Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pro Audio & Video - juni 2013

1,007 views

Published on

De nieuwe Pro Audio & Video met daarin de special '' Data Opslag, een nabeschouwing van de AV Manifestatie, de nieuwe wetgeving omtrent ZZP'ers en een kleine vooruitblik op de IBC 2013. Uiteraard vindt u het laatste nieuws uit de markt en pakken wij er een nieuw gedeelte bij... Namelijk; Film & TV Industry

 • Be the first to comment

Pro Audio & Video - juni 2013

 1. 1. Dataopslag van video en audio Zorg(plicht) ook voor uw zzp’ers! AVM: 2013 nieuwe producten voor de Nederlandse broadcastingmarkt Making the Most of IBC JAARGANG 25 | NUMMER 4 | 2013 | hierin opgenomen
 2. 2. 33Redactioneel Nederlanders en films van eigen bodem Omdat deze uitgave van Pro Audio Video voor het eerst verrijkt is met het supplement: ‘Film en TV-in- dustrie’ is het natuurlijk leuk om eens te kijken hoe het staat met de populariteit van de Nederlandse film. Uit recente gegevens van Stichting Filmonderzoek blijkt dat 19% van de Nederlanders in 2012 een Nederlandse film in de bioscoop heeft gezien. Ne- derlandse films zijn echter niet bij iedereen even populair. Zo gaat slechts 8% van de Limburgers hiervoor naar een bioscoop. Verder is gebleken dat relatief veel vrouwen en 16- tot en met 23-jarigen naar Neder- landse films gaan. In 2012 werden bijna 5 miljoen bioscoopkaartjes voor Nederlandse films verkocht, dit is 16% van het totale bezoek. In het eerste kwar- taal van 2013 is dit marktaandeel maar liefst 22%. Met een marktaandeel van 63% blijven Amerikaan- se films het meest populair in Nederland. Het on- derzoek maakt deel uit van de Bioscoopmonitor en is in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) en de Nederlandse Vereni- ging van Bioscoopexploitanten (NVB) uitgevoerd. Gaat het dan slecht met de Nederlandse film? In het geheel niet! Neem een film als Matterhorn. De film heeft een publieksprijs gekregen en is nu ook nog bekroond met de Prijs van de Russische Filmkritiek en de Prijs van de Russische Filmclubs. Daarnaast is Matterhorn de komende tijd op meer buitenlandse festivals te zien. Kortom, Nederland timmert aan de weg.Een klein landje met een sterke mentaliteit, ook in de filmwereld! Veel leesplezier Joris Kroezen Colofon Een uitgave van BP&M Exploitatiemaatschappij B.V. Postbus 155 • 6500 AD Nijmegen Tel. 024-3722900 • Fax. 024-3886017 ISSN nummer: 1878-9560 Hoofdredactie:Joris Kroezen Contact redactie: j.kroezen@bp-m.nl Redactie: Berry Ebben,Theo Wubbolts, Linda Reijs Eindredactie: Marieke van Dam Salesdirector: Ralph Brinkman Accountmanager: Diego Teunissen Contact sales: d.teunissen@bp-m.nl Vormgeving:Dries van Zuylen Backoffice: Marsha Laijan, Harm Cornelissen Abonnementenservice: De abonnementenservice is telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 9.00 uur tot 12.00 uur. Kies in het keuzemenu ‘abonnementen’. Tel: 024-3722900. U kunt ons ook faxen. Fax: 024-3886017. Afdeling Abonnementen, Postbus 155, 6500 AD Nijmegen. Een abonnement wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij de abonnee een maand vóór afloop van het abonnementsjaar schriftelijk opzegt. Na dit jaar geldt een opzegtermijn van een maand. Een abonnement wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij de abonnee een maand vóór afloop van het abon- nementsjaar schriftelijk opzegt. Na dit jaar geldt een opzegtermijn van een maand.Copyright: Het auteursrecht van dit tijdschrift en op de daarin verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur, de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, on­herroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Drukfouten en prijs­wij­zigingen voorbehouden. Bankgegevens: RABOBANK Rek: 1700.97.811 IBAN: NL91RABO0170097811 BIC: RABONL2U PRO AUDIO&VIDEO
 3. 3. 55Inhoudsopgave Inhoud: 06 Nieuws 08 Special: Dataopslag 18 AVM 2013 24 ZZP in de Pro AV 29 IBC 2013 32 Socrates 33 Film en tv-industrie 08 Special: Dataopslag Om te beginnen een stukje historie . . . In het begin waren harddisks niet geschikt voor het opnemen en afspelen van Audio en Videostreams. Deze functionaliteit stond voorop waardoor er door de fabrikanten allerlei technieken ingebouwd werden die moesten voorkomen dat data niet goed weg- geschreven werd of terug gelezen kon worden. 24 ZZP in de Pro AV 18 AVM 2013 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen- heid is in samenwerking met FNV Zelfstandigten en het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) gestart met de campagne ‘Zzp Veilig Werken’. De campagne is bedoeld om zzp’ers bewust te maken van de risico’s van hun werk. Live-uitzendingen in schitterende HD-beelden, perfect geluid door middel van nieuwe regelingen voor geluidssterkte en mediastream via IP. 29 IBC 2013 One of the noticeable features of IBC is its size. Over the years it has grown to become one of the largest global gatherings of the world’s electronic entertainment industry, and the numbers alone are impressive - 50,000 + attendees from 160 countries and more than 1,400 exhibitors attend the show, while 300 leading figures speak in over 60 compelling conference sessions. PRO AUDIO&VIDEO Nijverheidsweg 15 5627 BT Eindhoven T : +31 (0)40 - 26 45 345 F : +31 (0)40 - 26 45 340 E : robinvos@elquip.tv I : www.elquip.com
 4. 4. 6 Nieuws Panasonicheefteenpromotie-actiegelanceerd rond de MicroP2-kaartadapter. Dankzij de ac- tie kunnen de gebruikers van de AG-HPX250EJ- en de AG-HPX255EJ-camera zich volledig voor- bereiden op de film- en videoproductie van de toekomst. Professionele eindgebruikers die een AGHPX250EJ of een AG-HPX255EJ met een of meerdere microP2-kaarten kopen, krijgen van Panasonic een gratis AJ-P2AD1G microP2- kaartadapter aangeboden.Het aanbod is gel- dig tot 30 september 2013. Met demicroP2-kaartadapterkunnengebrui- kers van de bestaande P2-kaarttechnologie profiteren van de voordelen van de microP2- kaart. De adapter verandert de PCMCIA- vormfactor van de P2-kaart naar de SD-vorm van de microP2-kaart.Het maakt gebruik van het future-proof design en de schaalbaarheid Gratis microP2-kaartadapter bij aanschaf P2-camera van Panasonic Wetsvoorstel meldplicht datalekken naar Tweede Kamer Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft vandaag, mede namens de minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Kamp van Economische Zaken, het wetsvoorstel meldplicht datalekken naar de Tweede Ka- mer gestuurd. Zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwer- ken worden straks verplicht om inbreuken op de beveiliging die leiden tot diefstal, ver- lies of misbruik van persoonsgegevens te melden. Dat zijn dus meer organisaties dan de aanbieders van elektronische communi- catienetwerken en -diensten voor wie op grond van de Telecommunicatiewet reeds een meldplicht geldt bij diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens van abon- nee of gebruiker.Het doel van de meldplicht is om tot een betere bescherming van per- soonsgegevens te komen. Door een beveiligingsfout kunnen grote hoeveelheden persoonsgegevens op straat belanden. De toezichthouder - het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) - ont- vangt een melding. Daarnaast ontvangt in veel gevallen ook degene wiens persoons- gegevens het betreft een melding, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige ge- volgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer. Is er sprake van nalatigheid om te melden, dan kan het Cbp een boete op- leggen van maximaal 450.000 euro. van de meeste Panasonic P2-camera’s, waar- onder de AG-HPX250EJ en de AG-HPX255EJ. Een firmware-upgrade zorgt er overigens voor dat de P2-camera’s volledig compatibel zijn met de microP2-technologie. Panasonics microP2 solid-state memorykaart garandeert een snellere datatransfer en be- trouwbare opname van alle video-, audio- en metadata. Bovendien ondersteunt de kaart probleemloos AVC-ULTRA en alle frame rates, videoformaten en codecs van P2. ’s Werelds eerste UHS-II-kaart haalt datasnelheden tot 2.0 Gbps en daarmee is microP2 tot 1,7 maal sneller dan standaard P2-media. De be- trouwbaarheid van de microP2-kaart wordt aangetoond door het Proof 7 strength-label voor weerstand tegen water, stof, verbui- ging, magnetische straling, röntgenstraling en temperatuurschommelingen. Bovendien bevat de kaart een ingebouwde zekering. Daarnaast zijn de data op de microP2-kaart altijd beveiligd dankzij functies als het ‘flash memory error correction-systeem’ dat gelijk- waardig is aan RAID,de ingebouwde Lifetime Counter die de levensduur van de kaart aan- geeft en het Content Protection System (CPS) dat de kaart met een password beveiligt. De microP2 heeft ook een 100% gescreend flash- geheugen en een QR-code voor eenvoudige inventarisatie. Met de microP2-kaarten zijn professionele eindgebruikers zeker van een snelle, gemak- kelijke en flexibele file-based workflow. Deze is kostenbesparend en zeer betrouwbaar, zelfs in moeilijke omstandigheden bijvoor- beeld bij extreme temperaturen, schokken of trillingen. PRO AUDIO&VIDEO
 5. 5. • Vanuit organisatie en medewerkers kijken hoe je de techniek wilt inrichten • Ervaren en professioneel in Broadcast en IT • Oplossingen op maat, naar de specifieke wensen van de klant • Uitgebreide kennis en ervaring met workflows en metadata • Collaboration tools, op basis van een media backbone • Leverancier-onafhankelijk AA Media Group Blokland 25 2441 EC Nieuwveen Netherlands info@aamediagroup.eu E +31-6-20 380 654 M +31-848-378 220 F
 6. 6. 8 Special Dataopslag van video en audio Om te beginnen een stukje historie . . . In het begin waren harddisks niet geschikt voor het opnemen en afspelen van Audio en Videostreams. Deze functionaliteit stond voorop waardoor er door de fabrikanten allerlei technieken ingebouwd werden die moesten voorkomen dat data niet goed weggeschreven werd of terug gelezen kon worden. Eén van de bekende controletechnieken destijds was “thermische kalibratie”. Door het snelle ronddraaien van de schijven in de harddisk ontstaat er warmte en door deze warmte gaan de materialen uitzet- ten. Daardoor zou de lees-en schrijfkop niet meer in lijn kunnen komen met de juiste tracks (sporen) op de schijf. Door regelmatig deze thermische kalibratie uit te voeren werd dat voorkomen. Dit betekende echter dat er een fractie van een seconde geen data gelezen of weg- geschreven kon worden. Voor Audio en Vi- deo betekende dat een onderbreking van de stream dus stilstaand beeld. Dat was een onwenselijke situatie en fabrikant Micropolis maakte een speciale AV drive waarbij deze thermische kalibratie werd uitgeschakeld. De “data-integriteit” werd daardoor wel iets minder maar voor een AV-stream was het niet zo belangrijk wanneer er een bit (0 of 1) verkeerd werd weggeschreven of terug gelezen. Een pixel werd uit zoveel bits opgebouwd dat dit niet direct waar- neembaar was wanneer er een paar bits niet juist zouden zijn. Voor alle andere toepassingen is het uiteraard wel belang- rijk dat ieder bitje juist weggeschreven en terug gelezen wordt. PRO AUDIO&VIDEO
