Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Transformare

365 views

Published on

Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Transformare

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Transformare

 1. 1. Symposia Investigatio Bibliotheca, ediţia a 8-a, “Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Transformare” Plamadeala Ana, consultant, Direcția e-Transformare și Informatizare, ME Membru CBN, CBÎ 26 februarie 2016, ULIM
 2. 2.  Biblioteca, cartea şi lectura sunt percepute ca triunghiul cunoaşterii cu implicaţii deosebite în dezvoltare.  Despre aceasta trebuie de amintit constant membrilor comunităţii. Oamenii trebuie să audă cât mai des vorbindu- se despre importanţa bibliotecii, a cărţii şi a lecturii, despre influenţa acestora asupra fiecărei persoane în parte şi a comunităţii în întregime.  Biblioteca modernă nu mai este doar loc de păstrare a cărţilor. Pentru a rămâne relevante, bibliotecile îşi asumă tot mai multe responsabilităţi, crează servicii noi, implementează tehnologii de informare şi comunicare fără de care o bibliotecă nu mai poate activa eficient, dar cartea şi lectura indiferent de format trebuie să rămână axa tuturor
 3. 3. Acte emise de Ministerul Educaţiei, ce vizează bibliotecile din învăţămînt:  Codul Educaţiei Nr. 152 din 17.07.2014 Art. 128. Bibliotecile din învăţămînt  Ordinul nr. 581 din 24.06.2015 cu privire la Standardele minime de dotare a şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor cu mijloace TIC  Ordinul nr. 792 din 30.07.2015 cu privire la Constituirea Consiliului Bibliotecilor din învăţămîntul general, profesional şi superior din RM pe lîngă Ministerul Educaţiei. Regulamentul de organizare şi funcţionare a CBÎ  Ordinul nr. 1043 din 29.10.2015 Aprobarea standardelor minime de dotare a instituţiilor cu mijloace TIC a instituţiiilor din învăţămîntul profesional tehnic  Ordinul nr. 1213 din 21.12.2015 Standarde minime de dotare a bibliotecilor din instituţiile de învăţămînt cu mijloace TIC  Dispoziţia nr. 563 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Fişei de evaluare a bibliotecilor din instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic şi a grupurilor de lucru  Ordinul nr. 112 din 17.02.2016 cu modificări de componență a CBÎ
 4. 4. Locul şi Activităţile Bibbliotecilor din învăţămînt  Art. 128 din Codul Educaţiei Nr. 152 din 17.07.2014  Sistemul Naţional de Biblioteci (SNB)- Legea Parlamentul 286 din 16.11.1994 Art.9  Consiliul Biblioteconomic Naţional - HG 52 din 27.12.1995  Consiliul Bibliotecilor din învăţămînt pe lîngă Ministerul Educaţiei – Ordin nr. 792 din 30.07.2015
 5. 5. Codul Educaţiei Nr. 152 din 17.07.2014 Articolul 128. Bibliotecile din învăţămînt  (1) Bibliotecile din instituţiile de învăţămînt sînt parte integrantă a sistemului de învăţămînt şi participă la activitatea didactică, cultural-educativă, de cercetare şi perfecţionare. Bibliotecile contribuie, prin mijloace specifice, la procesul de instruire, formare şi cercetare ce se desfăşoară în instituţia de învăţămînt.  (2) Biblioteca din instituţia de învăţămînt are ca obiectiv principal asigurarea posibilităţilor de informare, documentare, lectură, recreere şi studiu elevilor, studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, personalului nedidactic şi auxiliar, prin oferirea accesului nelimitat la fondul de carte.  (3) Bibliotecarii din învăţămînt beneficiază de facilităţi şi pot aspira la categorii de calificare în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru categoriile de calificare se acordă un spor la salariu stabilit prin acte normative aprobate de Guvern.  (4) Bibliotecile din învăţămînt funcţionează în baza unui regulament-cadru, aprobat de Ministerul Educaţiei, şi a altor acte normative în domeniu. (existent - Regulament-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor din instituțiile de învățămînt preuniversitar din 08.11.2002, urmează să fie revizuit în 2016 printr-o dispoziție).  (5) Bibliotecile din instituţiile de învăţămînt pot crea consorţii pentru achiziţia partajată şi utilizarea în comun a surselor documentare (baze de date, reviste electronice).  (6) La nivel naţional pot fi organizate biblioteci şcolare virtuale cu funcţii de e-learning, cu fonduri de curricula şcolare, proiecte didactice, ghiduri metodologice, manuale electronice, exemple de teste docimologice etc
