Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentácia stretnutia s obyvateľmi 2017

428 views

Published on

Prezentácia stretnutia obyvateľov s vedením mesta Prievidza 2017

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentácia stretnutia s obyvateľmi 2017

 1. 1. Stretnutia s obyvateľmi jeseň 2017
 2. 2. Veľká rekonštrukcia ciest a chodníkov 2017 V meste začala oprava veľkého balíka 16 ciest a 8 chodníkov, do ktorej samospráva investuje viac ako jeden milión eur. Zoznam miestnych komunikácií, ktoré sú určené na opravu: Zoznam chodníkov určených na opravu: 1. Záhradnícka ulica, 2. Snežienkova ulica, 3. Ul. M. Hodžu, 4. Ul. M. Mišíka (vnútroblok bytového domu), 5. Sklenárska ulica, 6. Malá ulica, 7. Nábrežná ulica, 8. Ul. J. M. Hurbana, 9. Ul. J. Palárika, 10. Ul. K. Novackého, 11. Ul. C. Majerníka, 12. Ul. J. Gramantíka, 13. Mariánska ulica, 14. Uhlištná ulica, 15. Na Vŕšku, 16. Richtárska ulica, 1. Železničiarska ulica, 2. Prepoj Ul. T. Vansovej a Hviezdoslavovej ulice, 3. Duklianska ulica, 4. Ul. J. Murgaša, 5. Ul. Š. Závodníka
 3. 3. Úpravy autobusových zastávok Úpravy zastávok majú zlepšiť ich stav pri narastajúcej intenzite dopravy. Z dôvodu pripravovaných opráv asfaltového povrchu celej plochy ulíc K. Novackého až po Ul. Mariánska sú realizované aj úpravy zastávkových pruhov. Na zastávkach MHD je realizovaná výmena jestvujúcich asfaltových krytov za cementobetónový kryt z dôvodu lepších vlastností pri vysokých intenzitách dopravy a vyššej životnosti komunikácie.
 4. 4. Rekonštrukcia materskej školy J. Matušku V Materskej škole na Ulici J. Matušku v Prievidzi začala rozsiahla rekonštrukcia. Dotkne sa hospodárskeho pavilónu a dvoch pavilónov s učebňami. Mesto investuje do rekonštrukcie 615 753, 99 eur.
 5. 5. Zvyšujeme bezpečnosť chodcov na cestách Opticky zvýrazňujeme priechody pre chodcov pomocou pasívnych dopravných gombíkov, ktoré odrážajú svetlo od prichádzajúcich svetlometov vozidiel. Bezpečnostné prvky boli realizované na 17 priechodoch pre chodcov na uliciach: Ul. Králika Ul. Nová Ul. Švéniho Ul. Bjornsona Ul. Lučná Ul. Záhradnícka Ul. Duklianska Ul. Kútovská Ul. Vansová Ul. Mariánska Ul. Gazdovská Ul. Clementisa Okrem týchto bezpečnostných prvkov, je osádzané zvislé dopravné značenie s reflexným okrajom. V súčasnosti je týmto spôsobom ošetrených 58 priechodov, čo predstavuje približne 41 % z celkového počtu priechodov pre chodcov.
 6. 6. Kolumbárium sprístupnené Zámer rozšíriť kapacitu pohrebísk na území mesta Prievidza sa naplnil vybudovaním kolumbária v areáli mestského cintorína v Prievidzi na Mariánskej ulici. Cenník za prenájom urnových schránok v kolumbáriu: pri 20 ročnom nájme 210,00 € a pri 40 ročnom nájme 380,00 €. Nájom urnovej schránky v kolumbáriu po 40 ročnom nájme je stanovený na každých ďalších 10 rokov vo výške 15 €.
 7. 7. Rozšírenie kamerového systému Kamerový systém mesta Prievidza bude rozšírený o viacero nových otočných kamier v sídliskových častiach. Na tento účel bola použitá aj dotácia z fondu Rady vlády Slovenskej republiky. V rámci projektu bude nakúpených 6 nových otočných kamier v meste Prievidza spolu s montážou nových kamerových hniezd. Ide o kamery na uliciach Športová, Makovického, Dúbravská, Kútovská, Majerská a Stavbárov. Celková cena za dielo vrátane DPH predstavuje 16 744,56 EUR.