 7. 7. 9Special Door de ontwikkeling van andere technieken werd dit verschijnsel achterhaald maar door de hogere resoluties en framerates bleef en blijft er nog steeds behoefte aan snellere hard- disks en opslagsystemen waarbij de harddisks ook al steeds sneller geworden zijn. Toeren- tallen van 15.000rpm zijn tegenwoordig geen uitzondering meer. Afhankelijk van de behoefte aan snelheid die weer bepaald wordt door framerates en re- soluties wordt er zelfs soms nog voor gekozen om z.g. “short stroking” toe te passen. Dit betekent dat men niet de volledige capaciteit van de disk benut maar een deel daar van. Een disk wordt van buiten naar binnen beschreven. De buitenste tracks bestaan uit meer sectoren en bevatten dus meer data omdat er meer ruimte is op de buitenste sporen. Hoe verder naar binnen hoe minder data er opgeslagen kan worden. Daardoor is de datarate, de overdrachtssnelheid van de data, op de buitenste sporen hoger en wordt deze minder hoe verder er naar binnen op de binnenste tracks wordt geschreven of gelezen. Door nu alleen de buitenste tracks te benutten wordt voorkomen dat de datarate te laag wordt voor bepaalde AV toepassingen wanneer de binnenste tracks beschreven gaan wor- den. Een 600GB disk wordt dan bijvoorbeeld als een 200GB disk benut. Ook kan er gekozen worden door meerdere disks als 1 disk te benaderen. Dit wordt ook wel striping genoemd. Hoe meer disks, hoe meer lees-en schrijfkoppen, hoe sneller data geschreven en gelezen kan worden. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren ook speciale AV drives ontwikkeld waarbij bepaalde technieken er voor zorgen dat een AV-stream zoveel mogelijk achter elkaar wordt weg- geschreven i.p.v. over de hele disk verspreid, iets wat bij een normale disk wel gebeurd. Wanneer een Videosysteem bovendien continue in gebruik is moet er ook gekozen worden voor drives die geschikt zijn om 24x7 in bedrijf te zijn. In de regel zien we dat de fabrikanten tegenwoordig een aantal categorieën onderscheiden. Desktop drives voor standaard 5x8 (data) toepassingen , Enterprise drives voor high performance 24x7 (data en video) toepas- singen en AV drives voor het opnemen en afspelen van videobeelden, veelal afkomstig van CCTV (camera) systemen. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is 4K video als opvolger van SD, HD en 2K.. Dit bete- kent ook weer dat er veel hogere datastreams nodig zijn. Voor grotere video systemen zijn er fabrikanten als bijvoorbeeld Infortrend die hier oplos- singen voor ontwikkelen.Voor het bewerken van Ultra HD 4K video is er niet alleen een sys- teem nodig waarin intern harddisks worden toegepast die een hoge performance leveren maar ook de interface naar de server(s) toe moet een grote bandbreedte hebben. Meestal wordt er gekozen voor Fiber Channel aansluitingen. De huidige standaard is 8G (Gigabit per seconde datatransfer). Een hogere snelheid kan bereikt worden door meerdere Fiber Channel aansluitingen te combineren waarbij ook z.g. multipathing software nodig is. In- fortrend heeft net als eerste op de wereld een 16G FC storage oplossing uitgebracht. Met dit systeem kan er 4K video bewerkt worden waarbij slechts 1x 16G FC aansluiting nodig is. Dit brengt een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee en is bovendien eenvoudiger in te stellen.. Er zal ook steeds meer video gestreamt gaan worden. YouTube staat al upload toe van 4K video. Dataopslag van grote videobestanden die bewerkt moeten worden (NLE – of non-linear edi- ting) vereist een andere methode van het benaderen (lezen en schrijven) van opslag dan het kunnen benaderen en bewerken van veel en kleine bestanden. Infortrend heeft firmware ontwikkeld die in 1 oplos- sing beide methodes optimaliseert. Vaak zullen grotere storagesystemen die opgebouwd zijn met meerdere harddisks in een z.g. RAID configuratie geconfigu- reerd worden. De keuze van de soort RAID staat toe dat er 1 of zelfs meerdere drives uit kunnen vallen waarbij alle data behou- den blijft. Voordat een disk echter door het RAID systeem als defect aangemerkt wordt kan het ook zijn dat er slechts een paar slechte plekken op de disk zijn ont- staan die vervolgens niet meer gebruikt zullen worden door het systeem. Daar voor wordt er wel eerst een paar keer ge- probeerd naar deze plekken te schrijven of er van te lezen waardoor er vertraging in het systeem ontstaat en waardoor ver- volgens weer een haperend beeld (frame drops) zou kunnen ontstaan omdat de data doorvoer tijdelijk te laag is.Infortrend heeft ook hiervoor speciale firmware ont- wikkeld die een continue datadoorvoer garandeert waardoor de afspeelkwaliteit gewaarborgd van zowel streaming video als playback video. Deze systemen kunnen prima in de Cloud geplaatst worden echter zal de band- breedte die men lokaal ter beschikking heeft bepalend zijn voor de functionali- teit. De prijs van een systeem wordt voor een groot deel bepaald door de capaciteit die men nog heeft en daarbij de performance die vereist is. De grootste harddisks die geschikt zijn voor AV systemen hebben een capaciteit van 4TB en de snelste hard- disks hebben een maximale capaciteit van 1,2TB waarbij de laatste ongeveer het dubbele kost van de eerste. PRO AUDIO&VIDEO
 8. 8. PRO AUDIO&VIDEO 10 Special De DDP manier van werken DynamicDrivePool (DDP) De DDP is een SAN storage server system, dus werkt zeer snel. De DDP gebruikt ethernet als infrastructuur en is daardoor ook eenvoudig te installeren. Ongeacht het aantal gebruikers die samenwerken, blijft er altijd een goed overzicht wie toegang heeft tot wat, voor hoelang en met welke toegangsrechten. Het is verder eenvoudig te bedienen. Dat komt door de DDP manier van werken: met als essentiële componenten foldervolumes en de workflow manager. Het ligt voor de hand om gedurende de installatie een DDP volume met daarop een aantal folders te maken. Alles is dan in een namespace geplaatst, wat de volgende voordelen biedt: • Iedere gebruiker heeft de beschikking over alle capaciteit, gecontro- leerd door quota • Backup, MAM en zoekmachines hoeven slechts een DDP volume te analyseren • Altijd het volledige overzicht over alle toegangsrechten • Veranderingen in toegangsrechten komen direct door bij de gebruikers We kunnen nog een stap verder gaan, door een aantal folders te defini- ëren als foldervolumes;folders met volume eigenschappen.Dit voegt de volgende voordelen toe: • Meerdere Avid MediaFiles directories binnen een DDP volume • Admin ziet continue welke gebruiker welke foldervolumes benut • De gebruiker ziet alleen de voor haar/hem bedoelde folders • Foldervolume toegangsrechten kunnen onafhankelijk gezet worden In een opzet met een administrator krijgen gebruikers bij het inloggen automatisch foldervolumes als volume ikonen op de desktop. Admin daarentegen heeft het DDP volume met alle folders en foldervolumes op het scherm. Soms wil men een productie gezamenlijk doen. Admin maakt dan voor iedere gebruiker een folder met lees- en schrijfrechten en met alleen leesrechten op alle andere folders. Deze folderstructuur met gebruikers- rechten laat zich vervolgens afschermen door de folder daarboven als foldervolume te definiëren. Naar de media kan gerefereerd worden. Ook in een Avid werkomgeving zijn foldervolumes in combinatie met binlock indicaties en andere selecties uitstekend te gebruiken. Binnenkort wordt iedere DDP standaard met de Archiware backup module geleverd. Om een backup apparaat met SAS aan te sluiten kan de DDP optioneel met een backup kaart geïnstalleerd geleverd worden. Ethernet SAN, een volume, een namespace, folders en foldervolumes, gebruikersrechten en backup
 9. 9. PRO AUDIO&VIDEO 11Special De DynamicDrivePool series Hoe zien DDP’s eruit? De advertentie toont de 5 DDP storage server series, de standalone, mirror, mini, micro en scalable redundant serie. Op de website wordt elke DDP uitgebreid besproken en ook kan men daar brochures vinden. In het kort kan je zeggen, dat de standalone serie oplossingen biedt voor bedrijven met tussen de 2 tot circa 100 audio en/of video en/of film werk- plekken. Dit is afhankelijk van het format wat men gebruikt. De scalable redundant serie bestaat uit 1 of 2 DDP Heads en DDP16EXR of DDP60EXR storage arrays. Deze serie kan volledig redundant geleverd worden. Ook kunnen deze DDP’s op elk moment uitgebreid worden met extra DDP16EXR of DDP60EXR eenheden. Voor de beschrijving van de andere series: zie de website: www.ddpsan.com. Wat is er zo uniek aan de DDP? De DDP software is datgene wat uniek is. Het werkt met het SCSI over IP (iSCSI) protocol. De media wordt met snelheden, die men uit de SAN we- reld kent,getransporteerd tussen server en desktop via de ethernet kabel. Op de desktop wordt een DDP volume getoond als drive ikoon. De me- tadata controller software genaamd AVFS (The Ardis Virtual File System) zorgt ervoor, dat deze drive tegelijkertijd op iedere desktop, als men dat wil, te gebruiken is. De combinatie iSCSI/AVFS in één systeem van één fabrikant is uniek. Deze technologie gecombineerd met de ingebouwde module, de Work- flow Manager, waarmee iedereen op een eenvoudige manier lees-, schrijf- en andere rechten per desktop, per gebruiker, per groep en per folder kan zetten, maakt de DDP tot het bruikbaarste product op de huidige markt. Voor wie is de DDP bedoeld? Postproductie huizen en Radio en TV zenders met meerdere audio-, en/ of video- en/of filmwerkplekken willen: 1. zo snel mogelijk produceren; 2. zo weinig mogelijk kopiëren; 3. ook zo veilig mogelijk werken; 4. een budgettair verantwoorde aanschaf doen, en 5. eenvoudig installeren en daarna weinig onderhoud verrichten. De DDP is juist voor deze 5 doelen ontwikkeld en geoptimaliseerd. Als ethernet SAN systeem scoort de DDP het beste op alle punten. Het gebruikersrechten beheer, de raidtechno- logie en de ingebouwde backup oplossing van de DDP biedt tevens de beste beveiliging tegen technisch en menselijk falen en frauduleus han- delen. De DDP wordt in combinatie met vrijwel alle applicaties in deze industrie, hetzij afzonderlijk of in combinaties gebruikt met Avid, Ap- ple, Adobe, Autodesk, Grass Valley, Fairlight, Black Magic, Aja, enz. Er zijn drivers voor Mac,Windows en Linux. En wie zijn de dealers? De DDP is een Nederlands product en wordt gefabriceerd door ArdisTech- nologies in Velp, (Gld.). Naast de aanschaf van de DDP en een eenvoudige ethernet switch zijn er geen bijkomende kosten,alle desktop licenties zijn inclusief. De machines worden wereldwijd verkocht via een netwerk van distribu- teurs en dealers per land. De dealer voor bedrijven, die zich bezig houdt met traditionele en postproductie audio in Nederland,is Maarten’s Sound & Vision (MSV). Zij zijn specialisten op zowel audio, network en storage gebied. De video en filmbedrijven worden bediend door Miltenburg AV van Jan Miltenburg, die daarnaast dikwijls via verhuur de DDP inzet op nationale en internationale klussen, zoals speciale televisieopnames en concerten. Fabrikant: Ardis Technologies BV Tromplaan 7, 6881 GG Velp Tel. 026 – 362 2337 • jan@ardistech.com • www.ddpsan.com Audio dealer: Maarten’s Sound &Vision Businesspark Friesland West 37, 8466 SL Nijehaske (bedrijventerrein Heerenveen-Noord) Tel. 0531 – 629 120 • lammert@msv.nl • www.msv.nl Video dealer: Miltenburg A/V Ticheloven 4, 3602 XJ Maarssen Tel. 0346 – 571 743 • info@miltenburg-av.nl • www.miltenburg-av.nl Hoe zijn ze eruit? Wat is er zo uniek aan de DDP? Voor wie zijn ze bedoeld of wel wat kun je ermee? En wie zijn de dealers?
