Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 O s m anlı D e vle tiBirinci D ünya S avaşı’nd aye nik s ayıld ı. Yu rd u m u z d üşm anlartarafınd an işgal e d ild i.
 Atatürk 1 9 M ayıs 1 91 9’d aBand ırm a vap u ruile S am s u n’a çıktı. Am as ya, E rzu ru mve S ivas ’ta top lantılar...
 H alk ın s e çtiği m ille tve kille riAnkara’ya ge ld ile r. 23 N is an 1 920’d eT ürkiye B üyük M ille tM e clis i açı...
 S e çile n m ille tve kille rih alk ad ına ülke yiyöne tm e ye b aşlad ılar. M u s tafa Ke m alm e clis b aşkan ı s e ç...
 M u s tafa Ke m al’inönd e rliğind e d üze nli ord uku ru ld u . Yu rd u m u zu ku rtarm akiçin s avaşlar yap ıld ı.
 T ürk h alk ın ın ve T ürk ord u s u nu nd ayan ışm as ı s onu cuK u rtu lu ş S avaşı kazan ıld ı. Yu rd u m u z d üşm ...
 Atatürk çocu kları çok s e ve rd i. Bu nu n i çin Atatürk23 N is an’ı çocu klarab ayram olarak arm ağane tti.
 23 N is an Çocu k Bayram ı’nd ad iğe r ülke le rin çocu kların ıd a d ave t e d e riz. H e p b irlikte 23 N is anU lu ...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1,102 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 1. 1.  O s m anlı D e vle tiBirinci D ünya S avaşı’nd aye nik s ayıld ı. Yu rd u m u z d üşm anlartarafınd an işgal e d ild i.
 2. 2.  Atatürk 1 9 M ayıs 1 91 9’d aBand ırm a vap u ruile S am s u n’a çıktı. Am as ya, E rzu ru mve S ivas ’ta top lantılar yap tı.
 3. 3.  H alk ın s e çtiği m ille tve kille riAnkara’ya ge ld ile r. 23 N is an 1 920’d eT ürkiye B üyük M ille tM e clis i açıld ı.
 4. 4.  S e çile n m ille tve kille rih alk ad ına ülke yiyöne tm e ye b aşlad ılar. M u s tafa Ke m alm e clis b aşkan ı s e çild i.
 5. 5.  M u s tafa Ke m al’inönd e rliğind e d üze nli ord uku ru ld u . Yu rd u m u zu ku rtarm akiçin s avaşlar yap ıld ı.
 6. 6.  T ürk h alk ın ın ve T ürk ord u s u nu nd ayan ışm as ı s onu cuK u rtu lu ş S avaşı kazan ıld ı. Yu rd u m u z d üşm anlard anku rtarıld ı.
 7. 7.  Atatürk çocu kları çok s e ve rd i. Bu nu n i çin Atatürk23 N is an’ı çocu klarab ayram olarak arm ağane tti.
 8. 8.  23 N is an Çocu k Bayram ı’nd ad iğe r ülke le rin çocu kların ıd a d ave t e d e riz. H e p b irlikte 23 N is anU lu s al E ge m e nlik veÇocu k Bayram ı’n ıku tlarız.

×