Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pevcov

954 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pevcov

  1. 1. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2010, № 1(3)УДК 681.7Г.В. Пєвцов, Д.В. Карлов, Г.В. ХудовХарківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків КОСМІЧНА РОЗВІДКА: КРОК ВІД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ В СЬОГОДЕННЯ В роботі на основі даних відкритих публікацій проаналізовано основні збройні конфлікти з часівВеликої Вітчизняної війни до сьогодення та використання в них космічних систем спостереження. Прицьому враховується, що основні принципи ведення розвідки з повітря були закладені ще в часи ВеликоїВітчизняної війни. Ключові слова: Велика Вітчизняна війна, космічні системи, спостереження, розвідка, збройний конфлікт. Вступ Аналіз останніх досягнень та публікацій. Ви- користовуючи довго фокусні аерофотоапарати та Постановка проблеми у загальному вигля- висотні літаки, німці ще до початку Другої світовоїді. Термін "аерокосмічна розвідка" об’єднує в собі війни почали таємно на великих висотах проникати удва відомих поняття: "повітряна розвідка" і "космі- повітряний простір своїх імовірних противників, учна розвідка" [1]. Доцільність такого об’єднання тому числі і СРСР, та проводити фотографуванняобумовлена тим, що ці два види воєнної розвідки шосейних та залізничних шляхів, основних воєнно-ведуться з навколоземного простору з використан- промислових об’єктів та інших цілей [1].ням аналогічних по фізичним принципам дії техні- З початком Другої світової війни значення пові-чних засобів з метою добування розвідувальних тряної розвідки зросло. Прикладом цьому стала під-даних про противника та його об’єктах, що розта- готовка наступу на Францію. Методична робота ні-шовані на земній поверхні. мецької розвідувальної авіації дала можливість ви- Повітряна розвідка є складовою частиною воєн- вчити всі аеродроми на території від північно-ної розвідки та представляє собою сукупність заходівпо добуванню силами авіації (або за допомогою аерос- південних кордонів Франції до Ла-Маншу та Ліону,татів) достовірних даних про противника, об’єктах, вивчити типи і кількість літаків, що базувалися намісцевість, погоду, повітряну та наземну радіаційну та них, вивчити розпорядок робочого дня та термінихімічну обстановку, що є необхідним для підготовки зміни авіаційних частин, вивчити розташування на-та успішного ведення операцій (бойових дій) [1, 2]. земних військ, сфотографувати в інтересах бомбар- Відомо [1, 3, 4], що найбільшого розвитку по- дувальної авіації всі порти союзників, мости черезвітряна розвідка досягла у часи Великої Вітчизня- річки і канали, залізничні вузли і т.і. З урахуваннямної війни і, в свою чергу, засоби та способи веден- цих даних було нанесено несподіваного удару німе-ня повітряної розвідки були покладені в основу цької авіації по аеродромах союзників [5-7].створення апаратури та способів ведення космічної У фашистській Германії аерофоторозвідці, якрозвідки. засобу повітряного шпіонажу для ведення миттєвої Мета статті – проаналізувати основні тенденції війни – "бліцкригу", надавалося велике значення [1].застосування космічних систем розвідки у останніх Перед Другою світовою війною приблизно шостазбройних конфліктів від Великої Вітчизняної війни до частина всіх бойових літаків було літаками-сьогодення. При цьому розвідку обмежимо добуван- розвідниками. Головною задачею повітряного шпіо-ням даних про противника, об’єкти та місцевість без нажу проти СРСР було добування інформації проурахування даних про повітряну та наземну радіаційну місцезнаходження промислових об’єктів, про авто-та хімічну обстановку. мобільні дороги та залізничні шляхи, мости, залізни-164 © Г.В. Пєвцов, Д.В. Карлов, Г.В. Худов