 10. 10. PRO AUDIO&VIDEO 12 Special AA Media Group Peter Overbeeke:“Je zou ons het beste kunnen omschrijven als een jong en enthousiast bedrijf gericht op de verandering van werkpro- cessen,waarbij metadata een cruciale rol speelt. Denk daarbij onder andere aan inrichting van infrastructuren op het gebied van radio, tv en internet.” “Wat bij ons hoog in het vaandel staat is het oog voor de organisatie en haar medewerkers. Die moeten er uiteindelijk op een efficiënte, prettige en kosten reducerende manier mee werken. Verschillende afdelingen kunnen bijvoorbeeld beter op elkaar afgestemd worden en dit doen we allereerst door goed naar de mensen binnen deze afdelingen te kijken. Pas daarna zoeken en implementeren we de technologie die het meest passend is. Mede daarom kunnen wij merkonafhankelijk acteren en richten we ons primair op de wen- sen en behoeften van de klant. Standaard IT-technologie gebruiken verlaagt de kosten voor beheer en reduceert de extra behoefte aan extra trainingen op heel specifieke applicaties.” AA Media Group levert oplossingen naar broadcasters en bedrijven met een overvloed aan mediacontent. Het bedrijf stelt haar opdrachtgevers in staat om werkwijzen te implementeren of te verbeteren, op basis van‘best-of-breed’ technologie. De basisprincipes binnen deze oplossingen: kostenreductie, toepassing van standaard IT-technologie, efficiënter werken en nieuwe manieren om content te kapitaliseren. AA Media Group implementeerde onderanderede‘DebatGemistappli­ catie’ voor de Tweede Kamer. Deze applicatie is gerealiseerd in samen­ werking met Arbor Media en zorgt ervoor dat zowel het publiek als de pers alle debatten online terug kunnen zien. De Uitdaging De grootste uitdaging in dit project was dat alle handmatige handelingen in de workflow moesten worden geëlimineerd. Met name het automatisch toevoegen van metadata was daarbij van belang.Daarnaast moest de nieuwe content goed aansluiten op het bestaande debatarchief van de Tweede Kamer, inclusief documenten en video’s. Het Resultaat en Succes De techniek voor deze oplossing is afkomstig van verschil­ lende partijen die AA Media Group bij elkaar bracht. Als hoofdaannemer zorgde AA Media Group voor een goede communicatie tussen de Tweede Kamer en de projectpartijen, waarbij de wederzijdse verwachtingen goed op elkaar aan­ sloten. Ook zette AA Media Group een uitgebreid testplan op, waardoor de implementatie zonder problemen en extra inspanningen van de gebruikers verliep. De rol van AA Media Group als implementatiepartner was een zeer belangrijke succesfactor in dit project. “Het begrijpen van de werkprocessen van de klant.Het bouwen van geavanceerde media-oplossingen. Een klantgerichte projectmethodiek.”
 11. 11. PRO AUDIO&VIDEO 13Special EraStor Open Storage In de mediabranche worden op grote schaal grote bestanden gege- nereerd, zoals high-res video- en audiobestanden. Bij het opslaan van deze grote hoeveelheden data is het van belang dat de bestanden wanneer ze opgevraagd worden, exact zo zijn als op het moment dat ze opgeslagen werden. De schaalbaarheid van een opslagoplossing en de performance waarmee van de storage gelezen kan worden zijn ook van belang, vooral wanneer hiermee live-diensten verzorgd worden. In de meeste bestaande opslagsystemen wordt bescherming tegen uitval van hardware zoals harddisks geregeld door fabrikant-eigen (proprietary) hardware. Deze hardware beschermt vaak niet tegen fouten die in de harddisks zelf optreden, waardoor in bestanden die opgeslagen worden op een dergelijk opslagsysteem ongemerkt kleine fouten kunnen optreden. Dit fenomeen,wat‘bit-rot’of‘silent data loss’ genoemd wordt kan tegengegaan worden door checksums te maken van de bestanden. Vooral in videobestanden kan een kleine fout tot merkbare verminking van het signaal leiden. In het door EraStor gebruikte opslagsysteem Nexenta, wat gebruik maakt van het innovatieve en Open Storage ZFS filesystem worden bij iedere lees- en schrijfactie checksums gemaakt. Wanneer een fout op de disk gedetecteerd wordt zal deze direct en volledig automatisch gerepareerd worden door de data op een andere plek opnieuw weg te schrijven. Silent data loss behoort hiermee tot het verleden. Een ander voordeel van de storage van EraStor is de ongekende schaal- baarheid van het ZFS filesystem. Door enkel het bijplaatsen van disk arrays kan een storage appliance van bijvoorbeeld 100 Terabyte in 4 rack-units uitgebreid worden tot 1 Petabyte (1000 Terabyte) in een 19” rack. Prettige bijkomstigheid hierbij is dat bij iedere uitbreiding de per- formance die het systeem kan leveren groter wordt. Als onderdeel van de EraStor productportfolio zijn ook de High-Avai- lability Open Storage Clusters van EraStor interessant: een storage- oplossing die geschikt is om 24x7 beschikbaarheid te garanderen. Natuurlijk is prijs niet het eerste criterium bij het aanschaffen van een storage-systeem, maar voor bijvoorbeeld backup- of archiefsystemen is het wel degelijk van belang.Daarom is het goed te weten dat EraStor EraStor Europe levert Enterprise Open Storage Appliances op basis van ZFS met Nexenta, bij- voorbeeld aan mediabedrijven zoals RTV Noord Holland en De Vlaamse Media Maatschappij. systemen door slim gebruik te maken van Solid State Disk technologie en het Open Storage ZFS filesysteem tegen een zeer aantrekkelijke prijs veel performance en vrijwel ongelimiteerde schaalbaarheid kunnen le- veren. Maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek en wij vertellen u nog veel meer over de mogelijkheden. Contactinformatie salesnl@erastor.eu of bel 088-4677683 voor een afspraak. UW DISTRIBUTEUR VOOR • AVASTOR • TOSHIBA HDD • M-DISC DVD WWW.PIETHOESEN.NL
 12. 12. 14 Special Fofic De connectie komt tot stand met 1 Gbit en/of 10 GigE en het systeem ondersteunt al lange tijd andere editing interfaces, zoals FCP van Apple en Premiere Pro CS6 van Adobe. ISIS 5000 heeft de beste gedeelde workflow op de markt voor editing, vooral het Media Composer platform van Avid sluit naadloos aan op het eenvoudige beheersniveau (inclusief LDAP support).Het is een van de weinig gedeelde storage-oplossingen die bijna uit de doos aange- sloten wordt, waardoor men er meteen mee aan de slag kan. Op de ISIS worden workspaces aangemaakt waaraan gebruikersrechten zijn gekoppeld. Deze workspaces zijn dynamisch en kunnen on the fly vergroot of verkleind worden naarmate editing opslagcapaciteit nodig is.  Het systeem draait op een Windows Storage Server 2008 64-bit, met RAID 5 plus hot spares, automatische drive failure sensing en rebuild. Complete redundant voedingen en systeem-drives maken het een bedrijfszeker systeem. De mogelijkheid om de ISIS te laten groeien naar een compleet media asset management systeem maakt dat de investering in een ISIS storageoplossing voor de toekomst gerecht- vaardigd is. Met Interplay PAM, Central en Sphere heeft u buiten het beheer en de coördinatie van de workflow ook een redactioneel ecosysteem, zodat projecten parallel en gemakkelijk verplaatsbaar zijn en sneller kunnen worden afgewerkt.Taken zoals het mediaverkeer, transcoding en proxy-generatie zijn geautomatiseerd in de achtergrond, terwijl producenten, editors, assistenten en reviewers over de hele wereld media kunnen vinden, rangschikken, bewerken, bekijken en annote- ren, zonder tijd te verspillen bij het zoeken naar de juiste clip. De prijs van een Avid ISIS 5000 begint al bij € 25.000,00, wat betekent dat u nog geen € 100,00 euro per dag in een jaar hoeft te besteden. Fofic B.V., al meer dan 40 jaar marktleider in professionele video-oplossingen, voert al vanaf Dag 1 het merk Avid, sinds haar ontstaan. Het succes van Avid is buiten de meest gebruikte editing interfaces in de markt te dank aan dé storage oplossing van eigen fabricaat. Tegenwoordig zijn dit de ISIS 5000 en ISIS 7000-serie, die leverbaar zijn vanaf 16TB tot 192 TB, of 32TB tot 1280 TB, inclusief 90 of 330 gebruikerslicenties. Kortom: een van de beste investeringen die u kunt doen! www.avid.com/US/products/family/ISIS Naast de Avid-oplossingen levert Fofic ook andere merken, zoals EditShare en ObjectMatrix. Editshare, door Andy Liebman bedacht en ontwikkeld in 2003, is ontstaan als een flexibel en betaalbaar alterna- tief voor het delen van Media, gebruik makend van gigabit ethernet technologie tegenover in die tijd prijzige SAN en fibre channel op- lossingen. De markt groeide heel snel in de US en dat leidde tot een omvangrijke expansie in EMEA en later wereldwijd. Tegenwoordig is het Editshare palet uitgegroeid tot workflow management (Flow), editing (Lightworks) en playout (GEEVS). Het originele Editshare concept bestaat nog steeds en is uiterst suc- cesvol met Xstream en Energy systems. Xstream is een schaalbaar storage concept dat begint bij 16TB en kan groeien tot 600 TB in een enkele Xstream server. Met EditShare ESA (Extreme Scalable Architecture) kunnen ook meer Xstream servers in een netwerkomgeving worden geïntegreerd, zodat deze samen werken om niet alleen op te schalen, maar ook uit te schalen naar PRO AUDIO&VIDEO
 13. 13. 15Special Petabyte formaten. EditShare Xstream wordt standaard uitgevoerd met dual 10Gige poorten; 10GBase-T levert 10Gigabit performance over standaard CAT6 en CAT6A bekabeling. File level file sharing is standaard zodat meerdere gebruikers naar het- zelfde volume kunnen lezen en schrijven, in tegenstelling tot andere SAN-oplossingen die alleen volume level file sharing gebruiken (en kunnen meer gebruikers tegelijk schrijven). Ook Avid Media compo- ser file sharing wordt ondersteund met eigen gepatendeerd Avid file sharing,iets wat andere NAS/SAN-oplossingen niet kunnen.EditShare is een veelzijdige oplossing en met de Field2 en energy systems zijn er ook eenvoudige en portable oplossingen voor het delen van me- dia in een productie omgeving. De prijzen van EditShare systemen beginnen bij € 19.000,00, excl. B.T.W. Kijk voor meer informatie naar: www.editshare.com/ ObjectMatrix is het jongste merk dat Fofic vertegenwoordigt in Ne- derland.ObjectMatrix is gespecialiseerd in Matrixstore nearline oplos- singen. Hiermee is op een betaalbare wijze nearline storage mogelijk, die kan worden gesynchroniseerd met de online (duurdere) storage waarop gemonteerd wordt.Vaak is media niet direct nodig maar moet het wel mogelijk zijn om deze snel te bekijken of op te halen. Met Avid Media Composer is het zelfs onder AMA functionaliteit (na- tive file format support) direct te benaderen en kan media afgespeeld en/of gezocht worden. Indien nodig kan het geconsolideerd worden naar de online opslag voor editing gebruik. Het is zelfs mogelijk om de nearline naar een ‘deep’ archiefoplossing (LTO-6) automatisch weg te schrijven, volgens zelf te maken richtlijnen. Hierdoor ontstaat een end-to-end workflow met 100% mediabeheer. De online is de duurste omgeving en dient daarom tot een minimum beperkt te worden. De nearline-oplossing is goedkoper en eenvoudi- ger uit te breiden, de ‘deep’ archiefoplossing is de goedkoopste, maar tegelijkertijd ook de traagste om Gigabytes terug te halen. Dus met een goed geolied systeem is uw media goed beheersbaar. ObjectMatrix is vooral een krachtige speler in deze nearline markt omdat wordt samengewerkt met andere partijen om betrouwbare producten te ontwikkelen, zoals Avid (Media Composer, ISIS en In- terplay) Xendata ‘deep’ archive applicatie en LTO-5/6 ondersteuning, Marquis voor workflow applicaties en MOG Technologies voor base- band/file ingest. Een Matrixstore cluster bestaat uit 3 nodes en de prijzen van de in- stapmodellen beginnen bij € 22.000,00 voor 30Tbye RAID 6 sin- gle copy bescherming. Er kan ook met Dual Copy mode (in RAID 6) gewerkt worden, waardoor 100% data zekerheid gegarandeerd wordt met een halvering in capaciteit. Dit is een hardware-onafhankelijke oplossing die na de eerste 3 nodes per node dynamisch uitbreidbaar is zonder herformattering. Na het aansluiten groeit de RAID capaciteit automatisch. Bij uitval worden de aanwezige files automatisch ge- kopieerd naar de nieuwere nodes en onafhankelijk van toekomstige hardware of nieuwe technologie is deze oplossing altijd te integreren in bestaande systemen. Een investering voor uw toekomst. De prijzen van additionele nodes beginnen bij € 7.400,00 per 12 Tbyte. Meer informatie vindt u op www.object-matrix.com Alle bovengenoemde systemen staan werkend opgesteld in de show- room van Fofic, in Diemen. WWW.WSMT.NL WSM Technology Nederland B.V. PRO AUDIO&VIDEO
