Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pro Audio Video - Mei 2013

671 views

Published on

Pro Audio & Video is een Nederlandstalig vakblad voor de beslissers, technici en professionals in audiovisuele bedrijven, bij de omroep en bij filmproductiebedrijven.

Pro Audio & Video richt zich vooral op de techniek en faciliteiten voor de creatie van bijzondere en hoogstaande audiovisuele presentaties. Het magazine brengt de beslissers en de aanbieders van professionele apparatuur, techniek en faciliteiten bij elkaar en is daarmee een ideaal medium voor deze sector.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Pro Audio Video - Mei 2013

 1. 1. Die Berlinale2013TerugblikNieuweanimatietechnieken:innovatief met ‘old school’Streamingmedia:live en haarscherpAVManifestatie2013VoorbeschouwingJAARGANG 25 | NUMMER 3 | 2013 | hierin opgenomen
 2. 2. Terugblik op Die BerlinaleStreaming media814Voorbeschouwing AV Manifestatie22Nieuwe animatietechnieken187 Nieuws17 Eclipse HX-Delta29 Automo30 Stage AccompanyEn verder...Inhoudsopgave4
 3. 3. 5RedactioneelZoals altijd zijn we er weer in geslaagd om een mooie mix voor te schotelen.Samen met Dorothee Verdaasdonk blikken we terug op het internationalefilmfestival van Berlijn. Vervolgens worden we bijgepraat over streamingmedia. Organisatoren willen live-events steeds vaker real time uitzenden.Een andere trend is gaande op het gebied van animatie. De animatiewereldis er een met veel vooruitgang en innovatie. Dat betekent ook dat er metbestaande technieken nieuwe concepten worden ontwikkeld.De authentiekelook is weer helemaal in. Pro Audio&Video neemt twee prominente ontwik-kelingen onder de loep.En last but not least… de AV Manifestatie komt er weer aan. Het is de groot-ste en meest belangrijkste broadcast beurs in Nederland. Al meer dan tienjaar is de AVM hét platform voor de gehele sector. De broadcast sector isaltijd in beweging. In deze editie alvast een voorbeschouwing over de beursen deelnemende partijen.Kortom; voor ieder wat wils!J. Kroezen,Pro Audio&VideoColofon & VoorwoordColofonBP&M Exploitatiemaatschappij B.V.Postbus 1556500 AD NijmegenTel. 024-3722900 • Fax. 024-3886017Hoofdredacteur: Joris KroezenRedactie: Linda Reijs, Marieke van Dam, Niels AchtereekteSalesmanager: Ralph BrinkmanProjectmanager: Diégo TeunissenBackoffice: Harm CornelissenVormgeving: Anouk Smeets, Sandra ElzingaAbonnementenservice: De abonnementen­ser­vice is telefonischbereikbaar van ma t/m vrij van 9.00 uur tot 12.00 uur.Kies in het keuze menu‘abonnementen’.Telefoon: 024-372 29 02. U kunt ons ook faxen. Fax. 024-388 60 17.Afdeling abonnementen Postbus 155, 6500 AD Nijmegen.Abonnementen lopen tot 31 december en worden automatischverlengd, tenzij de abonnee twee maanden voor afloop vanhet abonnementsjaar schriftelijk opzegt.Copyrights: Het auteursrecht van dit tijdschrift en op de daarinverschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.Het verlenen van toestemming tot publicatie in dit tijdschrifthoudt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van iederander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswetdoor derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innenen dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever.Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijketoestemming van de uitgever.Abonnementsprijs: e 75,- incl. BTW (6x per jaar)in combinatie metBANKGEGEVENS: Rekeningnummer: 1700.97.811BIC: RABONL2UIBAN: NL91RABO0170097811sales@qualitylamps.euwww.qualitylamps.eu030 656 9600QualitylampsT.E.W.Voor al uwspeciaallampenProfessioneel licht en geluid?• Advies• Verkoop• Snelle levering• Ondersteuning, begeleiding• Projecten• Installatie• Eigen technische dienst• Flightcases op maat• Jarenlange ervaringUitgebreide webshop op:www.niehoff.nl
 4. 4. Voortaan ondersteunt T-BOX open tele-metrie naast pc’s ook iPads, tablets ensmartphones. Dit betekent dat operators,waar ook ter wereld, steeds geïnformeerdblijven over het proces. Gebruikers ontvan-gen grafische overzichtsplaatjes, alarmenen trendgrafieken op hun mobiele toe-stel. Daarnaast kan men direct ingrijpen,het proces bedienen en setpoints aanpas-sen. Met deze nieuwe webtechnologie,gebaseerd op JAVA, kan elk mobiel toestelgebruikt worden als operator interface.Het systeem ondersteunt Android, iOS5van Apple en Microsoft Windows Phone7.5 Mango. Bovenstaande innovaties zijngratis, maar alleen beschikbaar voor deT-BOX MS 32 bit en de nieuwe T-BOX Lite32 bit. Industriële controller T-BOX ondersteunt iPads,tablets en smartphones7‘Zes miljarduur YouTube-video’s permaand’Ter vergelijking:dat is 684 duizend jaar aanbewegende beelden of een uur per maandkijken voor iedere persoon op aarde. Destijging gaat snel, want in januari maaktede videodienst nog bekend dat gebruikersmaandelijks vier miljard uur aan onlinebeeldmateriaal verslonden. MoederbedrijfGoogle zegt dat de Koreaanse Psy en zijnGangnam Style de afgelopen periode flinkpopulair is. Zijn nieuwe muziekvideo voorde track Gentleman trok 38 miljoen kijkersop één dag.NieuwsYouTube heeft maandelijks een miljardunieke bezoekers die gezamenlijk zesmiljard uur aan video’s bekijken. Dat iseen stijging van vijftig procent ten op-zichte van vorig jaar.
 5. 5. 8Terugblik op Die Berlinale InternationaleFilmfestspiele Berlin 2013Het internationaal filmfestival van Berlijn, ook bekend onder de naam Berlinale, is eenvan de belangrijkste jaarlijkse internationale filmfestivals ter wereld. Op het filmfestivalworden zo’n 400 films van over de gehele wereld vertoond.Tevens worden verscheidenefilmprijzen uitgereikt, waarvan de“Gouden Beer” Gouden Beer en de Zilveren Beer debelangrijkste zijn.Dorothee VerdaasdonkDit jaar werd in de competitie ruim baan gemaakt voor de vol-wassen arthouse film met interessante karakters, goede plotsen uitstekende acteerprestaties. Met name de vrouwenrol-len waren sterk vertegenwoordigd. Hoewel zij alle drie geenvan de prijzen wonnen waren Catherine Deneuve in Elle s’enva, Isabelle Huppert in De Non en Juliette Binoche in CamilleClaudel 1915 de sterren van het festival.Dit type selectie werd ook voortgezet in de andere program-maonderdelen met Panorama en Forum. De festivalfilms wa-ren voor 40% het belangrijkste deel van de Europese Filmmarkt(EFM) die met 816 films, waarvan 591 marktpremières voorveel professionals een belangrijke reden zijn om naar Berlijnte komen. 455 bedrijven uit 58 landen hadden de 172 stands inhet Gropius gebouw en het Marriot hotel gehuurd. Voor 1662inkopers uit 66 landen en totaal 8000 geaccrediteerde uit 95landen waren er 1166 voorstellingen in 40 bioscooptheaters. Intotaal waren 19.630 professionals geaccrediteerd uit 124 lan-den onder wie 3694 journalisten. Deze cijfers zijn wat betreftde belangstelling iets beter dan die van het voorjaar, vooralwat betreft het aantal films dat werd gepresenteerd. Ook hetgewone publiek met in totaal 303.077 verkochte kaartjes blijfthet festival trouw en leidt ertoe dat zeker de avondvoorstel-lingen uitverkocht waren. Zoals de première van Boven is hetstil van de Nederlandse Nanouk Leopold waar meer dan 1600mensen enthousiast reageerden.Het festivalprogrammaNegentien competitiefilms met filmmakers uit 20 landenwaarvan 6 coproducties kwamen in aanmerking voor de prij-zen. Tien films waren co-producties, waaronder Layla Fourievan de Duitse Pia Marais die als kind in Zuid-Afrika leefde metde Nederlandse Topkapi Films als een van de coproducenten.De film vertelt het spannende verhaal van een alleenstaande
 6. 6. 9Die Berlinalemoeder die op weg naar haar werk als deskundige voor leu-gendetectors in een situatie terecht komt waarin haar eer-lijke karakter op de proef wordt gesteld. De houding van haarzoontje naast de huidige situatie in Afrika waar wantrouwen,gewelddadigheid en de reminiscenties van de apartheid demaatschappij beheersen spelen daarbij een rol. De enige Zuid-Amerikaanse film Gloria van de Chileen Sebastian Lelio, eencoproductie tussen Chili en Spanje werd de hit bij publiek,journalisten en inkopers. De weergaloze prestatie van PaulinaGracia als Gloria, een gescheiden vrouw op middelbare leeftijddie behoefte heeft aan liefde, plezier en een sociaal leven, le-verde haar de Zilveren Beer voor de beste vrouwelijke acteurs-prestatie op. Kwetsbaar, intelligent, met zelfironie, vrolijk enniet uit het loot te brengen, volgt zij haar pad. Haar situatie isoveral ter wereld invoelbaar.Niet minder sterk was de vertolking van de dominante tiran-nieke moeder Cornelia in de Roemeense film Child’s Pose vanCalin Peter Netzer die hem de Gouden Beer voor de beste filmen de Fipresci prijs opleverde. Met alle middelen probeert Cor-nelia het onderzoek naar het fatale auto-ongeluk veroorzaaktdoor haar zoon te frustreren en naar haar hand te zetten. Netals de hoofdpersoon is de camera voortdurend in beweging.Wij krijgen inzicht in het netwerk van de nouveau riches dieop grove of wel subtiele manier corruptie plegen. De intense,zeer authentieke An Episode In the Life Of an Iron Picker vande Bosnische Danis Tanovic, een coproductie tussen Bosnië,Herzogowina,Slovenië en Frankrijk kreeg de juryprijs. Heel vandichtbij wordt het dagelijkse leven en de problemen waarte-gen de protagonisten van een kleine Romagemeenschapaanlopen, geschetst. De amateur-acteurs spelen zichzelf watsamen met de mini DVD camera het realistische beeld bena-drukt. De mannelijke hoofdrolspeler ontving dan ook de Zilve-ren Beer voor de beste acteursprestatie. Vier films waren doorAmerikaanse onafhankelijke filmmakers vervaardigd waarbijde derde film uit Richard Linklaters trilogie Before Midnightal van tevoren veel belangstelling kreeg. Het was een van deweinige festivalfilms die al voor de première over de gehelewereld verkocht was.Het uit de twee eerdere films (Before Sunrise en Before Sun-set) bekende paar, gespeeld door Julie Delpy en Ethan Haw-ke, is sinds