Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Java

1,821 views

Published on

http://www.devcastzone.com/course,wprowadzenie-do-platformy-java-i-programowanie-w-jezyku-java

Szkolenie "Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Java", jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać podstawy programowania w niezwykle popularnym języku Java. Na początku devcastu przedstawiane są w przystępny sposób wszelkie zagadnienia związane z wprowadzeniem do samego języka Java i środowiska programistycznego Eclipse. Kolejnym omawianym zagadnieniem jest obiektowość, czyli nieodzwony aspekt programowania w języku Java. Pozostałe części devcastu "Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Java" poświęcone są innym niezbędnym pojęciom towarzyszącym programowaniu w języku Java tj. wyjątki, kolekcje, zdarzenia, strumienie, komunikacja z bazą danych oraz interfejs użytkownika.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Java

 1. 1. Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Java Materiały pochodzą ze strony: www.devcastzone.comcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com
 2. 2. Podstawowe elementy języka Java Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com
 3. 3. Treśd modułu 1. Składowe języka Java 2. Typy w Java 3. Klasa String 4. Nazewnictwo 5. Operatory 6. Operacja przypisania 7. Operacja rzutowania Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 3
 4. 4. Treśd modułu 8. Zmienne 9. Pierwsza aplikacja 10. Tablice 11. Instrukcje sterujące 12. Pakiety 13. final i static, import static Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 4
 5. 5. Składowe języka Java Alfabet – symbole Unicode logiczne symbole 50 słów matemat. kluczowyc nawiasy h znaki , true, łaocuchy false, null znaków Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 5
 6. 6. Słowa kluczowe – przykłady continue new switch default if synchronized do goto private this break implements protected throw super while • Słowa kluczowe są zastrzeżone Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 6
 7. 7. Alfabet • Wszystkie znaki Unicode zajmujące 2 bajty • Standard kodowania UTF-16 zawierający znaki większości języków • Można je zakodowad następująco: uXXXX, gdzie XXXX jest kodem znaku w systemie szesnastkowym w standardzie UTF-16 Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 7
 8. 8. Cyfry i litery • Cyfry – m. in. 0 - 9 • Litery: o alfabet łacioski o litery duże i małe o litery z innych alfabetów o inne znaki (np. _ i €) • Java rozróżnia duże i małe litery alfabetu łacioskiego oraz te same litery pochodzące z różnych alfabetów Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 8
 9. 9. 2 rodzaje komentarzy • implementacyjne (zwykłe) blokowe: pomiędzy /* a */ lub liniowe: pomiędzy // a koocem wiersza; /* komentarz */ /* * komentarz * w kilku linijkach */ // komentarz, kończący sie znakiem końca wiersza Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 9
 10. 10. 2 rodzaje komentarzy • dokumentacyjne: pomiędzy /** a */ /** * @author Pan Cogito */ /** /** * Oblicza cenę biletu * Klasa określająca bilet * @param cl wybrana klasa */ * @param km odleglosc [km] public class Bilet { * @param zn zniżka /** numer biletu*/ * @return cena int id; */ /** rodzaj biletu */ public double liczCene String rodzaj; int kl, double km, int zn) { /** kierunek*/ boolean czyObieStrony; Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 10
 11. 11. Typy w Java • prymitywne (podstawowe, pierwotne) • obiektowe Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 11
 12. 12. Typy prymitywne • 8 typów zawierających wartości proste boolean char byte short int long float double • Typy numeryczne mają ściśle określony niezmienny rozmiar! Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 12
 13. 13. Typy całkowite Miejsce w pamięci Typ Zakres danych (bajty) byte -128 do 127 1 short -32768 do 32767 2 int -2147483648 do 2147483647 4 -9223372036854775808 do long 8 9223372036854775807 Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 13
 14. 14. Typy zmiennoprzecinkowe Miejsce w Typ Zakres danych pamięci (bajty) float od -3,4*1038 do 3,4*1038 4 double od -1,8*10308 do 1,8*10308 8 Dodatkowo mogą przyjmowad wartośd  + nieskooczonośd oraz –nieskooczonośd NEGATIVE_INFINITY i POSITIVE_INFINITY  "Not-a-Number" w skrócie NaN Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 14
