Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC
Activităţii prilejuite de cons...
BiblioUniversitas,
ediţia a 2-a
biblioteconomice ale Societăţii Informaţiei şi
Cunoaşterii. Departamentul Informaţional
Bi...
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
 Personalia (compartimentul va insera publicaţiile despre oamenii ULIM – aniversări şi alte
aspecte; aranjarea materialul...
 Prezenţa ULIM în ratingurile internaţionale
 Indexuri auxiliare:
 index de nume (autori, redactori, directori ori resp...
 Respectarea spaţiilor la culegerea materialelor în WORD, machetare:
 titlul – un spaţiu – două puncte, urmând adnotarea...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Activităţii prilejuite de consemnarea a 25 de ani de la fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi a Departamentului Informaţional Biblioteconomic

Download to read offline

Activităţii prilejuite de consemnarea a 25 de ani de la fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova
şi a Departamentului Informaţional Biblioteconomic

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Activităţii prilejuite de consemnarea a 25 de ani de la fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi a Departamentului Informaţional Biblioteconomic

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC Activităţii prilejuite de consemnarea a 25 de ani de la fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi a Departamentului Informaţional Biblioteconomic Nr d / r Genericul, tipul activităţii Conţinutul activităţii Termen. Responsabili Finanţare Activităţi promoţionale 1. Expoziţii tradiţionale şi on- line: „ULIM – 25 ani de ascensiune, „Patrimoniul Documentar Universitar”, „Profesorii ULIM” şi altele Organizarea ciclului de expoziţii tradiţionale şi on-line în scopul promovării bunelor experienţe, rezultatelor activităţii cercetării universitare, oamenilor de succes de la ULIM Pe parcursul anului, expoziţiile fiind organizate şi extra-muros N. Moraru ULIM 2. Prezentări şi lansări de publicaţii instituţionale şi de autor Activităţi orientate pentru a cunoaşte patrimoniul documentar universitar, precum şi cadrul de reglementare universitar (de ex., LEX ULIM) Pe parcursul anului N. Moraru ULIM 3. Program „În sprijinul Absolventului ULIM” (ediţie aniversară) Ciclu de activităţi, în calitate de grup-ţintă fiind desemnaţi absolvenţii ciclurilor de studii la ULIM: mese rotunde, dezbateri, prezentări cu participarea absolvenţilor anilor precedenţi ai ULIM; VIP-uri – absolvenţi ai ULIM Ianuarie – Iunie 2017 A. Busuioc (în colaborare cu facultăţile ULIM) ULIM 4. Program „Grija pentru Noii Utilizatori” (ediţia aniversară) Ciclu de activităţi, în calitate de grup-ţintă fiind desemnaţi studenţii anului 1, ciclul Licenţă: prezentări, informaţii, victorine privind istoria şi perspectivele ULIM, ale facultăţilor Septembrie- decembrie 2017 Bibliotecarii contact DIB ULIM 5. ULIMFest, ediţia a 3-a (octombrie 2017) Organizarea Zilelor facultăţilor: Cunoaşte Universitatea şi Facultatea Octombrie 2017 T. Gangan ULIM 6. Inaugurarea pe pagina WEB a DIB a banerului „25 de ani DIB” Utilizarea potenţialului paginii WEB în promovarea activităţilor aniversare, a imaginii DIB şi ULIM I. Cerneauscaite V. Bogdanov ULIM 7. Realizarea unui filmuleț despre ULIM, DIB Filmuleț care își are drept ca scop de a promova activitatea ULIM, DIB I. Cerneauscaite T. Gangan - Activităţi ştiinţifice 8. Symposia Investigatio Bibliotheca, ediţia 2017 Simpozion ştiinţific cu participare internaţională Februarie 2017 I. Cerneauscaite Surse externe 9. Conferinţa Internaţională Genericul conferinţei – „Dimensiuni info- Octombrie 2017 ULIM