  2. 2. Досвід Великої Вітчизняної війни та його вплив на розвиток воєнної науки і технікичні вузли, морські та озерно-річні порти, місця дис- фотографування переднього краю оборони і окре-локації збройних сил СРСР. Це було обумовлено тим, мих рубежів по побережжю річок довгофокуснимищо, по-перше, топографічні карти видання царської аерофотоапаратами, а також перспективне фотогра-Росії застаріли, а, по-друге, складалася картотека ці- фування з бриючого польоту літаками - штурмови-лей для миттєвого нападу на СРСР [6]. ками маршрутів в інтересах бронетанкових військ. Після війни стало відомо, що німецькі літаки Широке застосування отримало нічне повітряне фо-("Хейнкель-111", "Юнкерс-86") були спеціально тографування для виконання завдань розвідки насе-оснащені для висотних польотів герметичними кабі- лених пунктів і залізничних станцій. Ще однієюнами і фотоапаратами з великою фокусною відстан- особливістю періоду Другої світової війни є засто-ню та, починаючи з 1939 року, вели систематичну сування такого виду контролю бойових дій, як пові-повітряну розвідку на висотах 10000-13000 м в райо- тряний фотоконтроль. Німецька авіація застосову-нах Києва, Житомира, Дніпропетровська, Кривого вала його для встановлення точних результатів бом-Рога та Одеси, проникали до Москви та до Волги. бардувальних ударів. Літаки - фотоконтролери виді- Діяльність по повітряному фотографуванню у лялися зі складу бомбардувального зєднання абоРадянській Армії найбільш широко розгорнулася з доданою йому розвідувальної ескадрильї. У авіацій-Халкін-Голу у 1939 році та війни з білофінами у 1939- них корпусах були організовані спеціальні фотола-1940 роках, коди по даним аерофоторозвідки укріп- бораторії, які займалися виключно обробкою тількилення лінії Маннергейма були виявлені у всіх подро- аерознімків результатів бомбометання. Фотоконт-бицях [7]. На основі результатів вивчення матеріалів роль бойових дій в Радянській Армії спочатку ще-повітряного фотографування було виявлено 80% всіх пився насилу. Надалі командування оцінило фото-об’єктів оборони білофінів біля ріки Салменкайто [7]. контроль як засіб, сприяючий підвищенню ефектив- У перші місяці Великої Вітчизняної війни пові- ності бойових дій, і почало широко упроваджуватитряне фотографування виконувалося рідко. У 1941 його [7]. В результаті переважна більшість бомбар-році було виготовлено тільки 5600 документів. Але дувальних ударів і штурмові дії були забезпеченівже у 1942 році повітряне фотографування стано- фотоконтролем. В ході Другої світової війни удоско-виться основним способом повітряної розвідки. Ак- налилися і технічні засоби розвідки. У 1942 роцітивніше воно здійснювалося, починаючи із Сталін- штурман капітан Соловйов на базі денного аерофото-градської битви. Практично жодна важлива операція апарату АФА-13 створив нічний фотоапарат, що ставРадянської Армії не проводилася без ретельної ае- прототипом нічних фотоапаратів НАФА-13 тарофоторозвідки і широкого використання її резуль- НАФА-3С [1, 7]. У той самий період було розробленітатів. Так, наприклад, при підготовці до форсування фотоапарати типу АФА-33, що мав формат кадруДніпра (Букрінський плацдарм, 1943 рік) за допомо- 30х30 см та фокусну відстань від 200 до 1000 мм. Угою повітряного фотографування, виконаного з ме- 1945 році Безпалов створив та побудував макет пано-тою перевірки маскування наших військ, було вияв- рамного фотоапарату з об’єктивом, що качається [1].лено, що група танків, що використала штучне мас- У подальшому досвід, що був накопичений у часикування, добре дешифрується по аерознімках. На Великої Вітчизняної війни з успіхом використовував-основі цих даних оперативно були прийняті заходи ся у апаратурі та способах бойового застосуваннядо усунення демаскуючих ознак. Під час підготовки космічних систем розвідки.