de vorige film tien jaar samen ouder gewordenmaar in de film blijft de vraag of zij ook wijzer zijn gewordenopen. Een heel plezierige, amusante film met veel geouwe-hoer maar ook rake opmerkingen waarin in een avond delaatste tien jaar de revue lijken te passeren. Opnieuw heeftLinklater samen met zijn acteurs de film geheel uit improvi-saties opgebouwd. Verrassend kreeg hij een extra Zilverencamera van het festival voor zijn oeuvre. Ook in de prijzenviel voor de beste regie Prince Avalanche van de AmerikaanDavid Gordon Green. Twee wegwerkers die eenzaam en haaststoïcijns een gehele zomer lang straatlijnen aanbrengen ineen afgelegen gebied zijn geheel op elkaar aangewezen watkomische, dramatische maar ook tragische scènes oplevertvan de onverstoorbare wat oudere Alvin met de wat korzeligeverveelde jongere, niet deugende broer van Alvins vriendin.De mysterieuze vrachtwagenchauffeur fungeert soms alsaangever. De twee andere Amerikanen, Gus Van Sant met Pro-mised Land en Steven Soderberg met Side Effects zijn in Berlijngeen onbekenden en hun films zijn altijd de moeite waard.De Alfred Bauer Prijs en de Zilveren Beer was voor de ab-surde geschiedenis van Vic&Flo Saw a Bear van de CanadeseDenis Côté. In wat begint als een gewoon verhaal van tweelesbiennes blijkt opeens een wraakdrama waarvoor eenvan hen verantwoordelijk is. Dit leidt tot bizarre en gro-teske dramatische situaties die aan Quentin Tarantino doendenken.De prijs voor het beste draaiboek ging naar de Iranese ClosedCurtain die de acteur Kamboziya Partovi samen met de regis-seur Jafar Panahi heeft gerealiseerd ondanks het probleemdat de laatste zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Het ver-haal verbeeldt en is symbool voor diens situatie en die van velecritici van het Iranese regiem.In de sectie buiten competitie draaide de openingsfilm van dejuryvoorzitter de Chinese Wong Kar Wai Grandmaster over degeschiedenis van een Martial Arts Master vanaf de Japansebezetting tot de jaren‘70. Het is de internationale versie waar-in expliciete verwijzingen naar Chinese gebruiken en cultuurwaren weggelaten. In deze sectie met vijf films werd ook delaatste film Dark Blood van George Sluizer vertoond die eer-der op het festival van Utrecht zijn wereldpremière had. Deslotfilm was de animatiefilm van de DreamWorks studiosi theCroods, de enige 3D film binnen deze twee secties.Publiek eist meer van 3DOp dit moment lijkt er een kentering te komen in 3D films,omdat het publiek meer eist dan het technische foefje. 3Dmoet onderdeel van het dramatisch verhaal en een creatie-ve ambitie tonen zoals in The Life Of Pi, om voor het publiekaantrekkelijk te zijn.Er waren 28 korte films voor de competitie gekozen met 19daarvan van Europese filmmakers waaronder vijf uit Duits-land en vier uit Zweden. The Runaway van de Fransman Jean-
 7. 7. Die Berlinale11Bernard Marlin kreeg De Gouden Beer en als enige Duitse filmontving Stefan Kriekhaus de Juryprijs voor Die Ruhe bleibt.De film Mysterie van de Spanjaard Chema Garcia Ibarra werdgenomineerd voor de prijs voor de Europese korte film.In het Panoramaprogramma werden 16 speelfilms, 20 docu-mentairesen16filmsinPanoramaSpecialvertoond.Bijdefilmswaren filmmakers uit 33 landen betrokken.Er waren 29 wereld-premières. 11 films waren debuten. Boven is het stil van NanoukLeopold met als producenten Circe Films, N279 Entertainment,de Duitse Coin Film en de VPRO op basis van het boek vanGebrand Bakker werd door de buitenlandse pers, de Engelsta-lige dagkranten en de Duitse kranten, positief gewaardeerd,met vaak een zorgvuldige beschrijving van stijl en concepten de manier waarop de regisseur deze heeft vorm gegeven.Daarnaast was Topkapi Films als coproducent betrokken bijThe Broken Circle Break Down van de Belg Felix van Gronin-gen. Deze film ontving de Label van de Europa Cinemas, depublieksprijs en verkocht ook uitstekend op de markt. TopkapiFilms was ook coproducent van Tanta Agua van de UruguaneseAna Guerva Pose en Leticia Jorge Romero. De film verhaalt detreurige en soms wat vrolijke gebeurtenissen rond een weekvakantie van vader met zijn twee bij zijn ex-vrouw wonendekinderen. De titel van de film Wat ontzettend veel water geeftal de stemming aan.N279 was ook betrokken bij A Fold In My Blanket van de Geor-gische Zaza Rusadze. Augustusfilm was coproducent van Life-long van de Turkse Asli Özge. De film Inch’Allah van de Cana-dese Anais Barbeau-Lavalette krijgt in deze sectie de FipresciPrijs. Het is het verhaal van de vrouwelijke Canadese dokterwier hulp voor vrouwen in Westjordanië door de ontwikkelin-gen steeds meer een politieke stellingname vragen. Uiteinde-lijk blijft zij toch een buitenstaander. Hoop bieden de scènesvan kinderen die toch nog in staat zijn om te dromen.In desectie Forum/Forum Expanded werden met 50 films respec-tievelijk 42 films en objecten de meest innoverende en expe-rimentele projecten van het festival vertoond. Van de Neder-landers Lonnie van Brummelen/Siebren de Haan draaide ViewFrom the Acropolis en van Wendelien van Oldenborgh was hetproject La Javanaise opgesteld, beide in Forum Expanded.In de sectie Generation Kplus werden 13 lange en 19 korte films uit15 landen gepresenteerd.De Nederlandse Nono het Zig Zag kindvan de Belgische regisseur Vincent Bal met producent Bos Brosen het Belgische PrimeTime werd als openingfilm vertoond.DeGlazen Beer was voor The Rocket van de Australische KimMordaunt. Deze film won ook de prijs voor het beste debuut.De complexe belevenissen van de outcast Ahlo die door hetbijgeloof van zijn omgeving een nieuw thuis moet zoekenspeelt in afgelegen provincies van Laos. De Glazen Beer voorde korte film was voor The Amber Amulet van de AustraliërMatthe Moore. De Grote Prijs van de internationale jury wasvoor Janis Nord uit Letland voor Mother I love You over eenjongen die voor zich zelf moet opkomen terwijl zijn moederals alleenstaande in een complexe situatie verzeild raakt.Uiteindelijk zullen zij samen verder moeten. De Speciale ju-ryprijs was voor de korte film Cheong van de Zuid-Koreaan-se Kim Jung-in. In de sectie Generatie 14plus waren er 12lange films uit 12 landen waarbij de VS met drie films ver-tegenwoordigd was. Er waren 16 korte films geprogram-meerd. De kinderjury gaf de Glazen Beer aan Baby Bluevan Kascia Roslaniec over de perikelen van een tienermoe-der in Polen. Rabbitland van de Servische Ana Nedeljkovicen Nikola Majdak kreeg de prijs voor de korte film. Shoppingals lange film en The First Time als korte film vielen hier in deprijzen uitgereikt door de professionele jury.GermanFilm Lola@BerlinaleEen overzicht van de Duitse film kon dit jaar opnieuw wordenbekeken in het programma German Film Lola@Berlinale. 44van de 46 films die zijn geselecteerd voor de longlist voor deDuitse filmprijzen in 2013 werden hier vertoond.De Nederlandse documentaire Mosselodysee van WillemiekKluifthout met als producent Trueworks was de openingsfilmvan de sectie Culinaire Cinema.Daarnaast waren er nog de gebruikelijke retrospectieven enspeciale voorstellingen.Activiteiten voor professionalsVoor de Co-Production Market waren 318 projecten ingestuurdwaarvan 20 projecten werden gekozen. Daarnaast waren ernog 3 projecten uit Rotterdam van de CineMart, 10 projectenkwamen van de bij de Talent Campus ingediende projecten en5 projecten waren afkomstig van de filmmakers die dit jaarvoor het eerst projecten konden ontwikkelen onder auspiciënen met behulp van het festival in de zogenaamde BerlinaleResidence. Een van deze filmmakers was Sacha Polak en haarproducent Viking Film met het project Luna. Waterland Filmpresenteerde het project In the Heart van Nicole van Kilsdonkterwijl Lemming Films was uitgenodigd om zich te presente-ren als coproductiepartner voor projecten. In totaal zeven be-drijven waren uitgenodigd om op die manier extra promotievoor hun activiteiten te maken en mogelijk partners te inte-resseren die langetermijn afspraken wilden maken om samente werken. Onderdeel van de Co-Production Market is ook depresentatie van boeken waarvan verfilmingrechten worden
 8. 8. 13Die Berlinaleaangeboden. De selectiecommissie koos uit het aanbod van80 boeken uit 20 landen 10 die werden gepitched tijdens hettraditionele ontbijt. De Meester van Jolien Janzing van de Ar-beiderspers was er een van.Het Talent Campus had opnieuw 300 deelnemers gekozen uit4443 aanmeldingen van regisseur tot productiedesigner. Hetleidmotief van de bijeenkomsten was dit jaar Some Like It Hotde titel van een film van Billy Wilder met extra aandacht voorentertainment en hoe deze in de film tot uiting kan komen enhoe publieken kunnen worden geboeid. Het eerste openbarecollege gaf Paul Verhoeven met de titel Follow Your Instincts.Naast openbare bijeenkomsten konden de deelnemers ookeen op een met ervaren professionals werken en waren erkleinschalige workshops. Net als in Rotterdam probeert hetfestival jonge filmmakers aan zich te binden en hen te helpenzich verder te ontwikkelen via Talentcampus,World Film Fund,Berlinale Residency en Co-Produktion Market.Op de EFM was men gereserveerd optimistisch. Dit had temaken met de kleine groei van het bioscoopbezoek in denoordelijke Europese landen en de VS en de grote groeiin de Aziatische landen met name Zuid Korea en Chinaen in Rusland. Zij konden echter het verlies niet goed ma-ken van zuidelijke Europese landen met een grote krimpin bezoekersaantallen en in eigen filmproductievolume.De omzet in Duitsland leidde met een groei aan bezoekersvan 4,2% voor het eerst tot een record van meer dan eenmiljard euro. Dit was vooral aan 5 blockbusters, voor een deelin 3D, te wijten die 25% van de bezoekersaantallen voor hunrekening namen. De Duitse film zakte tot 18,4% ver onder hetniveau van het voorjaar van 21,8%. Er was verleden jaar geengrote Duitse film. Interessant is dat ander gebruik van de bio-scooptheaters in Duitsland maar ook in de VS tot een interes-sant en nieuw verdienmodel leidt. Events als Life uitzendingenvan de Metropolitan Opera of van internationaal bekende bal-letten en orkesten leveren uitverkochte zalen en een publiekdat anders niet in de bioscopen komt. In Duitsland was de om-zet voor deze activiteit verleden jaar al 5 miljoen euro voor deMetropolitan Opera.Eigen productieHoe belangrijk de eigen productie is, tonen ook de cijfers uitZuid-Korea waar voor het eerst meer dan 100 miljoen men-sen (57% van het aanbod) naar de eigen films ging. 20 filmshadden meer dan 1 miljoen bezoekers. Onderzoekers merkenwel op dat dit vooral het resultaat is van de programmering ende sterke P&A van drie distributeurs/exploitanten waardoorkleinere films zoals Piëta van Kim Ki-duk nauwelijks kunnenworden vertoond. Om de Duitse film en de producenten meerarmslag te geven en meer concurrerend te laten zijn met hetbuitenland stelden politici in een bijeenkomst voor om hetDFF fonds van 60 naar 100 of zelfs 120 miljoen euro te ver-hogen. Hiervoor werden culturele en economische redenenaangegeven.Er waren opnieuw 10 jonge sterren uit Europa naar Berlijn uit-genodigd voor de Shooting Star presentatie. Het Media Pro-gramme was tevens aanwezig met een discussiedag en maak-te bekend dat voor het nieuwe Media Programme CreativeEurope zeker meer geld per jaar beschikbaar komt dan voorhet lopende programma is gereserveerd. 