Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol do KPI

315 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol do KPI

  1. 1. Archetyp čaroděje v literatuřeArgumentace Téma archetyp čaroděje v literatuře jsem si vybrala, protože se zajímám o fantasy literaturu aarchetyp čaroděje je v ní často velmi zjevný. Rovněž studuji Anglický jazyk a literaturu, proto mámk tomuto tématu blízko. Původně jsem chtěla psát pouze o tématu čarodějů v literatuře, jakmile jsemsi však uvědomila, že popisuji jeden archetyp čaroděje, který se v literatuře objevuje, pozměnila jsemnázev práce na konečný.AnotaceČlánek pojednává o čarodějích v literatuře, jež se drží prototypu starého, moudrého starce. Text sezabývá vzhledem, chováním, a hlavně rolí čaroděje v literárních dílech. Popisuje světlé i temnéstránky čarodějů a zabývá se také motivem jejich smrti. Příklady jsou uvedeny na nejznámějšíchčarodějích tohoto archetypu, a to Merlinovi, Gandalfovi Šedém autora J. R. R. Tolkiena, a AlbusiBrumbálovi spisovatelky J. K. Rowlingové.Klíčová slovačarodějové, magie, archetypy, literatura, fantasyV literatuře lze najít různé druhy čarodějů, existují však archetypy, jimž bych se chtěla věnovatv následujícím článku. Příklady budu uvádět na třech nejznámějších čarodějích stejného archetypu, ato Merlinovi, Gandalfovi Šedém, a Albusi Brumbálovi.Čarodějové se ve větším rozsahu začali v literatuře objevovat po vzniku žáru fantasy, už dříve všakfigurovali v příbězích a mýtech.Nejznámějším z mytických čarodějů je nepochybně Merlin (původně Myrrdin), který se objevuje užv době přibližně před 1500 lety (Depodulos 52). Merlin v příbězích nejčastěji vystupuje jako starýmuž, rádce a učitel králů, což je také role, do které jsou čarodějové v příbězích často situováni. Merlinmá i další typické rysy čaroděje, a to dlouhé šedé vlasy, vousy a hůl, popřípadě hůlku, kterou používáke kouzlení (Day).Tito čarodějové znají mocná kouzla, jejich hlavní síla ale spočívá v moudrosti. Objevují se většinou,když hlavní hrdina příběhu potřebuje pomoc či radu, poskytují mu kouzelné předměty (v případěMerlina by se jednalo o kouzelný meč Excalibur), a kladou otázky, jež hrdinovi pomáhají poznat jehosamotného, či cíl a účel jeho cesty (Pospíšilová 40-41).Další čarodějové tohoto archetypu se objevují i v novějších knihách, nejtypičtějším představitelem jeGandalf Šedý (později Gandalf Bílý) autora J. R. R. Tolkiena. Gandalf, ačkoliv mocný čaroděj,nezasahuje často do děje svými kouzly, nýbrž působí jako reprezentace moudrosti, kterou předáváostatním postavám (Kučerová 83). Ale přesto, že jde o muže moudrého, není vševědoucí (Foden).
  2. 2. Dalo by se říci, že Gandalf působí jako hybatel děje, pohybuje figurkami, místo aby byl přímýmaktérem.Velmi podobnou roli nese také ředitel školy čar a kouzel v Bradavicích Albus Brumbál, v příbězíchHarryho Pottera od J. K. Rowlingové. Rowlingová rovněž dodržuje archetyp starého a moudréhorádce, který doprovází hrdinu na jeho těžké cestě, poskytuje mu rady, poučení a pomoc, málokdy sevšak stane přímým činitelem.Čarodějové ale nebývají pouze obrazem dobra. Existují i čarodějové vyloženě zlí – jež velmi častobývají protivníky hrdinů či čarodějů dobrých. Avšak i v čarodějích, jež slouží dobru, lze nalézt temnoustránku.Merlin, ačkoliv většinou portrétován jako moudrý a dobrý stařec, měl dle mýtů za otce démona, poněmž zdědil nejen schopnost se proměňovat (kterou využíval například, když se proměňovalv mladého chlapce a sváděl nevinné dívky), ale i démonskou kouzelnou moc a vnitřní neklid(Dedopulos 52, 54)I u Tolkienova Gandalfa lze najít negativní vlastnosti. Gandalf jim sice nikdy nepodlehne, přesto všakna začátku Společenstva prstenu, když mu Frodo prsten nabízí, říká „S tou mocí by byla má moc užpříliš velká a příliš strašná. A prsten by nade mnou získal moc ještě větší a ještě smrtonosnější.Nepokoušej mě! Já se přece nechci stát novým Temným pánem.“ (Tolkien 77) Ukazuje tedy, že i onmá špatné stránky, jichž by prsten mohl využít, a proto se bojí jej přijmout.U Brumbála špatné vlastnosti zůstaly skryty v minulosti, kdy svou mladickou nerozvážností zapříčinilsmrt své vlastní sestry, a toto břímě pak nese po celý život.Archetyp moudrého starce nalézáme s malými obměnami v dalších dílech. Moudrý stařec nemusí býtnutně označován jako čaroděj, přesto však plní jeho funkci. Kupříkladu postava Dračího Jezdce Bromav knize Eragon od Christophera Paoliniho, nebo rytíře Jedi Obi-Wana Kenobiho v sérii Star Wars.Všichni tito čarodějové by mohli být označeni za muže disponující „bílou“ magií, a dalo by se říci, žedodržují pravidlo, že kouzly se nemá plýtvat (Foden).Dalším archetypem čaroděje by tedy byl čaroděj „temný“, zlý. Na rozdíl od čarodějů dobrých, zlíčarodějové