Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ஸ்ரீ.திலிப்,அ.மே. நி.பள்ளி,சத்தியேங்கலம்,விழுப்புரம் ோவட்டம்
அனைத்து ோவட்டேங்களிலும்
வகுப்பனை கற்ைல் கற்பித்தலில் புதுனே
யார் இவர்?
முதல் தலைமுலை இரண்டாம் தலைமுலை
மூன்ைாம் தலைமுலை நான்காம் தலைமுலை ஐந்தாம் தலைமுலை
ICT கற்ைல் வலககள்
ஆசிரியர் உதவியுடன்
தாமை கற்ைல்
ேதிப்பீடு
21st century
skills
Communication
Collaboration
Critical
Thinking
Creativity
• கற்ைலில் துனை நிற்பவர்
• Collaborator-ஒருங்கினைப்பாளர்
• Trainer-பயிற்சியாளர்
• Advisor-ஆமலாசகர்
• Knowledge Manager-அறி...
தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்
தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்
தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்
தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்
தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்
தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்
தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்
தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்
தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்
தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்
தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்
தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்
தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்

5,432 views

Published on

தகவல்தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்

Published in: Education
  • Be the first to comment

தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம்

  1. 1. ஸ்ரீ.திலிப்,அ.மே. நி.பள்ளி,சத்தியேங்கலம்,விழுப்புரம் ோவட்டம்
  2. 2. அனைத்து ோவட்டேங்களிலும் வகுப்பனை கற்ைல் கற்பித்தலில் புதுனே
  3. 3. யார் இவர்?
  4. 4. முதல் தலைமுலை இரண்டாம் தலைமுலை மூன்ைாம் தலைமுலை நான்காம் தலைமுலை ஐந்தாம் தலைமுலை
  5. 5. ICT கற்ைல் வலககள் ஆசிரியர் உதவியுடன் தாமை கற்ைல் ேதிப்பீடு
  6. 6. 21st century skills Communication Collaboration Critical Thinking Creativity
  7. 7. • கற்ைலில் துனை நிற்பவர் • Collaborator-ஒருங்கினைப்பாளர் • Trainer-பயிற்சியாளர் • Advisor-ஆமலாசகர் • Knowledge Manager-அறிவாளுைர் • Curriculum designer-கனலத்திட்ட வடிவனேப்பாளர் • Instructional designer – பாடதிட்ட வடிவனேப்பாளர் • Team Coordinator- ்குழு ஒருங்கினைப்பாளர் • Co-learner-உடன் கற்பவர் • Assessment Specialist-சிைப்பு ேதிப்பீட்டாளர்

×