Regulamentul cu privire la
recunoaştereaşiechivalareaactelor de
înaltăcalificareştiinţificăşiştiinţifico-
didacticăobţinut...
o cererea de recunoaştereşiechivalare a actului de
înaltăcalificareştiinţificăsauştiinţifico-
didacticăînbazasolicităriisa...
8. Recunoaştereaşiechivalareadiplomelorşiatestatelorobţinute de solicitanţii (inclusiv de
ceicare au urmatdoctoratulsaupos...
III. Adoptareadeciziilor de recunoaştereşiechivalareaactelor
10. Comisia de experţi a CNAA. esteobligată, întermen de trei...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Regulamentul cu privire_la_recunoaşterea_şi_echivalarea_actelor_de_înaltă_calificare_ştiinţifică_şi_ştiinţifico-didactică_obţinute_în_st

143 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
143
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regulamentul cu privire_la_recunoaşterea_şi_echivalarea_actelor_de_înaltă_calificare_ştiinţifică_şi_ştiinţifico-didactică_obţinute_în_st

  1. 1. Regulamentul cu privire la recunoaştereaşiechivalareaactelor de înaltăcalificareştiinţificăşiştiinţifico- didacticăobţinuteînstrăinătate Modificat: 1.HotărâreaGuvernului nr. 576 din 24 mai 2007 ( Monitoruloficial, nr.74-77, 2007, p.54-55) 2.HotărâreaGuvernului nr. 292 din 14 mai 2013 I. Dispoziţiigenerale 1. PrezentulRegulamentasigurăcaracterulunitar al recunoaşteriişiechivalăriiactelor de înaltăcalificareştiinţificăşiştiinţifico-didacticăobţinute de cătrecetăţeniiRepublicii Moldova, cetăţeniistrăinişiapatrizii (încontinuare – solicitant). 2. Recunoaştereaşiechivalareadiplomelorşiatestatelor de înaltăcalificareştiinţificăşiştiinţifico-didactică (încontinuare - diplomeşiatestate) obţinuteînstrăinătate se efectuează de cătreConsiliulNaţionalpentruAcreditareşiAtestare al Republicii Moldova (încontinuare - CNAA). 3. CNAA recunoaşteşiechivaleazănumaidiplomeşiatestateeliberate de organele de stat ale altorţăriabilitate cu dreptul de a conferi grade ştiinţificeşititluriştiinţificeşiştiinţifico- didactice. 4. Diplomeleşiatestateleobţinute de cetăţeniiRepublicii Moldova în U.R.S.S. pînă la 27 august 1991 sîntrecunoscutedupăechivalareaşiînregistrareaacestoraîn CNAA 5. Se stabileştecăcheltuielile legate de recunoaştereaşiechivalareaactelor de înaltăcalificareştiinţificăşiştiinţifico-didacticăşi de înregistrare a diplomelorşiatestatelor respective le suportăsolicitanţiisauorganizaţiileîn care aceştiaîşidesfăşoarăactivitatea. Taxelepercepute de la solicitanţisîntstabilite conform Regulamentuluiprivindmodul de constituireşigestionare a mijloacelorspeciale ale ConsiliuluiNaţionalpentruAcreditareşiAtestare, aprobatprinHotărîreaGuvernului nr. 481 din 30 mai 2005 (MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 77 – 79, art. 573). 6. Echivalareagradelorştiinţificeşi a titlurilorştiinţificeşiştiinţifico-didactice se efectuează de CNAA înconformitate cu actele normative privindconferireagradelorştiinţificeşi a titlurilorştiinţificeşiştiinţifico-didactice, a acordurilorbilateraledintreRepublica Moldova şiţările respective şiîncorespundere cu legislaţiaRepublicii Moldova. II. Prezentareaşiexaminareaactelor 7. Pentrurecunoaştereaşiechivalareadiplomeisauatestatuluisolicitantulprezintă personal în CNAA următoareleacte:
  2. 2. o cererea de recunoaştereşiechivalare a actului de înaltăcalificareştiinţificăsauştiinţifico- didacticăînbazasolicităriisaurecomandăriiinstituţiei/organizaţieiîn care solicitantulpretindesăactiveze; o copiaautentificată notarial a diplomeisauatestatuluişitraducerealegalizată a documentuluirespectivînlimba de stat; o copiaautentificată notarial a hotărîriiinstituţiei care a conferitgradulştiinţificsautitlulştiinţificoriştiinţifico-didactic, încazulîn care aceastăinstituţie nu estemenţionatăînactulrespectiv; o copialucrărilorştiinţificeşimetodico-didactice (xerox) înbazacărora a fostconferitgradulştiinţificsautitlulştiinţific/ştiinţifico-didactic; o teza de doctoratşiautoreferatul (dacăacestaesteprevăzutînţararespectivă), încazulrecunoaşteriişiechivalăriigradelorştiinţifice; o încazulreatestării, un raport (îndouăexemplare) privindrezultateleştiinţificeşiştiinţifico-didacticeînbazacărora a fostconferitgradulştiinţificsautitlulştiinţific / ştiinţifico-didactic respectiv; o buletinul de identitatesaupermisul de şedere; o fişa de evidenţă a cadruluiştiinţific; o lasolicitareaexperţilor, altematerialeprimare de cercetare, necesarepentruadoptareauneideciziiobiective. 7.1. Încazulsolicităriirecunoaşteriişiechivalăriigraduluiştiinţific de doctor, obţinutînstrăinătate, cu gradulştiinţific de doctor habilitatconferitînRepublica Moldova dosarulsolicitantuluivacuprinde: o cerereasolicitantuluisaurecomandareainstituţiei/organizaţieiîn care solicitantulpretindesăactiveze, adresată CNAA, prin care se solicitărecunoaştereaşiechivalareagradului de doctor cu cel de doctor habilitat, conform unuiformulartipizatelaborat de către CNAA; o diploma care atestăacordareagraduluiştiinţific care urmează a fi supusăechivalării, în original, copiasimplăşitraducerealegalizată, cu excepţialimbilor de circulaţieinternaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italianăşirusă); o diploma care atestăacordareaprimului grad ştiinţific de doctor saucertificatulcorespunzător de echivalare (în original, copiasimplăşitraducerealegalizată, cu excepţialimbilor de circulaţieinternaţională – engleză, franceză, germană, spaniolă, italianăşirusă); o listalucrărilorşicopiilelor cu referire la cea de-a douateză de doctorat, publicatepînă la şidupăsusţinereaei, cu autentificările de rigoareefectuate de cătreinstituţiaîn care activeazăsolicitantulsau cu referinţeelectronice, conformecerinţelorCodului cu privire la ştiinţăşiinovarepentruconferireagraduluiştiinţific de doctor habilitat; o alteactececertificăcompetenţaprofesională a solicitantului (dupăcaz, la insistenţasolicitantului).
  3. 3. 8. Recunoaştereaşiechivalareadiplomelorşiatestatelorobţinute de solicitanţii (inclusiv de ceicare au urmatdoctoratulsaupostdoctoratul cu destinaţiespecială) înstatele cu care Republica Moldova: o are încheiateacorduribilateraleprivindrecunoaştereaşiechivalareaactelor de înaltăcalificareştiinţificăşiştiinţifico-didactică se efectueazăprinintermediulcomisiilor de experţiîndomeniusau al celor ad-hoc, desemnate de CNAA; o nu are încheiateacorduribilateraleprivindrecunoaştereaşiechivalareaactelor de înaltăcalificareştiinţificăşiştiinţifico-didactică, precumşi a actelorcare au fostobţinutefărăpermisiunea CNAA de a susţineteza de doctoratînţararespectivă, se efectueazăprinreatestareaacestora. 