Кримської наступальної операції (1944 рік) аерофо- Постановка задачі та викладеннятознімання головної смуги укріпленого району наПерекопському напрямі проводилося близько 20 матеріалів дослідженняразів, в районі Сивашу – близько 10 разів. По аероз- Космічна розвідка є складовою частиною воєн-німках була детально вивчена система оборонних ної розвідки та представляє собою сукупність заходівукріплень супротивника: траншеї, протитанкові ро- по добуванню даних про противника за допомогоюви, місцезнаходження артилерійських і мінометних розвідувальних космічних апаратів (КА) (угрупо-позицій. Застосуванням аерозйомки також було ви- вання КА) в інтересах політичного та воєнного кері-явлено наявність протитанкових ровів і дротяних вництва держави, планування та ведення операційзагород у водах Сивашу. (бойових дій) збройними силами та інших заходів Протидія винищувальній авіації і зенітній ар- загальнодержавного характеру в мирний час та втилерії противника змусила наших розвідників літа- ході збройної боротьби, а також для отримання да-ти на великих висотах, що ще наочніше показало них оперативного характеру в інтересах операційнеможливість ведення повітряної розвідки без підт- збройних сил [1, 2].вердження її даних фотографуванням. Це привело Аналіз застосування засобів та систем різнихдо подальшого підвищення ролі аерофоторозвідки в видів розвідки у воєнних конфліктах, наприклад:забезпеченні операцій (бойових дій). При підготовці – багатонаціональними силами в період підго-наступальних операцій дані аерофоторозвідки дово- товки та ведення операції "Буря в пустелі" (1991 рік)дилися штабам і військам у вигляді топографічних проти Іраку у зоні Перської затоки;карт з друкованою обстановкою, фотосхем оборони силами блоку НАТО при підготовці і в періодпротивника і репродукцій, що дешифруються, з них. ведення операції "Союзницька сила" (1999 рік) вШироко використовувалося також перспективне Югославії; 165
  3. 3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2010, № 1(3) збройними силами США при підготовці і в пе- визначати навіть бортовий номер бойової техніки іріод ведення антитерористичної операції в Афганіс- характер вантажів, що перевозяться.тані (2001 рік); КА Лакрос здійснював радіолокаційну розвід- збройними силами Росії та Грузії у грузинсь- ку, забезпечуючи виявлення замаскованих обєктів.ко-російському збройному конфлікті (2008 рік); Лінійне розрізнення засобів розвідки цього КА на а також в період мирного часу такими держава- місцевості складає 0,6…3 м. Радіолокаційні зобра-ми, як США, Росія, Франція, Ізраїль, Германія та інші ження передавалися по радіоканалу в центр обробки показали наступне [8 – 15]: через супутники-ретранслятори TDRS. По синтезо- в період підготовки та ведення операцій (бойо- ваних на електронно-обчислювальній машині зо-вих дій) близько 70% розвідувальної інформації про браженнях бойова техніка дешифрувалася до класу іназемні об’єкти противника добувалося з викорис- типу. Точність визначення координат складала декі-танням аерокосмічних видових (фотографічних, оп- лька десятків метрів [1].тико-електронних та радіолокаційних) засобів та КА радіо- і радіотехнічної розвідкизабезпечу-систем розвідки і спостереження; вали перехоплення сигналів радіорелейних, тропос- в період мирного часу приблизно 60% інфор- ферних і ультракороткохвильових станцій звязку,мації про наземні об’єкти сусідніх країн та країн, що що працювали практично у всіх діапазонах частотзнаходяться у полі національних інтересів або що (20…40000 МГц), а також радіотелеметричних ста-представляють загрозу національним інтересам, до- нцій. Координати розвіданих обєктів визначалися збувається з використанням аерокосмічних видових точністю до декількох кілометрів [1].