 6. 6. Activităţi planificate pentru anul 2016 în Planul de Acţiuni al Ministerului Educaţiei privind activitatea bibliotecilor din învăţămînt  Efectuarea unui studiu comparativ privind activitatea bibliotecilor din învăţămînt, pentru 2014-2015, după Raportul statistic 6-C  Efectuarea unui studiu privind activitatea bibliotecilor din învăţămîntul profesional tehnic (școli profesionale) în baza Fișei de evaluare  Revizuirea Regulamentului-cadru cu privire la funcționarea bibliotecilor din învăţămîntul general  Crearea Regulamentului-cadru cu privire la funcționarea bibliotecilor din învăţămîntul profesional tehnic  Crearea Regulamentului-cadru cu privire la funcţionarea bibliotecilor din învăţămîntul superior  Colectarea datelor cu privire la dotarea cu mijloace TIC şi soft-uri a bibliotecilor școlare  Cercetarea pieței de soft-uri pentru biblioteca full digitală  Formularea recomandărilor către bibliotecile școlare privind procurarea unui soft de specialitate
 7. 7. Obiectivele bibliotecilor şcolare: ◦ bibliotecile școlare se adaptează la situații noi și la asimilarea noilor tehnologii; ◦ modernizarea bibliotecilor școlare și implementarea a noi forme și metode de acces la informații; ◦ organizarea colecţiei de documente la biblioteca școlară şi necesităţilor de informare a beneficiarilor; ◦ constituirea, menţinerea şi actualizarea aparatului de referinţă ◦ servirea infomaţională şi documentară a beneficiarilor: elevilor, corpului profesoral-didactic şi altor categorii de beneficiar, garantarea accesului deplin la colecţiile bibliotecii școlare; ◦ modernizarea şi automatizarea tehnologiilor bibliotecare în scopul diversificării serviciilor prestate de către bibliotecă şi sporirii calităţii şi eficienţei lor; ◦ cooperarea şi coordonarea activităţii cu alte biblioteci şi centre de informare cu scopul asigurării necesităţilor de informare ale
 8. 8. Etapele informatizării bibliotecii 1. Achizitionarea de hardware (minim un computer) 2. Achizitionare de software specializat 3. Introducerea de date (descriere de carte, articole, seriale) 4. Evidenta achiziiţii (carte, seriale) 5. Achiziţionarea unei imprimante pentru formularistica, rapoarte, listări în general 6. Inscrierea de cititori şi eliberarea permisului 7. Activitatea de împrumut 8. Achizitionarea unui cititor de cod de bare (imprumut pe baza de cod de bare) 9. Achizitionarea unui modem pentru interconectarea cu alte biblioteci (preluarea de date de la BPN, BNR, INFOLIBRIS, ELIB) 10. Introducerea de informaţii conexe (bibliografii locale, biblioteca = punct de informare)
 9. 9. Rezultatele privind Raport 6-c pentru 2015  Perioada 15 ianuarie – 1 martie 2016, este perioada de raportare a bibliotecilor din toate instituțiile de învățămînt privind activitatea în indicatori statistici pe parcursul anului curent (Formularul 6-c).  Anul de raportare 2015 este într-o masură deosebit de anii precedenți pe motiv, ca a fost modificat formularul raportului 6-c, au apărut compartimente și indicatori noi, respectiv s-a modificat și centralizatorul statistic.  În acest context ME în conlucrare cu CBÎ de învățămînt, centrele biblioteconomice departamentale au întreprins acțiuni organizatorice în vederea colectării și analizei datelor statistice.  Astfel ME a difuzat către toate instituțiile abilitate cu funcțiile de prezentare și colectare a datelor statistice o circulară însoțită de un set de documente în ajutorul bibliotecarilor și responsabililor de biblioteci.  Nu deținem încă toate datele finale, rapoartele încă se prelucrează, urmează să analizăm indicatorii în așa fel ca să avem o situație cît mai reală în măsura în care permit statisticele, care ne vor ajuta să facem anumite constatări și planuri pe viitor.  