 15. 15. Literały typów • Napis reprezentujący wartośd wpisaną w kod programu • 6 rodzajów literałów: liczby całkowite, rzeczywiste, literały logiczne, null, znakowe, napisowe • Zapis wartości (liczbowej, tekstowej, logicznej) w danym miejscu programu Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 15
 16. 16. Literały int 0 7 173 0173 0x173 • Cyfra 0 w liczbie 0173 – zapis w systemie ósemkowym • 0x lub 0X – zapis w systemie szesnastkowym Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 16
 17. 17. Literały long 0L 38317L 07317L 0x8867L • Zakooczone literą L, małą lub dużą • Zapis z dużej litery zwiększa czytelnośd Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 17
 18. 18. Literały float i double float 2e1f 4.F .5f 2.89F 45.234e+45f 1.8E-4f double 1e1 4. .3 2.89 2e-3d 4.1e4D Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 18
 19. 19. Typ char • Reprezentacja wszystkich znaków alfanumerycznych • Typ 16-bitowy, oparty na standardzie Unicode ‘m ‘M p u024a 173‘ 173‘ – zapis za pomocą liczby oktalnej z liczbą 1-, 2,- lub 3-cyfrową w systemie ósemkowym, w przypadku trzech cyfr zaczyna się od 0, 1, 2 lub 3 Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 19
 20. 20. Inne literały • apostrof ’ • cudzysłów ” • backslash (lewy ukośnik) • nowa linia n • backspace b • nowa strona f Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 20
 21. 21. Deklaracja zmiennych typu prymitywnego int liczba; typ zmienna; float cena; char znak; Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 21
 22. 22. Inicjalizacja zmiennych typu prymitywnego zmienna = wartość; liczba = -9; współczynnik = 0.57f; znak = ’m’; Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 22
 23. 23. Typy obiektowe • Wartościami zmiennych tego typu są referencje, (odnośniki) do obiektów lub null • Referencja może istnied samodzielnie class Main { public static void main(String[]args) { Object object1; // Referencja samodzielna, bez inicjalizacji Object object2 = new Object(); // Referencja zainicjalizowana //System.out.println(object1.toString()); System.out.println(object2.toString()); } } Gdyby odkomentowad powyższą linijkę, kompilator zgłosiłby ostrzeżenie The local variable object1 may not have been initialized Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 23
 24. 24. Typy obiektowe • typy tablicowe • typy klas • typy interfejsów Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 24
 25. 25. Klasa String • Jej obiekty są immutable (z ang. niezmienne) • Przechowują stałe wartości • Wartości mogą byd zmieniane jedynie w wyniku przypisania Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 25
 26. 26. Konstrukcja String String name = new String(„abc”); String name = „abc”; obie konstrukcje są równoważne Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 26
 27. 27. String a konkatenacja • ciągów znakowych String word = "To"; System.out.println(word +" po" + ”łączenie”); //”To połączenie” • ciągów znakowych i zmiennych innego typu String word = "napis”; int number = 2; String s1 = number + number + word; //s1 => 4napis String s2 = word + number + number; //s2 => napis22 Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 27
 28. 28. String – przykład użycia String line = "woRlD"; line = line.toUpperCase(); //line => "WORLD" String part = line.substring(1); //part => „ORLD” line = part.toLowerCase(); //part => "orld" line = line.charAt(0) + part; //line => "World" Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 28
 29. 29. Nazewnictwo Nazwa może składad się z: • liter (małych lub dużych); • cyfr; • podkreślenia _ Przykłady: _name, name17, NaMe Nazwa powinna odzwierciedlad przeznaczenie nazywanego elementu Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 29
 30. 30. Nazewnictwo Nazwa nie może: • zaczynad się od cyfry; • byd słowem kluczowym, wartością logiczną, wartością null 2class 00project volatile Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 30
 31. 31. Nazewnictwo - przykłady KLASA – rzeczownik rozpoczynający się od wielkiej litery • Ticket, Browser, User ZMIENNE – zwykle rzeczownik, małe litery • iterator, price, surname STAŁE (final) – rzeczownik, duże liter, wyrazy oddzielone przez _ • MESSAGE, Float.POSITIVE_INFINITY METODY – przeważnie czasowniki • isEmpty(), changeDirection(), showInformation() Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 31