 14. 14. 16 Special Wat zijn de huidige technologische ontwikkelingen en welke past het beste bij mijn specifieke situatie? Met meer dan 18 jaar in media & entertainment heeft Storage Architects veel ervaring met het selecteren en implementeren van de juiste tech- nologie. Opdrachtgevers als de TROS, EO, Lukkien, Omroep Gelderland en Veronica laten zich door Storage Architects adviseren als het om dataop- slag, backup, archivering, virtualisatie- en netwerkinfrastructuren gaat. “Dergelijke opdrachtgevers kiezen voor ons vanwege onze aanpak en objectieve kijk op (Media) ICT vraagstukken” zegt Edwin Middeljans, medeoprichter en consultant van Storage Architects. “Voor ieder ICT Veel gestelde vragen. Nieuwe technologieën volgen elkaar in snel tempo op en worden complexer. Daarnaast zijn nieuwe technologieën vaak generiek en niet in iedere branche toepasbaar. Hoe weet je dat je de juiste keuzes maakt? Veel gestelde vragen. Nieuwe technologieën volgen elkaar in snel tempo op en worden complexer. Daarnaast zijn nieuwe technologieën vaak generiek en niet in iedere branche toepasbaar. Hoe weet je dat je de juiste keuzes maakt? vraagstuk dragen we meerdere oplossingen aan zodat je beargumen- teerd en gezamenlijk tot de beste oplossing komt. We gaan hierbij stapsgewijs te werk en beginnen met het in kaart brengen van de hui- dige situatie, problemen, risico’s, (te stellen) eisen en aandachtspunten. Dit klinkt vanzelfsprekend maar ik zie in de praktijk dat er vaak meteen wordt gekeken naar producten en oplossingen.” “Na inventarisatie vertalen we vervolgens de eisen en wensen door naar één of meerdere ontwerpen met mogelijke technologieën en vendors. Deze spreken we door met de opdrachtgever en bespreken de voorde- len,de nadelen,de verschillen en de financiële gevolgen. In samenspraak wordt er dan een keuze gemaakt en kan de implementatie beginnen.” Advies is altijd projectspecifiek en gericht op de lange termijn. Omdat we dezelfde taal spreken begrijpen we de problematiek, de workflow, de media specifieke applicaties en de aandachtspunten. Onlangs heb- ben we enkele archiveringsprojecten afgerond waarbij we de ene keer een disk gebaseerde oplossing hebben gebruikt en de andere keer tape met de juiste MAM of HSM software. Of een centrale storage oplossing voor HD editing gebaseerd op 8 of 16Gbit SAN technolo- gie maar ook op basis van NAS met 10Gbit Ethernet. Een backup & recovery project waarbij backup naar tape volstaat maar ook met een volledige remote uitwijkomgeving waarop binnen een uur kan worden uitgeweken. Storage Architects kent de ICT-industrie in combinatie met de media & entertainment branche al meer dan 18 jaar.De aanbieders,best practices, wat werkt en niet werkt en wat belangrijk is in ICT projecten zoals deze. Door de totaalaanpak vanaf ontwerp tot aan support en beheer kun je bij één partij terecht die verantwoordelijkheid neemt voor het eind- resultaat. Storage Architects BV Email: emiddeljans@storagearchitects.nl • Tel: +31 (0)591 670 340 PRO AUDIO&VIDEO
 15. 15. 17! Edit Point Special Avastore: The hungry beast dataopslag in postproductie praktijk Deze opname-bestanden moeten voor de veiligheid “dubbel” opge- slagen worden; dit houdt in dat de bestanden, op twee verschillende disks en op twee verschillende locaties (i.v.m met mogelijke calami- teiten) bewaard worden.  Het kopiëren van deze grote bestanden vereist een goede planning omdat alleen al het (checksum)-kopiëren van deze data een behoorlijk tijdsbeslag neemt,  zelfs met e-sata of thunderbolt interfaces.  Maar niet alleen op het acquisitie-front gaat het hard met de datacon- sumptie ook de distributie is goeddeels file-based geworden. Avastor RAIDsystemen Om de belasting van opslagcapaciteit van onze server te verminde- ren hebben we een strategie ontwikkeld waarbij we werken met zgn. nearline-opslag. Als een project klaar is zetten verplaatsen we het van de server naar de externe disks;  Editpoint heeft hiervoor gekozen voor de RAID-systemen van Avastor. TAPES Amsterdam is onze leverancier van “blank-media” en maakte ons attent op de producten van Avastor (Tapes is de importeur van dit Amerikaans product) die ze inmiddels succesvol de Benelux uitzetten. Waarom Avastor?  Zij leveren o.a. RAID-systemen voor 19’ rek montage met een capaci- teit van 12Tb of 16Tb. Op deze manier is het mogelijk een compacte en overzichtelijke opslag te realiseren. Op dit moment hebben we een zestal systemen in gebruik. Bij de keuze was tevens de datatransfer-snelheid van belang; De XR4 is uitgerust met een triple interface; wij werken bijna uitsluitend met e-SATA om ze met onze Macpro’s te verbinden. In samenspel met Sonnet E-sata kaarten in de Macs halen we snelheden van  220Mb/s write en 250Mb/s read. Door de digitalisering in de televisie- en filmproductie is er vooral bij de postproduction bedrijven“grote honger” ontstaan naar dataopslagcapaciteit. Vooral nadat high-definition als acquisitie-formaat standaard is geworden, is de behoefte aan opslag“revolutionair” gegroeid. In de speelfilm-wereld is het 2k-RAW-formaat standaard maar 4K, 5K en zelfs 8K rukken snel op.  De Avastor heeft een ingebouwde RAID controller en geeft diverse keuzes voor wat betreft protectie; wij werken met RAID5 maar Avastor kan ook in diverse andere configuraties opereren (RAID 0, 1, 3, 5 of 10). Wat betreft de exploitatie is Avastor een gunstige keus; de fabri- kant geeft 3 jaar garanties op het systeem en disks!  Dus nagenoeg geen onderhoudskosten en ook qua investering is Avastor redelijk geprijsd in vergelijking met de concurrentie. Zo hebben we nu naast onze server-capaciteit maximaal zo’n extra 36Tb tot onze beschikking per werkstation (4x9Tb).  De RAID’s zijn snel te wisselen als ze nodig zijn op een ander werkstation.  Daarnaast is het praktijk geworden dat projecten vrij lang op de server blijven staan ivm met nadere besluitvorming.  Dit kan leiden tot “data-infarcten” en  dan is het handig om een en ander even “weg” te parkeren.   Data-management & metadata Met de grote hoeveelheid data die bij documentaire-productie gegenereerd worden, is management een steeds belangrijk issue aan het worden. Waar worden bestand opgeslagen en wanneer moeten ze beschikbaar zijn (kopieren kost immers tijd);  maar ook naamgeving:  Hoe worden bestanden genoemd, wat is de status? Welke metadata kunnen aan het bestand worden meegegeven.  Een tool als CatDV of AXLE kan hierbij zeer behulpzaam zijn Zeker als je opnamemate­ riaal later wil ontsluiten voor andere belangstellenden moeten extra gegevens beschikbaar zijn zoals namen, plaats, onderwerp of andere zoekcriteria. U Voor meer informatie kijk op: www.tapes.nl Voor uw edit oplossingen: www.editpoint.nl PRO AUDIO&VIDEO
 16. 16. Live-uitzendingen in schitterende HD-beelden, perfect geluid door middel van nieuwe regelingen voor geluidssterkte en mediastream via IP. Op de elfde AVM-Broadcast 2013, de Nederlandse toonaangevende beurs voor de nationale televisie-, radio- en internetwereld, werden op 15 en 16 mei 2013 de nieuwste technieken en oplossingen voorgesteld voor optimale uitzendingen en opnamen. Meer dan 80 aanbieders stelden in het Me- diapark Hilversum hun producten voor en waren beschikbaar voor vakgesprekken. De ruim 2.650 vakbezoekers kunnen zowel in- formatie verkrijgen over nieuwe producten als over beproefde toepassingen en casestu- dies. De organisator is Broadcast Press Hilver- sum BV / Informa Exhibitions. Dynamische Nederlandse markt De beurs vindt voor de elfde keer plaats en heeft zich ontwikkeld tot één van de belang- rijkste ontmoetingsplaatsen van de Neder- landse media- en elektronicawereld. “Met onze beurs bieden wij fabrikanten, dealers en dienstverleners toegang tot de Nederlandse Broadcast markt”, zegt Johan de Kok, Director Exhibitions NL bij Informa Exhibitions.Gezien de dynamiek in onze markt geeft dat deze partijen makkelijker toegang. Een mening, die ook wordt gedeeld door de vakwereld. “De Nederlandse markt voor TV-, radio- en internetproducties heeft zich sterk ontwikkeld binnen de Europese markt”, aldus een spreker van de Nederlandse multimedia- dienstverlener DutchView. De online networkingtool is nog beschikbaar tot 15 augustus en netwerken kan via deze link: www.avm2013.paydro.net/network De definitieve datum voor de 2014 editie zal bin- nenkort bekend worden gemaakt. Enkele bedrijven: 18 Beurs AVM 2013: nieuwe producten voor de Nederlandse broadcastingmarkt PRO AUDIO&VIDEO
 17. 17. 19Beurs Output Output BV is een toonaangevend bedrijf dat zich richt op de distributie van professionele audio, video en lichtapparatuur. Zij bieden een pakket aan producten van goede kwaliteit waarmee zij in combinatie met ja- renlange ervaring, deskundig advies en goede service een totaalpakket bieden voor de AV- en PA-markt. Output BV presenteerde zich op de AVM 2013 als distributeur van Pa- nasonic video-en data projectoren, LCD- en Plasmaschermen, waar zij al vele jaren succesvol in zijn. Per 1 april 2013 zijn hier de producten van de Pro AV Group van Panasonic aan toegevoegd. Te weten de camcorders, camerasystemen, switchers en gerelateerde producten en accessoires. Naast Panasonic presenteerde zij ook de audio- en videoproducten van Blackmagic Design en Roland. Van deze merken waren dat o.a. de switchers, diskrecorders en converters. Ook kon men diverse draadloze camera-microfoonsystemen zien. Hans van den Bergh van Output BV licht toe:“We hebben een hele posi- tieve beurs gedraaid. Nieuwe camera’s en mixers van Panasonic werden zeer goed ontvangen en de introductie van de Roland converters zorgde ook voor veel positieve bijval. Daarnaast voeren we nu ook het Black Magic Design wat een uitstekende aanvulling is op al onze andere pro- ducten. Al met al kan ik zeggen dat we veel bekijks trokken doordat we met diverse primeurs stonden en niet in de laatste plaats omdat deze producten een zeer aantrekkelijke prijs- / kwaliteitverhouding hebben.” Telequip Telequip kwam met de Compact Flexible Router for Clean Switching van Ensemble Designs. Deze router had op de NAB 2013 in April j.l. al een STAR Award en een NAB Pick Hit Award gekregen. Deze noviteit was helaas voor slechts één dag voor het eerst in Nederland te zien en wie dit gemist heeft kan deze Router tijdens de IBC in September zien. Deze nieuwe BrightEye NXT-430 Compact Router biedt frontpanel control, interactief Full Motion LCD Display, BNC en SFP inputs/out- puts voor Flexible I/O configuratie, een Ethernet poort en Interne Web Browser voor Control/Setup via computer of tablet. Het systeem biedt twee vaste in- en uitgangen plus 7 configureerbare input/output poorten en twee stuks SFP inputs/outputs die de mogelijk- heid bieden om met HDMI of Fiber in of uit te gaan. De Router is uitermate geschikt voor Fly-Packs,ENG,Helikopter en Satel- liet & Nieuwswagens en andere meer-camera activiteiten. Onze nieuwe VC-1 HDMI/SDI Lossless Video Converters die op AVM hun Nederlandse primeur beleefden zijn uitstekend ontvangen en dan ook duidelijk herkend als de beste keuze inzake conversiekwali- teit, duurzaamheid en features met een onverslaanbare prijs/kwaliteit verhouding. Neutrik Xirium Neutrik, wereldwijd marktleider op het gebied van professionele enter- tainment connectoren bereikte weer een mijlpaal. Draadloos audio sig- nalen verzenden in studiokwaliteit is door Neutrik in realiteit omgezet! Met DIWA (Digital Wireless Audio) heeft Neutrik een technologie ont- wikkeld die staat voor digitale audio transmissie zonder data compres- sie. Dit met uitzonderlijk hoge audio kwaliteit, kristal helder hoog en vol laag. PRO AUDIO&VIDEO
