Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tworzenie aplikacji z użyciem EJB3

2,106 views

Published on

http://www.devcastzone.com/course,tworzenie-aplikacji-z-uzyciem-biblioteki-hibernate

Devcast Tworzenie aplikacji z użyciem EJB3 opisuje zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji z wykorzystaniem EJB3. W kolejnych modułach przedstawiane analizowane są różne aspekty platformy Java Enterprise Edition, sposoby tworzenia komponentów, współpraca z bazą danych (JPA), wykorzystanie usług dostarczonych przez serwer aplikacji (JMS, transakcje) - na wdrożeniu skończywszy (struktura archiwum EAR). Omówione są zarówno teoretyczne aspekty aplikacji wykorzystujących Enterprise Java Beans, jak i praktyczna strona procesu wytwarzania systemu.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tworzenie aplikacji z użyciem EJB3

 1. 1. Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3 Materiały pochodzą ze strony: www.devcastzone.comcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com
 2. 2. Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3 Moduł 2 Komponenty sesyjnecopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com
 3. 3. Treśd modułu 1. Czym jest komponent EJB 2. Komponenty bezstanowe 3. Cykl życia komponentu Źródło: sxc.hu/photo/204689 4. Wykorzystanie komponentów 5. Konwencje EJB 6. JNDI Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 3
 4. 4. Treśd modułu 7. Wstrzykiwanie zależności 8. Konfiguracja EJB poprzez adnotacje Źródło: sxc.hu/photo/204689 9. Konfiguracja EJB poprzez XML (deskryptory wdrożenia) 10. Komponenty stanowe Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 4
 5. 5. Komponent EJB Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 5
 6. 6. Komponent bezstanowy • Nie posiada stanu wewnętrznego – nie przechowuje informacji pomiędzy wywołaniami • Służy do implementowania logiki działania aplikacji • Świadczy usługi dla innych komponentów wewnętrznych • Może byd fasadą dla klientów zewnętrznych (także usług webowych – web services) Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 6
 7. 7. Cykl życia komponentu Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 7
 8. 8. Wstrzykiwanie zależności • Wzorzec odwrócenia sterowania (Inversion of Control, IoC, Dependecy Injection) • Tworzenie luźnych powiązao pomiędzy obiektami • Przeniesienie odpowiedzialności za kontrolę zależności na zewnątrz obiektu Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 8
 9. 9. Wstrzykiwanie zależności (2) • Zależności w ujęciu tradycyjnym Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 9
 10. 10. Wstrzykiwanie zależności (3) • Zależności wstrzykiwane Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 10
 11. 11. Wstrzykiwanie zależności (3) • Spotyka się także wstrzeliwanie zależności • Do zdefiniowania sesyjnego komponentu bezstanowego służy adnotacja @Stateless • Za pomocą adnotacji @EJB można bezpośrednio wstrzyknąd referencję do komponentu do pola • Adnotowad można pole (field injection) lub metodę (setter injection) Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 11
 12. 12. Adnotacja @Stateless • name o Identyfikuje komponent w kontenerze; domyślnie jest to nazwa klasy implementującej komponent • mappedName o Może określad nazwę komponentu w globalnym rejestrze JNDI (ale nie musi – jest zależny od serwera) • description o Pełni funkcję dokumentacyjną Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 12
 13. 13. Adnotacja @EJB – dla atrybuty, metody • beanName o nazwa istniejącego komponentu który ma zostad pobrany • mappedName o podobnie jak w przypadku @Stateless, interpretacja parametru zależna jest od dostawcy serwera Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 13
 14. 14. Adnotacja @EJB – dla atrybutu, metody @Stateless public class HelloWorldService implements HelloWorld { @EJB(name = "specificBeanName") SecondServiceLocal secondService; //.. } Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 14
 15. 15. Adnotacja @EJB – dla klasy • name o nazwa, pod którą zostanie umieszczona referencja pobieranego komponentu w kontekście JNDI • beanInterface o interfejs (zdalny bądź lokalny) który zostanie wykorzystany jako referencja Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 15
 16. 16. Adnotacja @EJB – dla klasy package pl.bnsit.ejb3; import javax.ejb.EJB; import javax.ejb.Stateless; import javax.naming.InitialContext; @Stateless @EJB(name = "someStrangeName", beanInterface = SecondService.class) public class HelloWorldService implements HelloWorld { public String helloWorld() throws Exception { InitialContext ctx = new InitialContext(); SecondService secondService = (SecondService) ctx.lookup("java:comp/env/someStrangeName"); return secondService.returnValue(); } } Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 16
 17. 17. Adnotacja @Resource • Analogiczna zasada działania jak przy adnotacji @EJB • Dodatkowe atrybuty o type • obiekt Class reprezentujący typ zasobu, np. DataSource o authenticationType • definiuje, czy za uwierzytelnianie podczas dostępu do zasobu odpowiedzialny jest kontener, czy komponent o shareable • wskazuje, czy dany zasób może byd współdzielony przez więcej komponentów Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 17
 18. 18. Komponent stanowy • Przywiązywany jest do konkretnego klienta • Utworzona instancja powiązana jest z klientem przez cały cykl życia • Komponenty utrzymują stan – przechowują dane pomiędzy kolejnymi wywołaniami • Komponenty nie są zarządzane w puli • Zamiast puli, w celu zwiększenia wydajności, podlegają pasywacji Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 18
 19. 19. Cykl życia komponentu Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3copyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 19
 20. 20. Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3 – programpełnego szkolenia 1. Wprowadzenie, kontener EJB o Platforma Java Enterprise Edition o Kontener EJB o Nowości w EJB 3.0 o Konfiguracja środowiska o Utworzenie przykładowej aplikacji 2. Komponenty sesyjne o Czym jest komponent EJB o Komponenty bezstanowe o Cykl życia komponentu o Wykorzystanie komponentów o Konwencje EJB o JNDI o Wstrzykiwanie zależności o Konfiguracja EJB poprzez adnotacje o Konfiguracja EJB poprzez XML (deskryptory wdrożenia) o Komponenty stanowe Tworzenie aplikacji z użyciem biblioteki Hibernatecopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 20
 21. 21. Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3 – programpełnego szkolenia 3. Java Persistence API o Podstawy JPA o Czym jest i jak działa EntityManager o Konfiguracja Hibernate’a o Mapowanie obiektów na bazę danych o Relacje o JPQL 4. Interceptory 5. JMS 6. Transakcje 7. Bezpieczeostwo wywołania usług 8. Usługi wyzwalane czasem 9. Wdrożenie Tworzenie aplikacji z użyciem biblioteki Hibernatecopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 21
 22. 22. Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3 http://www.devcastzone.com/course,tworzenie-aplikacji-z- uzyciem-ejb3 Zapraszamy Tworzenie aplikacji z użyciem biblioteki Hibernatecopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 22

×