  2. 2. BiblioUniversitas, ediţia a 2-a biblioteconomice ale Societăţii Informaţiei şi Cunoaşterii. Departamentul Informaţional Biblioteconomic în timp şi spaţiu” I. Cerneauscaite S. Bletea Surse externe 10. Contribuţii în reviste, ziare, comunicări în cadrul diverselor reuniuni profesionale naţionale Articole, informaţii, comunicări privind bunele practici ale DIB Fiecare angajat DIB / cel puţin câte 1 contribuţie - Elaborare/editare de publicaţii 11. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (2013-2017): studiu bibliografic Studiul constituie fascicula a 3-a în cadrul colecţiei „Studiorum”. Va pune în valoare prezenţele editoriale (volume, articole, alte informaţii) despre procesul educaţional şi impactul activităţii ULIM. Astfel, toate cele trei fascicule identifică publicaţiile despre ULIM, apărute în perioada 1992-2007, 2008-2012 şi 2013- 2017. A. Busuioc, coord. Termen prezentare – sept. 2017 Editare – septembrie 2017 ULIM
  3. 3. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
  4. 4.  Personalia (compartimentul va insera publicaţiile despre oamenii ULIM – aniversări şi alte aspecte; aranjarea materialului în ordinea direct cronologică/alfabetică a descrierilor bibliografice)  Procesul de învăţământ: concepte educaţionale, forme, metode, curriculum, evaluare:  Aspecte generale  Facultatea Ştiinţe Economice  Facultatea Drept  Facultatea Biomedicină şi Ecologie  Facultatea Informatică şi Inginerie  Facultatea de Litere  Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism  Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială Fiecare compartiment va fi precedat de informaţie-sinteză privind etapele şi specificul dezvoltării facultăţii. Materialul din subcompartimente va fi aranjat în ordinea direct cronologică/alfabetică a descrierilor bibliografice.  Activitatea ştiinţifică la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (compartimentul va reflecta publicaţiile privind cercetările şi contribuţiile ştiinţifice din cadrul ULIM, funcţionarea institutelor, consiliilor specializate, atribuirea titlurilor Doctori Honoris Causa etc.; aranjarea materialului în ordinea direct cronologică/alfabetică a descrierilor bibliografice)  Departamentul Informaţional Biblioteconomic: resurse, servicii, produse în sprijinul procesului didactic şi de cercetare universitar (compartimentul va oglindi informaţia bibliografică privind acoperirea informaţional-documentară a procesului educaţional, digitizarea patrimoniului documentar universitar, dezvoltarea culturii informaţiei şi a învăţării permanente; aranjarea materialului - în ordinea direct cronologică/alfabetică a descrierilor bibliografice)  ULIM: relaţii de cooperare şi colaborare. Implicaţii la nivel naţional şi internaţional (vor fi prezentate publicaţiile privind acordurile de colaborare internaţională, participarea la proiecte naţionale şi internaţionale, vizite de documentare şi stagii, vizite ale personalităţilor notorii la ULIM, afilieri la asociaţii şi consorţium-uri internaţionale, Institutul Confucius; centre de informare în cadrul ULIM; aranjarea materialului în ordinea direct cronologică/alfabetică a descrierilor bibliografice)  Viaţa studenţească. Mobilităţi. Activităţi culturale (vor fi oglindite publicaţiile despre activitatea organizaţiilor studenţeşti: Senat, Sindicat, despre activitatea ştiinţifică a studenţilor, concursuri, competiţii, laureaţii Olimpiadelor studenţeşti, burse de merit; aranjarea materialului în ordinea direct cronologică/alfabetică a descrierilor bibliografice)  Sportul universitar. Realizări ale studenţilor sportivi de la ULIM (aranjarea materialului în ordinea direct cronologică/alfabetică a descrierilor bibliografice)  Baza materială universitară (spaţii funcţionale, căminul studenţesc, facilităţi etc.; aranjarea materialului în ordinea direct cronologică/alfabetică a descrierilor bibliografice)  Diverse activităţi. Filantropie (aranjarea materialului în ordinea direct cronologică/alfabetică a descrierilor bibliografice)  Anexe  Publicaţii ştiinţifice instituţionale ale ULIM  Doctori Honoris Causa ai ULIM