obvykle nejsou ztotožňováni s určitým vzhledem, ačkoliv by se dalo mluvit o jistéošklivosti, kterou způsobuje zlo, jímž oplývají.Pro zlé čaroděje je typická snaha ovládnout svět pomocí jakýchkoliv dostupných prostředků, což lzevysledovat jak u Saurona v Pánovi prstenů tak u Voldemorta v Harrym Potterovi, kterým se oběmarovněž jistým způsobem podařilo částečně obejít smrt.S motivem obcházení smrti se setkáváme i u čarodějů dobrých, přesto je mezi nimi a čarodějitemnými rozdíl – zatímco cílem temného čaroděje je smrt porazit, zvítězit nad ní, a žít věčně, dobříčarodějové nebývají těmi, kteří se o překonání smrti snaží, a jejich nesmrtelnost nespočívá v tom, žejejich tělesná schránka žije věčně, nýbrž spíše v návratu ze záhrobí. To lze vysledovat u všech třízmíněných čarodějů. Merlin je zaklet svou protivnicí, kouzelnicí Morganou do skály (či stromu, verzese liší), kde stráví několik staletí, později je ale vysvobozen. Gandalf Šedý se po své smrti v doleMoria, kde se obětuje za své společníky, vrací jako Gandalf Bílý. Brumbál se po své smrti Harrymu
  3. 3. znovu zjevuje, ačkoliv mu potvrzuje, že je mrtvý, a Rowlingová nikdy nevysvětluje, kde a proč sevlastně setkávají. Dalo by se však říci, že dobří čarodějové se vrací, aby hrdinům osvětlili cestu.Čarodějové v podobě moudrého starce se v literatuře objevují už přes tisíc let, až dosud, a přesto, ževznikají stále nové příběhy a objevují se nové druhy čarodějů, stařec s dlouhými vousy stále zůstáváprototypem čaroděje, jenž se objevuje v mnoha dílech fantasy literatury.
  4. 4. Použitá literaturaCLUTE, John a John GRANT. Encyclopedia of Fantasy (1997): Mentors. In: The Encyclopedia ofScience-Fiction [online]. 1997 [cit. 2012-12-30]. Dostupné z: http://sf-encyclopedia.co.uk/fe.php?nm=mentors  Stránka je přepisem odborné publikace  Jsou uvedená jména autorů  Autoři jsou vzděláni a uznávaní v oboru  Informace v textu jsou objektivní  Text obsahuje odbornou terminologiiDAY, David. Tolkiens ring: putování světem kouzel. 1. vyd. Překlad Pavel Medek. Illustrated by AlanLee. London: Pavilion, 1999, 626 s. ISBN 978-186-2053-595.  Autor je expertem na J. R. R. Tolkiena  Autor vydal přes 40 publikací  Kniha je citována v dalších publikacích  Autor ukazuje svůj výzkum na mnoha případech  Informace v knize jsou objektivníFODEN, Giles. Books: The sorcerers apprentice: Where did Harry learn his trade? Giles Fodenconjures up a short history of wizards in literature. The Guardian. London, United Kingdom: Jul 01,2000. ISSN 02613077. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/245543242?  Je uvedeno jméno autora  Autor je vzdělán v oboru  Informace v článku jsou objektivní  Článek byl publikován v uznávaných novinách  V článku jsou odkazy na další práceDEDOPULOS, Tim. Čarodějové: putování světem kouzel. Vyd. 1. Překlad Alexandra Kolašínová.Ostrava: Domino, c2003, 122 s. ISBN 80-730-3132-9.  Autor vydal více než 80 knih  Kniha Čarodějové pojednává jak o čarodějích, kteří se objevují v mýtech, tak i v literatuře a ve filmu  Kniha obsahuje odkazy na použitou literaturu  Informace v knize jsou objektivní  Autor se podílel na vytváření série her, soustředících se na čarodějeKUČEROVÁ, Viola. Literární postava a její funkce ve vybraných prózách J. R. R. Tolkiena. Brno,2011. Magisterská diplomová práce. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce PhDr. Petr Osolsobě,Ph.D.  Autorka se zaobírá dílem J. R. R. Tolkiena  Autorka rozebírá postavu čaroděje Gandalfa  Informace v práci jsou objektivní  Autorčina práce byla úspěšně obhájena  Autorka odkazuje na odborné publikace
  5. 5. POSPÍŠILOVÁ, Jana. Žánr fantasy ve vybraných národních literaturách. Brno, 2011. Magisterskádiplomová práce. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A.  Autorka se soustředí na postavy fantasy, včetně Gandalfa Šedého  Informace jsou objektivní  Autorka svou práci úspěšně obhájila  Autorka odkazuje na odborné publikace  Práce neobsahuje jazykové ani stylizační chybyROWLING, J. Harry Potter a relikvie smrti: putování světem kouzel. 1. vyd. Překlad Pavel Medek.Praha: Albatros, 2008, 626 s. ISBN 978-800-0021-225.  Albus Brumbál je typickým představitelem archetypu, o kterém v práci píšu  Kniha je velmi populární  O knize existují další díla uznávaných autorů  Kniha byla přeložena do 67 jazyků  Kniha je mezi kritiky uznávanáTOLKIEN, J. Pán prstenů: putování světem kouzel. Vyd. 1. Překlad Alexandra Kolašínová. Praha:Mladá fronta, 1990, 122 s. ISBN 80-204-0105-9.  Gandalf Šedý je typickým představitelem archetypu, o kterém v práci píšu  Kniha je velmi populární  Autor je považován za jednoho z nejlepších autorů žánru fantasy  O knize existují další díla uznávaných autorů  Recenze kritiků jsou velmi pozitivní

×