Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[DevDay2019] How to quickly become a Senior Engineer - By Tran Anh Minh, CEO Est Rouge

165 views

Published on

Many graduated students do not have clear orientation to become a Senior Engineer as quickly as possible. His topic will discuss and recommend some useful methods for students to help you become a Senior Engineer.

Published in: Technology
 • Hello! I do no use writing service very often, only when I really have problems. But this one, I like best of all. The team of writers operates very quickly. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Hope this helps!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

[DevDay2019] How to quickly become a Senior Engineer - By Tran Anh Minh, CEO Est Rouge

 1. 1. Từ Junior trở thành Senior 1 Est rouge group Luke Apr/2019
 2. 2. Đặt vấn đề Nhận định Cách làm Chương trình của Est Rouge 2
 3. 3. Đặt vấn đề 3 Tìm kiếm nguồn nhân lực Nhân sự giỏi Làm dự án Làm sao để các bạn fresher có thể nhanh chóng thành senior ?
 4. 4. Nhận định 4 Câu hỏi đặt ra là như thế nào là một “Senior engineer" ? Google → Thấy rất nhiều định nghĩa nhưng nhìn chung một kỹ sư “Tốt" là người được trang bị những khả năng sau 4 Communication Logic thinking Documentation Issue Resolving Good Technical Commitment Teamwork Active Planning
 5. 5. Nhận định 5 Good Technical Communication Logic thinking Documentation Issue Resolving Commitment Teamwork Active Planning
 6. 6. Cách làm Các vấn đề của Junior ● Nhút nhát, sợ hãi trong giao tiếp ● Không biết phương pháp làm việc như thế nào là hiệu quả ● Quá tập trung vào kỹ thuật, tập trung vào ngôn ngữ lập trình yêu thích ● Và nhiều điều khác nữa Các vấn đề của doanh nghiệp ● Thiếu đầu tư ● On-job training ● Technical Training 6 SOFT SKILLS TECH SKILLS
 7. 7. Chương trình của Est Rouge 1 Huấn luyện viên + Freshers Kỹ năng mềm là nền tảng xây dựng thái độ làm việc, từ đó xây dựng phương pháp học kỹ thuật hiệu quả hơn 7
 8. 8. Chiến thuật 8 Communication Logic thinking Documentation Issue Resolving Commitment Teamwork Active Planning
 9. 9. Chiến thuật 9 Communication Logic thinking Documentation Issue Resolving Commitment Teamwork Active Planning
 10. 10. Chiến thuật 10 Communication Logic thinking Documentation Issue Resolving Commitment Teamwork Active Planning
 11. 11. Thank you 11

×