засобів розвідки та спостереження, а також у проце- Низькоорбітальні супутники Феретт застосову-сі виконання оглядових авіаційних польотів у відпо- валися для встановлення типів, місцерозташування івідності з Договором по відкритому небу. режимів роботи радіолокаційних станцій комплексів Використання систем космічної розвідки та ре- протиповітряної оборони, радіотехнічних засобівзультатів космічної зйомки для рішення задач інфо- управління іракською авіацією, а також інших радіо-рмаційного забезпечення командування збройних електронних засобів. Передача розвідувальних данихсил в провідних країнах світу стало одним з найва- з КА Феретт здійснювалася в кодоцифровій формі пожливіших напрямків по підвищенню ефективності радіоканалу через супутники-ретранслятори спожи-національної безпеки цих країн. Специфіка ведення вачам тактичної ланки. Час доставки інформаціїкосмічної розвідки та тактико-технічні характерис- складав не більше 20 хвилин. Координати обєктівтики космічних розвідувальних засобів забезпечу- визначалися з точністю до 1 км. [1].ють досягнення таких цілей, як: В ході операції вперше була застосована систе- – отримання даних для виявлення ознак завча- ма оперативної обробки і доведення інформації длясної (безпосередньої) підготовки евентуального забезпечення передачі інформації з національногопротивника (агресора) до розв’язання війни; центру обробки розвіданих по супутникових каналах – отримання даних об об’єктах держав для за- звязку безпосередньо на театр військових дій, вклю-безпечення своєчасного прийняття рішення по за- чаючи командирів тактичної ланки. На це витрачало-безпеченню безпеки і оборони держави. ся не більше 10 хвилин, оскільки було задіяно близь- У війні 1991 року було задіяне 60 КА різного ко 10 пунктів прийому і обробки інформації.призначення шляхом дорозгортання супутників ор- Саме космічна розвідка дозволила завчасно ро-бітального резерву та запуску нових [1]. До складу зкрити ознаки підготовки Іраку до вторгнення доорбітального угруповання входило більш 20 КА ви- Кувейту. За 4 доби до початку воєнних дій КАдової (КН-11, Лакрос-1) та радіоелектронної (Фер- Аквакейд и Шале виявили активізацію роботи ра-рет, Шале, Аквакейд та інші) розвідки, що мали ви- діоелектронних засобів Іраку, а перенацілені на цейсокі технічні можливості. Наприклад, КА КН-11 вів район КА КН-11 дозволили розкрити передислока-оглядову розвідку одного району (декілька тисяч цію іракських військ до кордону з Кувейтом, що, закВ.км) у смузі 2500 км з лінійним розрізненням: заявою американських офіційних осіб, дозволило1…4,4 м – при зйомці в надир, 6…10 м – на краю спрогнозувати можливість нападу на Кувейт. За по-смуги огляду, і детальну розвідку декількох районів відомленнями американської преси, супутниковіплощиною близько 10 кв.км кожний у такій самій знімки, що були показані королю Саудівської Ара-смузі з лінійним розрізненням: 0,3…0,6 м – при вії, стали вирішальним аргументом при ухваленнізйомці в надир, 1,6…3,8 м – на краю смуги огляду. ним вирішення про розміщення американськихПо отриманим зображенням можливо було дешиф- військ на території країни.рувати наземні об’єкти до класу та типу. Час оброб- В ході операції "Буря в пустелі" КА видової роз-ки інформації складав близько 2 годин, а точність відки забезпечували контроль району ведення бойо-визначення координат – декілька десятків метрів [1]. вих дій з періодичністю 4-6 разів на добу за сприят- По оцінках американських фахівців КА КН-11 ливих метеорологічних умов і 2-3 рази – при хмарнійбув здатний не тільки забезпечувати умови розпі- погоді. Їх застосування дозволило розкрити головнізнавання бойової техніки до типу на сформованих ударні угруповання іракської армії і виділити першо-під час розвідки зображеннях. По ним можна було чергові обєкти для поразки. За допомогою КА КН-11166
