  de eze diere en er volg gens u ui it?  (meerdere antwoorde en mogelijk k) 80% 63% 48% 47 7% 45% Een dier moet E r verdient  Het dier moet  Het dier moet vrij  Een dier moet v t in  Het dier vrij  ven een respectvolle  natuurlijk gedrag  gezondheid lev an pijn zijn va zijn van stress z s behanndeling ku unnen vertonen  De gezon ndheid van h het dier en ee en respectvo olle behandeling worden het meest g genoemd. Iet ts minder dan de h helft van de r respondenteen, noemt keenmerken alss natuurlijk g gedrag en vri ij zijn van pijn en stress.      II
  3. 3. Vlees et ten in de is slamitische traditie: ad ddendum e enquête 2 M Multifestijn n  14 ju uni 2011 In de com mmentaren van respond denten werd ook meerde ere malen aaangegeven da at het in de p praktijk niet altijd makkelijk i is om vlees t te vinden datt halal is geslacht en waaarvan het zekker is dat het t dier een goed d leven heef ft gehad. Veeel van de respondenten z zeiden vlees uitsluitend b bij de islamit tische slager tee kopen en soommigen zeiden hun vle ees zelf te sla achten. Wanneeer wordt gevr het vertrouwen dat de respondenten hebben in d raagd naar h de verschillen nde keurmer rken die er op de markt z 7% aan geen tot weinig vertrouwen te zijn, geeft 57 e hebben in de keurmer rken.    Hooeveel ver rtrouwen heeft u in n de  verschi illende keurmerken n van halaal vlees? Vee el vertrouwen n % 7% Redelijk vee el vertrouwen n 3% 33 Weini ig vertrouwen n 38% Gee en vertrouwen n 19% Ik h hou me hier n niet mee bezig g 3%  Conclu usie De rituele wijze van slachten wordt door de r respondenteen het meest t gezien als e een kenmerkk van halal, echter wannee er doorgevraaagd wordt nnaar het dierenwelzijn as spect, dan ge eeft 96% aan het belangrijjk te vinden dat het dier een goed lev ven heeft ge ehad.   Onder eeen goed leve en voor diereen wordt voooral de gezon ndheid van h het dier verst taan gevolgd d door een resp pectvolle ben nadering, daaarnaast spele en andere ke enmerken zooals vrij zijn v van pijn, stress en het vertonen n van natuurrlijk gedrag o ook een aanzzienlijke rol.   III

×