Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails

3,874 views

Published on

http://www.devcastzone.com/course,tworzenie-aplikacji-internetowych-z-wykorzystaniem-ruby-on-rails

Devcast "Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails" ma na celu zaznajomienie uczestników z wersją 3.1 frameworku Ruby on Rails w oparciu o język Ruby w wersji 1.9.2. Devcast opiera się o przykładowy projekt gry w szachy, który w trakcie szkolenia będzie rozwijany.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails

 1. 1. Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails Materiały pochodzą ze strony: www.devcastzone.comcopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com
 2. 2. Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails Moduł 2 Framework Ruby on Railscopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com
 3. 3. Treśd modułu •Oprogramowanie z opiniami •Wzorzec MVC •Opinie •Komponenty Rails • DRY •Zadania Rake • KISS •Generatory • CoC • Standardowe •Instalacja Ruby On Rails • Własne •Generowanie projektu •Pluginy •Tworzenie bazy danych • Tworzenie. •Uruchamianie aplikacji • Generowanie •Konsola •Bezpieczeństwo •Struktura Projektu • App • Config • Inne • Testycopyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 3
 4. 4. Podstawowe Informacje • Framework Ruby on Rails jest zestawem bibliotek opartym o język Ruby. • Najnowszą wersją jest Rails 3.1, jednak ciągle bardzo popularna jest wersja 2.3. • Szkolenie oparte jest o wersję 3.1.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 4
 5. 5. Oprogramowanie z opiniamiRuby On Rails jest przykładem tak zwanego „opinionated software”. • RoR daje nam konkretne rozwiązania zamiast delikatnych sugestii. • RoR podejmuje za nas sporo decyzji:  Wybór ORM - Otrzymujemy wbudowany ORM: ActiveRecord.  Wybór biblioteki JavaScript - Otrzymujemy jQuery (dawniej prototype.js).  Instalowany jest język CoffeeScript.  Instalowana jest biblioteka SASS ułatwiająca pisanie CSS. • Oprogramowanie jest przeznaczone do rozwiązania konkretnych zadań. Nie stara się robić wszystkiego. • Pomimo że otrzymujemy gotowy zestaw bibliotek, to możemy prawie każdą z bibliotek podmienić (np. ActiveRecord na DataMapper, ERB na haml, czy Test:Unit na Rspec).copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 5
 6. 6. Opinie - DRYNie Powtarzaj Się [DRY – Don’t Repeat Yourself]. • Powtarzający się kod jest uciążliwy i prowadzi do błędów. • Należy separować i wydzielać powtarzający się kod. • W Rails realizowane jest to za pomocą: • modułów włączanych do klas (w warstwach M oraz C), • helperów (w warstwach V oraz C), • pluginów acts_as_* (w modelach).copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 6
 7. 7. Opinie - KISSNie Komplikuj Głupcze! [KISS! – Keep It Simple Stupid!]. • Należy tworzyć oprogramowanie tak proste jak się da (ale nie prostsze!). • Framework powinien dostarczać wszystkich podstawowych narzędzi do pracy.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 7
 8. 8. Opinie - CoCKonwencja Ponad Konfigurację [CoC – Convention over Configuration]. • Zamiast konfiguracji w plikach xml / yaml stosujemy konwencje. • Podstawowe konwencje Ruby on Rails: • Modele nazywane są w liczbie pojedynczej. • Tabele w bazie danych nazywane są w liczbie mnogiej odpowiadającej nazwie modelu. • Kontrolery nazywane są w liczbie mnogiej. • Akcje kontrolerów mapowane są na pliki widoków. • Modele nie definiują kolumn, w zamian metody są definiowane na podstawie struktury bazy danych.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 8
 9. 9. Instalacja Ruby On Rails rvm --create 1.9.2@szachy # Tylko w systemie Linux • Instalacja Ruby on Rails sprowadza się do jednego polecenia. gem install rails $ gem install rails Fetching: multi_json-1.0.3.gem (100%) Fetching: activesupport-3.1.1.gem (100%) Fetching: builder-3.0.0.gem (100%) ... CIACH ... Successfully installed bundler-1.0.21 Successfully installed rails-3.1.1 30 gems installed Installing ri documentation for multi_json-1.0.3... .. CIACH ... Installing RDoc documentation for railties-3.1.1... Installing RDoc documentation for bundler-1.0.21... Installing RDoc documentation for rails-3.1.1... • Framework Ruby on Rails instaluje ponad 30 bibliotek.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 9