  4. 4. Досвід Великої Вітчизняної війни та його вплив на розвиток воєнної науки і технікита КА Лакрос велася розвідка других ешелонів армії місцях їх виявлення вогневі удари [19].Іраку, встановлювалися місця зосередження резервів, При веденні бойових дій створені в грузинськійдислокації засобів доставки зброї масового знищення, армії "центри організації вогню" повинні були в ре-авіації, ППО, уточнювалися координати пунктів вій- альному масштабі часу координувати завдання уда-ськового і державного управління, важливих підпри- рів ВПС і артилерію для забезпечення ведення бо-ємств промисловості і обєктів інфраструктури Іраку. йових дій піхотою і танками. Але при цьому не ви-Інформація застосовувалася також при виборі марш- користовувалася інформація космічних систем роз-рутів польоту і розрахунках польотних завдань для відки та ДЗЗ, тому у реальній бойовій обстановцікрилатих ракет Томагавк. взаємодія цих центрів з штурмовими групами, рота- В цілому досвід війни в зоні Перської затоки ми і батальйонами виявилося слабкою, особливо по1991 року став імпульсом для подальшого розвитку ефективності ураження цілей.космічних систем та підходів до їх використання у Інформація космічних систем спостереженнявоєнних цілях, а також для визначення перспектив- Росії використовувалась лише для ведення розвідкиних напрямків розвитку космічної техніки та назем- по стаціонарним цілям. Так за інформацією, щоних засобів обробки супутникової інформації. отримано з космічних систем оптико-електронного та Друга війна в Іраку стала самою мультимедій- радіолокаційного спостереження "Монітор-Е", "Мо-ною бойовою акцією, що коли-небудь проводилася нітор-І", "Монітор-С", "Монітор-О", "Монітор-Р",США. Бомби, ракети, літаки, танки та інша техніка – "Кондор-Е", в ході нанесення авіаційних ударів буловсе це було підключено до віддалених командним знищено [16]: авіаційний завод; декілька кораблів вцентрам через військові супутники. Поті; всі аеродроми. В іракській війні 1991 року США використову- Інформація космічних систем розвідки та спо-вали для ударів по противнику некеровану зброю. У стереження не використовувалася в інтересах вирі-2003 році ситуація кардинально змінилася. Від 85% шення завдань на оперативному та оперативно-до 95% боєприпасів було керованими. При цьому тактичному рівні. Відсутність цієї інформації приз-найбільшу ефективність продемонстрували ракети вело до того, що бомбардування було проведенота бомби, для наведення яких використовувалися досить неграмотно. При цьому мало місце дуже ве-сигнали космічної радіонавігаційної системи На- ликий розкид бомб та снарядів. Використання висо-встар. Перехід на супутникові системи наведення коточної зброї було обмежено тим, що космічні зні-дозволив радикально збільшити кількість ударної мки надходили до командирів оперативно-тактичноїавіації, що спроможна використовувати високоточ- та тактичної ланки управління лише на другу добу,ну зброю проти наземних об’єктів противника. коли грузинські війська вже провели переміщення, Проведений аналіз досвіду використання кос- маневрування, нарощування зусиль.мічного угрупування і систем космічної розвідки Для ведення розвідки в інтересах вирішення опе-дозволяє зробити висновок про підсилення ролі ко- ративно-тактичних та тактичних завдань Росія викори-смічної складової у сучасних збройних конфліктах. стовувала дальній стратегічний бомбардувальник ТУ- На останнє зупинимося на грузинсько- 22-М, який після виконання бомбардування повиненросійському конфлікті 2008 року та використання в був сфотографувати результати бомбардування дляньому космічних систем. При цьому будемо викори- оцінки ефективності його виконання, але був збитийстовувати результати, що наведені в роботі [16]. українським зенітним ракетним комплексом "Тор", що Перед початком бойових дій грузинськими вій- знаходився на озброєнні збройних сил Грузії.