17 films van de Berli-nale, waaronder die van Nanouk Leopold zijn door het MediaProgramme ondersteund. Volgens de cijfers van Media Salleszijn Noorwegen en Luxemburg voor 100%, Frankrijk voor 95%,Nederland en België voor 93% en Duitsland alleen voor 65%gedigitaliseerd. Op dit moment zijn er in Duitsland 1023 zalenbezig met een inhaalslag met hulp van een bijdrage van deFFA. Spanje en Italië hebben duidelijk last van de economischeomstandigheden met een digitalisering van respectievelijk 43en 47%.Elf films met Nederlandse filmmakers in de verschillende sec-ties van de Berlinale en tien andere op de EFM betekent datNederlandse films goed vertegenwoordigd waren op het fes-tival ook al waren er vijf met een minoriteitcoproductie. Ne-derlandse producenten worden in het buitenland bekend enzijn gevraagd als partner. Op die manier kunnen dan ook weereigen projecten partners in het buitenland vinden. De Neder-landse stand was dit jaar voor het eerst een coproductie tussenEye International, die Nederlandse films als geheel promooten twee Nederlandse distributeurs Mountain Road Entertain-ment Group en FCCE Film Sales die beide internationale rech-ten van Nederlandse films verkopen. De commerciële uitstra-ling van de beide distributeurs trekt meer en andersoortigebelangstelling van professionals aan.Dit is volgens mij positiefte waarderen. Bovendien bleek dat Mountain Road Entertain-ment Group goede zaken heeft gedaan vooral met populairetitels als Verliefd op Ibiza en Alles is familie.De Berlinale blijft de plek voor de arthouse film die op ditmoment vooral uitblinkt door persoonlijke drama’s en karak-terstudies die realistisch, maar ook wel eens grotesk wordenverbeeld. Het maakt daarbij niet uit of de film uit Europa, Aziëof andere werelddelen komt want de situaties kunnen zichoveral voordoen. n
 9. 9. 14Streaming media:live en haarscherpOn demand en in hoge kwaliteit. De kijker van online video wil vrijheid en kwaliteit.Dat laatste is een ontwikkeling die we natuurlijk al tijden kennen. Recentelijk is daarechter nog een opmerkelijke wens bijgekomen: organisatoren willen live-events steedsvaker real time uitzenden. Daar willen we meer van weten.Scherp,scherper,scherpst betekent vaak ook groot,groter,grootstqua videoformaat. Vandaar dat de continue strijd van compres-sie waarschijnlijk nooit zal stoppen. We willen haarscherp beeld,maar dat moeten we natuurlijk wel in goede orde kunnen ont-vangen. In dat licht zijn er twee interessante ontwikkelingen.Ten eerste de toename in live streaming media. Ten tweede deontwikkeling richting een ecosysteem dat 4K HD kan leveren, vancontentcreatie tot ‘aflevering’ bij de kijker. Twee ontwikkelingendie aardig wat voeten in de aarde hebben en elkaar raken. Ken-ners zijn er in ieder geval steeds stelliger over: 2013 is het jaar vanlive streaming online media. De reden? Steeds meer evenemen-ten richten zich niet alleen op de bezoekers op het terrein, maarook op de mensen thuis. Iedereen moet real time mee kunnengenieten van het evenement.Interessant voor de thuisblijvers na-tuurlijk,maar vanwege sponsoring en advertentie-inkomsten ookvoor de organisatoren. Het gaat dan ook niet om een nieuwe ont-wikkeling in teleconferencing of een eenvoudige vastlegging vaneen evenement, maar om producties die zich kunnen meten metreguliere televisieverslaggeving. Wie YouTube in de gaten houdt,zal het dan ook opgevallen zijn dat steeds meer muziekfestivalslive zijn te bekijken via het kanaal dat toch vooral bekend staatals het grootste video-archief ter wereld. Met name door de be-hoefte om erbij te kunnen zijn op het moment dat iets gebeurt endaar gelijk ook over te kunnen Twitteren en Facebooken, neemtde drang tot live streaming toe. Zeker aangezien videogebruik opmobiele devices steeds gebruikelijker wordt.Gezien de alles en overal-benadering van videodiensten is deopkomst van live streaming een bijzondere. Het gebruik van eenDVR en on demand kijken wanneer de kijker dat zelf het liefstewil, is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Opmerke-lijk dus dat real time kijken (en ook niet altijd opnames op eenlater moment terug kunnen kijken) zich wat in de kijker speelt.Het blijkt aan het groepsgevoel te liggen. Ergens bij zijn zonder erfysiek bij te kunnen zijn. Dat gebeurt dus mede dankzij de eerdergenoemde social media,die ervoor zorgen dat de kijker onderdeelwordt van de community.BesparingenHoewel er in ons land interessante voorbeelden te zien zijn, denkaan streaming tijdens de grote voetbaltoernooien, lijkt de trendhet duidelijkst zichtbaar in de Verenigde Staten. Vanuit CentralPark zijn meerdere festivals online te zien geweest en de fameuzeSuperbowl kende dit jaar zijn tweede volledige live stream. Hetis een logisch gevolg dat de av-branche zich buigt over beeld-kwaliteit en vooral het formaat van de bestanden die verzondenmoeten worden. Want al die mb’s die over de wereld verspreidworden,moeten natuurlijk wel in goede orde worden ontvangen.En daarbij kost elke mb geld. Geld dat ook op andere plekken inorganisaties nodig is. Het lijkt er dan ook op dat beperking vande omvang van streams een belangrijk besparingsmiddel wordt.Maar natuurlijk alleen wanneer er geen – of minimale – conces-sies worden gedaan op kwaliteit. Zowel qua beeld als qua stabi-liteit en beschikbaarheid. Tel daar de ontwikkelingen in het post1080-domein bij op en je snapt dat de technische uitdagingenniet mals zijn. Volgens online magazine Streaming Media stondeen flink deel van de NAB in Las Vegas dan ook in het teken van4K-broadcasting. Opmerkelijk daarbij is vooral de gerichtheidop mobiele devices. Hoewel de producenten zich blijven richtenop desktops, nemen tablets steeds meer aandacht voor hun re-kening. Een belangrijke driver hierachter is de HEVC-codec. Eenwoordvoerder van productontwikkelaar Telestream liet weten 4Kte zien als grote ‘pusher’ van HEVC en voegt eraan toe dat dezemanier van decoden in de toekomst ook oplossingen biedt voorhet verlagen van de uitzendkosten van SD en HD.Wel schat hij deadoptietijd langer in dan de branche gewend is.Een miljard devicesMet HEVC moet het mogelijk zijn de compressie-efficiëntie vanH.264 te verdubbelen. En dat biedt zowel operators als gebrui-kers voordelen. Gunstig is ook dat er al tamelijk veel apparatenop de markt zijn, die beschikken over de juiste software. Zo becij-ferde de Multimedia Research Group dat er een miljard geschiktedevices zijn verhandeld vorig jaar. Het Cisco Visual Networ-king Index voegt daaraan toe dat er in 2016 per seconde zo’n 1,2miljoen minuten aan videcontent over het net worden verspreid.“2013 is het jaar van livestreaming online media”
 10. 10. 15Streaming mediaDe besparing die HEVC minimaal moet genereren wordt geraamdop ongeveer 30 procent.Interessante cijfers,maar uit verschillende hoeken van de brancheklinken ook bedenkingen over de adoptie van 4K. Zo wordt er teveel ingezet op puur de beeldkwaliteit.Het ligt volgens critici nietin de aard van consumenten om hen‘net’gekochte 1080p-toestelte vervangen voor een 4K-scherm. De stap in kwaliteit die is gezetzou niet significant genoeg zijn. Maar dat betekent niet dat 4Kbij voorbaat al gedoemd is om te mislukken. Het blijkt meer eenrealistisch beeld te zijn van de consequenties die het grote for-maat met zich meebrengt. Bedenk bijvoorbeeld dat er voor elkenegen huidige over-the-air 720p kanalen er slechts één 4K HDkanaal in de plaats kan komen.Dat is wat betreft de bandbreedtedie nodig is.AfschrijvingenEen ander belangrijk punt dat meespeelt bij de adoptie van4K is de investering die nodig is aan de kant van broadcasters.De overstap van analoog naar digitaal heeft zich relatief kortgeleden afgespeeld, wat de lust om te investeren niet al tegroot maakt. Sommige partijen zullen de digitale systemennog niet eens hebben kunnen afschrijven. En daar komt nogbij dat de analoge voorgangers van dezer systemen heel watjaren trouwe dienst hebben bewezen. Er heerst dan ook hetvermoeden van een afwachtende houding bij broadasters.En in die tijd kan er ‘zomaar’ een nieuwe ontwikkeling de kop opsteken.Overstap naar 4KEr zijn nog weinig mensen die zich werkelijk wagen aan voorspel-lingen, maar duidelijk is al wel dat de aanbieders van apparatuurklaar zijn voor de overstap naar 4K. Er zijn allerhande toepassin-gen te verkrijgen. Van nieuwe consumentenelektronica tot uit-zendtoepassingen. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe de toe-gevoegde waarde van betere beeldkwaliteit wordt gewaardeerd.Voor de fanaten onder ons lijkt betere beeldkwaliteit echter weereen stap dichter bij te komen.Wie maakt er alvast extra ruimte inde woonkamer?“Een flink deel van de NABin Las Vegas stond in hetteken van 4K-broadcasting”