 18. 18. Het XIRIUM draadloze netwerk bestaat uit de 4 kanaals basis unit (XIRIUM TRX) de mobiele zender-units (XIRIUM TX) en ontvanger-units (XIRIUM RX). De 4 kanalen van de basisunit zijn elk selecteerbaar als zender of ontvanger! Staan de 4 kanalen van de basis allemaal in zender-mode, kunnen er per kanaal 3 ontvangers worden gekoppeld wat een totaal van 4×3= 12 zend-lijnen oplevert. Met een extension-unit kan het netwerk eenvou- dig worden geüpgraded naar een totaal van 8 kanalen. (in zender-mode betekent dit dus 8×3= 24 zend-lijnen!) Met deze betrouwbare,compromisloze geluidskwaliteit kunnen bijvoor- beeld verbindingen zoals hangende actieve luidspreker of delay speakers draadloos worden gemaakt. Een Flexibel Multi-tool om audio signalen te zenden en te ontvangen! Dus zowel signaal bronnen (instrumenten, microfoons etc.) als wel signaal ontvangers (luidsprekers, mixers etc.) kunnen worden geïntegreerd in een draadloos systeem. XIRIUM is een stand-alone oplossing en zeker ook als aanvulling in bestaande set-ups. Vidigo VidiGo heeft een stevige reputatie opgebouwd in live productie om- gevingen, door VidiGo Live, VidiGo Toolbox en VidiGo Playout. Vanuit VidiGo’s innovatiekracht, ontstaan nieuwe en betaalbare workflows, die nu als inspiratie dienen voor de gevestigde merken. Met standaard hardware en de software van VidiGo komen live feeds, video players en grafische interactieve lagen samen in één computer. Met de VidiGo oplossingen worden Skype live beelden samengebracht met strak vormgegeven Twitter feeds, in geautomatiseerde Digitale Video Effecten van live beelden of video players. En dat alles op een zeer intuïtieve en makkelijk te bedienen live productie systeem.Maar dit wis- ten we natuurlijk al. Onder al dit moois schuilt een onontdekte diamant: de DAVE engine. De Digital Audio en Video Engine stelt VidiGo in staat om haar producten te ontwikkelen . Maar de DAVE engine, en de software daaromheen, biedt nog veel meer. Het combineert videobestanden met live camera feeds en flash graphics op een computer die op afstand te besturen is. Door het modulaire karakter van de DAVE engine kan makkelijk worden uit- gebreid, zoals recentelijk is gedaan met Skype integratie in de nieuwe versie van VidiGo Toolbox, de multiviewers en natuurlijk de nieuwe Au- dio Director en Live Assist. Yamaha Commercial Audio presenteerde Nuage Nuage is een nieuw post-productie Audio systeem, gemaakt door Stein- berg enYamaha.Nuage is een schaalbaar hardware systeem dat volledig voor Nuendo 6.0 (multitrack software) is ontwikkeld. Het kan gebruikt worden voor mixing en editing in een audio post productie omgeving. De controllers en interfaces zijn onderling verbonden met CAT5 kabels via het Dante netwerk.Dit maakt de communicatie tussen verschillende Nuage/Nuendo componenten kinderlijk eenvoudig. Nuage kan hiermee voor de audio-nabewerkingsbedrijven en home-studio’s zeker het ver- schil maken. De uitlevering van de eerste Nuage systemen zal in de ko- mende weken gaan gebeuren. De respons tijdens de presentatie op de Frankfurter Messe was overweldigend en nu niet minder! Yamaha heeft zich altijd laten zien als een fabrikant van zeer betrouwbare hardware met een uitstekende prijs/kwalitiet verhouding en dat zie je direct terug bij Nuage. 21Beurs PRO AUDIO&VIDEO
 19. 19. Freelancer bij Tentoo bouwt pensioen op Vaak worden de termen freelancer en ZZP’er door elkaar gebruikt. Als freelancer heb je de vrijheid om te bepalen voor wie en wanneer je werkt, maar sta je wel op een loonlijst. Je hebt recht op de zekerheden van werknemers, maar je geniet de vrijheid van een ondernemer. Als freelancer in loondienst bij Tentoo bouw je automatisch pensioen op en de administratieve en financiële verplichtingen nemen wij voor onze rekening. Als ZZP’er kies je voor ondernemerschap en de vrijheid om te doen wat je passie is. Je bent niet in loondienst,dus echt zelfstandig.Tentoo Support ontzorgt ondernemers door de administratieve en fiscale taken op zich te nemen. Je bouwt als ZZP’er dan wel geen pensioen op, maar goed ge- bruik van de inkomensbelasting biedt ook fiscaal voordeel.Er zijn allerlei aftrekposten waar je als ZZP’er recht op hebt. Veel ZZP-ers weten het niet,maar je kunt via de Fiscale Oudedagsreserve (FOR)‘goedkoop’sparen voor je oude dag. De Fiscale Oudedagsreserve is een bedrag dat je opzij zet om te sparen voor je oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoef je voorlopig geen belasting te betalen. Het belas- tingvoordeel dat de FOR oplevert kan worden gebruikt voor de aankoop van een pensioen of lijfrente, wat weer een aftrekpost is voor de inkom- stenbelasting. Zo betaalt de Belastingdienst een flink stuk mee aan je pensioenopbouw. Als de onderneming voortijdig wordt gestaakt moeten ondernemers de inkomstenbelasting alsnog afrekenen met de Belastingdienst. Hierbij is het wel mogelijk om gebruik te maken van stakingsaftrek. Nivo Schweitzer “De AV-Manifestatie was voor ons een succes vooral omdat wij de nieuwste producten die op de NAB geïntroduceerd zijn konden laten zien. De Convergent Design Odyssey7 en Odyssey7Q laten een nieuwe ont- wikkeling zien, je koopt een prachtige 7”Oled monitor die door het aanschaffen van een SSD een volwaardige HDMI HD-SDI video recorder word, en je kan dan later via app’s (die je koopt of zelfs huurt) de 7Q recorder uitbouwen tot b.v. een 4:4:4 Arri RAW recorder. De Zeiss en Canon Cine Prime’s trokken ook veel aandacht, deze betaal- bare 4K Cine lenzen zijn uitermate geschikt om met de grote sensors te filmen. Omdat onze roots uit de professionele fotografie stammen, hebben wij ook vaak een andere kijk op de hardware en dit werkt voor vele verfris- send, merken zoals Canon, Nikon , Panasonic Lumix en vooral lenzen en adapters zorgen dat er veel mensen uit de Pro AV wereld hun weg naar ons gevonden hebben. Ook de GoPro display op onze stand was een attractie, wij leveren al sinds 2010 GoPro en alle toebehoren en binnenkort ook VectorMount wat roterende mounts voor de autosport zijn. Terugkijkend was de beurs voor ons zeer geslaagd, verkocht werd er niet echt maar we hebben er wel goede kontakten en gesprekken met ideeën aan overgehouden.“ Roland Ook de mannen van Roland Systems Group toonden zich tevreden over AVM 2013. Kees Biemans vertelt: “Onze nieuwe VC-1 HDMI/SDI Lossless Video Converters die op AVM hun Nederlandse primeur beleefden zijn uitstekend ontvangen en dan ook duidelijk herkend als de beste keuze inzake conversiekwaliteit, duurzaamheid en features met een onver- slaanbare prijs/kwaliteit verhouding. Onze nieuwe VC-1 HDMI/SDI Lossless Video Converters die op AVM hun Nederlandse primeur beleefden zijn uitstekend ontvangen en dan ook duidelijk herkend als de beste keuze inzake conversiekwali- teit, duurzaamheid en features met een onverslaanbare prijs/kwaliteit verhouding.” Burst Video Burst Video vierde de geboorte van de jongste telg van de familie Broad- cast Pix. Flint werd aangekondigd met beschuit met muisjes en de wieg stond zelfs op de beurs met een afbeelding van de ooievaar die het broertje van Mica en Granite had gebracht. 22 Beurs PRO AUDIO&VIDEO
 20. 20. De trotse peetouders (Burst Video) vertelden over Flint die de genen heeft van de hele Broadcast Pix familie: twee clip players, twee karak- ter generator kanalen, twee still store kanalen, een stortvloed aan wipe patronen, keyers en andere zaken die bij producties een belangrijke rol spelen. In de VS is Flint al bekroond met de TV Technology Start Award, een hele prestatie voor de jonge Flint die daarop zelf nog geen com- mentaar kon geven. Maar de glimmende gezichten van de (peet)ouders zeggen genoeg! De verwachting is dat Flint snel in de voetsporen zal treden van zijn gro- tere broers en zijn weg zal vinden in radio studio’s met de VOX visual radio optie.Ook de mogelijkheid te koppelen aan sociale media en cloud applicaties zal daarbij een grote rol spelen. Bij de opvoeding van Flint komt de ervaring van de ouders goed van pas,Flint heeft al zeer volwas- sen ambities. Dit is te danken aan de uitwisselbaarheid van bestanden en software met de grote broers waardoor de opvoeding niet vooraan hoeft te beginnen. Dit betekent dat er vanaf dag 1 op volwassen manier professioneel ge- produceerd kan worden tegen scherpe tarieven. Dan houdt u geld over om volgens het advies van Mark Rutte eindelijk die nieuwe auto of dat nieuwe huis te kopen! www.burst.nl DutchView Dit jaar maakte hoofdsponsor DutchView op de AVM samen met con- cullega’s United en Facility House deel uit van het Facilitair Plein, naast Studio 22. Geheel van deze tijd, transparant en besparend; een gedeelde netwerkplek onder een perfect sky. Bij DutchView ligt de focus op in- novatie,een focus die op de AVM terug te zien was in aandacht voor drie nieuwe, in huis ontwikkelde producten. De Big Eye DutchView toonde met de nieuwe ‘Big Eye’-camera hoe live 360 graden content op verschillende devices getoond kan worden. Een goed voor- beeld van hoe een bestaande techniek door verschillende DutchView- afdelingen samen verder wordt ontwikkeld tot een innovatieve tool. MBS zorgde ervoor dat de camera draadloos gebruikt kan worden en in samenwerking met zusterbedrijf The Saints is er een multi-toepasbare app van gemaakt. Script in the Cloud Een ander product dat DutchView ontwikkelde en op de beurs toonde, is Script in the Cloud. Een digitale scriptapplicatie die de vele papier verslindende versies van televisiescripts achter zich laat. In dit digitale script kunnen wijzigingen direct worden doorgevoerd en digitaal wor- den verstuurd naar alle betrokkenen, waaronder naar de iPads van de crew, productie en redactie op de studiovloer. PowerWall Op de binnenstand van DutchView trok Prographics veel bekijks met de miniatuur Ziggo Dome, waarop de zelf ontwikkelde PowerWall in volle glorie te zien was. Met deze PowerWall solution, kan content eenvou- dig en flexibel worden weergegeven op displays en LED-wanden van alle formaten en vormen. Een applicatie die inspeelt op de wens van programmamakers om decors, die steeds vaker worden opgebouwd uit LED- en tv-schermen, te verreiken met live content. U 23Beurs PRO AUDIO&VIDEO sales@qualitylamps.eu www.qualitylamps.eu 030 656 9600 Qualitylamps T. E. W. Voor al uw speciaallampen Professioneel licht en geluid? • Advies • Verkoop • Snelle levering • Ondersteuning, begeleiding • Projecten • Installatie • Eigen technische dienst • Flightcases op maat • Jarenlange ervaring Uitgebreide webshop op: www.niehoff.nl
