Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ulasan

2,136 views

Published on

 • Be the first to comment

Ulasan

 1. 1. KPR 5063KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN<br />MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI DALAM KALANGAN MURID-MURID TAHUN 2K DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) ST. JOSEPH<br />DISEDIAKAN OLEH:<br />DEVAKI A/P KANAGA RETNAM L20101005982 <br />CHITRA DEVI A/P RAJA KRISHNAN L20101006001<br />
 2. 2. PENGENALAN<br />Menurut Kemmis (1983), kajian tindakan adalah satu bentuk proses reflektif dan sikap ingin tahu yang mendalam.<br />Fokus kepada kajian tindakan yang telah dijalankan oleh dua orang guru sekolah rendah yang bertajuk “Meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam kalangan murid-murid tahun 2K di Sekolah Jenis Kebangsaan (C) ST. Joseph”. <br />Kajian ini telah dilaksanakan di sebuah sekolah rendah aliran Bahasa Cina terhadap 37 orang pelajar bukan Islam yang berada di kelas 2K.<br />
 3. 3. Model KajianTindakanKemmis (1983)<br />
 4. 4. Peringkat pertama - Pengenalpastian masalah<br /><ul><li> Antara masalah yang telah dikenalpasti adalah murid tidak mahir atau tidak boleh berinteraksi dengan gurunya dalam Bahasa Melayu.
 5. 5. Proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu hanya berlaku satu hala sahaja dan tidak wujud interaksi dua hala antara murid dan guru.</li></li></ul><li><ul><li>Peringkatkeduaadalahmerancang tindakan iaitu pencari alternatif untuk menyelesaikan masalah yang timbul.
 6. 6. Objektif am - Meningkatkan kemahiran berkomunikasi murid-murid Tahun 2K di SJK(C).
 7. 7. Objektif khusus:
 8. 8. Membantu murid meningkatkan kemahiran berkomunikasi,
 9. 9. Membina keyakinan dan kebolehan berkomunikasi murid-murid Tahun 2K,
 10. 10. Membantu meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu di sekolah ini
 11. 11. Mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran guru. </li></li></ul><li>Peringkat ketiga merupakan pelaksanaan tindakan yang sesuai dan beberapa kaedah telah digunakan untuk pengumpulan maklumat dan data.<br /><ul><li>melalui ujian lisan dan bacaan,
 12. 12. temu bual
 13. 13. kaedah terakhir adalah pemerhatian semasa pengajaran berlangsung.</li></li></ul><li>Dalam Peringkat Empat - Menilai<br /><ul><li> Ujian pra diberikan kepada murid adalah untuk murid-murid yang memang lemah dalam penguasaan Bahasa Melayu.</li></ul>Peringkat Terakhir adalah mengenal pasti tindakan alternatif yang khusus bagi mengatasi masalah atau proses Refleksi.<br />
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17. KESIMPULAN<br />Murid-murid bukan Melayu juga berupaya menguasai kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Melayu jika kaedah yang sesuai digunakan. <br />Guru akan meneruskan penyelidikan yang selanjutnya untuk meningkatkan kemahiran murid-murid bukan Melayu dalam penulisan karangan Bahasa Melayu. <br />
 18. 18. Sekian<br />Terimakasih<br />

×