  5. 5.  Prezenţa ULIM în ratingurile internaţionale  Indexuri auxiliare:  index de nume (autori, redactori, directori ori responsabili de ediţii, indicaţi în descrierile bibliografice; fiecare nume va fi însoţit de numărul de ordine al descrierii bibliografice, în care este menţionat)  index de titluri ale publicaţii identificate. Criterii de selectare a materialelor : Criterii cronologice: 1 septembrie 2012 - 1 septembrie 2017 Criterii de conţinut: selecţie exhaustivă, cu excepţia materialelor provocatoare, de instigaţie a spiritelor, campanii orientate contra ULIM. Surse de selectare a materialelor :  surse ULIM ( catalog special DIB „ULIM: prezent şi perspective”, catalogul electronic, materiale promoţionale, altele)  surse Internet (portaluri, site-uri etc.)  publicaţii curente şi retrospective ale bibliografiei naţionale (de ex.: „Bibliografia Naţională a Moldovei” - publicaţie lunară a Camerei Naţionale a Cărţii)  bibliografii tematice  instrumente de informare ale bibliotecilor mari din republică (Biblioteca Naţională, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” etc.)  lucru cu documentele primare (în mod special, revistele, ziarele şi alte documente care nu sunt recepţionate de către DIB Descrierea bibliografică a documentelor: Se va efectua în funcţie de standardele în vigoare privind descrierea bibliografică a documentelor, abrevierile utilizate, respectând limba originală a publicaţiei. Recomandări tehnologice: (acestea vor fi reflectate în mod obligatoriu în Nota Autorilor”)  Indicarea formatului/suportului de fixare a informaţiei: se indică doar pentru descrierile bibliografice ale documentelor, care sunt în prezenţă minimă, după titlu, între paranteze drepte; dacă în lucrare predomină documentele tradiţionale (pe hârtie) cuvântul „text” nu se indică Exemplu: Parasca, Pavel. Istoria medievală [Resursă electronică] / ….  În descrierea bibliografică a publicaţiilor, semnate de către un autor, numele autorului se repetă încă odată după bara oblică, păstrându-se forma prezentării în sursă. Exemplu: Galben, Andrei. Mult Stimate Cititor! = Dear reader! : [adresare cu prilejul iniţierii supl. „Confucius” al cotid. „Timpul de dimineaţă”] / Andrei Galben // Confucius : supl. ed. de cotid. „Timpul de dimineaţă”. – 2012. – Noiem. (Nr 1). – P. 1. – În lb. rom. , engl. şi chin. Numele autorului în zona responsabilităţii se indică astfel, cum este prezentat în sursă (ori foaia de titlu) (în caz de ne-coincidenţă cu numele cunoscut ca autoritate: pe foaia de titlu nume indicat – Mitică Păsat, fiind cunoscut ca: Dumitru Păsat; în astfel de cazuri – vedeta este indicată după cum urmează: Păsat, Dumitru. …, iar la responsabilitate este prezentat cu numele: Mitică Păsat). Note: Aceste prevederi sunt valabile şi pentru publicaţiile semnate de doi sau trei autori.  Nu se abreviază:  denumirile instituţiilor, tematicile reuniunilor  titlurile publicaţiilor (în adnotare ori subtitlu)  în cazul prezenţei abrevierilor (cu excepţia „ULIM”) în titlul publicaţiei descrise, acestea vor fi descifrate în adnotare; ca loc de editare (dacă astfel sunt indicate în datele CIP) abrevierile vor fi utilizate: de ex.: CEP USM şi altele  locul editării (Chişinău şi nu Ch. )
  6. 6.  Respectarea spaţiilor la culegerea materialelor în WORD, machetare:  titlul – un spaţiu – două puncte, urmând adnotarea  la finisarea informaţiei privind responsabilitatea concretă: de exemplu: Univrsitatea Liberă Internaţională din Moldova ; red. şt.: ….. ; ed. îngr.: Irina Cerneauscaite ; red. bibliogr.: ……  după locul editării publicaţiei: de exemplu: … . – Chişinău : ULIM, 2012.

Activităţii prilejuite de consemnarea a 25 de ani de la fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi a Departamentului Informaţional Biblioteconomic

Views

Total views

314

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×