 10. 10. Generowanie projektu • W Ruby On Rails istotną rolę odgrywają generatory kodu. • Generatory pozwalają na szybkie stworzenie szkieletu aplikacji. $ rails new szachy Create create README create Rakefile create config.ru create .gitignore create Gemfile create app create app/assets/images/rails.png create app/assets/javascripts/application.js create config ... CIACH ... create config/database.yml create db create vendor/plugins/.gitkeep run bundle installcopyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 10
 11. 11. Tworzenie bazy danych • Rails po utworzeniu projektu domyślnie konfiguruje bazy danych w oparciu o silnik SQLite. • By utworzyć bazy danych korzystamy z zadania rake. rake db:setup • Polecenie rake db:setup tworzy bazę danych dla środowiska deweloperskiego i testowego. Ładuje schemat, oraz inicjalizuje ją danymi z pliku db/seed.rb. • Dla świeżego projektu jest ono praktycznie identyczne z rake db:create.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 11
 12. 12. Uruchamianie aplikacji • Aplikacja Ruby on Rails posiada wbudowany prosty serwer www uruchamiany poprzez: rails server • Serwer standardowo uruchamia się na porcie 3000. Przykład działania można obejrzeć otwierając przeglądarkę. http://localhost:3000/ • Zobaczymy stronę informacyjną zawierającą:  informację że aplikacja działa,  informacje o wersji Ruby oraz Ruby on Rails,  informacje o środowisku i ustawieniach aplikacji,  linki do poradników i dokumentacji (po angielsku).copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 12
 13. 13. Konsola • Ruby on Rails dostarcza swoją własną rozszerzoną wersję konsoli irb. • Po uruchomieniu jej poleceniem: rails c otrzymujemy dostęp do pełnego środowiska Ruby on Rails. • Ruby on Rails udostępnia także skrót do konsoli bazy danych: rails dbcopyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 13
 14. 14. Struktura Projektu $ tree -d app # Główny katalog aplikacji. Zawiera kod oraz zasoby aplikacji. assets # Zasoby aplikacji (javascript, obrazki, style) controllers # Kontrolery helpers # Moduły pomocnicze mailers # Klasy pocztowe models # Modele views # Widoki layouts # w tym pliki szablonów. config # Katalog z konfiguracją projektu, m.in. bazy danych. environments # Konfiguracja poszczególnych środowisk Rails (development, test, production) initializers # Pliki inicjalizujące - wykonywane są przy starcie aplikacji. locales # Pliki tłumaczeń - patrz I18n db # Pliki baz danych oraz migracji doc # Pliki dokumentacji projektu. lib # Biblioteki pomocnicze projektu assets # tasks # Definicje zadań Rake dla projektu log # Katalog z logami aplikacji public # Katalog zawierający strony statyczne dostępne publicznie script # Katalog zawierający skrypty pomocnicze projektu (przestarzały) test # Katalog zawierający testy fixtures # dane testowe functional # testy funkcjonalne (kontrolery i widoki) integration # testy integracyjne (w przypadku gdy aplikacja korzysta z zewnętrznych zasobów i api) performance # testy wydajnościowe unit # testy jednostkowe (modeli) tmp # vendor # Zewnętrzne wtyczki, biblioteki i zasobycopyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 14
 15. 15. Struktura Projektu - App Katalog app jest głównym katalogiem projektu. Wewnątrz znajdują się pliki modeli, kontrolerów i widoków oraz, od wersji 3.1, zasoby aplikacji. • assets - zasoby aplikacji.  javascripts - Skrypty JavaScript.  stylesheets - Arkusze stylów CSS lub SASS.  images - Obrazki aplikacji. • controllers - kontrolery obsługują akcje HTTP. • helpers - moduły zawierające funkcje pomocnicze dla kontrolerów i widoków. • mailers - klasy zawierające metody dla obsługi poczty. • models - klasy modelujące logikę biznesową; mogą mapować tabele baz danych. • views - widoki są plikami szablonów (np. .erb, .haml), których zadaniem jest przetworzenie danych przygotowanych przez kontroler na plik HTML.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 15