 32. 32. Nazewnictwo - przykłady PLIKI – nazwa taka sama, jak nazwa klasy publicznej (public) w nim zawartej •Application.java, System.java, User.java PAKIETY – rzeczownik, małe litery •util, data, out Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 32
 33. 33. Operatory w Java • + - * ++ -- • % reszta z dzielenia liczba1 % liczba2 • < <= > >= • == oznacza, że argumenty maja jednakową wartośd, argument1 == argument2 albo referencje wskazują na te same obiekty • != oznacza, że argumenty maja różną wartośd, argument1 != argument2 albo referencje wskazują na różne obiekty Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 33
 34. 34. Operatory w Java • ! negacja !argument • & koniunkcja bitowa, zachłanna argument1 & argument2 • && koniunkcja argument1 && argument2 • | alternatywa bitowa, zachłanna argument1 | argument2 • || alternatywa argument1 || argument2 • ˆ alternatywa wykluczająca argument1 ˆ argument 2 Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 34
 35. 35. Operacja przypisania zmienna1 = zmienna2; • przypisuje wartośd zmiennej po prawej stronie do zmiennej umieszczonej po lewej stronie Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 35
 36. 36. Przypisanie – typy proste • Skopiowanie wartości zmienna2 do zmienna1 • Późniejsza modyfikacja zmienna2 nie wpływa na wartośd zmienna1 int a = 5; int b = 7; a = b; // a => 7 b = 1; // b => 1, a => 7 Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 36
 37. 37. Przypisanie – typy referencyjne • Skopiowanie do zmienna1 referencji do obiektu wskazywanego przez zmienna2 • Obie zmienne wskazują wtedy na ten sam obiekt • Modyfikacja obiektu wskazywanego przez zmienna2 powoduje modyfikacje obiektu wskazywanego przez zmienna1 Klasa a = new Klasa(5); Klasa b = new Klasa(7); a = b; b.pole = 1; // b.pole => 1, a.pole => 1 Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 37
 38. 38. Operacje rzutowania • Zmienia typ wyrażenia • Automatyczna konwersja typów lub wymuszona przez programistę Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 38
 39. 39. Automatyczna konwersja typów Wyniki operacji + - * ++ -- % przyjmują różne wartości w zależności od podanych argumentów Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 39
 40. 40. Automatyczna konwersja typów Typ wyniku to: • int jeśli żaden nie jest typu double, float, ani long • long jeśli co najmniej jeden jest typu long i żaden nie jest typu double ani float • float jeśli co najmniej jeden jest typu float i żaden nie jest typu double • double jeśli co najmniej jeden jest typu double Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 40
 41. 41. Automatyczna konwersja typów byte a = 0; int b = 8; float c = 1.2f; double d = 10.0; int k = a + b; // a + b jest typu int float m = a + b; // a + b jest typu float float n = b * c; // b * c jest typu float int p = a / k; // a / k jest typu int float p = d; // zapis niepoprawny! Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 41
 42. 42. Wymuszona operacja rzutowania • Zwraca wartośd o takim typie, na jaki rzutujemy • Można rzutować typ liczbowy na inny typ liczbowy oraz typ obiektowy na inny typ obiektowy klasy będącej wyżej w hierarchii klas • W przeciwnym wypadku – podczas uruchamiania programu zostanie zgłoszony wyjątek • Rzutowanie typów prymitywnych może powodowad utratę informacji Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 42
 43. 43. Wymuszona operacja rzutowania (typ) wyrażenie long a = 5; int b = 6; float c = 3.2f; b = (int) (a + b); // b => 11 a = (long) (b + c); //a => 14 byte d = 55; d = (byte)(d + 200); //a => -1 (utrata informacji) Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 43
 44. 44. Zmienne • Zaleca się, aby jednocześnie deklarowad i inicjalizowad zmienne String MESSAGE = "Witamy w systemie zakupu biletów lotniczych"; • Deklaracje można tworzyd w każdym miejscu kodu Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 44
 45. 45. Zasięg zmiennych • Instrukcje złożone – pomiędzy {…} • Zmienna jest widoczna od miejsca jej deklaracji do kooca instrukcji złożonej, w której się znajduje • Wewnątrz instrukcji złożonych mogą występowad inne • Nie wolno używad w odniesieniu do nich takich samych identyfikatorów Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 45
 46. 46. Zasięg zmiennych – błędny zapis class Range{ public static void main(String args[]) { int zmienna = 0; //nowy blok { int zmienna = 1; //Błąd!!! } } } Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 46
