Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regulament e biblioteca ULIM

105 views

Published on

Regulament e biblioteca ULIM

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Regulament e biblioteca ULIM

  1. 1.  determinarea cerinţelor faţă de sistemul de navigare sau interfaţa de utilizator a e- Bibliotecii  dezvoltarea instruirii la distanţă şi asigurarea acestui proces cu materiale didactice electronice  protejarea dreptului de autor şi a altor forme de proprietate intelectuală în procesul funcţionării e-Bibliotecii. 2.5. Avantajul formatului electronic al informaţiei ştiinţifice oferă posibilitatea de a realiza cu succes obiectivele de organizare efectivă a proceselor de instruire şi cercetare în cadrul ULIM. Acestea să referă la următoarele:  simplitatea, comoditatea şi rapiditatea căutărilor şi a recepţionării informaţiilor  posibilitatea de căutare a informaţiilor concomitent într-un număr mare de surse  comoditatea de redactare şi a utilizării ulterioare  facilităţile ce ţin de salvarea, copierea informaţiilor, listarea, transmiterea documentului prin poşta electronică direct din sistem, crearea arhivei de copii  posibilitatea de utilizare concomitentă a unui document de un număr nelimitat de utilizatori  posibilitatea de accesare a documentelor de la toate terminalele amplasate în spaţiile ULIM. 2.6. Biblioteca Electronică este o parte componentă a fondului DIB, integrând informaţiile în format electronic, accesul la care este realizat prin intermediul mijloacelor informatice. 3. Structura/conţinutul Biblioteci Electronice 3.1 e-Biblioteca include publicaţiile în format electronic, care conţin informaţii sistematizate cu caracter ştiinţific şi aplicat, cuprinse într-o formă adecvată pentru studiu, cercetare şi formare profesională. e-Biblioteca poate conţine link-uri la resurse de reţea (adrese, indicând locaţia fizică a documentului electronic în reţeaua locală sau Internet). 3.2 Publicaţiile, care constituie fondul e-Bibliotecii, sunt supuse dreptului de autor şi protejate de legislaţia din Republica Moldova şi Convenţiile internaţionale. În cazul acţionării drepturilor de autor, cu deţinătorul drepturilor este încheiat un acord care reglementează utilizarea de către instituţia de învăţământ superior a publicaţiei în condiţiile definite de acordul încheiat, cu respectarea intereselor reciproce, de acordare şi protejare juridică a documentului electronic. 3.3 e-Biblioteca cuprinde următoarele tipuri de resurse:  ediţii electronice (cărţi, publicaţii multimedia, filme produse software etc.) cu destinaţie educativă şi metodică, selectate din diverse portaluri, biblioteci digitale, baze de date cu acces gratuit etc.  e-versiuni ale publicaţiilor din fondul ştiinţific de bază al Departamentului Informaţional Biblioteconomic, realizate folosind metodele de scanare a textelor sau copiere de pe CD  publicaţii stocate din bazele de date full text, achiziţionate de DIB sau cu acces trial (în acest caz DIB deţinând permisiunea şi dreptul de a le include în e-Biblioteca). 3.4 Aranjarea publicaţiilor în e-Biblioteca este tematică, corespunzător profilurilor specializate ale ULIM (meniu „Facultăţi”), fiind evidenţiate si colecţii de importanţă generală, gen „Referinţe”, „Ştiinţe generale” (filosofia, logica, etica, morala etc.). La fel în e- Biblioteca pot fi create colecţii de publicaţii electronice, stocate din baze de date concrete (de ex., „EUBooks” şi altele). 3.5 În interiorul profilurilor specializate – sunt evidenţiate „Manuale. Monografii” şi „Reviste ştiinţifice” „Manuale. Monografii” sunt prezentate în funcţie de subiectele abordate, amplasate
  2. 2. în ordine alfabetică (subuectele fiind indicate în limba română), în interiorul subiectelor fiind respectată ordina alfabetică a titlurilor manauellor şi monografiilor. În interiorul compartimentului „Reviste ştiinţifice” este respectată ordinea alfabetică a titlurilor revistelor (caracere ltine, urmând cele cu caractere chirilice şi altele). 3.6 e-Biblioteca prevede două modalităţi de căutare a informaţiei: după titlu şi după subiect. 3.7 Interfaţa e-Bibliotecii oferă posibilitatea de a vizualiza informaţii gen: „Titluri noi de documente, integrate în e-Biblioteca”, „Top descărcări”. 