 21. 21. 24 Veiligheid Zorg(plicht) ook voor uw zzp’ers! Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in samenwerking met FNV Zelfstandigen en het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) gestart met de campagne ‘Zzp Veilig Werken’. De campagne is bedoeld om zzp’ers bewust te maken van de risico’s van hun werk. Aangezien er in de AV-wereld zeer veel zzp’ers werkzaam zijn, is dit een item om niet zomaar voorbij te laten gaan. Op de website zzpveiligwerken.nl, een cam- pagne die onlangs gestart is, staat informa- tieoveronderwerpenalsveiligheid,persoon- lijke bescherming, gezondheid en gevaar voor derden. Gevaar zit in een klein hoekje en kan zorgen voor tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid. Voor zzp’ers is het extra belangrijk hierop te letten, omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen inkomen. De campagne ‘Zzp Veilig Werken’ helpt de zzp’er de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen veiligheid en die van derden. De mobiele website biedt zzp’ers materiaal waar ze direct mee aan de slag kunnen: een test, een checklist, filmpjes en een verzameling van nuttige links. Zzp’ers gelijke bescherming tegen arbeidsrisico’s als‘gewone’ werknemers Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die op dezelfde arbeidsplaats als andere wer- kenden zoals ‘gewone’ werknemers wer- ken, genieten voortaan hetzelfde bescher- mingsniveau van veilig en gezond werken als werknemers in loondienst. Hierdoor worden bijvoorbeeld maatregelen op de bouwplaats om lichamelijke belasting te verminderen voor zzp’ers en werknemers gelijk. Het besluit van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegen- heid hierover is op 21 juni 2012 gepubliceerd in Staatsblad 270. Het besluit is vanaf 1 juli 2012 van kracht. De Krom neemt hiermee een advies over van de Sociaal-Economische Raad (SER) over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden. De gelijkstelling maakt tegelijkertijd het handhaven van Arboregels eenvoudiger en beter. Voor zelfstandigen die alleen werken golden al regels ter bescherming tegen ern- stige risico’s. Daar verandert niets aan. Ook het werken in een internetcafé of een andere plek dan bij de werkgever of thuis, wordt voortaan gemakkelijker. De Arbore- gels voor dit zogenoemde plaatsonafhan- kelijke werken worden verlicht. De soepe- ler eisen golden al bij de werknemer thuis, maar gelden nu ook voor het werken op “Veilig werken is belangrijk voor iedereen, zeker ook voor zzp’ers. Gezien het feit dat zij zelf verant­ woordelijk zijn voor hun inkomen en klantrelaties, komt arbeidson­ geschiktheid extra hard aan. Er zijn veel manieren om op een een­ voudige manier veiliger te kunnen werken. Wij brengen dit graag op een aansprekende manier onder de aandacht met materialen die direct bruikbaar zijn.”— Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen. PRO AUDIO&VIDEO
 22. 22. 25Veiligheid PRO AUDIO&VIDEO
 23. 23. “Werkenalszzp’ergeeftveelvrijheid, maar ook veel verantwoordelijk­ heden. Je moet immers zelf zorgen voor veilige en gezonde arbeidsom­ standigheden. Het gaat daarbij niet alleen om je eigen veiligheid maar ook om de veiligheid van anderen. Ik ben me bewust van de bijzondere situatie die de zelfstandige inneemt en wat er allemaal bij komt kijken om veilig te kunnen werken. Juist daarom vind ik het belangrijk dat deze campagne, die in samenwerking met PZO en FNV Zelfstandigenwordt georganiseerd, zzp’ers daarbij on­ dersteunt.”— Esther de Kleuver, directeur Gezond en Veilig Werken, Ministerie van SZW. 26 Veiligheid andere plekken buiten het bedrijf, zoals bijvoorbeeld in een (internet)café of bij een klant. Zo is de werkgever bijvoorbeeld niet meer verantwoordelijk dat de afzuiging werkt in de trein waarin de werknemer zijn werk verricht. Dit betekent minder kosten, minder administratieve lasten en minder regels voor werkgevers. De campagne Hoe goed zijn zzp’ers voorbereid op risico- volle situaties op het werk? Wat weten ze over het voorkomen van gevaarlijke situa- ties? En weten ze wat ze moeten doen als het mis gaat? Dit zijn allemaal vragen die centraal staan in de campagne ‘Zzp Veilig Werken’. Een klein ongeval kan zeker bij zzp’ers ver- strekkende gevolgen hebben. Bewustzijn van gevaarlijke situaties en de maatrege- len die er te nemen zijn, helpen de zzp’er om arbeidsrisico’s uit te sluiten of tot een minimum te beperken. Voldoende kennis van arboregels en –voorschriften is daar- bij ook zeker van belang. Om het veilig- heidsbewustzijn bij zzp’ers te vergroten, start het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met FNV Zelfstandigen en het Platform Zelf- standige Ondernemers (PZO) in juni 2013 de campagne ‘Zzp Veilig Werken’. Mobiele website Op een mobiele campagnewebsite www. zzpveiligwerken.nl die vandaag live gaat, vinden zzp’ers informatie over mogelijke gevaren en over wat ze zelf kunnen doen om risico’s op de werkvloer te verkleinen. De website biedt een aansprekende test die de zzp’er laat zien wat zijn of haar ri- sicoveiligheidsprofiel is. Drie films spelen in op de ‘eigen effectiviteit’ van de zzp’er. Door herkenbare voorbeelden indringend in beeld te brengen, krijgt de kijker inzicht in waar hij of zij mee te maken krijgt en wat hij of zij kan doen om het werk zo goed en veilig mogelijk te doen. Actueel thema Veilig werken is actueel. Dat is duidelijk te zien aan de initiatieven die vanuit verschil- lende kanten worden opgezet en uitge- voerd. Zo zitten we nu midden in de Week van Veilig en Gezond werken, een initiatief van het platform 5xbeter. TNO en CBS hebben vorige week de resulta- ten gelanceerd van de ZEA,de Zelfstandigen Enquête Arbeid. De ZEA biedt informatie over de arbeidssituatie van zelfstandigen, zoals hun beroep, werktijden en een breed scala van arbeidsrisico’s, onder meer agres- sie, werkdruk, fysieke belasting en arbeids- ongevallen. U PRO AUDIO&VIDEO
 24. 24. 29Beurs One of the noticeable features of IBC is its size. Over the years it has grown to become one of the largest global gatherings of the world’s electronic entertainment industry, and the numbers alone are impressive - 50,000 + attendees from 160 countries and more than 1,400 exhibitors attend the show, while 300 leading figures speak in over 60 compelling conference sessions. On the showfloor, care has been taken to allow people to maximise their time at the RAI and the exhibition is carefully themed into fourteen halls – if you’re interested in post production equipment, for instance, Hall 7 is where you want to head to and there are a range of specialist areas that focus attention on particular sectors of the industry. The IBC Connected World looks at the impact of internet delivery and the new connectivity, both in and out of the home; IBCWorkflow Solutions examines file-based production methodologies; IBC Production Insight is the place to test drive the latest camera kit; the IBC Big Screen leverages the enormous cinema in the heart of the RAI to showcase the latest tools and techniques; and the Future Zone is where many of the technologies that will disrupt the industry are first glimpsed. Many of the people that will help shape the industry’s future are now introduced to IBC via the innovative Rising Stars programme. A one and a half day event packed full of Making the Most of IBCMaking the Most of IBC That is why over the years IBC has evolved a number of different tools and strategies to help visitors cope with the dimensions of the show and get the experience they need out of their time in Amsterdam. For a start, there are a wide range of passes available. These start from the currently free IBC Exhibition Pass which grants access to the whole five days of the exhibition, and extend all the way up to the IBC Gold Pass, which provides multiple benefits to delegates to the conference, including access to all of the conference sessions, reserved seating, unrivaled networking op- portunities and much more. In-between there are a range of options available,including excel- lent value five-session Bronze Pass and even a Single Session pass. Early bird prices, including the free Exhibition Pass, last until 21 August and you can save up to €700, so register now to make sure you don’t miss out at www.ibc.org/register. PRO AUDIO&VIDEO
 25. 25. dustry and help draw the roadmap for its development. Co-ordinated and produced by some of the leading figures in the industry, the thought-leaders shaping its future are drawn to the Conference Programme of visionary keynotes, discussions, debates and masterclasses that are carefully adjusted each year to reflect the changes in the industry. IBC2013 is no exception. Carefully curated into four distinct streams - Content Creation and Innovation,Advances inTechnology,The Business of Broadcasting and Media,and the innovative free-to-attend Industry Insights sessions - seven key themes are threaded through the confe- rence and will help drive this year’s agenda. ‘From Broadcast to Multicast: Collision, Casualties and Challenges’ looks at the global impact of convergence on the industry and the challenges for all involved as it adapts to the connected world, while ‘Converging Industries: Telcos Flirting with Broadcasters’ examines the significant strategic shift as the increasing number of telcos entering the broadcast market becomes dis- ruptive. ‘The New Language of Digital Spaces’ will look at how they are changing the established order, and will cover everything from multiplatform commissioning, through technological innovation in creating content across platforms and advertising on new devices, to the econo- mics of multiplatform. ‘Creating a More Engaging Entertainment Experience’ will investigate craft skills and the latest theory behind the audience experience, and ‘Production – Innovati- on in Techniques’ will see the latest production technologies and techniques investigated and assessed. ‘Understanding the Power of Big Data’ will examine the ability to analyse massive volumes of data about customer behaviour, preferences and application performance and ask how good a match it is for the broadcast and media industry. Finally, ‘Running Your Business: Technologies, Systems, Standards and Skills’ encompasses a series of sessions designed to give you valuable insight into the latest advances in industry collaboration and standards from a variety of perspectives, including business and content production. Find out more about the IBC Conference, view the programme and book your pass at www.ibc.org/conference