 11. 11. 17New Eclipse HX-Delta joinspowerful eclipse HX RangeThe robust Eclipse HX digital matrix intercoms are systems distinguished by ultra-fastsystem performance, simple user controls, and high system capacity.The Eclipse HX offersa wide range of matrix frames that enable users to rapidly execute system changes andeasily manage the configuration software.With the addition of the new Eclipse HX-Deltamatrix frame, users have more flexible installation options.The cost-effective and compact Eclipse HX-Delta system is perfectfor installation across many different production environments,from small venues to multi-level facilities. The Eclipse HX-Deltaintercom system provides two CPU cards for redundant systemcontrol, along with the option of up to four varied I/O framecards and up to three interface modules in a 3RU frame. Insteadof installing large system frames in just one location, the EclipseHX-Delta gives users the option of building a distributed matrixsystem. This offers a more flexible workflow and permits shortercable runs between matrix frames and intercom panels, cuttingdown on cabling costs. The size of Eclipse HX-Delta is beneficialfor installations in venues where space is limited, but varied andcomplex connectivity is required. Take advantage of unmatchedfeatures, functionality and performance only offered by theEclipse HX-Delta.HelixNet Partyline with New Network LinkingCapabilityWith cabling simplicity, high channel density, and network capa-bilities,HelixNet Partyline is the leading digital partyline intercomfor applications requiring quick setup and easy management. It isalso ideal for complex communication workflows at large venueswhere a high volume of users need to stay connected.The new HelixNet Partyline version 1.1 includes a multi-systemlinking capability to cost-effectively and efficiently extend digi-tal partyline communications to several sites over a network. FiveHelixNet Main Stations can be linked together via the HLI-ET2Ethernet Module or HLI-FBS Fiber Module to support up to 100digital beltpacks. Twenty audio channels, five program audiosand power for beltpacks are transmitted over a single, shieldedtwisted-pair cable. Users can select any two of the 20 availablechannels from their beltpack. Since all channels are runningoff a single cable, users no longer need to physically relocatemultiple cables for new configurations, utilize expensive source-assign equipment or rely on multiple power supply units.Offeringsuperb audio clarity, HelixNet also easily integrates with otherwireless intercoms and partyline systems using two-wire andfour-wire modules. All of this makes HelixNet Partyline the mosthigh performance partyline intercom in its class. nHelixNet PartylineEclipse HX-Delta system
 12. 12. 18Nieuwe animatietechnieken:innovatief met ‘old school’De animatiewereld is er een met veel vooruitgang en innovatie. Dat betekent ook dat ermet bestaande technieken nieuwe concepten worden ontwikkeld. De authentieke look isweer helemaal in. Dikke lijnen en stop motion karakters bijvoorbeeld. De grootste ontwik-kelaars grijpen terug op klassieke technieken.We nemen twee prominente ontwikkelin-gen onder de loep.Tekst: Niels AchtereekteWie kijkt naar de ontwikkeling van de animaties die Walt Disneyin haar rijke historie heeft ontwikkeld, zal vooral de steeds verdergaande technische ontwikkeling zien. De beelden die het bedrijfmaakt zien er steeds moderner en geavanceerder uit. Opmer-kelijk was dan ook de ontwikkeling van Paperman, waarbij hetbedrijf teruggrijpt op de nostalgische beelden van weleer. JohnKahrs, die werkt voor Walt Disney’s Animation Studios, zag heilin een 2D-animatieconcept gecombineerd met 3D. Het resultaatis het met een Oscar bekroonde Paperman. Het is een ongeveerzes minuten durende animatiefilm, die binnen korte tijd over hetinternet verspreid werd en wordt geprezen om de tegelijkertijdauthentieke en moderne look. Het lijkt er dan ook op dat Kahrsdoelstelling is behaald.Het leuke is dat de film tot stand kwam op basis van oude ideeënvan Kahrs. In zijn jeugd maakte hij tekeningen over zijn startendecarrière in New York. Een tijd die hij zelf als indrukwekkend be-stempelt. De grote stad maakte flinke indruk op hem. Vooraldoordat er veel potentie was, maar hij zich enigszins eenzaamvoelde. Er waren veel mensen om hem heen, maar echt contactmaken was lastig. Wie de eerste momenten van de film ziet, zaldat gevoel gelijk herkennen. De stemmige zwart-wit-setting be-nadrukt dat. Paperman gaat dan ook over de heimelijke gevoe-lens van een jonge man voor een jonge dame die hij ‘toevallig’tegenkomt. Een ontmoeting in het openbaar vervoer, die flinkeindruk maakt. Een leuk gegeven, maar het is vooral de techniekwaardoor Paperman indruk maakt. “Is er geen manier om teke-ningen terug te brengen in de eind-frames van animatie?”, legdeKahr zijn hoofdvraag uit aan FX Guide. De dikke lijnen moestenterugkomen op het scherm. En dat betekent met de hand gete-kende lijnen combineren met geavanceerde animatietechnieken.
 13. 13. 19AnimatietechniekOp het eerste gehoor een simpel kunstje, maar uitgevoerd doorKahr en zijn team een kunstige aanpak. Hij kreeg van zijn baas bijWalt Disney een klein team toegewezen, waarmee hij zijn ideeëntot realiteit kon maken.Interactief werken“Ik wilde het beste van twee werelden”, zegt Kahr.“Proberen hetexpressieve van lijnen samen te laten vloeien met de stabiliteit,dimensionaliteit, fijnheid en beweging die je in computeranima-tie vindt.” In zijn zoektocht om dit voor elkaar te krijgen, kwamhij het werk van Brian Whited tegen, die een 2D-animatie toolheeft ontwikkeld. Whited werkte met het programma Meanderen zodra Kahr zag wat de beste man ermee kon,‘kidnapte’hij hemen zijn software om zijn ideeën voor Paperman vorm te geven.Meander is een hybride vector/raster gebaseerd teken- en ani-meersysteem, dat artiesten de mogelijkheid biedt om op inter-actieve manier een film te maken. Het houdt niet op bij relatiefeenvoudige renders.“We wilden niet te werk gaan op een manierwaarbij je iets naar de computer stuurt en deze ’s nachts het grosvan het werk doet. Het ging ons erom dat je als artiest ook echtwat terugkrijgt.” In de eerste testen die Kahr met zijn team deed,schetsten ze onder andere een beeldvullend beeld van de dame inhet filmpje. Een manier die volgens de maker ervoor zorgt dat deemotie van het karakter in een keer wordt neergezet. De truc wasvolgens hem dat het publiek de techniek zou vergeten en in eenkeer in het verhaal zou zitten. Door deze opzet kreeg het team de‘go’ om er een animatie van formaat van te maken.Nieuwe werkwijzeMet de go was het ook nodig om als team diepgaander te buigenover de techniek die Paperman naar een hoger niveau moest tillendan de andere animatiefilms die de stal vanWalt Disney rijk is. Demanier waarop Kahr en zijn team die hebben aangepakt is vooralwat de animatie bijzonder maakt. De volgorde en de keuze voortechnieken is belangrijker dan het puur zoeken naar nieuwighe-den.Tijdens de conferentie SIGGRAPH LA vorig jaar deed Kahr zijnwerkwijze uit de doeken. Alle scènes en karakters zijn gemodel-leerd, gerigd en geanimeerd op dezelfde wijze als dat in regulierecomputeranimatie (CG) gebeurt. Maar wel via een eenvoudigermodel, aangezien de CG-renders niet het uiteindelijke resultaatzijn. Op het scherm is er weinig van terug te zien, stelt Kahr.Op basis van de CG-animatie zijn daarna de bewegingsveldengemaakt, die weer als basis fungeren voor de uiteindelijke lijnen.De bewegingsvelden zijn gerenderd per frame en per element,waardoor elke pixel in het beeld een 2D-offset heeft. Het gevolgdat dit met zich meebrengt,is dat beschreven wordt welk punt ophet CG-model gebruikt wordt in de vorige of het volgende frame.Om de karakters de authentieke look mee te geven,werd beslotenom‘silhouette ribbons’te creëren. Ieder karakter werd verdeeld incilindrische componenten om te zorgen dat de lijnen dicht bij hetkarakter bleven, stelt Kahr. Om de lijnen en de‘verf’op elkaar aante laten sluiten, werd daarop besloten om een papiertextuur tegebruiken, waar wat beweging in zit. Het grootste gedeelte vanhet uiteindelijke resultaat is echter bepaald door de lijnen dietekenaars maakten bovenop de CG-renders. Zij maakten gebruikvan twee verschillende technieken, waarbij de meest prominentelijnen niet gerenderd werden en de minder belangrijke wel. Datmaakt volgens de makers dat de film zo’n authentieke look heeftgekregen.Motion pastingDe eerste techniek is het zogeheten ‘motion pasting’. Bij dezetechniek selecteert de maker een groep lijnen die in de volgendeframe wordt geplakt. De tweede techniek is het tekenen van lij-nen op een initieel hoofdframe en corresponderende lijnen dieworden getekend op een volgend frame. De tussenliggende beel-den worden dan door de computer gerealiseerd, waarbij de ver-“We laten het expressievevan lijnen samenvloeienmet de stabiliteit,dimensionaliteit, fijnheiden beweging die je incomputeranimatie vindt”
