Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program. symposia investigatio bibliotheca

37 views

Published on

Program. symposia investigatio bibliotheca

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Program. symposia investigatio bibliotheca

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC PROGRAM SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA (cu participare internaţională) ediţia a 10-a, aniversară Bibliotec@ - platformă deschisă în procesul de cercetare şi inovare. Joi, 18 octombrie 2018 Mediateca, et.4 09:00-09.30ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR 09:30-10.00CUVÂNT DE DESCHIDERE.MESAJE DE SALUT DIN PARTEAINVITAȚIILOROFICIALI 10.00-11.30ȘEDINŢADE DESCHIDERE Moderator: IrinaBotnaru,DirectorDIBULIM IgorCojocaru,dr.,Institutul de Dezvoltarea Societății Informaționale. IDSI – platformă deschisă în procesul de creștere a calității și vizibilității conținutuluiștiințific dincadrul ULIM Romana-Anca Rădulescu, Biblioteca de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, România. BibliotecaUȘAMV Iași:percepțiautilizatorilor LudmilaCORGHENCI,BibliotecaNaţională a Republicii Moldova. Personalul de specialitate din biblioteci - cheia succesului în procesul de cercetare și inovare:studiustatistic. Lilia TCACI, Lolita CANEEV, Biblioteca Naţională pentru copii "Ion Creangă". PromovareacunoștințelorSTEAMînbiblioteci
  2. 2. - 2 - EcaterinaMADAN,AnaRURAC,SvetlanaCOZEARSCAIA, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Colaborarea biblioteciloragricole învedereaprestăriiserviciilorde împrumutinterbibliotecarinternaţional Natalia GHIMPU, BibliotecaNaţională a Republicii Moldova. Programul Național „LecturaCentral” – necesitatea secolului Gaget VictoriaTOMA,Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Noileorizonturialebiblioteciiuniversitare:cazulbiblioteciiUSEFS. 11.30-12.10 WEBINAR AngelaREPANOVICI,prof.,dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Rezervat Cluadia ȘERBĂNUȚĂ, doctorînbiblioteconomie, specialist biblioteci, Fundația Progress și membru în Biroul Executiv ANBPR,București, România. Inovareaînbiblioteci:ce, cum și de ce? Bunepractici dinRomâniași RepublicaMoldova. 12.10-13.00TRIBUNAPROFESIONIŞTILORDE LADIB IrinaBOTNARU,DirectorDIBULIM. RolulDIBîn cercetarea științifică din cadrulULIM LiliaPOVESTCA,DIBULIM. Conceptulmanagementuluicunoașteriiîn structurileinfodocumentare: cazul DIB. Natalia MORARU, DIB ULIM. Rolulbiblioteciiuniversitare înpromovareaînvăţăriicentrate pestudent 13.00PAUZĂ DE CAFEA

×