 47. 47. Pierwsza aplikacja public class Application { public static void main(String[] args) { System.out.println("System zakupu biletow. " + "nWitamy i gratulujemy dobrego wyboru."); System.out.println("Zapraszamy do korzystania!"); } } Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 47
 48. 48. Wyświetlanie napisów • System.out.println(”napis”) – metoda powodująca wyświetlanie w konsoli napisu „napis” zakooczone przejściem do nowej linii • System.out.print(”napis”) – brak przejścia do nowej linijki Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 48
 49. 49. Kompilacja z poziomu konsoli Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 49
 50. 50. Ćwiczenie „Hello world!” Korzystając z informacji zamieszczonych na poprzednich slajdach, utwórz za pomocą edytora tekstu aplikację Hello.java Która po uruchomieniu w konsoli wyświetla napis „Hello world!” Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 50
 51. 51. Tablice • Struktura danych • Zawiera ciąg elementów jednego typu • Dostęp do wartości poprzez indeks Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 51
 52. 52. Tablice Deklaracja typ[]zmienna; String []napisy; typ zmienna[]; boolean tab[]; typ[][]zmienna; Bilet bilety [][]; typ[] zmienna[]; char []znaki[]; typ zmienna[][]; int[][] liczby; Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 52
 53. 53. Tablice - inicjalizacja zmienna = new typ[iloscElementow]; zmienna = {element1, element2, … }; zmienna = new typ[iloscWierszy][iloscKolumn]; zmienna = { {element1, element2}, {element3, element4}; liczby = new int[10]; dane = new double[15][20]; String[]airport = {"Warszawa", "Paryż", "Berlin", "Marsylia", "Rzym", "Londyn"}; Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 53
 54. 54. Odwołania do elementów • Dostęp do elementu tablicy zmienna[nrIndeksu] • Rozmiar tablicy zmienna.length Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 54
 55. 55. Odwołania do elementów • Elementy tablicy numerujemy od zera • Przy tworzeniu tablicy bez podawania jej elementów, każdy element otrzymuje wartośd o 0 gdy elementy typu liczbowego o false gdy elementy typu logicznego o null gdy elementy typu obiektowego Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 55
 56. 56. Przypisywanie elementów tablica[nrW][nrK] = element; nrW - nr wiersza, nrK - nr kolumny int tab[] = new int[9][9]; tab[3][8] = 11; Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 56
 57. 57. Tablica typów obiektowych Klasa tablica[] = new Klasa[20]; for (int i = 0; i < tablica.length; i++){ tablica[i] = new Klasa(i); } Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 57
 58. 58. Wyświetlanie elementów tablicy public class Application { public static void main(String[] args) { String[]airport = { "Warszawa", "Paryż", "Berlin", "Tokio", "Marsylia","Rzym","Londyn"}; for(int i = 0; i < airport.length; i++){ System.out.println(i + ". " + airport[i]); } } } Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 58
 59. 59. Wyświetlanie elementów tablicy Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 59
 60. 60. Tablica dwuwymiarowa int m = 3; int n = 5; int matrix[][] = { {4, 8, 2, 1, 0}, {2, 6, 1, 9, 1}, {5, 7, 9, 1, 2}}; for(int i = 0; i < m; i++){ for(int j = 0; j < n; j++) { System.out.print(matrix[i][j] + " "); } System.out.println(); } Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 60
 61. 61. Tablice poszarpane (jagged) • Można tworzyd tablice dwuwymiarowe, w których każdy wiersz może mied inną liczbę elementów int[][]tab = { { 2, 4, 6 }, { 100, 5 }}; Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 61
 62. 62. Kontrola zakresu tablic W przypadku odwołania do nieistniejącego elementu program zatrzyma się, wyrzucając wyjątek ArrayOutOfBoundsException Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 62
 63. 63. Kontrola zakresu tablic int[]tab = {1,16,3,8}; System.out.println(tab[5]); // <= przyczyna błędu Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 63
 64. 64. Argumenty przy uruchamianiu java klasaGłówna arg1 arg2 arg3 Elementami tej tablicy są łaocuchy znaków — obiekty klasy String Parametry są umieszczone w tablicy - argumencie metody main main(String[]args) Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 64