ськовими було складено карти розташування росій- Під час ведення бойових дій недостатньою вяви-ського миротворчого батальйону за даними косміч- лася взаємодія авіації з космічним угрупованням,ної розвідки. Імовірно, що при цьому використову- практично не використовувалися наведення літаків навалися дані американських супутників воєнного ціль за допомогою інформації супутникових систем.призначення та супутників дистанційного зондуван- Грузинські реактивні системи залпового вогнюня Землі (ДЗЗ) країн НАТО, а саме [4-6]: вели вогонь з позицій, прихованих у горах. Навідни- оптико-електронної розвідки "КХ-11", "КХ-12"; ки вогню російської зброї, що повинна знищувати ці радіолокаційної розвідки "Лакрос"; реактивні системи, не в спромозі були визначити їх оптико-електронного спостереження "Ikonos", координати. Це завдання повинно бути покладено"OrbView", "QuickBird", "Landsat-5", "Helios"; на космічні системи. радіолокаційного спостереження "Landsat". Недостатній рівень оперативного надходження Грузинські військові використовували дані інформації до тактичної ланки управління не дозво-американської навігаційної системи Navstar, що до- лив визначити координати грузинських реактивнихзволило їм створити автономну систему визначення систем залпового вогню і артилерії, які на протязі 14координат цілей. годин безперешкодно вели вогонь по Цхінвалу. Грузинські військові використовували дані ко- Невизначеність в точності оцінки координатсмічних систем радіоелектронної розвідки типу грузинських військ, що відходили, не дозволила"Джампсіт", "Ріоліт", "Аргус", "Шале", "Вортекс", використовувати повітряні десанти і гелікоптерні"Аквакейд", за допомогою яких відстежували всі рухомі загони мінування для запобігання відходустільникові телефони та оперативно наносили по грузинських військ. 167
  5. 5. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2010, № 1(3) У процесі конфлікту не використовувалася кос- За супутниковими даними встановлено, що се-мічна навігаційна система "Глонасс". Головна про- лище Тамарашені зруйновано на 50%, селище Кве-блема – відсутність необхідного космічного угрупо- мо Ачабеті – на 51,9%, селище Земо Ачабеті –вання та приймачів системи "Глонасс". Це не дозво- на 41,6%, селище Курта – на 43,4%, селище Кехві –лило використовувати високоточні і керовані ракети, на 44,3%, селище Кемерті – на 30,6%, селище Дзар-снаряди та міни типу "Сантиметр", "Смельчак", цемі – на 15,3%."Грань", ефективність використання яких значно ви-ще, ніж ефективність некерованих боєприпасів. Відсутність інформації з космічної навігаційноїсистеми "Глонасс" призводила до того, що російськічастини обстрілювали одна одну, а коли військовос-лужбовці 58 російської армії використовували інфо-рмацію американської космічної системи "Навстар",то в цій системі після двох днів операції карта Грузіїбула "білою плямою". Тому коректувати вогонь ро-сіянам приходилося за допомогою оптичних прила-дів зразка 1960 – 1980 років. Відсутність інформації космічної навігаційноїсистеми "Глонасс" також суттєво обмежила викори-стання високоточної зброї зі супутниковою систе-мою наведення типу Х-555, протирадіолокаційнихракет фронтової авіації Х-28 (дальність польоту 90 Рис. 1. Космічний знімок селища Куртакм) та Х-58У (дальність польоту 60 км). З викорис- (зроблено американським супутником WorldView-1)танням інформації супутникової міжнародної сис- За даними орбітального мультіспектрального де-теми пошуку та рятування КОСПАС-САРСАТ, тектора Modis американських супутників Aqua та Terraчастина сегменту якої є російською, підтверджено визначені центри пожеж на грузинський території. Алефакт втрати російською авіацією чотирьох літаків. при цьому по панхроматичним знімках, що викори- Під час Закавказького конфлікту використовува- стовувалися, неможливо було визначити масштабівлася інформація, що отримана космічними системами зруйнувань у багатоповерхівках до тих пір, доки неДЗЗ. Так, за допомогою інформації, що отримана аме- здійснювався обвал даху.