 8. 8. Ďalšie významné investície do KD Necpaly Investície riešili hlavne odizolovanie a oddrenážovanie základov kultúrneho domu. Pri realizácii kanalizačného potrubia bola zároveň odkanalizovaná zasadacia miestnosť. Celý pozemok okolo budovy musel byť v dôsledku značnej vlhkosti odvodnený. Bola realizovaná aj prípojka vody do zasadacej miestnosti kultúrneho domu. V klubovni bola namontovaná menšia kuchynská linka s príslušenstvom. Nainštalovaná bola aj nová klimatizácia. Celková cena prác predstavuje sumu približne 25 tisíc eur.
 9. 9. Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej a gymnastickej telocvični Realizujeme rekonštrukciu telocviční v Športovej hale v Prievidzi, ktoré využívajú na svoju činnosť športové kluby gymnastov a zápasníkov. Na rekonštrukčné práce oboch telocviční mesto vyčlenilo sumu 116 276,16 €. Rekonštrukčné práce sú zamerané predovšetkým na modernizácia osvetlenia.
 10. 10. Investície v ZŠ na Malonecpalskej ulici a Ulici Sama Chalupku Investície v ZŠ na Malonecpalskej ul. Realizovaná bola dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru. Z dotácie Ministerstva školstva boli použité prostriedky vo výške 94 tisíc eur a z prostriedkov samosprávy Prievidze bol projekt spolufinancovaný sumou 101 354 eur. Opravy v ZŠ na Ul. Sama Chalupku Finančné prostriedky z Ministerstva školstva vo výške 40 tisíc eur boli použité na rekonštrukciu strechy a strešných zvodov telocvične školy. Mesto zo svojho rozpočtu spolufinancovalo projekt sumou 25 166 eur.
 11. 11. Investície v Centre voľného času Za výraznej finančnej pomoci mesta Prievidza bola urobená kompletná rekonštrukcia a hydraulická regulácia vykurovania budovy za 38 590,51 €. Rovnako pokračovala ďalšia etapa výmeny nevyhovujúcich okien za plastové s domurovaním obvodového plášťa na 1. a 2. poschodí CVČ v sume 19 542,77 €. V učebniach bola vymenená sanita, obklady, vymenili sa aj podlahy. Rozsiahlou obnovou prešli aj priestory na 2. poschodí, chodby a schodiská.
 12. 12. Revitalizácia Plastiky mieru Opravy zahŕňajú komplexnú revitalizáciu Plastiky mieru, ktorá spočíva v reštaurátorských prácach na objekte ako očistenie, povrchová úprava, rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia diela. Finančné prostriedky budú investované aj do realizácie spevnených plôch a chodníkov, sadovníckych a parkových úprav okolia plastiky a do výsadby novej zelene. Vysúťažená cena za realizáciu revitalizácie je 58 834 €.
 13. 13. Spevnená plocha na Gazdovskej ulici Na existujúcej ploche bola realizovaná prístupová komunikácia s odstavnou plochou pre približne 44 parkujúcich áut a chodník pre peších. Dlhotrvajúci problém zaplaveného parkoviska, najmä po výdatných dažďoch, na Gazdovskej ulici je minulosťou. Rozbiehajú sa práce na odvodnení a spevnení celej plochy. Stav pred realizáciou projektu:
 14. 14. Multifunkčné ihrisko na Ul. Dobšinského Do vybudovania nového športoviska investovalo mesto Prievidza takmer 87-tisíc eur. Hrať sa na ňom bude dať minifutbal, basketbal, volejbal a nohejbal. Ihrisko bude na tieto športy sprístupnené širokej verejnosti.
 15. 15. Nová tanečná trieda na ZŠ Ulica energetikov Žiaci a žiačky zo športových tried so zameraním na aerobik majú novú tanečnú triedu. Rekonštrukčné práce vyšli na sumu 17 tisíc eur a boli použité z rozpočtu mesta Prievidza. Pôvodná menšia sála už nepostačovala pre zabezpečenie kvalitného tréningového priestoru viac ako 90 žiakov a žiačok.