 14. 14. schillende lijnen op geometrische wijze worden samengevoegd.“Een cynicus zou kunnen zeggen dat het om high tech rotosco-ping gaat”, bekritiseerde Kahr de aanpak zelf. “Maar het is veelmeer dan dat.” Hij wijst daarmee op de al langer bestaande tech-niek om tekeningen te gebruiken over bewegende beelden heen.“Onze aanpak is bedoeld om de lijn te eren en deze prominentterug te brengen op het scherm”, aldus de animator.Plastic poppetjesEen andere ontwikkeling in animatie is de nieuwe toepassing vanstop motion (achtige) werkwijzen. Stop motion kent een langehistorie, die prachtige resultaten met zich mee heeft gebracht.Denk alleen al aan het monnikenwerk van de verschillende Oost-Europese producties waarbij klei wordt gebruikt. Of de beginda-gen van South Park,waarbij tamelijk eenvoudig knip- en plakwerkcentraal stond. Recentelijk is daar een nieuwe techniek bijgeko-men. Namelijk die van‘hypervynorama’, een techniek die nog hetbeste is te omschrijven als een mix van Japans vinyl speelgoeddesign, ‘pupperty’, stop motion en computeranimatie. In de kerndoet het denken aan het resultaat dat geboekt werd door SethMacFarlane’s Robot Chicken, maar het blijkt een geavanceerderetechniek die een moderner resultaat geeft. Miniatuurpoppetjesstaan ook hier centraal, maar de films worden geschoten volgensde traditionele cinematografische aanpak. Er wordt slechts mini-maal gebruik gemaakt van computer gegenereerde effecten.DetailniveauDe Britse studio ‘Yoshimi & Katoi’s Plastic Surgery’ is een van deontwikkelaars van deze techniek. Zij zitten achter de technischekant van onder andere Funkytown, dat volledig volgens de ge-noemde techniek is geschoten. Zelf noemen zij de techniek ‘realtime animation’en zien het resultaat als een kruising tussen Aard-man en Team America, waarbij de laatste geldt als een persiflageop The Thunderbirds. Bijzonder binnen de aanpak is niet alleenhet detailniveau van de karakters, maar ook van de achtergrond.Alle gebouwen en omgevingsobjecten worden zo realistisch mo-gelijk gemaakt. Volgens de makers zelfs met architectonischeprecisie. Evenals de poppetjes worden alle objecten gemaakt opeen 6.5-schaal.De karakters krijgen hun beweging via het gebruikvan kleine metalen stafjes, zodat zij relatief eenvoudig zijn te be-wegen. Alle vervoersmiddelen zijn radiografisch te besturen, watde animatoren (naar eigen zeggen) flink wat werk bespaart.Hypervynorama-aanpakBuiten Funkytown wordt ook de serie Strange Hill High gemaaktvolgens de hypervynorama-aanpak. Achter deze serie schuiltanimator Josh Weinstein, die onder andere meewerkte aan TheSimpsons en Futurama. Een comedy-serie, waar de techniekogenschijnlijk goed bij past. Weinstein gaf bij de introductie vande serie aan gebruik te maken van special effects, wat de techni-sche aanpak wat doet verschillen van Funkytown.Voor deze seriewerd volgens de gebruikers namelijk helemaal geen gebruik ge-maakt van special effects.OvereenkomstenHoewelPapermanzichaaneenandereindevanhet animatiespec-trum bevindt, zijn er overeenkomsten te zien in de aanpak van deanimatoren. De old school look is terug.Wellicht is het nieuwe afvan de haarscherpe 3D-beelden en willen we meer nostalgie enmisschien wel rust aan de ogen. Wie de beelden van beide tech-nieken ziet, zal zich in ieder geval verbazen over de aantrekkelijk-heid. Opmerkelijk is ook dat beide technieken vragen om detail-werk en vooral ‘handmatige’ inzet van de makers. De computergaat vaker aan de kant en ze gaan terug naar de tekentafel. Datis terug te zien op het scherm. Het is dan ook zeker een aanraderom via iTunes of YouTube de nieuwe creaties eens onder de loepte nemen. De animatiewereld is een creatieve, wat nieuwsgierigmaakt naar de volgende stappen die worden gezet. n20Animatietechniek“Hypervynorama combineertJapans vinyl speelgoeddesign, ‘pupperty’, stopmotion en computeranimatie”
 15. 15. 22Voorbeschouwing AV ManifestatieAVM 2013: nieuwe producten voorde Nederlandse broadcastmarktLive-uitzendingen in schitterende HD-beelden, perfect geluid door middel van nieuweregelingen voor geluidssterkte en mediastream via IP. Op de elfde AVM-Broadcast 2013,de Nederlandse toonaangevende beurs voor de nationale televisie-, radio- eninternetwereld, worden op 15 en 16 mei 2013 de nieuwste technieken en oplossingen voor-gesteld voor optimale uitzendingen en opnamen.Meer dan 90 aanbieders stellen in het Mediapark Hilversumhun producten voor en zijn beschikbaar voor vakgesprekken.De verwachte 3000 vakbezoekers kunnen zowel informatie ver-krijgen over nieuwe producten als over beproefde toepassingenen casestudies. De organisator is Broadcast Press Hilversum BV /Informa Exhibitions.Dynamische Nederlandse marktDe beurs vindt voor de elfde keer plaats en heeft zich ontwikkeldtot één van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen van de Neder-landse media- en elektronicawereld. “Met onze beurs bieden wijfabrikanten, dealers en dienstverleners toegang tot de Neder-landse Broadcast markt”, zegt Johan de Kok, Director ExhibitionsNL bij Informa Exhibitions. Gezien de dynamiek in onze marktgeeft dat deze partijen makkelijker toegang.Een mening, die ook wordt gedeeld door de vakwereld. “DeNederlandse markt voor TV-, radio- en internetproducties heeftzich sterk ontwikkeld binnen de Europese markt”, aldus een spre-ker van de Nederlandse multimediadienstverlener DutchView.“Niet alleen worden showformaten en concepten vaak inNederland bedacht en in productie gebracht, ook opnametech-nieken of de nieuwe technologie voor live-playback vinden hunoorsprong vaak in Nederlandse testruimten.”DutchView behoortmet haar jaarlijks ongeveer 1500 TV-producties tot de nationalemarktleiders. De onderneming produceert niet alleen binnen-landse programma’s zoals het derde seizoen van de castingshow‘Voice of Holland’ of de nieuwsprogramma’s ‘De Wereld DraaitDoor’ en ‘Pauw & Witteman’.Satellite News GatheringIn maart zond MBS (Mobile Broadcast Systems), een dochter-onderneming van DutchView, voor de derde keer de populaire
 16. 16. 23Zweedse langlaufwedstrijd Vasaloppet uit. In opdracht van deZweedse radio-omroep SVT volgden met camera’s uitgerustesneeuwscooters, helikopters alsook een connection plane eenpiste van bijna 70 kilometer. De met ultramoderne HD-techniekgemaakte beelden zond MBS ten slotte via SNG (Satellite NewsGathering) direct naar de Zweedse zender. “The whole projectwent off without a hitch”, vat MBS-projectmanager Frits de Hoopsamen. En zeker niet zonder opluchting: want voor het eerst pas-ten de Nederlanders bij deze opdracht een nieuw systeem toe,dat tot dusverre alleen nog maar testfasen had doorlopen.“We’revery proud that after the test phase, our new MBS 2.0 systemworked well in a live environment.The new system is user-friend-ly, full HD and less frequency space is needed for a quality that’sstill high.”Bezoekers aan de AVM 2013 kunnen bij de stand van DutchViewinformatie verkrijgen over de actuele projecten en toegepastetechnieken. Centraal bij de beurspresentatie van de onderne-ming zullen nieuwe mogelijkheden staan met surround-video-opnamen: een camera maakt beelden van 360 graden, die viaeen kabelloze verbinding worden geïntegreerd in een applicatievoor twee beeldschermen (second screens).‘We are aware of theincreasing importance of second screen experiences and we areconvinced the 360°-camera-function enriches this experience’,aldus de inschatting van DutchView.AVM mag niet worden gemistZoals een enquête onder bezoekers afgelopen jaar al aangaf,staatde AVM-Broadcast-beurs voor bijna tweederde van de bezoekersals regelmatige verplichte datum in de agenda genoteerd. Dehelft van de bezoekers gaf aan, vooral informatie te willen inwin-nen over nieuwe ontwikkelingen, voor ruim een derde staat net-werken en het aangaan van nieuwe contacten op de voorgrond.Echter, 15 procent van de bezoekers gaat ook met concretekoopintenties door de hallen, testen hier video- en audiosys-temen, lampen en lenzen en overige toebehoren. Op de AVM-beurs ontmoeten zij gespecialiseerde aanbieders, maar ookruim vertegenwoordigde vermaarde aanbieders van technieken software zoals Canon, Nikon, HP, JVC, Yamaha en Adobe,die speciaal voor de markt van de broadcasting-industrieontwikkelde oplossingen zullen tonen.Tips voor een optimale uitzendingTot de exposerende specialisten van videosystemen behorenonder andere AJA en Datavideo, maar ook Alphatron die hetafgelopen jaar elektronische viewfinders voor de high-end-film-en videomarkt hebben geïntroduceerd.Ook voor optimaal luistergenot bij televisie- en radio-uit-zendingen zijn er steeds slimmere systemen. De microfoon-specialist en AVM-exposant Sennheiser heeft bijvoorbeeldafgelopen herfst zijn nieuwe product ‘Digital 9000’ voorgesteld,een digitaal en kabelloos systeem, dat audiogegevens volledigongecomprimeerd en vrij van storingen kan verzenden. Ook dehandelaren Amptec en Helios zullen over nieuwe producten inhun portfolio berichten,zoals over de zojuist op de markt versche-nen Avid-software Pro Tools 11, over nieuwe meetapparatuur voorgeluidsniveaus en speakers.Live-uitzendingen: Geen tweede kans voorde eerste takeNaast een professionele camera- en audio-uitrusting zorgen ookapparaten op de achtergrond voor een optimale en storingsvrijeuitzending.De hard- en software-aanbieder DISC Broadcast Audiolaat zien,hoe met behulp van een router en een speciale interfaceaudiosignalen via IP snel en veilig kunnen worden overgebracht.Ook de Amerikaanse aanbieder Extron Electronics geeft eenoverzicht van zijn interface- en control-oplossingen.Juist bij live-producties moet de uitzending soepel verlopen.“Live broadcasting is about delivering the highest qualityprogramming, instantly and on cue”, zegt een spreker van deinfrastructuur-aanbieder Clear-Com, die onlangs werd onder-scheiden met de Technology & Engineering Emmy Award enzal exposeren op de AVM. “As viewers’ expectations of broad-casting change, your production communication becomesincreasingly more critical - there is no second take.”Gratis online registratie en afspraken makenmet andere bezoekersGeïnteresseerden kunnen zich gratis online registreren voor hetbezoek aan de AVM 2013 en zo verzekerd zijn van vrije entree totde beurs. Op het evenement zelf zijn er naast vakinhoudelijkeinformatie bij de stands ook diverse parallelle workshops vantexposanten - de deelname hieraan is eveneens gratis. Nieuw isde online networking tool. Als voorgeregistreerde bezoeker hebje de mogelijkheid voorafgaand aan de beurs in contact te tredenmet andere bezoekers, exposanten en pers voor het maken vanafspraken op de beurs.AV Manifestatie