риканським супутником WordView-1 (просторове роз- У рамках програми NextView агентства геопро-різнення – 0,5 м) (рис. 1) та тайванським супутником сторової розвідки США NGA отримано оперативнуFormosat-2 (просторове розрізнення – 2 м), визначено: зйомку кризисних зон та здійснена передача їх уоцінка ступеню зруйнованості Цхінвалі (438 домівок відкриті джерела для проведення заходів відповід-зруйновано: 346 (79%) – знищено, 92 (21%) – уш- ними Міністерствами та відомствами.коджено); найбільша ступінь зруйнованості відміча- За даними, що отримано з американського су-ється в селищі Тамарашені на шляху висування росій- путника QuickBird проаналізовано (рис. 2 – 4):ських військ на допомогу миротворцям, на яких було рівень дій російських саперів у порту Поті; станздійснено напад; оцінка кількості біженців. об’єктів, що отримали ушкодження у порту ПотіРис. 2. Порт Поті. В акваторії відсутні Рис. 3. Порт Поті. Відсутні ознаки Рис. 4. Порт Поті. Підтоплене ознаки розливу нафти з суден пошкоджень резервуарів судно довжиною 45 мстан особливо важливих об’єктів економічної, тра- ність нафтосховищ порту Поті, резервуарів нафто-нспортної та воєнної інфраструктури, які могли би вого терміналу та самого нафтопроводу; ушко-бути цілями в ситуації воєнного конфлікту; ціліс- дження хвилелому порту; стан трьох підтоплених168
  6. 6. Досвід Великої Вітчизняної війни та його вплив на розвиток воєнної науки і технікичовнів (два – довжиною 45 м, один – довжиною 38 Список літературим); стан трьох напівпідтоплених човнів; стан мор- 1. Мосов С.П. Аэрокосмическая разведка в современныхської поверхні (наявність витоку нафти з резервуа- военных конфликтах. – К.: Изд.дом «Румб», 2008. – 248 с.рів затоплених суден). 2. Военный энциклопедический словарь. – М.: Эксмо, 2007. – 1024 с. Висновки 3. Мосов С.П., Ткачук Д.А. Повітряна розвідка: іс- торія створення і сучасні тенденції// Збірник матеріалів Таким чином, розглянуто основні напрямки за- науково-практичної конференції «Актуальні проблемистосування космічних систем розвідки під час останніх створення і застосування авіаційних та космічних сис-збройних конфліктів. Встановлено, що основи цього тем». – К.: НАОУ, 2004. – С. 11-16.застосування було закладено в часи Великої Вітчизня- 4. Артюшин Л.М., Мосов С.П., П’ясковський Д.В.,ної війни, починаючи з ведення повітряної розвідки. Толубко В.Б. Аерокосмічна розвідка в локальних війнах сучасності: досвід, проблемні питання і тенденції: Моно- За результатами аналізу застосування інформації графія. – К.: НАОУ, 2002. – 208 с.космічних систем у останніх збройних конфліктах мо- 5. Лапчинский А.Н. Воздушная разведка: сборник во-жливо зробити наступні висновки щодо застосування енно-исторических примеров. [Електрон. ресурс]. – Ре-космічних систем для забезпечення бойових дій: жим доступу: http://www.militera.lib.ru. – інформація космічних систем розвідки і спосте- 6. Вельцер В. Аэроснимки в военном деле: Пер. с нем. – М.: Воениздат, 1990. – 288 с.реження повинна використовуватися як у мирний час, 7. Паша П.С., Петин Н.Ф., Щеглов И.В. Использова-так і в загрозливий період і з початком бойових дій; ние аэроснимков в войсках. – М.: Воениздат, 1957. – 254 с. – інформація космічних систем розвідки і спосте- 8. Негода О.О., Толубко В.Б., Мосов С.П., Пічугін М.Ф.реження повинна використовуватися не лише для ви- Зарубіжні системи дистанційного зондування Землі з космо-рішення стратегічних завдань, але в інтересах операти- су подвійного призначення. – К.: НАОУ, 2005. – 271 с. 9. Машков О.А., Сівов М.С., Заклевський Д.