 16. 16. Struktura Projektu - Config • environments - zawiera pliki Ruby definiujące zachowanie aplikacji w różnych środowiskach. Standardowo zdefiniowane są 3 środowiska: development, test oraz production. • initializers - pliki Ruby zawierające kod, który zostanie wykonany w momencie startu aplikacji. • locales - pliki tłumaczeń dla aplikacji. • database.yml - plik YAML zawierający konfigurację bazy danych dla każdego ze środowisk. • application.rb - plik główny aplikacji Rails; jest wywoływany, gdy rozpoczynane jest ładowanie środowiska Rails. • boot.rb - wywoływany jako pierwszy z application.rb; ładuje biblioteki z pliku Gemfile. • routes.rb - plik definiujący mapowanie ścieżek url do kontrolerów.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 16
 17. 17. Struktura Projektu - Inne • db - katalog zawierający bazy danych użyte w projekcie.  migrations - pliki migracji pozwalające na synchronizację struktury bazy danych pomiędzy wersjami aplikacji. • lib - katalog zawierający biblioteki oraz funkcje pomocnicze które nie pasują do modelu.  tasks - Zawiera zadania programu Rake powiązane z aplikacją. • public - katalog zawierający publicznie dostępne strony www oraz inne zasoby.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 17
 18. 18. Struktura Projektu - Inne • doc - katalog z dokumentacją projektu. Może być generowana poprzez rake rdoc. • log - katalog z logami aplikacji - osobno dla każdego środowiska. • public - katalog zawierający statyczne i dostępne publicznie zasoby. • tmp - katalog zawierający pliki tymczasowe i sesje (w trybie deweloperskim). • vendor - zapisane lokalnie pliki z zewnętrznych projektów.  gems - lokalnie zapisane gemy.  plugins - lokalnie zapisane pluginy.  native - wersje binarne aplikacji powiązane z konkretną platformą.  assets - zasoby pochodzące z zewnętrznych projektów.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 18
 19. 19. Struktura Projektu - Testy • fixtures - dane dla testów; mogą być w kilku formatach (rb, yml). Ładowane są one każdorazowo przy uruchamianiu testów. • functional - testy mające za zadanie sprawdzanie kontrolerów oraz widoków. • integration - testy integracyjne. Przeznaczone do testowania integracji aplikacji ze środowiskiem oraz usługami i interfejsami zewnętrznymi. • performance - testy wydajnościowe, testujące szybkość odpowiedzi poszczególnych kontrolerów. • unit - testy jednostkowe dla modelów, helperów oraz innych klas pomocniczych.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 19
 20. 20. Wzorzec MVCcopyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 20
 21. 21. Wzorzec MVC Wzorzec MVC pozwala na: • Wyraźny podział aplikacji na warstwy. • Rozdzielenie logiki biznesowej aplikacji od jej prezentacji. • Dowolną prezentację danych - te same dane z kontrolera mogą zostać sformatowane jako strona WWW, JSON, XML czy grafika. • Łatwiejsze ponowne użycie kodu. • Łatwy podział pracy pomiędzy grafików i programistów odpowiedzialnych za stronę wizualną oraz analityków i programistów odpowiedzialnych za logikę biznesową aplikacji.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 21
 22. 22. Wzorzec MVC Model (M - Model) • Odpowiedzialny za komunikację z bazą danych (niekoniecznie relacyjną). • Obsługę logiki biznesowej aplikacji. • Obecnie zalecanym stylem pracy w Rails jest Gruby Model - Chudy Kontroler. • Największa porcja kodu powinna przebywać w modelach.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 22
 23. 23. Wzorzec MVC Kontroler (C - Controller) Odpowiedzialny za: • Obsługę akcji użytkownika. • Przekazywanie użytkownikowi danych z modelu. • Obsługę formatów danych. • Autentykację oraz Autoryzację.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 23
 24. 24. Wzorzec MVC Widok (V - View) • Odpowiedzialny jest za formatowanie i serializację danych. • Nie powinien nie zawierać logiki biznesowej. • Wszelkie pobieranie oraz przetwarzanie danych powinno odbywać się w kontrolerze. • Może formatować dane zarówno do plików html, jak i innych formatów.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 24
 25. 25. Komponenty Rails • Action Pack - jeden gem obejmujący Kontroler i Widok.  Action Controller - bazowa klasa kontrolerów.  Action Dispatch - system mapowania URL do Kontrolerów.  Action View - klasa obsługująca renderowanie widoków. • Action Mailer - obsługa wysyłania poczty. • Active Model - interfejs pomiędzy ORMem(dowolnym) a ActionPackiem udostępniający wspólne metody wymagane dla modeli do współpracy z modułami pomocniczymi ActionPack. • Active Record - klasa bazowa dla modeli udostępniająca operacje CRUD na bazie danych. • Active Resource - klasa bazowa dla modeli opartych na zewnętrznych web-serwisach a nie bazie danych. • Active Support - zestaw modułów i klas pomocniczych, oraz rozszerzeń klas Ruby wykorzystywanych przez pozostałe moduły Rails. • Railties - bazowy kod Rails, zawierający generatory oraz spoinę łączącą wszystkie pozostałe moduły frameworku.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 25