One of IBC’s most unique features sees it able to project content onto its own cinema screen in the state of the art 1,700-seat Auditorium the centre of the RAI. Designed to IBC’s specifications and boasting facilities for 4K and stereoscopic 3D digital projection,with audio presented in Dol- by 7.1 surround sound, the IBC Big Screen plays host to numerous presentations and conference sessions, as well as exclusive movie screenings. It is the perfect place to see and hear the latest technical advances, as both manufacturers and conference sessions push it to its limits, as well as to celebrating the IBC Awards and unwinding in the comfort of complimentary movie screening and the IBC Big Screen experience The exact details of the IBC2013 Big Screen programme are still under wraps, but it will undoub- tedly reflect the wider technological trends within the industry, where higher framerates, the increasing impact of laser projection, the importance of ‘the look’ in 4K, ongoing debates about stereo 3D revenues and more are all having an impact on a global scale. Plus, of course, there are the free screenings of the very latest content to consider. Exactly what they will be this year, IBC’s 50,000 attendees will just have to wait and see. U Make the most of early bird rates and register today at www.ibc.org/register exclusive sessions, IBC Rising Stars is aimed at students, graduates and young professio- nals who wish to enter and progress within the electronic media and entertainment in- dustry.It is free to attend and gives them the chance to meet top industry experts across a series of specially staged sessions and events during the show. It gives them the exclusive opportunity to hear inspirational stories from young professionals who have made it within the industry, and it provides the insi- der information they need to succeed them- selves, everything from insight on the latest technology trends to advice on constructing that killer CV. At the other end of the spectrum is the IBC Leaders’ Summit, an exclusive invitation-on- ly event, designed specifically for the most influential and visionary people at the top of the electronic media and entertainment industry. This year’s theme is ‘The Second Screen,Big Data & Regulation:Unlocking the Potential and Harnessing the Power’, and an intensive one-day programme will seek to examine the subjects in forensic detail as these disruptive technologies further embed themselves into the industry’s framework. So, whether you’re a captain of industry or just starting out, whether you can attend all six days of the conference or just a single session,whether you want to investigate the latest camera gear or are interested in apps... Whatever your needs IBC has something for you. Make sure you are part of it,register today at www.ibc.org/registration IBC’s Conference Examines the Burning Issues The IBC Conference is at the heart of the industry. Over the course of its six days more than 300 high-profile speakers in more than 60 hard-hitting and high-level sessions will discuss in detail the current state of the in- PRO AUDIO&VIDEO 30 Beurs
 26. 26. 31Advertorial PRO AUDIO&VIDEO Waarom Glyph harddrives? Professionele audio en video bedrijven hebben steeds vaker behoefte aan een betrouwbare externe harddrive voor de opslag van unieke content. Hierbij spelen de voeding, stevigheid van de interfaces, diskperformance en prijs een belangrijke rol bij de uiteindelijke keuze. Glyph biedt professionele harddrives die voorzien zijn van een interne voeding en fluisterstille koeling. Daarnaast worden Glyph harddrives uiteraard geleverd in een schokbestendige koffer en zijn alle Glyph gebruikers standaard verzekerd van 3 jaar garantie en 2 jaar basic data recovery. De meest gebruikte harddrive uit het as- sortiment is de GPT-50, met o.a. Firewire 800 en Esata interfaces.Elke GPT-50 is rack mountable en leverbaar in drive capacitei- ten tot 4 TB. Bij de RAID oplossingen van Glyph zijn capaciteiten tot 8 TB mogelijk. G&G Trading B.V. levert het complete Glyph assortiment als onderdeel van het totale pakket van opslagmedia en aanver- wante artikelen aan professionele gebrui- kers in de Benelux. Voor meer informatie: G&G Trading B.V. Industrieweg 18-1 3846 BD Harderwijk Tel.: +31(0)341-414993 www.spita.nl
 27. 27. 32 Profiel Socrates Socrates Digital Video B.V. is een vooraanstaande leverancier van oplos- singen op het gebied van computer animatie, special effects en film- en videomontage. Socrates vertegenwoordigt op dit gebied bekende merken als Autodesk,The Foundry, Adobe en Pixar. Socrates werd in 1987 opge- richt door Pim Sonépouse toen hij als informaticastudent van landelijke bedrijven opdrach- ten kreeg voor de ontwikke- ling van beeldverwerkende software. Begin jaren ‘90 werd Pim door Autodesk gevraagd 3D Studio (toen nog op het Dos platform) in Nederland op de markt te brengen. Fons Bakker, nu BlackMagic Channel bij Me- dia Machine, is Pim daarbij komen assiste- ren en samen hebben zij de AV productlijn bij Socrates verder uitgebouwd.   Storage was altijd iets wat met ‘turn-key’ systemen werd meegeleverd. Met demo- cratisering van de editing platformen, de opkomst van DV en later HD in de eerste jaren na de eeuwwisseling groeide de be- hoefte naar mobiele en gedeelde opslag. In 2005 werd Socrates exclusief reseller van Facilis Terrablock voor de Benelux.   DeTerrablock is nog steeds een van de wei- nigeoplossingendieeenalternatiefbieden voor AVID werkgroepen,waar een ISIS of in het verleden een Unity buiten het budget valt, heeft de Terrablock ondersteuning voor bin-locking binnen Media Composer. Ook voor Final Cut Pro en Adobe Premiere bestaat er ondersteuning voor het delen van media en projecten, dit middels een ‘cross-platform shared file-system’ waar Apple,Windows en Linux werkstations het zelfde volume kunnen benaderen via Fibre Channel en/of Ethernet. De ultra high-performance 24D is enorm schaalbaar van een veelvoud aan ge- comprimeerde streams tot een 4K image sequentie. De mobile en desktop oplossingen van G-Technology kenmerken zich door een combinatie van hoge kwaliteit en in- novatie, neem de nieuwe Evolution Se- ries producten zoals de G-Dock ev en de G-Drive ev. De G-Drive ev geeft je de flexi- biliteit van USB3 op de drive zelf en via het G-Dock, waar twee schijven in kun- nen en heb je een Thunderbolt aansluiting naar je werkstation. Naast de G-Drive ev, waar overdracht snel- heden tot 136 MB per seconde worden gehaald, is er ook de G-Drive ev plus, een iets dikkere versie waar de snelheid op maximaal 250 MB per seconde uitkomt. Het G-Dock ev komt standaard met twee G-Drive ev schijven van 1 TB. Voor contactgegevens en informatie over de storage producten en merken die So- crates voert, zie de advertentie elders in dit blad. U PRO AUDIO&VIDEO
 28. 28. vaktijdschrift voor professionals en bedrijven in omroep en film Jaargang 1 // editie 1 FINANCIERS GEZOCHtLUMINEUS LICHT FILMJAARBOEK 2012/2013
 29. 29. Totaaloplossingen in: • SAN - NAS • Backup - Recovery • Archivering • Virtualisatie • Networking • ... Westerbracht 16, 7821 CH Emmen T : 0591 670 340 E : info@storagearchitects.nl I : www.storagearchitects.nl Objectief storage advies Opdrachtgevers: • TROS • EO • Veronica • Lukkien • Omroep Gelderland • ...
 30. 30. Lumineus licht NBF-lid Paul Haans zoekt financiers voor korte film NBF-lid Paul Haans (24) wil een nieuwe kor- te film maken met behulp van het publiek. Via het platform van EU1 willen Paul en zijn team een geldbedrag binnen halen om de onkosten van de productie te dekken. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Peter Faber, Tim Haars en Buddy Vedder. De korte film ‘Leven’ gaat over drie mensen die in een bepaalde levensfase staan en alle drie een belangrijke keuze moeten maken. De film wordt geheel zonder dialoog op- genomen en zal worden verteld vanuit de gedachten van de personages. Het filmidee wordt gepitcht op de website van EU1. De link naar de pitch is www.eu1.tv /nl/leven/pitches/leven. Het team achter dit idee bestaat uit professionele filmma- kers. Paul Haans regisseert de film en wordt hierbij geïnspireerd door het werk van o.a. Terrence Malick en films zoals Beasts of the Southern Wild en Mar Adentro. ‘Leven’ is een korte dramafilm dat het ver- haal verteld over drie personages die iets met elkaar gemeen hebben maar elkaar niet kennen.We volgen de jonge ambitieuze Marijn (18) die zijn middelbare school achter zich laat en aan zijn nieuwe opleiding Wa- terschap architectuur begint. We krijgen te maken met Mats (30) en zijn familie die al jaren lang een eigen visserij hebben. Mats en zijn twee broers zijn de enige die nog vissen voor het bedrijf. De vader van de fa- milie ligt ernstig ziek op bed, de vraag is of ze de visserij kunnen houden. Midas (70) gaat met de urn van zijn overleden vrouw naar Schiermonnikoog om daar de as uit te strooien. Op Schiermonnikoog is hun we- reldreis ooit begonnen. Paul Haans ziet van dichtbij dat jonge men- sen steeds meer moeite hebben met het maken van keuzes. Dit is voor hem een van de motivaties geweest om dit verhaal te willen vertellen. Met deze film hoopt Paul mee te kunnen doen met verschillende filmfestivals en in het bijzonder het Nederlands Film Festival. De film heeft ook zijn eigen website met uitgebreide informatie: www.leven-defilm.nl Belichting voor televisie en film is een vak apart. Van conceptfase tot ‘actie’ staat Lumineus licht garant voor en vlekkeloze productie waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. Bij Lumineus licht bewaken we kwaliteit door niet alleen zorg te dragen voor creativiteit, techniek en crew, maar ook oog te houden voor budget en details die net het verschil maken. Onze belichters waarborgen de synergie tussen alle facilitaire zaken en dat van licht. Nieuwe cameratechnieken hebben de juiste belichting nodig. Of het nu gaat om een commercial, bedrijfsfilm of specifiek licht voor highspeed slomotion, wij hebben alle kennis en middelen. Bij Limineus licht bezitten we naast vakman- schap en loyaliteit, een dosis crativiteit en vormen daarmee een belangrijk lichtbaken binnen de media en brengen hiermee graag uw idee tot leven. Kijk op onze site ww.lumineus-licht voor meer informatie of ’like’ons op Facebook. 35Nieuws PRO AUDIO&VIDEO