 65. 65. public class Application { public static void main(String[]args) { System.out.println("Witaj, " + "podales nastepujace dane"); int tableLength = args.length; for (int i = 0; i < tableLength; i++) { System.out.println(args[i]); } } } Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 65
 66. 66. Dostęp do publicznych klas i interfejsów z innych pakietów import pakiet.klasa; import pakiet.podpakiet.klasa; import pakiet.*; * – zastępuje nazwę dowolnej klasy publicznej z wybranego pakietu java.io.*; import java.awt.JOptionPane; • pliki pakietu powinny sie znajdowad w katalogu będącym podkatalogiem katalogu o nazwie zapisanej w zmiennej środowiskowej CLASSPATH Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 66
 67. 67. Instrukcje sterujące • if while do-while for switch-case • Możliwość zastosowania etykiet przed iteracją: nazwaEtykiety: //iteracja • Brak polecenia goto do przerywania pętli, w zamian – break oraz continue • Nie można zadeklarować zmiennych o tej samej nazwie w różnych blokach Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 67
 68. 68. break oraz continue break – wyjście z pętli bez wykonania pozostałych instrukcji continue – przerwanie aktualnej iteracji i przejście na początek kolejnej Powyższych instrukcji należy używad tylko w wyjątkowych przypadkach. Należy starad się tak modyfikowad kod, aby nie trzeba było wykonywad „skoków w kodzie”. Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 68
 69. 69. break oraz continue for (int i = 548; i < 555; i++) { System.out.println(i); Iteracja zostanie if (i % 7 == 0) { przerwana, gdy liczba break; będzie podzielna } przez 7 } for (int i = 1; i <= 20; i++) { if (i % 3 == 0) { Wyświetla wszystkie continue; liczby oprócz } podzielnych przez 3 System.out.println(i); } Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 69
 70. 70. Etykiety • Umożliwiają identyfikację pętli • Gdy przed iteracją jest etykieta, to break etykieta: continue etykieta: przerywają wszystkie pętle do poziomu pętli z etykietą • Ogólnie jednak nie zaleca się nadużywania takiej konstrukcji Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 70
 71. 71. Etykiety etykieta: For (int i = 0; j < 5; i++) { for (int j = 0; j < 10; j++) { if (tab[i][j] == 0) { continue etykieta; //skok do zewnętrznej pętli } } } Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 71
 72. 72. Instrukcja sterująca if-else int a = 5; int b = 3; if (a > b) { System.out.println("a większe od b"); } else { System.out.println("b mniejsze lub równe a"); } Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 72
 73. 73. switch-case int number = 7; Switch (number){ case 1: System.out.println("liczba = 1"); break; case 7: System.out.println("liczba = 7"); break; default: System.out.println("liczba różna od 1 i od 7"); break; } Jeśli w kodzie pominiemy break; to zostaną wykonane wszystkie operacje występujące w kolejnych przypadkach do kooca lub do momentu pojawienia się słowa break; Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 73
 74. 74. switch-case  Zastosowanie break;  Bez break; Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 74
 75. 75. Instrukcja sterująca for for(wyrazenie_poczatk; warunek; wyrazenie_po_wykonaniu_petli){ //instrukcje w pętli } String line = „5tr1n6"; int numberOfDigits = 0; char litera; for (int i = 0; i < line.length(); i++) { letter = line.charAt(i); if (Character.isDigit(letter)) { numberOfDigits++; } } System.out.println("The number of digits " + "equals: " + numberOfDigits); Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 75
 76. 76. while i do-while int i = 5; While (i < 10) { System.out.println("Line number " + i); i++; } int j = 5; do { System.out.println("Line number " + j); j++; } while (j < 5); Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 76
 77. 77. Wynik w konsoli  while  do-while Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 77
 78. 78. Dodatkowy operator logiczny ?: wyrażenieLogiczne ? zmienna1 : zmienna2 zwracający zmienna1, gdy wyrażenieLogiczne ma wartość true, zmienna2 - w przeciwnym wypadku String line; System.out.println("Kontynuować? (t/f)"); line = buffer.readLine(); run = (line.equals("t")? true: false); Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 78