8.1. Dacăteza de doctorat a fostsusţinutăîntr-o ţarăundeexistădoar un singur grad ştiinţific, cel de doctor, iarrespectivadiplomă care atestăacordareagraduluiştiinţific de doctor a fosteliberată de către o instituţie din Listainstituţiiloracreditate de agenţiiincluseînRegistrul European de Asigurare a CalităţiiînÎnvăţămîntul Superior şi care se regăseşteîntopulcelor 150 de universităţi din lumeînbazaclasamentelorinternaţionaleoficialerecunoscute: o gradulştiinţific de doctor obţinut de solicitant pestehotarepoate fi echivalat cu gradulştiinţific de doctor înRepublica Moldova, prinordinul CNAA, conform punctului 71 alineateleunuşidoi din prezentulRegulament; o gradulştiinţific de doctor obţinut de solicitant pestehotarepoate fi echivalat cu gradulştiinţific de doctor habilitatconferitînRepublica Moldova încondiţiilerespectăriiurmătoarelorcriterii: o solicitantuldeţinedeja un grad ştiinţific de doctor confirmat de CNAA sau are recunoaştereaşiechivalareaunui grad ştiinţific de doctor înacelaşidomeniuştiinţificobţinut anterior; o înperioada de dupăsusţinereatezei de doctoratînstrăinătate, solicitantul a continuatsă-şidezvoltedirecţia de cercetare, înregistrînd, per ansamblu, cătremomentuldepuneriidosarului la CNAA, setul de rezultatecorespunzătoarecerinţelorprevăzuteînpunctul 71 al prezentuluiRegulament 9. Evaluarea se efectuează de cătrecomisiile de experţiîndomeniu ale CNAA sau de comisiile de experţi ad-hoc (încazulîn care tezele au fostsusţinute la specialităţipentru care nu existăcomisii de experţipermanente). Preşedintelecomisiei de experţi face cunoştinţă cu dosarulşiraportulpretendentuluişinumeştedoiexperţi, din cadrulcomisiei, care prezintăavizereferitor la corespundereagraduluiştiinţificsautitluluiştiinţific / ştiinţifico-didactic obţinutînstrăinătatecalificăriisolicitantului. Reatestarea se desfăşoarăînprezenţasolicitantului, care face o comunicareînfaţacomisiei de experţiprivindrezultateleştiinţificeşiştiinţifico-didacticeînbazacărorai-a fostconferitgradulştiinţificsautitlulştiinţific / ştiinţifico-didactic.
  4. 4. III. Adoptareadeciziilor de recunoaştereşiechivalareaactelor 10. Comisia de experţi a CNAA. esteobligată, întermen de treiluni de la primireadosarului, săadopte o hotărîreprivindrecunoaştereaşiechivalareadiplomeisauatestatuluirespectiv. Şedinţacomisiei de experţi se considerădeliberativădacă la easîntprezenţicelpuţin 2/3 din numărulmembriloracesteia. Deciziacomisiei de experţi se adoptăprinvotdeschis, cu majoritateavoturilormembrilorprezenţi la şedinţă. 11. Deciziilecomisiilor de experţiprivindrecunoaştereaşiechivalareadiplomelorşiatestatelor de înaltăcalificareştiinţificăşiştiinţifico-didactică se aprobă de Comisia de Atestare. Comisia de Atestareadoptădeciziilecomisiilor de experţiprivindrecunoaştereaşiechivalareadiplomelorşiatestatelorprinvotdeschis, cu majoritateavoturilor, dar nu maipuţin de jumătate din numărul total al membrilorComisiei de Atestare. Încazulîn care gradulştiinţificsautitlulştiinţific / titlulştiinţifico-didactic nu esterecunoscut de cătreComisia de Atestare, solicitantuluii se aduce la cunoştinţămotivulrefuzuluiînscrisîntermen de 3 zile din momentulemiteriideciziei respective. 12. HotărîreaComisiei de Atestarepoate fi contestatăîntermen de 30 zile de la data adoptării. Modalitatea de examinare a contestaţieiestestabilită de actele normative ale CNAA ce se referă la conferireagradelorştiinţificeşi a titlurilorştiinţificeşiştiinţifico-didactice. Întermen de 30 de zile de la adoptareahotărîriiprivindrecunoaştereaşiechivalareaactului de înaltăcalificareştiinţificăşiştiinţifico-didactică, CNAA elibereazăsolicitantuluiuncertificat de recunoaştereşiechivalare. Mostracertificatului de recunoaştereşiechivalare se aprobăşi se eliberează de ConsiliulNaţionalpentruAcreditareşiAtestare. Certificatele de recunoaştereşiechivalare a gradelorştiinţifice se elibereazădupăprezentareaadeverinţeiceatestădepunereatezei de doctoratşi a autoreferatuluiînfondulBiblioteciiNaţionale.

×