 26. 26. Zadania Rake • Wraz z Ruby on Rails otrzymujemy zestaw przydatnych zadań Rake. • Pełną listę można otrzymać wywołując rake -D • rake db - zadania związane z zarządzaniem bazą danych.  rake db:create - tworzy bazę danych na podstawie danych z pliku config/database.yml.  rake db:drop - niszczy bazę danych.  rake db:setup - tworzy bazę danych, po czym ładuje schemat bazy danych z pliku db/schema.rb oraz dane początkowe z pliku db/seeds.rb.  rake db:migrate - migruje bazę danych od najnowszej wersji.  rake db:rollback - wycofuje ostatnio przeprowadzoną migrację.  rake db:schema:dump - zrzuca schemat bazy danych do pliku.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 26
 27. 27. Zadania Rake • rake assets:clean - czyści wszystkie wygenerowane zasoby. • rake test - uruchamia wszystkie testy aplikacji.  rake test:recent - uruchamia ostatnio zmienione testy. • rake routes - wypisuje wszystkie ścieżki aplikacji, co pozwala na sprawdzenie jaki kontroler obsługuje dany adres. • rake middleware - wyświetla listę wszystkich bibliotek pośredniczących Rack pomiędzy serwerem WWW a aplikacją Rails. • rake secret - generuje losowy ciąg znaków - sekret do użycia jako klucz do sesji przechowywanych w ciasteczkach. • rake doc:app - generuje dokumentację aplikacji.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 27
 28. 28. Generatory • Generatory uruchamiamy poprzez wywołanie polecenia • rails g NazwaGeneratora parametry:generatora • Listę generatorów otrzymamy po wykonaniu polecenia rails g • Pomoc dla każdego z generatorów otrzymamy poleceniem rails g generator -h • • Szczególnym generatorem jest generator generatorów, pozwalający nam na stworzenie swoich własnych generatorów.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 28
 29. 29. Standardowe Generatory • Podstawowe generatory rails pozwalają na generowanie: • modeli - pozwala na generowanie modeli oraz migracji. rails g model Pozycja x:integer y:integer • kontrolerów - generuje kontrolery oraz widoki. rails g controller Positions show index • migracji - migracje zmieniają schemat bazy danych. rails g migration AddZToPoszycja z:integer • moduły pomocnicze - generuje helpery. Jako parametr przyjmuje nazwę modułu rails g controller Positions • testy – testy wydajnościowe i integracyjne możemy wygenerować wywołując rails g performance_test Nazwa rails g integration_test Nazwacopyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 29
 30. 30. Standardowe Generatory Pozostałe generatory związane z Ruby: • mailer - generuje moduł formatowania poczty. • observer - klasa implementująca wzorzec obserwatora na modelu. • plugin - generuje szkielet pluginu. • resource - generuje model dla zewnętrznego zasobu. • scaffold - generuje cały szkielet modelu MVC - od modelu przez kontroler, helpery, oraz widoki. • scaffold_controller - podobnie jak scaffold, z tym że omija tworzenie modelu. Nazwa istniejącego modelu misi zostać podana jako parametr. • session_migration - generuje migrację umieszczającą specjalną tabelę do przetrzymywania sesji w bazie danych.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 30
 31. 31. Własne Generatory • Ruby on Rails pozwala na tworzenie własnych generatorów. rails g generator logo • Generatory automatyzują proces tworzenia zasobów. Redukując czas potrzebny na wykonanie powtarzających się czynności. • Generatory mogą korzystać z metod biblioteki thor. • Biblioteka thor pozwala na bezpieczne używanie generatorów (m.in. chroni przed przypadkowym nadpisaniem plików). • Używając generatorów możemy tworzyć nie tylko pliki i kod, ale także grafikę, czy inne zasoby binarne.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 31