 17. 17. 24AV ManifestatieCameraNU.nl al 10 jaarvoor en door foto- envideografenIn 2003 begonnen op een klein zolderkamertje is CameraNU.nlerin geslaagd in tien jaar tijd uit te groeien tot één van degrootste foto- en videowinkels van Nederland. Met meer dan 60mede­werkers, 38.000 foto- en videogerelateerde producten, eenprachtige winkel in Urk en een uitgebreide en drukbezochte web-shop is CameraNU.nl dé winkel voor beginnende, gevorderde enprofessionele fotografen, videofilmers en beeldbewerkers. Van topspiegelreflexcamera’s met full-HD-videomogelijkheden tot broad-castkwaliteit videocamera’s, van zuignapstatieven tot jibcranes envan tripods tot schouderstatieven. U bent bij CameraNU.nl altijdaan het juiste adres!Professioneel adviesIn de ruim opgezette winkel is een speciale afdeling ingerichtvoor de professionele foto- en videograaf. Bij professionele pro-ducten hoort professioneel advies, onze verkopers Brian Dragstaen Marc-Jan Heilhof staan hier altijd voor u klaar.Waarom koop je bij CameraNU.nl?CameraNU.nliseenpartnerdiealtijdklaarstaatmetprofessioneeladvies,een ongeëvenaarde aftersales,de beste producten van alletopmerken en natuurlijk staat de koffie altijd voor u klaar.Thuiswinkelwaarborg• Op werkdagen verzending tot 22:30 uur• Gratis verzending vanaf € 100,-• Een 800m2 winkel• Levering uit eigen voorraad• Meer dan 38.000 artikelen• EenbovengemiddeldaantalklantreviewsbijKieskeurigmet eenbovengemiddelde 9.2 als cijfer• Superscherpe prijzen• Certified dealer van alle topmerkenHuren bij CameraNU.nlZeker in de snel veranderende wereld van fotografie en video ishet niet altijd lonend een product aan te schaffen. Huren kandan een optie zijn. Bij CameraNU.nl zijn alle topmodellen spie-gelreflexcamera’s met full-HD-videomogelijkheden te huur, metnatuurlijk alle topobjectieven, statieven en microfoons.Kijk voor meer informatie op www.cameranu.nlControlluxControllux handelt in theatertechnische verlichtingsapparatuur.Van inrichting en belichting van theaters en studio’s tot de losseverkoop van verbruiksartikelen, Controllux biedt het allemaal.Als exclusief importeur van ARRI zal Controllux de nieuwsteARRI LED armaturen demonstreren, de L7-serie. Ook de nieuwsteaanwinst, de L7-TT, welke een variabele kleurtemperatuur heefttussen de 2600K en 3600K.Daarnaast zal de complete reeks van LED armaturen van DeSistite zien zijn, de Magis 40W, 90W en 120W. Deze armaturen zijnleverbaar in zowel daylight en tungsten.Quartzcolor is ook weer helemaal terug, ditmaal met een LED-variant van de veel verkochte Bambino 1kW. Ook dit armatuur isverkrijgbaar in daylight en tungsten. Ook zullen de LED-variantenvan de Bambino 500,650 en 2kW te zien zijn.Verder demonstreertControllux natuurlijk de nieuwe producten van Robe, welkeonlangs weer vijf nieuwe armaturen heeft gelanceerd op deProlight + Sound.Wij zien u graag terug op onze stand.Stand 23: MediamachineMediamachine is distributeur van MAXON CINEMA 4D, 3D anima-tiesoftware en Blackmagic Design videoproducten voor broadcast,AV, postproduction en live staging. Mediamachine heeft onlangs
 18. 18. 25AV Manifestatiede Benelux-distributie op zich genomen van de RDC en RQCoptical fiber kabeloplossingen van Rosenberger OSI. Deze uiterstrobuuste kabels kunnen in combinatie met een fiberbrik adaptervanThe Brikmill uitstekend gebruikt worden om grote afstanden teoverbruggen tussen Camera Converters en Studio Converters vanBlackmagic Design.Demonstratie MAXON CINEMA 4DOp de komende AVM2013 zal in stand 23 een complete opstel-ling, inclusief Blackmagic Design ATEM switchers, ’live’ wordengetoond, naast Blackmagic Design Cinema Camera en DaVinciResolve. Uiteraard zal ook MAXON CINEMA 4D uitgebreid gede-monstreerd worden.Info: www.mediamachine.nl en www.thebrikmill.comOutput Professionalaudio, video & lightingop AV Manifestatie2013Output BV is een toonaangevend bedrijf dat zich richt op de distri-butie van professionele audio-,video- en lichtapparatuur.Zij biedeneen uitgelezen pakket aan producten van goede kwaliteit waar-mee zij in combinatie met jarenlange ervaring,deskundig advies engoede service een totaalpakket bieden voor de AV- en PA-markt.Output BV zal zich op de AV Manifestatie, welke gehouden zalworden op het Mediapark te Hilversum (studio 22), presenterenals distributeur van Panasonic video-en dataprojectoren en LCD-en plasmaschermen, waar zij al vele jaren succesvol in zijn. Per 1april 2013 zijn hier de producten van de Pro AV Group van Pana-sonic aan toegevoegd. Dit zijn de camcorders, camera systemen,switchers en gerelateerde producten en accessoires.Deze productgroep completeren zij met camera statievenvan onder andere Manfrotto en de tassen van Kata om zo de ge-bruikers complete systemen en oplossingen te bieden.Naast Panasonic zullen zij eveneens de audio- en video­productenvan Blackmagic Design en Roland presenteren. Van deze merkenzijn dat onder andere de switchers, diskrecorders en converters.Ook zullen diverse draadloze cameramicrofoonsystemen te zienzijn.Output BV gaat verder dan het distribueren van producten alleen.Gedegen advies,snelle levering,meestal uit voorraad,uitstekendenazorg en ervaren specialisten zorgen ervoor dat Output BV velepluspunten biedt. Wanneer u voor Output BV kiest, kiest u voorgoede kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit.U vindt Output BV tijdens de AV Manifestatie 2013 op stand­nummer 70.info@outputnl.com • www.outputnl.comRiedelAs a result to the growing demand in regional the broadcast andevent markets, Riedel Communications expands its internationaloperations with a dedicated Benelux office. The team consistsof Wilbert Kooij (General Manager), David Bouma (Sales Eventand Entertainment Benelux) and Christiaan Haasdijk (RentalOperation Manager) providing sales, rental and support servi-ces for the region. Recent installations include the video serviceprovider Parkpost in Hilversum and the broadcast provider Dutch-view.Riedel will also present the new Grass Valley camera interfacecard for MediorNet Modular and Compact Pro at this years AVMBroadcast.The new expansion cards allow the user to connect GrassValley LDK and LDX cameras to MediorNet, as well as base sta-tions. This provides a solution to route bi-directional camerasignals, including all embedded audio and telemetry controldata, through the MediorNet fiber infrastructure. Medior-Net’s network approach allows the free assignment of came-ras to any base station or CCU within the network, providingunparalleled flexibility in setups and eliminating the need forre-wiring when production needs change.Riedel Communications Benelux B.V.phone: +31 35 6035483 • email: sales-benelux@riedel.net
 19. 19. 26AV ManifestatieRoland Systems GroupVC-1 LosslessVideoConvertersDe baanbrekende serie VC-1 Lossless VideoConverters is waarRoland Systems Group dit jaar de nadruk op zal leggentijdens de AV Manifestatie. Deze nieuwe mini-converters zijngeïntroduceerd op de NAB 2013 Ten gingen direct aan de haalmet TV Technology’s STAR Award (Superior Technology AwardRecipient), een van de meest prestigieuze awards die op broadcastgebied te behalen is.Indien uw workflow vraagt om de meest betrouwbare, alsmedede beste kwaliteit signaalconversie tussen HDMI en SD/HD/3G-SDI, met analoge/digitale audio-embedding èn de-embeddingmet daarbij de mogelijkheid om audio en zelfs video te vertragentegen een alleszins betaalbare prijs, dan is de AV Manifestatieeen uitstekend moment om met de RSG productspecialisten ingesprek te gaan.Verder zullen ook de nieuwe V-4EX Video Mixer met HDMI enUSB Streaming voor webcasting/recording en de ‘allesvretende’V-40HD, V-800HD en V-1600HD Multi-Format Live VideoSwitchers worden gedemonstreerd. Last but not least kunt uhet ‘Touch & Turn’ concept van de M-200i V-Mixer uitgebreidproberen.Select AVSelect AV Personeel dé bemiddelaar voor flexibele personele inhuurbinnen de audiovisuele branche.Als fullservice-bureau zijn wij altijd op zoek naar de juisteoplossingen voor u personele wensen.Voor administratief, operationeel technisch, programma inhou-delijk personeel.Voor ZZPérs is Select AV Freelance uw aanspreek-punt.Een allrounder die graag de opgedane ervaringen met maatwerkoplossingen met u deelt.Wij willen u van harte uitnodigen om langs te komen op standnummer 35 Kennismaken,(bij) praten met vakcollega’s informatieen advies inwinnen m.b.t. personeel, scholing en arbeidsrecht inde breedste zin van het woord.Tot 15 en/of 16 mei!TELEQUIP:Ensemble designsBij TELEQUIP is de Compact Flexible Router for Clean Switchingvan Ensemble Designs, die op de NAB een STAR Award en NAB PickHit Award heeft gekregen, te zien.Deze nieuwe BrightEye NXT-430 Compact Router biedt front­panel control, interactief Full Motion LCD Display, BNC en SFPinputs/outputs voor Flexible I/O configuratie en een Ethernetport en Interne Web Browser voor Control/Setup via Computer ofiPad & Tablet.Het systeem biedt twee vaste in- en twee vaste uitgangen PLUS 7configureerbare poorten en twee stuks SFP connectoren.De unit is voorzien van Genlock ingang, twee Interne Bar & BlackGeneratoren en twee Clean Switch uitgangen voor alle synchroneen asynchrone bronnen. De 3G/HD/SD sdi BrightEye CompactRouter is uitermate geschikt : Fly-Packs, ENG, Helikopter, Satelliet& Nieuwswagens.Census DigitalNieuw bij TELEQUIP zijn de producten van Census Digital, fabri-kant van diverse kleine signaal converters, Audio Monitoringunits en een betaalbaar Camera Fiber Transceiver systeem voor3G/HD/SD sdi bestaande uit een Camera Unit met V-Lock eneen Base station. De Fiberkabel aansluiting kan door middel vanST Connectoren of via een Neutrik OpticalCon Multi connectortot lengtes van 10 km! Dit systeem is vooral goed inzetbaar voorENG, sportevenementen, concerten en compacte nieuws- ensatellietwagens.