 31. 31. 36 Nieuws Uit recente gegevens van Stichting Filmon- derzoek blijkt dat 19% van de Nederlanders in 2012 een Nederlandse film in de bioscoop heeft gezien. Nederlandse films zijn echter niet bij ieder- een even populair. Zo gaat slechts 8% van de Limburgers hiervoor naar een bioscoop. Verder is gebleken dat relatief veel vrouwen en 16- tot en met 23-jarigen naar Neder- landse films gaan. Marktaandeel 2012 In 2012 werden bijna 5 miljoen bioscoop- kaartjes voor Nederlandse films verkocht, dit is 16% van het totale bezoek. In het eer- Uit gegevens van Stichting Filmonderzoek blijkt dat het aantal Nederlanders dat via Video-on-Demand thuis naar films kijkt in drie jaar tijd meer dan verdubbeld is. Inmid- dels kijken bijna 2 miljoen Nederlanders via Video-on-Demand (VoD) naar films. De om- zet is opgelopen naar ±72 miljoen euro. Met VoD kunnen consumenten tegen betaling een film kijken via bijvoorbeeld een interac- tieve decoder van een kabelmaatschappij, via iTunes of via een Smart TV. Vooral gezinnen met kinderen waarvan de ouders hoog opgeleid zijn, hebben het ge- mak van VoD ontdekt. Onder de frequente kijkers bevinden zich vaak jongeren en man- nen.Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat de 25 tot en met 44 jarigen een belangrijke groeimarkt vormen. Ook is VoD meer in trek bij stedelingen en de hogere inkomens. Hierbij maakt de helft gebruik van de diensten van kabelaanbieders zoals Eén op de vijf Nederlanders gaat naar films van eigen bodem Nieuw onderzoek: publiek Video-on-Demand verdubbeld ste kwartaal van 2013 is dit marktaandeel maar liefst 22%. Met een marktaandeel van 63% blijven Amerikaanse films het meest populair in Nederland. Dimitri Lahaut (onderzoeker Filmonder- zoek): “Door hogere budgetten is de Ne- derlandse filmproductie sterk geprofes- sionaliseerd, wat ten goede komt aan de kwaliteit. Dat zie je terug in de hogere be- zoekersaantallen, de grotere successen en een verbeterd imago ten opzichte van 10 jaar geleden”. Over het onderzoek Het onderzoek maakt deel uit van de bin- nenkort op te leveren Bioscoopmonitor en Ziggo en UPC. Een derde kijkt via telecom- aanbieders zoals KPN en XS4ALL (32%) thuis naar films. Slechts 5% zet iTunes in om films in huis te halen. VoD neemt een kwart van de omzet van de totale home video markt voor haar rekening. Groei minder snel dan in 2011 De toename van het aantal gebruikers was in 2012 minder hoog (+41%) dan in 2011 (+62%). Een mogelijke verklaring zou kun- nen zijn dat mensen meer gebruik maken van illegaal online streaming. Over het onderzoek De enquête is eind 2012 uitgezet in het we- tenschappelijk onderzoekspanel van Cent ERdata en door 2.242 respondenten inge- vuld (responspercentage van bijna 74%). Het onderzoek is representatief voor de Nederlandse bevolking ouder dan 16 jaar. is in opdracht van de Nederlandse Vereni- ging van Filmdistributeurs (NVF) en de Nederlandse Vereniging van Bioscoopex- ploitanten (NVB) uitgevoerd. Over Stichting Filmonderzoek Filmonderzoek is een onafhankelijk onder- zoeksbureau dat marktonderzoek doet naar de Nederlandse filmsector. Het doet dat op uiteenlopende terreinen, zowel op het gebied van distributie en vertoning als pro- ductie. De stichting streeft ernaar concrete informatie te leveren waarop weloverwo- gen (beleids)beslissingen gebaseerd kun- nen worden, en geeft daarbij desgevraagd advies. Over Video-on-Demand Met VoD kunnen consumenten via het in- ternet films, tv programma’s en andere vi- deocontent direct op de computer, tablet of via een set-top box aangesloten op de televisie streamen. Na betaling kan de con- sument dan bijvoorbeeld gedurende 24 uur de film kijken. Over Stichting Filmonderzoek Stichting Filmonderzoek is een onafhanke- lijk onderzoeksbureau dat marktonderzoek doet naar de Nederlandse filmsector. Ze doet dat op uiteenlopende terreinen, zowel op het gebied van distributie en vertoning als productie. De stichting streeft ernaar om concrete informatie te leveren waarop weloverwogen beslissingen gebaseerd kun- nen worden, en geeft daarbij desgevraagd advies. PRO AUDIO&VIDEO
 32. 32. Met een viertal achtergrondartikelen werd het Filmjaarboek ook dit jaar aangevuld. Het meest belangrijk blijft de lijst van alle in Nederland in 2012 uitgebrachte films met alle beschikbare gegevens. Of er sprake is van een DVD met de distributeur, een soundtrack aanwezig is of een film gebaseerd is op een boek, waarbij de titel en de uitgever worden vermeld, maken het boek tot een prima naslagwerk.Voor personen uit de filmindustrie is uiteraard interessant te weten hoeveel publiek de films hebben getrokken, met hoeveel kopieën en door welke distributeur de films waren uitgebracht en in welke bioscoop de première was. Oorspronkelijke en Nederlandse titels wor- den beide vermeld en maken het zoekwerk gemakkelijk. De belangrijkste credits en een korte beschrijving van de film door een filmjournalist zijn informatief en relevant. Jammer is wel,dat een klein aantal films niet zijn gezien (ng) hoewel de films een inhou- delijk stuk krijgen. Onduidelijk blijft hoe de keuze voor deze informatie tot stand is ge- komen. Het gaat alleen om 11 films, maar op- vallend is dat er hiervan 4 kinderfilms waren, waarvan de twee Nederlandse een Gouden film voor meer dan 100 duizend bezoekers ontvingen. Deze 11 films zijn op video uitge- bracht zodat een recensie toch best geschre- ven had kunnen worden. Drie van de films zijn volgens mij al snel uit de bioscoop ver- dwenen. Zij werden in één kopie uitgebracht en hadden tussen de 23 en 128 bezoekers. Naast het overzichtsartikel,waarin wordt ge- probeerd trends te ontdekken met name op grond van de inhoud van de films, staan als filmauteurs dit jaar twee Russische filmma- kers centraal. Aleksander Sokoerov en Victor Kassakovsky werken beiden in de traditie van Andreij Tarkovski, maar hebben minder dan hun voorganger last van politieke censuur. Hun eerste insteek in film is documentair en zij proberen, maar dan op verschillende ma- nier, met de grenzen van fictie en non-fictie te experimenteren. In het derde artikel blijft het leuk om te lezen hoe een uitgangspunt de Road Movie met de auto als uitgangspunt tot zeer diverse uitwerkingen in de films leidt. Het lijkt wel altijd een succesformule. Voor de professionals is het vierde artikel re- levant, waarin nog eens op een rijtje wordt gezet hoe de Nederlandse filmindustrie er financieel nu voorstaat en welke mogelijk- heden er zijn om de overheidsbezuinigingen het hoofd te bieden. Wat dit laatste betreft zetten volgens mij alleen de plannen rond een mogelijke Nederlandse taxshelter dan wel een economisch fonds,beide in te stellen door de overheid, zoden aan de dijk. De taxs- helter is in veel Europese landen gebruikelijk en het economische fonds is in Duitsland uitermate succesvol. Crowd funding, hoe be- langrijk ook als promotie- en reclamemiddel, levert toch meestal op zijn hoogst 20 dui- zend euro op,kost veel tijd en moeite en blijft zo een lapmiddel. Het aangaan van copro- ducties door Nederlandse producenten, ook buiten de mogelijke nieuwe fondsen, die op dit moment al op grote schaal worden uitge- voerd, is een belangrijke remedie die echter in het artikel niet naar voren komt. Hier zou het filmfonds nog meer stimulerend kun- nen optreden en zouden ook omroepen en Mediafonds minder moeilijk moeten doen over andere talen dan het Nederlands. Dat Nederland internationaal ook meedoet in de internationale filmindustrie laat de cover van het Filmjaarboek zien met een prachtige still uit de film Life of Pi waarvoor de Nederlander Erik-Jan de Boer samen met drie collega’s dit jaar een Oscar kreeg voor de visuele effecten in die film. Erik-Jan de Boer werkt al een aantal jaren aan Hollywood producties en nam het eerste exemplaar van het Filmjaarboek in ontvangst. Het Filmjaarboek is een uitgave van Uitgeve- rij InternationalTheatre&Film Books Amster- dam ISBN 978 90 6403 7870. Het Jaarboek is in de boekhandel voor 20 euro te koop. U Filmjaarboek 2012/2013 37Naslag PRO AUDIO&VIDEO
 33. 33. 38 Nieuws Bij regisseurs en omroepen blijken grote misverstanden te bestaan over de over- dracht van rechten aan VEVAM. Dat maakt VEVAM-directeur Sylvia Brandsteder van- daag bekend naar aanleiding van berichten over onrust die ontstaan is bij de omroepen. Brandsteder laat weten: ‘VEVAM wil om- roep-uitzendingen niet verbieden en we willen graag duidelijk maken op welke wijze we de auteursrechten beheren.’ Programma’s van de publieke omroep wor- den doorgegeven door de omroepen zelf (o.a. via ‘de ether’) en door kabel-exploi- tanten zoals Ziggo, UPC en Chello. Deze kabel-exploitanten zijn zelfstandige on- dernemingen, die geen deel uitmaken van de omroepen. De programma’s van omroepen bestaan vrijwel geheel uit auteursrechtelijk be- schermd materiaal, zoals speelfilms, dra- maseries en documentaires. De makers (zoals de regisseur en de schrijver) hebben het auteursrecht op dit materiaal, maar vaak dragen zij dit (deels) over aan een producent of omroep en (deels) aan een Collectieve Beheers Organisatie (“CBO”). De producent of de maker geeft de om- roepen toestemming voor het uitzenden van de omroepprogramma’s. De toestem- ming voor de doorgifte van uitzendingen door de kabelexploitant kan alleen worden gegeven door een CBO. Iedere groep recht- hebbenden wordt vertegenwoordigd door een eigen CBO: de producenten door STOP- NL, de schrijvers door LIRA, de regisseurs door VEVAM. Misverstanden overdracht rechten aan VEVAM In een reeks rechtszaken rond 1980 is be- paald dat de doorgifte via de kabel onder de bescherming van het auteursrecht valt. Dit betekende dat kabel-exploitanten aan makers, producenten en omroepen een vergoeding verschuldigd zijn voor kabel- doorgifte. Bijna 30 jaar lang functioneerde dit sys- teem zonder problemen. Maar inmiddels ontvangen kabelexploitanten hun pro- gramma-signalen rechtstreeks van de om- roepen. Zij stellen dat daardoor openbaar- making door een kabelexploitant hetzelfde is als openbaarmaking door de omroepen, zodat kabelexploitanten niet langer een aparte vergoeding verschuldigd zouden zijn voor doorgifte. VEVAM stelt zich op het standpunt dat de kabelexploitanten niet alleen iets anders doen dan de omroepen, maar vooral iets anders zijn. De publieke omroep wordt betaald door de Nederlandse belasting- betaler, maar de kabelaars laten diezelfde belastingbetaler extra betalen voor een abonnement en een decoder. De omroe- pen moeten voortdurend bezuinigen en regisseurs komen steeds minder aan werk, maar de kabelexploitanten maken jaar na jaar grote winst. Al sinds 2008 dragen regisseurs de rech- ten op kabeldoorgifte – in welke vorm dan ook – aan VEVAM over. Hierdoor hebben de kabelexploitanten altijd toestemming no- dig van VEVAM. Op die manier garandeert VEVAM dat regisseurs een aanvullende vergoeding krijgen voor vertoning van hun werk op televisie door ieder ander dan de omroep. Bij sommige omroepen heeft de gedachte post gevat dat VEVAM nu ook omroep- uitzendingen kan of wil verbieden. Die gedachte is verkeerd. VEVAM wil niet de omroep beperken in de eigen uitzendin- gen, maar wil een vergoeding van de ka- belexploitanten voor het gebruikmaken van het werk van regisseurs. Regisseurs zijn doorgaans freelancers die deze extra vergoeding hard nodig hebben. VEVAM waakt over de belangen van de regisseurs, en wil en zal nooit de omroepen verbieden om hun programma’s uit te zenden. VEVAM betreurt het dat er misverstanden zijn ontstaan over het collectieve beheer van de auteursrechten van regisseurs. Het enige dat VEVAM wil is dat de discussie wordt beëindigd over ‘het soort openbaar- making’ dat de kabel-exploitanten verrich- ten; en dat regisseurs door die kabelexploi- tanten betaald worden voor het gebruik van hun werk, zoals ook de producenten en bijvoorbeeld muziekmakers gewoon van de kabel-exploitanten een vergoeding blijven ontvangen. • Kerngetallen: Alleen Ziggo en UPC samen zetten in 2012 bij hun televisiediensten in Nederland al ruim 1,5 miljard euro om • Wereldwijde winst UPC: 2 miljard Euro in 2012 • Winst ZIGGO in Nederland, laatste kwar- taal 2012: 70,4 miljoen Euro • De vergoeding die kabelexploitanten moeten betalen aan VEVAM: 8 cent per abonnee per maand Bron:VEVAM PRO AUDIO&VIDEO

×