Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

सोशल मीडिया (Social Media)

218 views

Published on

A presentation of social media in the context of journalism
पत्रकारितेच्या संदर्भात सोशल मीडिया विषयावरील एक सादरीकरण

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

सोशल मीडिया (Social Media)

 1. 1. सोशल मीडिया
 2. 2. माध्यम म्हणजे काय? खरे तरसगळीच माध्यमे सामाजिक माध्यमेअसतात. िुनीमाध्यमे एका जकिं वा जवजिष्ट व्यक्तींकडूनसमािाला सिंदेि पोचवत असत. नवी माध्यमेमात्र समािाकडूनच समािाला सिंदेि पोचवतात.
 3. 3. वेब 3.0 च्या डिशेने वेब3.0च्या काळात,सचचइिंजिनचेपररणाम हेसोिल बुकमाजकिं गच्या आधाराने काम करतील.गुगलबुकमाकच (GoogleBookmark)जकिं वा माय याहू (My Yahoo)सारख्या सिंके तस्थळािंवरहेआताच होऊ लागले आहे. ज्या सिंके तस्थळाच्या जलिंकअजधक,त्या सचचइिंजिनसिंके तस्थळाला वरचे मानािंकनदेणार.
 4. 4. नेटवकक इफे क्ट तुमच्या जमत्रािंपैकीजकमानएकालातुम्ही पोस्ट के लेल्याजलिंकवरचा मिकूर आवडला तर ती व्यक्ती आणखी दहालोकािंनासिंबिंजधत जलिंकपोचवेल.  अिा ररतीने तुम्हालाअपेजित नसलेल्या असिंख्य लोकािंपयिंततुमची बातमी पोचेल.  आिंतरिालावर वेळेची मयाचदा नाही. त्यामुळे हीजलिंककधीहीप्रचाराचे कामकरेल.
 5. 5. डसद्ध झालेला उपयोग  इराणमधील जनवडणूक  ट्यूजनजियातीलक्ािंती  मुिंबईतीलदहितवादी हल्ला  अमेररके तील गोळीबार  पॅररसमधील दहितवादी हल्ले  2014 मधील #TwitterElection
 6. 6. आपली डथिती  सध्या भारतात फेसबुक आजण ट्जवटरवरील सजक्य सदस्यािंची सिंख्या 3 कोटी30लाखािंपेिा अजधक असल्याचा एकअिंदाि आहे.  िून2015 मधीलआकडेवारीनुसार, भारतात आिंतरिाल वापरणारे एकूण वापरकते 35कोटीआहेत आजणफेसबुकचेवापरकते12.5 कोटीआहेत.
 7. 7. डसडटझनजनकडलझम -प्रत्येकजण पत्रकार  आतापयिंतचा समि - 'सवच पत्रकार नागररक असतात, मात्र सवच नागररक पत्रकारअसतातच असे नाही.'  आता माध्यमातून सामान्य नागररकही लोकािंपयिंतसत्य पोचवतआहेत.
 8. 8. प्रत्येकजण पत्रकार  सीएनएन आयबीएनसारखी वाजहनी जनयजमतपणेनागररक पत्रकारािंची बातमीपत्रे प्रसाररत करत आहे.  मराठीत लोकमतचाजसटीझनिनचजलस्ट उपक्म  महाराष्ट्र टाइम्सचे‘जसटीझन ररपोटचर’ अॅप.  सकाळसिंवाद.
 9. 9. सोशल मीडियाचे प्रकार  बुकमाडगिंकआडणसोशलबातम्याथिळे : Digg,Delicious, StubleUpon  ब्लॉगआडणमायक्रोब्लॉग: Blogger,Wordpress  सोशलनेटवडकिं गसंके तथिळे : Facebook, Google+,LinkedIn  मडटटमीडियासंके तथिळे : YouTube, Flickr,Instagram