 20. 20. 27AV ManifestatieAVM: YamahaCommercial AudioNuageNuage is een nieuw post-productie audiosysteem, gemaakt doorSteinberg en Yamaha. Nuage is een schaalbaar hardwaresysteemdat volledig voor Nuendo 6.0 (multitrack software) is ontwikkeld.Het kan gebruikt worden voor mixing en editing in een audiopost-productie omgeving.De controllers en interfaces zijn onderling verbonden met CAT5kabels via het Dante netwerk. Dit maakt de communicatie tussenverschillende Nuage/Nuendo componenten kinderlijk eenvou-dig. Nuage kan hiermee voor de audio-nabewerkingsbedrijvenen home studio’s zeker het verschil maken.De uitlevering van de eerste Nuage-systemen zal in de komen-de weken gaan gebeuren. Tijdens de AVM zal onze collega AndyCooper het Nuage/Nuendo-systeem volledig operationeel oponze stand demonstreren.www.yamahaproaudio.com/global/en/products/daw_systems/nuageCL-mixersHet afgelopen jaar heeft Yamaha deze nieuwe Live-sound mixersgeïntroduceerd. De gebruiksvriendelijke en uiterst succesvolle CL-mixers zijn erg goed ontvangen op de Europese markt. Inmiddelszijn er reeds honderden verkocht.De CL5, CL3 en CL1 hebben dan ook zeer veel nieuwe mogelijk-heden, als uitgebreide Dante netwerkmogelijkheden met hon-derden kanalen, meerdere mixers, vele Rio-stageboxes, alles inhetzelfde netwerk.Prachtigegemoduleerde’plug-ins’,samenwerkingmet Rupert Neve,compabiliteit met onze bestaande producten, gain compensation,Nuendo Live multitrack, opname/weergave, klein en licht en nogveel meer. www.yamahaproaudio.com/global/en/products/mixersStageMix Versie 4Remote control van de CL-mixers, (de nieuwe gratis App voor deIpad). Belangrijkste toevoegingen ten opzichte van versie 3 zijn:Outputport delays, polarity levels en dynamics editing.www.yamahaproaudio.com/global/en/news_events/newsrelease/2013/50_20130410_stagemix_v4.jspDugan MY16De automatische mixer controleert het volume van iederemicrofoon in een groep microfoons. Ieder kanaal wordt automa-tisch open gezet als iemand praat en ieder kanaal wordt dicht ge-schoven als er niets gezegd wordt.Dit is een‘real time’door spraakgeactiveerd proces. De automatische mixer regelt ook het achter-grondgeluid en werkt onhoorbaar. Als er meerdere microfoonsworden open gezet, resulteert dit normaal altijd in toename van‘ongewenst’laag en een grotere kans op rondzingen.Bij de Duganautomatische mixer zijn beide problemen geconditioneerd en iser uiteindelijk meer ’gain before feedback’. Op onze stand latenwij de Dugen automixer in een demo-opstelling horen.www.yamahaproaudio.com/global/en/products/interfaces/miniygdai/duganmy16Nieuwe HS-series studiospeakersSinds de jaren ‘70 is de iconische witte woofer de handtekeningvan Yamaha’s nearfield reference monitors. De tweede generatieHS-speakers is het logische vervolg. Een ontwikkeling van Yama-ha’s jarenlange ervaring met de fabricage van hoge kwaliteitstudiomonitors voor een bescheiden prijs.www.yamahaproaudio.com/global/en/products/speakers/hsseries/index.jsp n
 21. 21. 29Packaging:Een dankbare niche!Voor veel producers en editors volgt na de post-productie nóg een fase: de promo’s,leaders, programma’s of daily menu’s moeten‘ingepakt’ worden. Over het algemeenis dit niet het leukste werkje; het is vooral saai en tijdrovend. Gelukkig hoeven ze hetniet meer zelf te doen. Automo is volledig gespecialiseerd in het automatisch inpakkenvan diverse video masters.“Het inpakken komt in verschillende workflows voor”, zegt RuudSchuijt, business developer van Automo. Als voorbeeld noemthij eerst de ‘daily menu’s’, promo’s die de on-air continuïteit vaneen zender moeten ondersteunen door de aanvangst tijden vanverschillende programma’s te communiceren. Afhankelijk vanhet tijdstip waarop zo’n promo geprogrammeerd is veranderende titels en de specifieke content. Voor veel van dit soort promo’smaakt een editor een korte edit, maar alle benodigde versiesworden daarna door Automo volledig geautomatiseerd geprodu-ceerd. “Voor sommige zenders hebben wij de hele productie vande daily menu’s geautomatiseerd”, vertelt Schuijt.Prestigieuze‘one off’promo’sPraktisch gezien is Automo in de meeste gevallen onderdeel vande workflow van de promo-department van een zender. “Editorszijn vaak blij wanneer dergelijke repeterende werkzaamhedenvan hun bord gehaald wordt”, weet Guido Eijrond, CTO bij Au-tomo. Afhankelijk van de zender portfolio van een broadcas-ter speelt Automo ook een rol bij de meer prestigieuze ‘one off’promo’s. Denk bijvoorbeeld aan de aankondiging van een film.Sommige broadcasters airen zo’n promo bijvoorbeeld op meer-dere zenders, een voorbeeld is Film1. Zo’n promo moet dan vooriedere zender opnieuw ‘verpakt’worden, steeds in een nieuw(zender)jasje. Ook dat is typisch iets voor Automo. Automo is nietalleen interessant voor promo- departments of creatieve afde-lingen van zenders. Ook programma’s of leuksteaders wordenvaak ingepakt, of er worden verschillende versies van gemaakt.Eerder ontwikkelde Automo voor ‘De School van Prem’ en ‘LaurenVerslaat’ leaders met vaste vormgevingselementen en een dui-delijke branding waar per aflevering nieuwe beelden in kondenworden gezet. Dan gaat het weliswaar niet om grote aantallen,maar het is voor producers of zenders gewoon handig dat zonderingewikkeld productieproces verschillende versies gemaakt kun-nen worden.Tapeless workflow“De markt moet een beetje aan dergelijke toepassingen wen-nen”, weet Guido. “Veel workflows zijn nog gebaseerd op defysieke omgang met tapes. Een tapeless workflow biedt veelmeer mogelijkheden, maar dan moet je wel even rustig gaanzitten en de wensen en mogelijkheden evalueren.” Het is nietaltijd makkelijk om je ‘comfort zone’ te verlaten, en de zakenanders aan te pakken. Broadcasters zijn van nature gewend datze cruciale hardware in bezit hebben. Maar met Automo vindtde versioning extern plaats. Input bestaat veelal uit een make-list, of wordt gegeven vanuit een dedicated webbased interface.De klant simpelweg zijn ‘ready-to-air’ versie via FTP terug op degewenste (broadcast) server. Automo speelt een belangrijke rol inde promo-workflow van RTL4, 5, 7, 8, RTL Lounge en RTL Telekids.De promo’s van Comedy Central Nederland, Zweden en Duitslandworden geselecteerd via een webbased interface. Ook de NPO enSBS6 werken samen met Automo. Recentelijk is Automo bezigvoor Film1 workflows te optimaliseren. “We zitten met Automoecht in een niche. Maar het is wel een hele fijne niche!” merktRuud op. n
 22. 22. 30Stage Accompany “That’s HowMusic Should Sound!”Stage Accompany en Bioscoop geluidStage Accompany is bekend om zijn unieke ontwerpen, bevindt zich continu in detechnologische voorhoede van de professionele audiomarkt, geavanceerde elektronicaen de toepassing van de nieuwste digitale technologie. In de volgende paragrafen zaleen algemene inleiding over het bedrijf en haar producten worden weergegeven.De verschillende paragrafen beschrijven de geschiedenis van het bedrijf en de filosofie,technische specificaties, productienormen en reacties van klanten.Van Luidsprekerkasten tot Ribbon CompactDrivers ™Stage Accompany (SA) uit Ridderkerk , opgericht in 1977, is uitge-groeid tot een internationaal geprezen fabrikant van hoogwaar-dige audioapparatuur. Het succes van Stage Accompany is directgerelateerd aan de onovertroffen prestaties en duurzaamheidvan de apparatuur die wordt geproduceerd. Het SA team bestaatuit toegewijde medewerkers die allemaal een gemeenschappe-lijke hartstocht en passie voor muziek hebben.Begonnen als een fabrikant van luidsprekers, waaronder de be-kende “W-Bins” en “Hoorn geladen kasten”, heeft SA ‘s wereldseerste programmeerbare parametrische equalizer ontwikkelden professionele versterkers aan het programma toegevoegd.Voor het bereiken van eersteklas kwaliteit in elk aspect van deproducten, begon SA in 1986 zijn eigen componenten te ontwik-kelen. Tot op de dag van vandaag, houdt Stage Accompany vastaan een van de strakste productienormen in de industrie.De bekroonde Ribbon Compact Driver, die zal worden uitgelichtop de volgende pagina, is een dergelijke innovatie door StageAccompany. Met zijn unieke mid-range/treble reproductie enniet- waarneembare vervorming, heeft SA een absolute hifi-kwa-liteit met een ongekende geluidsdruk bereikt.