3.8 În dezvoltarea Bibliotecii Electronice se ţine cont de aspectele tradiţionale de formare a fondurilor bibliotecare: tematica cursurilor, tematica cercetărilor, planurile şi strategiile de dezvoltare a ULIM, principiul tipologic, cerinţele utilizatorilor, studiile de marketing, planurile editoriale, cuantumul resurselor bugetare şi extrabugetare etc. 4. Responsabilităţi pentru dezvoltarea Biblioteci Electronice 4.1 e-Biblioteca este gestionată în cadrul serviciului DIB „Dezvoltarea sistemelor informaţional-tehnologice”. 4.2 Fiind un produs informaţional de interes comun, în dezvoltarea e-Bibliotecii se va interacţiona cu unităţile de structură universitare:  Centrul Tehnic Universitar - asigură localizarea şi prezentarea documentelor şi publicaţiilor electronice pe serverele ULIM pentru a fi accesate prin intermediul reţelei locale şi / sau prin Internet. Păstrarea documentelor full text va fi realizată pe baza unui server ce va asigura accesul autorizat al utilizatorilor şi va restricţiona anumite posibilităţi ale sistemului. Va fi creat subsistemul de arhivare a publicaţiilor  Structurile de cercetare, catedrele facultăţilor - vor asigura sprijinul consultativ pentru selectarea şi plasarea în e-Biblioteca a publicaţiilor utile procesului didactic şi de cercetare, implicându-se şi în procesul de valorificare a e-Bibliotecii (stimularea utilizării acesteia de către studenţi, promovarea e-publicaţiilor de profil)  Departamentul asigurarea calităţii şi proiectare curriculară – facilitează accesul DIB la programele analitice şi alte informaţii de analiză şi sinteză, care necesită acoperire informaţională. 4.3 Selectarea finală a publicaţiilor pentru includere în e-Biblioteca ţine de responsabilitatea Comisiei DIB „Managementul colecţiilor”, preşedinte (de regulă) – directorul DIB. 4.4 Resursele electronice, care vor fi testate de către Comisia „Managementul colecţiilor” la respectarea obiectivelor educaţionale şi de cercetare specifice (de ex.: solicitări stringente ale utilizatorilor, autoritate deosebită a publicaţiei, publicaţii electronice la subiecte ne- acoperite informaţional prin colecţiile tradiţionale etc.) vor fi reflectate în Catalogul electronic DIB (responsabil – serviciul „Dezvoltarea resurselor info-documentare”). 4.4 Responsabilitatea pentru plasarea publicaţiilor, asigurarea sistemului de software şi asistenţa tehnică a e-Bibliotecii, organizarea modalităţilor de acces la resursele acesteia, stocarea şi arhivarea resurselor, o are şeful serviciului DIB „Dezvoltarea sistemelor informaţional-tehnologice”. În scopul selectării, precum şi a plasării publicaţiilor în e- Biblioteca, pot fi create grupuri de lucru (de ex., din baze de date expertizate cu acces limitat în timp etc.). 5. Cerinţe generale de prezentare a publicaţiilor electronice 5.1 În e-Biblioteca vor fi arhivate resurse de diferite tipuri (manuale, cursuri de lecţii, reviste, standarde educaţionale etc.) şi formate (texte integrale în formate .DOC, .PDF, .TXT şi alte formate tipice, fişiere sonore, video, resurse Internet (link-uri în caz dacă sursa este accesată on-line fără restricţii).
  3. 3. 5.2 Imaginile (desene, fotografii etc.) care sunt incluse în documentul electronic pot fi prezentate separat, sau în corpul documentului. Formatul de imagine nu este reglementat, se recomandă doar o compresie optimă, care să permită utilizarea în reţea. 6. Accesul utilizatorilor la Biblioteca electronică 6.1 Accesul la resursele electronice ale Bibliotecii Electronice va fi asigurat atât pentru utilizatorii locali, cât şi pentru utilizatorii îndepărtaţi. Totodată, utilizatorii locali vor putea lucra în modulul local al sistemului, cât şi în mediul oricărui browser de Internet, accesând site-ul instituţiei. 6.2 Modalităţile de acces al utilizatorilor la documente şi publicaţii electronice, furnizate prin Biblioteca Electronică sunt următoarele:  acces liber al profesorilor şi studenţilor pentru vizualizarea publicaţiilor electronice în reţeaua locală a instituţiei de învăţământ superior (din spaţiile funcţionale ale ULIM)  gestionarea/restructurarea bazei de date – acces doar pentru personalul din subdiviziunile care deservesc Biblioteca Electronică  livrarea copiilor electronice ale publicaţiilor. 7. Dispoziţii finale 7.1 Prezentul Regulament poate fi completat cu alte prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Electronice a ULIM, reieşite din legislaţia în vigoare, ordinele Ministerului Educaţiei şi deciziile Senatului instituţiei. 7.2. Prezentul Regulament intră în vigoare odată cu aprobarea lui de către Rectorul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

×