 10. 10. सोशल मीडियाचे प्रकार  संिेशवाहकसाधने WhatsApp, Telegram,Hike  िथतावेजसंके तथिळे Scribd, Slideshare  माडहतीप्रधानसंके तथिळे Wikipedia
 11. 11. ब्लॉग • जसजटझन िनचजलझमच्या माध्यमातून सामान्य नागररकही पत्रकार होऊन लोकािंपयिंत सत्य पोचवतआहेत. •पत्रकारस्वतःचे ब्लॉग तयार करतआहेत. त्यामुळे त्यािंना स्वतःचे वाचक जमळतात. •ब्लॉगर कुठूनही जलहू जकिं वा सिंपादन करू िकतो. उपसिंपादनाचे काम इतरािंवरसोपवूिकतो. • भाऊ तोरसेकर,अजभराम दीजित, िेफाली वैद्य, महेि म्हात्रे, सिंिय सोनावणी
 12. 12. ब्लॉग  ब्लॉग म्हणिे वृत्तपत्रेजकिं वा जनयतकाजलकािंमधील लेखनच होय.  अनेकब्लॉगसचना मुख्य माध्यमािंनीच टेकू जदला आहे. ब्लॉगसचनी उभे केलेले ग्लोबल वॉईसेसऑनलाईन सिंके तस्थळ हे ‘रॉयटसच’च्या पाठबळावर उभे आहे.  हजफिं ग्टन पोस्ट  सीएनएन-आयररपोटच
 13. 13. ब्लॉगरची आचारसंडहता  तपिील -िास्तीत िास्त तपिील देणे. वाचकािंनाही तुमच्या कामात सहभागी करून घ्या. त्यािंच्याकडूनही माजहती घ्या.  नेमके पणा - नेमके पणा म्हणिे वस्तुजनष्ठ माजहती. िे लोकािंना माहीत नाही, ते लोकािंना सािंगा. िे सगळयािंना माहीत आहेते नका सािंगू. चूक असेल तरती जनस्तरा आजण तेही त्वरीत. 'ररपोटचसच सान्सफ्रिं जटयसच'ने ब्लॉगरसाठी केलेली आचारसिंजहता http://www.ifap.ru/li brary/book414.pdf
 14. 14. ब्लॉगरची आचारसंडहता  जनष्ट्पिता- जवजवध युजक्तवाद ऐकून त्यािंना आपल्या लेखनातवाव देणे. िे सहमत नाहीत, त्यािंचेही ऐकायला हवे.  पारदिचकता - आपली श्रद्धा काही िणािंना मान्य नसते. याची िाण लेखकाला असणेआवश्यक आहे. त्याने ते वेळोवेळी मान्य करणेआवश्यक आहे. आपल्या स्रोताची जलिंक मािंडणे गरिेचेआहेतसेचआपले मत योग्य त्या जठकाणी वास्तजवक घटना आजण आकडे समोर ठेऊन मािंडायले हवे.
 15. 15. ट्वीटर-फे सबुकची हत्यारे  @ आजण# हीट्जवटर-फेसुबकवरीलमहत्त्वाची आयुधेआहेत. #narendramodi @narendramodi  @ - हँडल.सिंबिंजधतव्यक्तीलाउद्देिून.  # - जवषय.आपल्याजवषयािीसिंबिंजधत.  ट्जवटडेक (TweetDeck) – यामुळे ट्जवट िेड्यूल करता येतात.  ट्जवटर अॅनाजलजटक्स – प्रजतसादाची माजहती
 16. 16. ट्वीटर-फे सबुकची हत्यारे  एखाद्या जवषयावर एकाचवेळी अजधकातअजधकलोक करत असलेलेट्वीटआजण जदवसातील वेळयावरून ट्वीटरचा रेंड ठरतो.  रात्री 12ते सकाळी6 पयिंतसाधारणतः 1200ट्वीट आजण सुमारे 500 वापरकते.  सकाळी6 तेरात्री 12पयिंत 1700 ट्वीटआजणसुमारे 733 वापरकते.
 17. 17. सवकचडचकत डवषय • 8 नोव्हेंबरच्या नोटाबिंदीनिंतर 24 तासािंत 6,50,000 ट्वीट करण्यात आले. निंतर यावर आणखी लाखो ट्वीटझाले. • #Rio2016 हा वषाचतील सवाचजधक लोकजप्रय ट्वीट. • ओबामािंचे ट्जवट ट्जवटरच्या इजतहासातील सवाचत लोकजप्रय ट्जवटबनले आहे. सुमारे २८ लाख लोकािंनी हेट्जवट लाइक केले आहे. तसेच १२ लाखाहून अजधक िणािंनी ररट्जवट केले आहे.