 79. 79. Pakiety • Projekt dzielimy na pakiety • Mogą zawierad dowolną ilośd klas, interfejsów i podpakietów • Domyślnie klasy są umieszczone w pakiecie bez nazwy, który nie może mied podpakietów • Pliki pakietu przechowuje sie na dysku w folderze o nazwie pakietu, a podpakiety – w odpowiednich podfolderach Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 79
 80. 80. Pakiety Na początku kodu należy umieścid informację, do którego pakietu mają byd dołączone tworzone klasy i interfejsy package nazwa_pakietu; package komunikacja; package klient; • Klasy z różnych pakietów mogą mied te same nazwy Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 80
 81. 81. Pakiet java.lang • można korzystad z jego klas i interfejsów bez jawnego deklarowania • zawiera definicje podstawowych klas języka Java • Jeśli klasy znajdują się w tym samym pakiecie co dana klasa, to nie trzeba deklarowad pakietów Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 81
 82. 82. final • stałe deklarowane są jako zmienne z modyfikatorem final • można przekształcid zmienną w stałą używając w deklaracji słowa kluczowego final final String MESSAGE = "Witamy w systemie"; • static oznacza, że dane pole lub metoda są wspólne dla wszystkich obiektów danej klasy Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 82
 83. 83. import static • Pozwala na import statycznych pól i metod z wybranej klasy import static pakiet.Klasa.nazwa; gdzie nazwa – nazwa pola lub metody • Nie należy nadużywać ze względu na czytelność kodu (problem z rozpoznaniem klas, których pola i metody importujemy) Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 83
 84. 84. import static import static java.lang.Math.PI; import static java.lang.Math.random; public class Application { public static void main(String[]args) { double pole = PI * 3 * 3; System.out.println("Pole kola o prominiu 3: " + pole); System.out.println("Losowa liczba od 0 do 1: + random()); } } Bez import static należałoby każdorazowo pisad Math.PI Math.random() Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 84
 85. 85. Wprowadzenie do platformy Java i programowanie wjęzyku Java – program pełnego szkolenia 1. Wprowadzenie o Kilka faktów o Dlaczego Java? o Maszyna wirtualna Javy o Potrzebne narzędzia o Kompilacja od środka o Dokumentacja o Java Coding Convention 2. Podstawy języka o Składowe języka Java o Typy w Java o Klasa String o Nazewnictwo o Operatory o Operacja przypisania o Operacja rzutowania o Zmienne o Pierwsza aplikacja o Tablice o Instrukcje sterujące o Pakiety o final i static, import static Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 85
 86. 86. Wprowadzenie do platformy Java i programowanie wjęzyku Java – program pełnego szkolenia 3. Wstęp do obiektowości o Programowanie obiektowe o Czym jest obiekt? o Pojęcie klasy o Więcej o metodach o Konstruktor o Słowo kluczowe new o Klasa główna projektu o Referencja 4. Obiektowośd w praktyce o Klasa Object o Cechy OOP o Enkapsulacja o Polimorfizm o Dziedziczenie o Abstrakcja o Interfejsy o Specyfikatory dla class o Specyfikatory dla pól i metod o Klasy wewnętrzne Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 86
 87. 87. Wprowadzenie do platformy Java i programowanie wjęzyku Java – program pełnego szkolenia 5. Wyjątki i kolekcje o Hierarchia wyjątków o Wyrzucanie wyjątków o Przechwytywanie wyjątków o Przydatne metody klasy Throwable o Tworzenie wyjątków o Implementacja kolekcji w Java o Tablice a kolekcje o Uproszczona hierarchia kolekcji o Podstawowe operacje na kolekcjach o Typy generyczne 6. Strumienie o Obsługa operacji wejścia-wyjścia o Filtrowanie danych o Serializacja danych o Klasa formatujące tekst 7. Komunikacja z bazą danych o JDBC o Połączenie z bazą danych o Zapytania do bazy danych o Przetwarzanie rezultatów Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 87
 88. 88. Wprowadzenie do platformy Java i programowanie wjęzyku Java – program pełnego szkolenia 8. Interfejs użytkownika o Podstawowe pojęcia przy tworzeniu GUI o Delegacyjny model zdarzeo o Tworzenie menu 9. Klasy systemowe o Zmienne systemowe o Klasy systemowe o Klasy opakowujące o Adnotacje 10.Wyrażenia regularne 11.Wielojęzycznośd Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 88
 89. 89. Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Java http://www.devcastzone.com/course,wprowadzenie-do- platformy-java-i-programowanie-w-jezyku-java Zapraszamy Wprowadzenie do platformy Java i programowanie w języku Javacopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 89

×