Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De forensisch accountant als paard van Troje?

279 views

Published on

Waarom de accountant door tussenkomst van een advocaat moet worden ingeschakeld.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De forensisch accountant als paard van Troje?

  1. 1. m toezicht De forensisch accountant ats paard van Troj e? Dian Brouwer Op gond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hebben accountants een meldingsplicht als zii in de uiwoering van hun werk- Naar aanleiding van berichten in de zaamheden bii de klant een ongebruikelijke transactie bespeuren. Zon .ongebruike- media heeft Tweede Kamerlid Je- liike transactieis een ransactie waarbii (op grond van obiectieve ofsubjectieve indica. roen Recourt van de PvdA ontangs toren) aanleiding is te veronderstellen dat zij verband houdt met witwassen ofde vragen gesteLd aan minister 0pstel- fi nanciering van terrorisme. ten van Veitigheid en Justitie over de positie van forensische accountants at deze meldingsplicht gold voor de de watten leggen van inkopers van klan- bij onderzoek naar fraude. fl lJ accountant die tegen zon ongebrui- ten. De forensisch accountant kan vervol- kelijke transactie aanliep in het kader van gens niet anders dan concluderen dat er een samenstellings- of controleopdracht, minstgenomen aanwijzingen zijn dat de een advocaat in te roepen. Als namelijk was al langer duidelijk. Onzekerheid be- omzet die hierdoor is gegenereerd uit mis- een advocaat de opdrachtgever is van de stond over de vraag ofook andere ac- drijf(corruptie) is verkregen, en dat alle forensisch accountant, dan vallen de countantswerkzaamheden tot een mel- verdere handelingen met berekking tot werkzaamheden, de bevindingen en de dingsplicht leiden. Dar was mer name her deze omzet mogelijk als winvashandelin- rapportage van de forensisch accountant geval voor de werkzaamhed en van zgn. gen moeten worden aangemerk, in beginsel onder het verschoningsrecht forensisch accountants. Met ingang van Kortom, op basis van zijn bevindingen van de advocaat. In dat geval bestaat voor r januari zor3 is de Wwft gewijzigd, zodat moet de forensisch accountant een Wvyft- de forensisch accountant ook geen mel- er geen twijfel meer over is dat ook deze melding doen tegen de onderneming die dingsplicht onder de Wwft. Dit effect kan werkzaamheden onder de meldingsplicht hem heeft ingeschakeld. Dat kan dan weer alleen bereikt worden als de positie van vallen. Tegelijkertijd werd een andere wij- leiden tot onderzoek en bestraffing door de advocaat als opdrachtgever van het zigingin de Wwft aangebracht, waardoor justitiële autoriteiten. Dat de fouten onder onderzoek en de relatie met de cliënt en er geen direct ofcausaal verband tussen hetvorige management zijn begaan, bete- met de accountant zorgvuldig zijn vorm- de ongebruikelijke transactie en de werk- kent immers niet dat de onderneming niet gegeven en nauwkeurig schriftelijk zijn zaamheden van de (forensisch) accoun- meer beboet ofbestraft kan worden voor vastgelegd. Alleen door een intern onder- tent meer wordtverlangd. Als de (foren- die eerdere misdragingen. Zo komt het zoek zó te strucnlreren kan een onderne- sisch) accountant heeft kennisgenomen besluit om intern flaudeonderzoek te ming de regie houden over de informa- van een ongebruikelijke transactie van de doen als een boemerang bij het manage- tieverstrekking aan derden. An cliënt, ofvan een derde ten behoeve van de ment tenrg, en blijkt men met de foren- cliënt, moet de accountant die ongebrui- sisch accountant een paard van Troje te kelijke transactie melden. hebben binnengehaald. Complicaties Verschoningsrecht Dezewijzigingen kunnen in bepaalde si- Dat beeld wordt nog versterkt als men tuaties tot complicaties leiden. Ik geefeen bedenk dat een forensisch accountant voorbeeld. Stel dat enige tijd na een be- geen verschoningsrecht heeft. Zyn on- drijßovername het nieuwe management derzoeksgegevens en zijn rapport kun- signalen krijgt dat werknemers van.de nen niet voor de fiscus ofjustitie achter- overgenomen vennootschap in de jaren gehouden worden. Op een verzoek van vóór de overneme op onoorbare wijze op- de fiscus ex art. 47 AWR of een bevel tot drachten hebben vervyorven. Het nieuwe uitlevering van polirie of FIOD moet de management laat door een forensisch ac- informatie worden overgedragen. countant een intern fraudeonderzoek ver- richten. Daaruit komt naar voren dat een Advocaat opdrachtgever deel van de omzet in de jaren vóór de over- Deze complicaties kunnen voorkomen Dr. mt. Dían Brouwet, advocaatbíj CMS Derks name is gegenereerd door het al te veel in worden door tijdig de tussenkomst van Star Busmann.16 www. a ccou ntð n cvn ieuws. nI l 5 februari 201 3 nr 3 Ac€ountan€ynieuws

×