 18. 18. ट्वीटरच्या टीप्स  खूप हॅिटॅग वापरल्याने आपला सिंदेि अप्रभावी होऊ िकतो. मोठे हॅिटॅग वापरू नका.  सोप्या िब्दािंमध्ये ट्वीट जलहा. तुमच्याकडे िे सवाचत दमदार वस्तुजस्थती जकिंवा वक्तव्य असेल, त्याचा वापर करा.  कमीत कमी जवरामजचन्हे वापरा  अिंदाि करण्यापासून दूर राहा.  रेंजडिंग जवषयावर लि ठेवा.  प्रत्येक ट्वीटमध्ये इमोिी वापरणे टाळा.  चािंगले आजण एक्सक्लूजझव्ह छायाजचत्रे हवीत.  जवनोदी स्वरूपात जलहा. @annadoble, assistant editor, learning online @BBCNewsbeat
 19. 19. ट्वीटरच्या टीप्स  लोकािंना मदत करा. खुलादृजष्टकोन बाळगा.  मनोरिंिक मिकूर िेअर करा. जलिंक, फोटो, जव्हजडयो ट्वीट करा, ररट्वीटकरा.  एक्सक्लूजझव्ह बातमी िेअर करा. दैनिंजदन कामाच्या बातम्या िेअर करा.  ररट्वीटकरताना श्रेय द्या.  सिंवाद करा. उपदेि देऊ नका.  ररट्वीटम्हणिे दुिोरा देणे. @suellewellyn, journalist and social media trainer
 20. 20. हे करा  आपले लजितवाचक ठरवा  एक दृष्टीकोन स्वीकारा  सहि सोपेआजण आक्स्ताळया नसलेल्या भाषेत जलहा.  इतरत्रचामिकूर परतपरतवापरू नका.  वैयजक्तक, खरे आजण अस्सलजलहा.  सजक्यरहा. अन्य लेखिेअर करा.  िक्य होईल तेवढे ट्वीटचे उत्तर द्या.
 21. 21. वैजिष्ट्ये  तिंत्रज्ञानावर मोठ्या प्रमाणावर आधारलेले  सिंदेि महत्त्वाचा, माध्यम नव्हे(message, not the medium is important)  बिंधने नाहीत...कोणीही वापरू िकते  एका जठकाणी अनेक स्वरूप  मोठ्या प्रमाणावर प्रचार
 22. 22. लाभ   वेगवान आजण वापरायला सोपे.  अद्ययावत - प्रत्यि घडताना पोस्ट करता येते.  कोणत्याही स्थानाची मयाचदा नाही.  कमी उत्पादन खचच.  मजल्टजमडीया सोईसुजवधा.  िोध आधाररत.  अजभप्राय / जटप्पण्या उपलब्धआहेत
 23. 23. धोके  जडजिटल पायरसी -कॉपीराईटचे मुद्दे  कोणीही मिकूर प्रकाजित करू िकतो.  कोणतेही जवश्वासाहचमाध्यम नाहीत  नैजतक समस्या  माजहती ओव्हरलोड प्रत्येक िण प्रकािक असलेल्या या िगात आता कोणीही सिंपादक नाही आजण आपल्यापुढे असलेला धोकाहाच आहे. -स्कॉट पेली, सीबीएस अँकर
 24. 24. धोके  िबाबदारी, नैजतकता आजण दिाच यािंना धोका.  मुख्यतः मोठ्या वतचमानपत्रािंच्या सिंके तस्थळावरील बातम्या नकलून करून आपल्या ब्लॉगवर जचकटजवणारे िास्त.  वाताचहर प्रत्यि घटनेच्या िागी, त्यात गुिंतलेल्या व्यक्तींसोबत वावरत असतो. बीट सािंभाळण्याऱ्या अन्य पत्रकारािंच्या ज्ञानाचा फायदा ते करून घेऊ िकतात.

×