 23. 23. 31ProductHet bepalen van de juiste toonHoge akoestische output, ongeëvenaarde heldere weergave, zeerstrak en krachtige laag weergave voor subsonische effecten envele mogelijkheden voor een aangepast ontwerp hebben StageAccompany tot een vooraanstaand producent op het gebied vanprofessioneel geluid gemaakt.Gepatenteerde Ribbon SA Compact DriverDe SA Ribbon Compact Driver ™ wordt gekenmerkt door eenuitstekende verstaanbaarheid en een natuurlijke weergave vanmuziek en geluid. De harmonische vervormingen zijn zo kleindat ze niet waarneembaar zijn voor het menselijk oor. In plaatsvan problemen zoals luistervermoeidheid, die vaak geassocieerdwordt met conventionele systemen, zorgen SA componentenvoor een grote helderheid en een groot dynamisch bereik bij elkvolumeniveau tot 132 dB, en met gepatenteerde koeling SA “AIR-systeem”, tot 142 dB. De SA Ribbon Compact Driver ™ is ‘s wereldseerste mid / high weergever die volledig natuurlijk, high defini-tion en onvervormd geluid op dit niveau produceert.SA Bioscoop SeriesDergelijke output mogelijkheden met groothoekspreiding vanhet geluid, in combinatie met minimale benodigde ruimte,maken de SA Screen serie tot de perfecte pasvorm voor elkemaat auditorium. Digital Cinema Sound, met zijn uitgebreidefrequentiebereik en hogere dynamiek, voldoet aan de normenvoor systemen voor bioscoopgeluid.Geïntegreerde hardware en eenvoudige installatie zijn de basisvoor een volledige reeks van producten. Naast de voordelen vande Ribbon Compact Driver, hebben speakers van de SA ScreenSeries een revolutionair ruimtebesparend ontwerp. Op slechts 23cm diep kunnen ze gevlogen worden, 5 cm achter het scherm envaak direct vanaf het schermframe. Filmdoekresonantie is nooiteen probleem omdat de akoestische reflexopeningen aan debovenkant en onderkant van de kast zitten.Aangevuld met SA surround kasten en SA subwoofer luidspre-kers, waaronder de eerste ooit vervaardigde 23 cm diepe basluid-spreker uit de SL-serie, levert de Screen-serie alles wat de heden-daagse complexe filmsoundtracks, digitaal of analoog, te biedenhebben.Stage Accompany Direct Screen series is speciaal ontwikkeld ombioscoopexploitanten de mogelijkheid te bieden hun luidsprekersachter het projectiescherm vandaan te halen. Zonder het storen-de effect van het projectiescherm tussen luidspreker en luiste-raar, kan de bioscoop bezoeker nu genieten van het nauwkeurigegeluid zoals de film maker het bedoeld heeft. Hoewel de DirectScreen serie onder en boven het projectie scherm wordt geplaatstlijkt het nog steeds alsof het geluid uit de film komt.Door gebruikte maken van de Direct Screen serie kan het traditionele geperfo-reerde doek worden vervangen door niet geperforeerd doek, ditresulteert in een sterk verbeterde beeld resolutie.De Screen Series heeft een systeem voor elke situatie, van passief2-weg tot actief 3-weg, compleet achter het scherm gehangen,met slechts 23 cm diepte, of met de Direct Screen series voor hetscherm. Tezamen met SA subwoofers en surround luidsprekers,stelt alleen de Screen Series u in staat uw gasten alles te gevenwat Digitaal filmgeluid te bieden heeft!Hoe werkt het?Compressie gebaseerde drivers, waarbij slechts kleine verbeterin-gen zijn bereikt in 75 jaar,werken volgens een eenvoudig principe.De luidspreker is gekoppeld aan een kamer met een zeer smal-le opening die kleiner is dan de doorsnede van de luidspreker.Compressie wordt geïnduceerd wanneer de conus beweegt enhierdoor wordt een grotere efficiëntie bereikt. Door toevoegingvan de hoorn als “akoestische transformer” met nog zelfs eenhogere verhouding tussen initiële en uiteindelijke dwarsdoorsne-de, wordt een verder verhoogd geluidsniveau bereikt, maar dat isvervorming.De gepatenteerde SA Ribbon Compact Driver ™ maakt gebruik vaneen “membraan” dat het geluid genereert en deze rechtstreeksnaar de omgeving stuurt. Deze professionele Ribbon driver wordtaangedreven door een Neodymium magneetstelsel en stelt degebruiker in staat tot het produceren van een duidelijk helder enschoon geluid met het vermijden van de nadelen van conventio-nele compressie drivers:“Het zal de muziek niet vervormen”Een ander opvallend verschil is de wijze waarop het membraan
 24. 24. 33wordt aangedreven. In een Compact Driver worden de spreek-spoel en het membraan geïntegreerd in plaats van de spreek-spoel en een relatief zwaar koepelvormig membraan bij eencompressie driver.Wanneer delen van het membraan de krachtendie worden uitgeoefend niet langer kunnen verwerken zal er eenwillekeurige trilling optreden. We hebben allemaal gehoord vanhet geluid dat geluidsexperts het “break-up fenomeen” noemen.Met de integratie van de spreekspoel is deze storing geëlimineerden het resultaat is een zeer zuiver, onvervormd geluid en betereweergave van de midden en hoogste frequenties.SA Digital SeriesEen hoog vermogen en een zeer zuivere signaalversterking on-der zware gebruiksomstandigheden waren de belangrijksteuitgangspunten in de ontwikkeling van de DS-serie versterkers.Deze versterkers zijn gebouwd volgens het uitstekende klasse-Dontwerp, hierdoor verkrijgt deze versterker een verhoogde effi-ciëntie door een vermindering in gewicht en dissipatie. De DS50versterker heeft een uitgangsvermogen van 2500W @ 4 ohm perkanaal, een S/N verhouding van meer dan 110dB en een totaleharmonische vervorming van <0,007% @ 1kHz (100W, 8 ohm).Met een digitale AES/EBU ingang is de DS50 tevens geschikt voordigitale aansturing. De DS50 combineert (geluid) kwaliteit, ver-mogen en een zeer laag gewicht in een stevige behuizing. De SAdigitale versterkers behoren tot de best klinkende versterkers opde pro-audiomarkt!Dynamic Damping ControlEen belangrijk kenmerk is Stage Accompany’s Dynamic DampingControl (DDC™) systeem, waarmee een zeer hoge demping fac-tor wordt gerealiseerd (10.000 @ 1kHz). Het resultaat is des teopmerkelijker in combinatie met een Stage Accompany “DDCvoor bedraad” luidsprekersysteem. Dit unieke circuit, uitgevoerdop alle Stage Accompany luidsprekersystemen, compenseert deweerstand van de kabel en connector, deze kan enorm zijn wan-neer lange luidsprekerkabels worden gebruikt.Het resultaat is een zeer strak en accuraat basgeluid en midrespons. Bovendien met “DDC™” worden zowel lineaire alsniet-lineaire vervorming aanzienlijk gereduceerd. De versterkerskunnen ook worden gebruikt op een normaal, niet DDC-voorbe-drade luidspreker.Active Clip EliminatorOok ingebouwd in de DS50 is een Active Clip Eliminator (ACE™), een circuit dat continu alle uitgangen van de versterker con-troleert. Als er een Clip Signaal wordt gedetecteerd, wordt debijbehorende ingang onhoorbaar verlaagd tot het veiligste maxi-mumniveau, dit ter voorkoming van harmonische vervormingwat beschadiging van de hoogfrequent drivers kan veroorzaken,hierdoor blijft de geluidskwaliteit gehandhaafd en wordt thermi-sche uitschakeling voorkomen.Tezamen met de SA Bioscoop Series en de DS50 versterker wordteen niet-gecomprimeerde 1:1 reproductie van de film soundtrack,digitaal of analoog, van de meest delicate zang tot de grootsteexplosies verkregen.Waar zijn we te vinden?Stage Accompany exporteert naar meer dan 30 landen over dehele wereld. SA systemen worden gebruikt in bioscopen, opna-mestudio’s, clubs, theaters, voor shows en live concerten.De lijst van indrukwekkende klanten omvat muziekexperts net zodivers als de pop-rock kunstenaar de Artist (FKAPrince), de “BlueNote” Jazz Cafe en het Vivian Beaumont Theater in het LincolnProduct
 25. 25. dat je zou kunnen horen wat er gezegd wordt. Naar ons oordeelonderscheidt het SA-systeem zich van de andere geluidsystemen,omdat het in staat was om vervormingsvrije,natuurlijke geluidente leveren op alle geluidsniveaus.“Wolfgang Burkhardt het hoofd van de technische afdeling vanUFA Theater AG, de grootste bioscoopketen in Duitsland metbijna 500 schermen in 85 steden:“In vergelijking met traditionele hoorngebaseerde systemen,ont-hulde de innovatieve Compact Driver drie voordelen.1. Dialoog steeds duidelijk hoorbaar, vooral in combinatie metcomplexe geluidssignalen, zodat het gesproken woord dui-delijk te onderscheiden is en begrepen wordt, ondanks zwaregeluidseffecten en harde muziek.2.Hoge frequenties worden gelijkmatig verdeeld over de gehelezaal, met inbegrip van de “laatste bocht”, zonder ooit te “hard”of te “zacht” te zijn.3. De Compact Driver maakt het mogelijk hoge volumes weer tegeven zonder bijwerkingen zoals ondervonden met horens,die het geluid vaak “comprimeren”. Het SA speaker conceptis overtuigend, zowel in termen van de technische kenmerkenals totale kwaliteit.” n34Center in New York. In deze meervoudige presentatieruimte, wer-den SA luidsprekers geïnstalleerd als onderdeel van een aange-paste akoestische verbouwing, “Systeem van verbeterde akoes-tische prestaties” genaamd. Dit is slechts een voorbeeld van deaanwezigheid van SA op Broadway.Ook zijn de luidsprekers te vinden in Euro Disneyland Parijsevenals in de Ponte Negra Amphitheatre in Manaus, Brazilië, datruimte biedt aan zo’n 100.000 mensen. Stage Accompany appa-ratuur kan onder andere ook worden gevonden in het Royal Nati-onal Theatre in Londen,in alle Cafe Iguana restaurants en clubs inFlorida en in de Panavision Studios in Hollywood, evenals WarnerBros Studio faciliteiten.SA producten worden onder andere in devolgende theaters gebruikt:Naast een exclusieve deal met de Pathe Group (voorheen MGMCinemas) in Nederland, het megaplex Fuenlabrada in Madrid,Spanje, de UFA Savoy in Düsseldorf, Duitsland, United Artiststheaters, Malco theaters, Verenigde Staten en vele andere be-langrijke internationale installaties zijn de producten uit deSA Cinema serie ook geïnstalleerd tijdens de renovatie van hethistorische Pathe Tuschinski paleis in Amsterdam.Een andere opvallende installatie is het speciale cinema audito-rium in het Museum of Jewish Heritage (MJH) in New York diecontinu getuigenissen tonen aan de terreur van de Holocaust.Regisseur Steven Spielberg nam het initiatief voor het filmen vanmeer dan 50.000 concentratiekampoverlevenden en deze heb-ben hun verhaal opgetekend als een ‘levende herinnering’ aantoekomstige generaties.Sinds de introductie van de Screen Serie is er sprake van een sterktoegenomen belangstelling wereldwijd vanwege de volledignieuwe benadering van het cinema-geluid,Dit is niet op basis vaneen gemodificeerd PA-systeem, maar een echt toegewijd cinemageluidsysteem waardoor het beste uit de digitale soundtrack kanworden gehaald.Wat onze gebruikers zeggen over wat zehoren:Met een marktaandeel van 30 tot 35% in heel Nederland, maaktPathe Bioscopen Group (voorheen MGM Cinemas, de groot-ste bioscoopketen van het land) exclusief gebruik van de StageAccompany productlijn. Ronald Rosbeek, voormalig ingenieurverantwoordelijk voor technische installaties: “Vooral de spraak-verstaanbaarheid speelt een belangrijke rol in de bioscoop. Tijdensde scènes met een machinegeweer en explosies in onze testfilm,reproduceerde alleen de SA-luidspreker de dialoog zo duidelijkProductVerder zijn er Stage Accompanygeluidinstallaties te vinden bij:Vue Cinemas EngelandSter Century CinemasThe Mocies CuracaoWolf Cinemas, Must See GroningenEye film instituut NederlandVerenigde Bioscopen NederlandAVE New ZealandBlitz megaplex JakartaOmniversum en HaagCinemec Ede (3D geluid met Barco Auro 11.1)Aviodrome LelystadVerkade Fabriek s’-HertogenboschMeer informatie:www.stageaccompany.com

×