 16. 16. Nové parkovacie miesta pri cintoríne V blízkosti domu smútku na Mariánskej ulici pribudli nové parkovacie miesta. Ide o ďalšie rozšírenie parkovacích plôch v blízkosti cintorína v tomto roku. V minulom roku bolo vytvorených päť odstavných plôch. Celková cena diela bola vyčíslená na 13 043, 23 eur.
 17. 17. Ďalšie investície v ZUŠ Ladislava Stančeka V Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka sme zateplili severnú stenu a zrekonštruovali loggie. Mesto Prievidza investovalo do tejto obnovy 32 312,33 eur.
 18. 18. Rekonštrukcia zimného štadióna Rekonštrukcia pozostávala z vymaľovania šatní a kúpeľní, zo zatepľovania vnútorných stien štadióna, z výmeny piatich plastových dverí a vymenené boli aj viaceré plastové okná. Práce boli obstarané v hodnote približne 13 780 eur bez DPH. Chvályhodné je, že aj hokejisti klubu HC Prievidza sa z vlastnej iniciatívy rozhodli priložiť ruku k dielu a pustili sa do obnovy mužskej šatne, klubovne a trénerskej miestnosti. Na rekonštrukciu tejto kabíny prispelo mesto Prievidza sumou 3 000 eur.
 19. 19. Fontána s prestížnym ocenením Už po 16ty-krát, vyhlásila Slovenská komora architektov súťaž Cena za architektúru CE.ZA.AR. V tomto ročníku bola nominovaná aj obnova časti námestia s dominantnou Fontánou pod lipami. Hlasovaním ľudí, získala najviac hlasov. Fontána získala prestížnu Cenu verejnosti CE ZA AR 2017.
 20. 20. Hradec: opravy miestnych komunikácií Ul. Lesná: 137 024,82 eur vrátane DPH Ul. Richtárska: 26 137,21 eur
 21. 21. Hradec: prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia v KD Hradec V týchto dňoch sa realizuje prípojka plynu v KD Hradec ako aj rekonštrukcia kúrenia. Práce sú vyčíslené na sumu 6850 eur. V miestnej časti Hradec sme v roku 2017 preinvestovali sumu 170 tisíc eur.
 22. 22. Malá Lehôtka: opravy miestnych komunikácií Ul. Na Vŕšku: opravená v sume 10 861,84 € s DPH
 23. 23. Malá Lehôtka: investície v tejto mestskej časti Oprava zábradlia na cintoríne, bola vyčíslená na sumu 1 498 eur s DPH. Rekonštrukcie v KD Malá Lehôtka, pozostávala z výmeny pôvodného stropového podhľadu za nový kazetový podhľad, vrátane jeho zateplenia. Vymenilo sa aj existujúce osvetlenie za nové, a to v priestoroch sály a vstupného vestibulu. Tieto práce boli realizované sumou 17 294,76 eur s DPH. Zateplenie južnej a východnej steny KD Malá Lehôtka. Práce sú vyčíslené na sumu 34 565 eur. V miestnej časti Malá Lehôtka sme v roku 2017 preinvestovali sumu 64 tisíc eur.
 24. 24. Píly: Opravy ciest a chodníkov Chodník: Ul. Duklianska 22 993 eur Ul. Malá 9 970 eur Chodník: J. Murgaša 22 157 eur
 25. 25. Veľká Lehôtka: Rekonštrukcia kultúrneho domu V Kultúrnom dome vo Veľkej Lehôtke sa vykonali rekonštrukčné práce v sume 10 280 eur. Tieto práce sa týkali zateplenia podlahy a stropu javiska. V Kultúrnom dome pribudla aj prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia, v sume: 11 280 eur.
 26. 26. Veľká Lehôtka: Detské ihrisko Detské ihrisko vo Veľkej Lehôtke sa rozšírilo a pribudlo mu i oplotenie.
 27. 27. Veľká Lehôtka: Opravy chodníka Chodník Ul. Podhorská: 8 835,04 € V časti Veľká Lehôtka sme v roku 2017 preinvestovali sumu viac ako 30 tisíc eur.
 28. 28. ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!

×