Conform datelor preventive, comunicate de: 1. Biblioteca Centrală USM, rapoartele au fost prezentate de către 24 de biblioteci ai universităților de stat și private, şi 43 de colegii și centre de excelență (de stat și private), ceea ce reprezintă 95% din numărul total. 2. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice rapoartele au fost prezentate de către 42 de Şcoli Profesionale. 3. Biblioteca Ştiinţifică a USARB şi UPS I.Creangă, toate OLSDÎ, în şcolile din Republica Moldova funcţionează, actualmente, 1 283 biblioteci şcolare (177 municipale, 161 urbane şi 945 rurale).  ME apreciază eforturile Centrelor Biblioteconomice şi susţine activitatea acestora.  Toate Referinţele şi Rezultatele privind Raportul statistic 6-C vor fi publicate pe site-ul edu.gov.md
 10. 10. Ordinul nr. 792 din 30.07.2015 cu privire la Constituirea Consiliului Bibliotecilor din învăţămîntul general, profesional şi superior din RM pe lîngă Ministerul Educaţiei.  Consiliul este un organ consultativ format pe lîngă Ministerul Educaţiei în scopul coordonării activităţii bibliotecilor din instituţiile de învăţămînt.  Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament, aprobat prin ordinul Ministrului Educației.  Consiliul colaborează cu Consiliul Biblioteconomic Naţional, Consiliul Rectorilor, Consiliul directorilor de colegii, Consiliul directorilor de școli profesionale, precum și cu asociaţiile profesionale ale bibliotecarilor din R. Moldova și de peste hotare. Misiunea:  Consiliul are misiunea de coordonarea activității bibliotecilor din instituţiile de învăţământ general, profesional și superior în probleme de dezvoltare şi valorificare a resurselor informaţionale și de implementarea tehnologiilor şi
 11. 11. http://edu.gov.md/ro/content/consilii
 12. 12. http://edu.gov.md/ro/content/activitatea- bibliotecilor-din-invatamint
 13. 13. Cursuri de formare continuă pentru bibliotecarii din instituțiile de învățămînt preuniversitar și universitar desfășurate în cadrul USM în perioada 01.01.2014-12.11.2015 Nr. ord. Locul de desfășurare a formării continuă Perioada Nr. persoane 1 CHIȘINĂU 21.02.2014-01.03.2014 16 2 BĂLȚI 20.03.2014-11.04.2014 20 3 CHIȘINĂU 24.03.2014-31.03.2014 22 4 STRĂȘENI 16.06.2014-23.06.2014 28 5 CIMIȘLIA 19.06.2014-27.06.2014 13 99 1 TELENEȘTI 14.03.2015-04.04.2015 14 2 CHIȘINĂU 19.03.2015-31.03.2015 10 3 COMRAT 25.03.2015-06.04.2015 9 4 SOROCA 25.03.2015-04.04.2015 10 5 CHIȘINĂU 27.04.2015-07.05.2015 29 6 BĂLȚI 07.05.2015-15.05.2015 51 7 DROCHIA 29.10.2015-12.12.2015 23 8 CĂUȘENI 27.11.2015-11.12.2015 2 148
 14. 14. Priorități 2016, ME, CBN, CBÎ  Raport statistic 6 –C (februarie-martie)  Fisa de evaluare a bibliotecilor din învăţămîntul profesional tehnic (decembrie-martie)  Elaborarea proiectului Legii cu privire la biblioteci (o nouă redacţie, Ministerul Culturii)  Modificarea şi completarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor de diferit tip (şcolare, de colegiu, universitare)  Elaborarea Ghidului de aplicare a „Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci”  Elaborarea Strategiei informatizării bibliotecilor din Republica Moldova şi a Planului de acţiuni în conformitate cu Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova digitală 2020” şi Strategie de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”  Actualizarea sau elaborarea recomandărilor, instrucţiunilor pentru reglementarea procesului de evidenţă a activităţii în biblioteci în corespundere cu standardele în vigoare  Întreprinderea acţiunilor pentru perfectarea condiţiilor de salarizare a bibliotecarilor
 15. 15. Concluzii - Ne dorim (ME, CBN, CBÎ):  Date statistice raport 6-C,  Regulamente cadru pentru biblioteci (şcolare, profesional tehnic, superior) (Ministerul Educaţiei),  Legea cu privire la biblioteci (Ministeru Culturii),  Dotarea cu TIC a bibliotecilor şcolare,  Formarea continuă a bibliotecarilor,  Obţinerea gradelor de calificare,  Participarea la seminare şi conferinţe,  Vizibilitatea bibliotecilor (blog, site, facebook).
 16. 16. Ana Plamadeala Ministerul Educaţiei Direcţia e-Transformare şi Informatizare bir. 436 022-23-32-20 ana.plamadeala@edu.md postolachianisoara@yahoo.com

×