Є. Орга-вно-тактичної та тактичної ланок управління; нізація розвідувальних космічних угруповань в анти теро- – при веденні розвідки повинна використовува- ристичній операції в Афганістані (2001-2002 роки). – К.:тися інформація як космічних систем воєнного приз- НАОУ, 2002. – 71 с.начення, так і космічних систем ДЗЗ; 10. Берѐзкин Г.А., Меньшиков В.А., Бервинков В.В. Уроки и выводы из войны в Ираке // Военная мысль. – – ведення розвідки і спостереження повинно 2003. – С. 58-78.здійснюватися комплексно, при цьому повинні вико- 11. Чупарис В. Применение космической группировкиристовуватися багато спектральні пристрої та ком- США в ходе операции в Афганистане // Зарубежное воен-плексування різних видів розвідки (оптико- ное обозрение. – 2002. – № 8. – С. 30-31.електронної, радіолокаційної та радіоелектронної); 12. Чуларис А. Использование США космической группировки в войне против Ирака // Зарубежное военное – при веденні бойових дій необхідно забезпечи- обозрение. – 2003. – № 11. – С. 41-42.ти необхідний темп оновлення інформації (в залеж- 13. Цыганок А. Стратегия Тбилиси: расчѐты и про-ності від типу завдань, що вирішуються); счѐты// Красная Звезда от 23 сентября 2008 года. . [Еле- – для забезпечення використання високоточної ктрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.redstar.ru/зброї необхідні точні координати об’єктів, а також 2008/09/23_09/3_04.html.інформація космічної навігаційної системи; 14. Цыганок А.Уроки пятидневной войны в Закавка- зье // Независимое военное обозрение от 29 августа 2008 – застосування зброї з супутниковою апарату- года. [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://nvo.рою наведення зумовлює широке використання наві- ng.ru/wars/2008-08-29/1_uroki.html.гаційної інформації відповідної точності; 15. Разрушения Цхинвали: оценка из космоса. [Елек- – при веденні бойових дій повинна здійснювати- трон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.rnd.ся взаємодія авіації, засобів протиповітряної оборони cnews.ru/tech/news. 16. Худов Г.В. Аналіз використання космічних систем уз групами космічної підтримки бойових дій; російсько-грузинському конфлікті 208 року// Системи озбро- – під час підготовки та ведення бойових дій ко- єння і військова техніка. – 2008. – Вип. 4(16). – С. 71-79.смічні системи повинні використовуватися у трьохешелонах: перший ешелон – ведення оглядової роз- Надійшла до редколегіївідки; другий ешелон – ведення детальної розвідки;третій ешелон – оцінка результатів нанесення ударів Рецензент: д-р техн. наук, проф. Д.В.Голкін, Харківськийвисокоточною зброєю. університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків. КОСМИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА. ШАГ ОТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В НАСТОЯЩЕЕ Г.В. Певцов, Д.В. Карлов, Г.В. Худов В работе на основе данных открытых публикаций проанализированы основные конфликты с времен ВеликойОтечественной войны по наши дни и использование в них космических систем наблюдения. При этом учитывается,что основные принципы ведения разведки с воздуха были заложены еще в годы Великой Отечественной войны. Ключевые слова: Великая Отечественная война, космические системы, наблюдение, разведка, вооруженный конфлікт. SPACE SECRET SERVICE. STEP FROM DOMESTIC WAR IN THE PRESENT G.V. Pevcov, D.V. Karlov, G.V. Khudov In-process on the basis of these opened publications basic conflicts are analysed from times of Great Patriotic war for ourdays and use in them of the space systems of supervision. Taken into account thus, that basic principles of conduct of secret ser-vice from air were stopped up as early as years of Great Patriotic war. Keywords: Great Patriotic war, space systems, supervision, secret service, armed conflict. 169
  7. 7. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2010, № 1(3)172

×