Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

News values (न्यूज व्हॅल्यूज)

49 views

Published on

नवीन माध्यमांचे स्वरूप आणि प्रक्रिया यांबद्दलचे पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक सादरीकरण.
A presentation of new media and its process prepared form journalism students.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

News values (न्यूज व्हॅल्यूज)

 1. 1. बातमी मूल्ये
 2. 2. पारंपररक मूल्ये • कालोचितता (Timeliness) • जवळीक (Proximity) • संघर्ष (Conflict) • असामान्यता (Unusualness) • ठळकपणा (Prominence) • प्रमाण (Magnitude) • भावचिक परिणाम (Emotional impact)
 3. 3. मूल्यातील फरक  24 तास वृत्तिक्रामुळे कालोचिततेिा अर्ष बदलला आहे. - o"सांचितले" पासूि "सांचितले आहे" पयंत oबातमी वािल्यािंति फे सबुक चकं वा ट्वीटिवि जाऊि तपासणे.  इंटििेटमुळे जिातील कािेकोपिे एकत्र आले आहेत. oभूिोलाऐवजी चवर्याला महत्त्व आले आहे. oभौिोचलक चठकाणांिा चवर्य म्हणूि महत्त्व आले आहे.
 4. 4. मूल्यातील फरक  ठळकता म्हणजे सेचलचिटी. oििेतील व्यक्तींिा ठळक प्रचसधी.
 5. 5. नवीन मूल्ये स्वातंत्र्य - िवीि ब्लॉिसषच्या माध्यमातूि उभे िाचहलेल्या संके तस्र्ळांपैकी बहुतांश संके तस्र्ळ अिदी तुटपुंज्या साधिांवि आचण िुंतवणुकीमधूि उभे िाचहले आहेत. (Huffington Post). तंत्रज्ञािािी उपलब्धता - यूट्यूबविील छोटे- छोटे चव्हचियो शेअिेचबचलटी - फे सबुक, ट्चवटिवरूि जास्त शेअि होऊ शकणाऱ्या बातम्या. एक्स्स्ल्यूचिचव्हटी - मुलाखती, पत्र, शोध, सवेक्षण, मतिािण्या विैिेंमधूि के लेल्या एकमेव त्या संके तस्र्ळावि असलेल्या बातम्या.
 6. 6. नवीन मूल्ये बॅि न्यूज – वाईट बातम्या. सिप्राईज – आश्चयषकािक बातम्या. मिोिंजि – चित्रपट, िाण्यांच्या बातम्या. िाट्य – भावचिक िाट्य असलेल्या बातम्या. फॉलो-अप – अन्य चठकाणी आलेल्या बातम्यांिा फॉलो-अप घेणाऱ्या बातम्या. असामींच्या बातम्या - मोठ्या व्यक्तींशी संबंचधत बातम्या. प्रासंचिकता - त्या त्या प्रसंिाला साजेशा बातम्या. ऑचियो-चवज्यूअल – चित्रफीत व ध्वचिफीती असलेल्या बातम्या.
 7. 7. ग्लोबल + लोकल = ग्लोकल बीबीसीच्या बातम्या पाहण्यासाठी त्याच्या संके तस्र्ळावि वािंवाि जाण्यािी ििज मला आता भासत िाही. त्यािी आिआिएस फीि चकं वा पोिकॉस्ट फीि घेतली की हवी ती माचहती मला वािायला चकं वा पाहायला अर्वा ऐकायला चमळू शकते. बीबीसीच्या संके तस्र्ळाविील भािंभाि मजकू िापेक्षा मला फक्त आचशयाशी संबंचधत, त्यातही दचक्षण आचशयाशी संबंचधत बातम्यांत िस असेल ति तेवढ्यापुिती फीि घेणंही शक्स्य आहे.
 8. 8. ग्लोबल + लोकल = ग्लोकल माचहती - एखाद्या घटिेमाििी पार्श्षभूमी शोधण्यािे काम पूवीच्या काळी अत्यंत चजकीिीिे होते. संबंचधत बातम्यांिी कात्रणे ग्रंर्ालयातूि मािचवणे, त्यातील हवा तो मजकू ि शोधणे आचण बातमीत तो बसचवणे असा खटाटोप किावा लािे. आधीच्या बातमीिे वृत्तांकि संबंचधत वतषमािपत्रांिे के लेले िसेल, ति तोही मािष खुंटायिा. आता इंटििेटवि योग्य तो कळीिा शब्द टाकला, की बातम्यांिी जंत्रीि उभी िाहते. बातम्यांच्या शेकिो स्रोतापैकी एखादा तिी स्रोत असा चमळतो, की त्यात आपल्याला हवी असलेली माचहती अवचित हातात सापिते. त्यामुळे पत्रकािांच्या साधिांिी शक्ती अमाप पटीिे वाढली आहे. बातमीयोग्य कर्ा शोधणे आता सोपे िाले आहे. (आसाममधील पुिािे उदाहिण)
 9. 9.  लोकचशक्षक आचण लोकसेवक - वतषमािपत्र हे लोकचशक्षक असूि लोकांिा जािृत किणे ही जुन्या वृत्तपत्रांिी भूचमका होती. (उदा. के सिी). मात्र िव्या संकल्पिांिुसाि बातम्या देणे ही सेवा आहे. सेवक ज्या िीतीिे मालकांशी संवाद साधूि त्यांिी मजी िाखण्यािा प्रयत्ि कितात, त्यािप्रमाणे बातमी देणाऱ्या संस्र्ांिी आपल्या वािकांिी मजी िाखावी, त्यांिा लािेल तशी, त्यांिी ििज असेल तशी माचहती पुिवावी ही िव्या प्रकाििी संकल्पिा आहे.

×