Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ćElija

 • Be the first to comment

ćElija

 1. 1. Autor: DunjaErcegovčević
 2. 2. • Ćelija je osnovna strukturna i funkcionalna građa svihživih bića, osim virusa.• U prirodi postoje i mnogi organizmi koji se sastoje odjedne ćelije.• Ćelije se međusobno razlikuju ali imaju nekezajedničke osobine:~ Rast koji karakteriše neku vrstu ćelije~ Obavljanje određenih funkcija~ Primanje signala iz spoljašnje sredine koje ćelija naodređeni način odgovara~ Život ćelije se završava ili deobom ili ćelijskom smrću~ Jedinstven hemijski sastav~ Jedinstvena građa
 3. 3. • Ćelije mogu imati različite oblike:~ Eritrociti (krv)~ Mišićne~ Stoma na listu~ Nervna~ Dijatomeja~ Paramecijum~ Spermatozoidi~ Masna~ Koštane• Ćelije mogu imati različitu građu ioblike u zavisnosti od funkcije.
 4. 4. Razlike između biljne i životinjskećelije
 5. 5. • Na površini svake ćelije nalazi sećelijska membrana.• Ćelijska membrana sačinjena je oddva slojamasti (fosfo – liipidi) iproteina koji su uronjeni između tadva sloja fosfo – lipida.• Uloge membrane su:~ Daje oblik ćeliji~ Ograničava~ Štiti~ Selektivna prpustljivost• Selektivna prpustljivost je osobinazahvaljujući kojoj membranakontroliše šta može u nju a šta daizađe kroz proteine koji su u obliku,,tunela‚‚. Zahvaljujući građi ovufunkciju membrana može da obavlja.
 6. 6. • Citoplazma predstavljaunutrašnji sadržaj ćelije, odvojenod jedra, u kome se nalazećelijske organele.• U obliku želatina je.• Citoplazma ima mehaničkuulogu, to jest, ima ulogu da održioblik i formu ćelije, kao i da služikao jastuk u slučaju da dođe donaglog udara ćelije i na taj načinzaštiti ćelijske organele.Citoplazma je takođe i mestovitalnih reakcija neophodne zaživot, kao što su metabolizam,glikoliza i sinteza proteina.
 7. 7. • Citoskelet se sadrži odmnogobrojnih vlakana, daje ćelijioblik i čvrstinu i pristupan je usvim tipovima ćelija.• Izgrađen je od preko 20 proteinakoji omogućavaju:• Promenu oblika ćelije• Kretanje organela i same ćelije• Međusobno povezivanje ćelija• Deobu ćelija i kretanjehromozona , izgrađuju deobnovreteno.
 8. 8. • Mitrohondije suenergetskeorganele, gde sestvara energija uprocesu ćelijskogdisanja.• Za mitrohondije semože reći da su kaotermoelektrane.
 9. 9. • U jedru se nalazi DNK u kojoj suskladištene informacije o građi ifunkcionisanju ćelije.• U jedru su skladištene sve potrebneinformacije o građi i funkcionisanju.Teinformacije se nalaze u naslednommaterijalu hromatinu.• Jedro se sadrži od:1. Jedrov ovoj2. Jedrove pore3. Jedarce4. Hromatin5. Jedrova plazmaJedrovovojJedrovepore
 10. 10. • Jedarce služi zaorganizaciju i stvaranjekomponenti ribozoma.• Loptastog oblika.• Jedarce se nalazi uunutršnjem sadržajujedra ( nukleoplazmi ), odkoje nije odvojenomembranom.• Jedro može da sadržijedno ili više jedarca.
 11. 11. • Endoplazmatični retikulum jeorganela koja je izgrađena odmembrana i pruža se gotovokroz celu ćeliju poput mreže.Pruža se od jedra pa krozćeliju pa sve do spoljašnjećelijske membrane.• Razlikuju se dva tipaendoplazmatičnih retikuluma: Hrapavi endoplazmatičniretikulumi ( Granularni ) ulogamu je sinteza proteina zajednosa ribozomima Glatki endoplazmatičniretikulumi učestvuje u sintezimasti, razgradnji otrova iholesterol pretvara u vitamin Duz pomoć Sunčane svetlosti.
 12. 12. • Goldžijev aparat je ćelijskaorganela koja je dobila ime ponaučniku Kamilo Goldži koji ga jeotkrio.• Funkcija Goldžijevog aparata :~ Završnica sinteze belančevinai masti~ Sekrecija (izlučivanje)• Sekrecija jeste kadavezikule, mali balončići od kojih jeGoldžijev aparat sačinjen i imajumembranu oko sebe, odvoje seod njega i krenu prema ćelijskomzidu, otvore se i stope. Tajpostupak je bita jer sve što jebitno za ćeliju nalazi uGoldžijevom aparatu.
 13. 13. • Ribozomi su male granulekoje učestvuju u sinteziproteina.• Ribozomi se nalaze i u nekimorganelama kao što suplastidi, mitohondrije ijedro, pa se takvi ribozomioznačavaju kao organalniribozomi.• Ribozomi se sastoje od 30-40% proteina.• Ribozomi mogu sačinjavativiše od 25% suve težine
 14. 14. • Lozozomi imaju oblik kesicaobavijenih jednostrukommembranom.• Nazivaju se ’’ organele zavarenje’’ .• U njima se mogu razložitirazličite materije, stranematerija ili čak čitave ćelije(npr. bakterije), delovisopstvene ćelije a uodređenim uslovima i čitavaćelija (’’kese samoubice’’)
 15. 15. • Centriole su specifičnenemembranske organele koje sepod svetlosnim mikroskopomzapažaju kao kratke cilindrične iligranularne strukture.• Nalaze se u blizini jedra igoldžijevog aparata.• U ćelijama se obično nalazi samojedan par centriola koje suupravne jedna na drugu ioznačavaju se kao diplozom. Upojedinim slučajevima se srećudva para centriola, ali su poznati islučajevi da se u jednoj ćelijinalazi više diplozoma.• Funkcija ove organele jeformiranje mikrotubula i deobnogvretena.

×