Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regulamentul cu privire la sistemul antiplagiat al ulim

84 views

Published on

Regulamentul cu privire la sistemul antiplagiat al ulim

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Regulamentul cu privire la sistemul antiplagiat al ulim

  1. 1. Regulamentul cu privire la sistemul antiplagiat al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova Aprobat de către Senatul Universității Libere Internaționale din Moldova, procesul verbal nr. 5 din 28 martie 2018 1. Dispoziţii generale 1.1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile:  Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014;  Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV din 15.07.2004;  Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, nr. 139 din 02.07.2010;  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 880 din 22.11.2012 cu privire la Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020;  Ordinului în vederea ameliorării calităţii cercetărilor ştiinţifice şi calităţii publicaţiilor ştiinţifice, nr. 45/1 din 01.09.2016;  Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 7.2 din 15 septembrie 2010; Ordin nr. 726 din 20 septembrie 2010; 1.2. Regulamentul stipulează modalitatea și principiile de funcționare ale procedurii antiplagiat precum și modalitatea de utilizare de către universitate sau de către subdiviziunile ei, a sistemului antiplagiat ULIM. În actele legislative ale Republicii Moldova nu există o definiție standard a plagiatului. În literatura de specialitate se utilizează următoarea definiție acceptată de comun acord de comunitatea academică: Plagiatul este activitatea de însușire prin copiere, parafrazare sau rezumare a unui concept, idei, expresii, text, scheme etc., publicate sau nepublicate, aparținând unei alte persoane, prezentând-o drept a sa, fără a menționa explicit sursa la care a apelat. 1.3. Se consideră caz de plagiat următoarele situaţii exemplificative:  reproducerea (sau traducerea) unor idei, date, texte care aparţin altei persoane, fără indicarea corectă/completă a sursei;  preluarea unor idei, date, texte din diverse surse şi prezentarea acestora ca fiind contribuţie proprie;  omiterea plasării între ghilimele ("…"), în mod clar, a pasajelor preluate din diverse surse;  parafrazarea conţinutului lucrării altei persoane, fără a face referire la sursă;  reproducerea materialelor audio, video, software etc., fără consemnarea surselor şi mai mult, asumarea acestora ca fiind contribuţie proprie;  reproducerea lucrărilor colegilor şi prezentarea acestora ca fiind proprii;  folosirea lucrărilor preluate din Internet sau de la o altă persoană (contra-cost sau gratuit).
  2. 2. 2. Procedura antiplagiat în cadrul ULIM 2.1. Prevederile regulamentului antiplagiat se aplică tuturor lucrărilor publicate sub egida Universităţii Libere Internaţionale din Moldova - ştiinţifice (monografii, culegeri, tratate, prefeţe-note etc.), didactice (manuale, cursuri universitare, recomandări pentru lucrări practice şi seminare etc.), documente de referinţe (enciclopedii, dicţionare, ghiduri etc.), inclusiv celor publicate în exterior. 2.2. Textul lucrării în versiunea finală, înainte de a fi recomandat spre publicare de către Senatul ULIM, va fi depus la Departamentului Informaţional Biblioteconomic (DIB), în format electronic (PDF) pentru a fi verificat din punct de vederea a originalităţii. De asemenea, autorii lucrărilor, vor depune la DIB – „Declarația pe propria răspundere cu privire la proprietatea intelectuală la dreptul de autor, şi publicarea în acces deschis”. 2.3. DIB va verifica textul lucrării prin intermediul softului antiplagiat (aprobat de către administraţia universităţii), care confirmă originalitatea, autenticitatea şi caracterul novator, irepetabil al conţinutului lucrării. În cazul în care se constată o situație de plagiat (lucrarea conține mai puțin de 60% text original), lucrarea va fi restituită autorului împreună cu raportul generat de către softul antiplagiat care demonstrează lipsa de originalitatea a textului. 2.4. DIB va stabili:  Dacă lucrarea conţine porţiuni mari de text (cel puţin 50 de cuvinte) identificate de către sistem ca fiind asemănătoare;  Dacă apare un număr excesiv de împrumuturi dintr-o singură sursă;  Dacă lucrarea conţine pasaje preluate din diverse surse, neindicate în referinţele bibliografice. 2.5. DIB va emite aviz consultativ motivat cu privire la aprobarea sau neaprobarea lucrării către Senatul ULIM. 2.6.Pentru eventualele fraude sau situaţii de plagiat, autorul răspunde conform legislaţiei în vigoare. 3. Dispoziții finale 3.1 Decanii facultăților, șefii catedrelor, directorii de şcoli doctorale, redactorii revistelor ştiinţifice instituţionale sunt obligați să aducă la cunoștință prevederile prezentului Regulament tuturor cadrelor didactice de la facultate. 3.2. Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul ULIM. Elaborat: Departamentul Informațional Biblioteconomic

×