Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikaapat na Kabanata: Si Kabesang Tales

37,719 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ikaapat na Kabanata: Si Kabesang Tales

  1. 1. IkaapatnaKanabata:<br />Si Kabesang Tales<br />
  2. 2. Si TandangSelongumamponkayBasiliosagubat ay matandana. Angamangdalagangsi Lucia, Si Kabesang Tales, naanakniTandangSelo, ay isanangkabesa de baranggay. Yumamanitodahilsatiyaga. Nakisamamunasaisangnamumuhunansabukid. Nang makaiponngkaunti ay naghawaannggubatnanangipagtanongniya ay walang may-ari, ginawaniyaitongtubuhan. Inisipniyangpag-aralinnasakolehiyosiHuliupangmapantayitosakasintahangsiBasilio. Nang angbukid ay umunlad, ito ay inangkinngmgaprayle. PinabuwissiKabesang Tales. Tinaasannangtinaasanangpabuwissakanyahanggangsadinaniyaitomabayaran.<br />Buod<br />
  3. 3. Nakipag-asuntoitosamgaprayle. TinanuranniKabesang Tales angkanyangbukid. Nahulogsiyasakamayngmgatulisan at ipinatubos. IsinanlaniHuliangkanyangmgahiyaslibansaisangagnosnabigaysakanyaniBasilio. Hindi rinnakasapatangpanuobos. IpinasyangmangutangkayHermanangPenchang at maglingkodditobilangutusan. Noon ay bisperasngPasko. Kinabukasan, arawngPasko, ay maglilingkodnasiyangalila. MasalimuotangnagingpanaginipniHulinanggabingiyon. <br />
  4. 4. MgaTulongsaPag-aaral<br />AngagnosniHuli ay agnosni Maria Clara naipinagkaloobsaisangketonginnanapagalingniBasilio. IbinayadngketonginkayBasilioangagnos at inihandognamanitoniBasiliosakasintahangsiHuli.<br />
  5. 5. MgaTanong at Sagot.<br />BakitmahirapmagingCabeza de Baranggay noon?<br /> -Siya ay isalamangtagapaningilngbuwis at kung may magbayad ay siya pa angnagpapaluwal.<br />AnoangibigsabihinngKabisang Tales sa “Magigingluparintayo” at “Hubadtayongtalaganangipanganak”?<br /> -Hindi dapatmatakotsakamatayandahiltayonamanglahat ay mamamatayatanoangikatatakotsakaralitaan ay nagsimulatayosakahirapansawalangdamit.<br />
  6. 6. Anongbatasangpumanigsamga paring korporasyonupangmakuhaanglupaniKab. Tales?<br /> -Walangibakundiangbatasngpansarilingkaligtasanngmgaeskribano at hukomnatakotsakorporasyonngmgakura.<br />BakitmatagalnadinakausapniTandangSeloanganakniKabesa?<br /> - DahilpinayagangmagkawalsiTano at diibinayadngkapalitnamaaaringgawinnuon. Nuon ay sadyangnangunguhangkabataangpinangkakawalnguni’tmaaaringkumasundosaisangsadyangnapauupangkapalit at isanganakngmaykaya ay maarinanghindimagkawal. <br />
  7. 7. BakitsinabiniKab. Tales na kung siya’ymatatalosausapin ay dinaniyakailangananganak?<br /> - Kung matatalosiyasausapinwalanarinsiyangmaibibigaynakinabukasansakanyanganakayapuspusanangginagawaniyangpaglabannaparasakapakananniTanonahangadniyangmagmanangkanyanglupain.<br />Sa anoinihambingngilansiKab. Tales sakanyangpakikipag-asuntosasamgaprayle?<br /> -Inihambingsiyasapalayoknabumaggasakalderoat salanggamnakumagatkahitsiya’ytitirisinlamang.<br />
  8. 8. Bakitwalangmakalapitnatulisansalupainnadinukotngmgatulisan?<br /> - Dahilsasiya’y may barilnuon at siya’ymagalingmamaril. Nang ipagbawalangbaril, nagdalanamansiyanggulok at siya’ybalitasaarnis. Kayanangpalakolnalamangangdalaniyasakasiyanapangahasanglapitan at dukutinngmgatulisanupangipatubos.<br />AnongginawaniHulinapinintasanni Rizal?<br /> - Angpag-asasamgamilagro. InilagayniHuliangperangnapagbilihanngkanyangmgaalahassailalimngimahenngBirhen at umasangiyon ay magigingdoblekinabukasan. Sinanayngmgapraylenuonangmga Pilipino naumasasamgamilagroupangmatuto pang magtiis at iasaangkanilangbukassapagmimilagrosahalipnagumawasilangsarilingparaanparasakanilangikabubuti.<br />

×