 32. 32. Pluginy • Pluginy są sposobem na ponowne użycie kodu. • Pluginy mogą zostać dodane do aplikacji Ruby on Rails na dwa sposoby: • Jako biblioteka gem • Jako zainstalowany plugin • Obecnie zalecanym sposobem jest dodawanie pluginów jako gemy wewnątrz pliku Gemfile. • Instalacja pluginu może nastąpić zarówno z pliku, serwera www, jak i repozytorium git. rails plugin instal https://github.com/swanandp/acts_as_list.gitcopyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 32
 33. 33. Pluginy - Tworzenie • Pluginy możemy tworzyć przy pomocy generatorów. rails g plugin pretty_form • Pluginy mogą dodawać do aplikacji funkcjonalności, jak i narzędzia deweloperskie, takie jak: • generatory, • zachowania Modeli (acts_as_*), • filtry Kontrolerów, • szablony widoków, • Pluginy mogą zawierać własne zestawy testów. • Pluginy powinny trzymać klasy wewnątrz przestrzeni nazw (modułu) i unikać rozszerzania klas bez potrzeby.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 33
 34. 34. Pluginy - Generowanie $ rails g plugin ami create vendor/plugins/ami create vendor/plugins/ami/MIT-LICENSE create vendor/plugins/ami/README create vendor/plugins/ami/Rakefile create vendor/plugins/ami/init.rb create vendor/plugins/ami/install.rb create vendor/plugins/ami/uninstall.rb create vendor/plugins/ami/lib create vendor/plugins/ami/lib/ami.rb invoke test_unit inside vendor/plugins/ami create test create test/ami_test.rb create test/test_helper.rbcopyright BNS MEDIA Ruby on Rails - MVC www.devcastzone.com 34
 35. 35. Bezpieczeostwo • Z obsługą formularzy i formatowania danych HTML związane jest sporo zagrożeń. • Framework Ruby on Rails posiada domyślnie sporo zabezpieczeń. • Widoki domyślnie są chronione przed atakami Cross Site Scripting. • Formularze są automatycznie zabezpieczane przed atakami Cross Site Request Forgery. • Generując zapytania SQL używając biblioteki AREL jesteśmy chronieni przed atakami SQL Injection.copyright BNS MEDIA Wprowadzenie do Rails www.devcastzone.com 35
 36. 36. Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails– program pełnego szkolenia 1. Wprowadzenie do Języka Ruby o Instalacja Języka Ruby - Linux o Zmienne o Instalacja Języka Ruby - Windows o Zmienne Lokalne o Uruchamianie Skryptów o Zmienne Obiektowe o Tryb interaktywny o Zmienne Klasowe o Prawda, Fałsz i Nic o Zmienne Globalne o Literały Numeryczne o Stałe o Łaocuchy o Metody o Tablice o Nazwy Metod o Tablice Asocjacyjne o Metody - Wywoływanie o Symbole o Bloki o Symbole a Łaocuchy o Obiekty o Zakresy o Klasy o Wyrażenia regularne o Klasy - Dziedziczenie o Instrukcje Warunkowe o Klasy - Dziedziczenie o Instrukcja Wyboru o Moduły o Operatory Logiczne o Moduły - Przestrzeo nazw o Pętle o Require i Load o Wyjątki o Rubygems o Bundler Tworzenie aplikacji z użyciem biblioteki Hibernatecopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 36
 37. 37. Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails– program pełnego szkolenia 2. Framework Ruby on Rails o Oprogramowanie z opiniami o Opinie • DRY • KISS • CoC o Instalacja Ruby On Rails o Generowanie projektu o Tworzenie bazy danych o Uruchamianie aplikacji o Konsola o Struktura Projektu • App • Config • Inne • Testy o Wzorzec MVC o Komponenty Rails o Zadania Rake o Generatory • Standardowe • Własne o Pluginy • Tworzenie. • Generowanie o Bezpieczeostwo Tworzenie aplikacji z użyciem biblioteki Hibernatecopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 37
 38. 38. Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails– program pełnego szkolenia 3. Wzorzec MVC o Modele o Kontrolery o Konfiguracja Bazy Danych o Generowanie o Przykładowa Konfiguracja o Kontrolery w architekturze REST o Dostęp Do Bazy Danych o Routing i Obsługa Akcji HTTP o Tworzenie modeli o Renderowanie HTML o Migracje o Renderowanie XML, YAML, JSON o Wzorzec projektowy ActiveRecord o Kontrola dostępu o Walidacje o Widoki o Wywołanie Zwrotne (Callbacks) o Szablony • aplikacji o Powiązania(Associations) • akcji o Arel • częściowe • Podstawy o Formularze • Wyszukiwanie o Helpery DOM • Łączenie tabel. Relacje o ActionMailer - obsługa poczty o Zakresy - Scope o Deklaratywne rozszerzanie możliwości modeli Tworzenie aplikacji z użyciem biblioteki Hibernatecopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 38
 39. 39. Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby on Rails– program pełnego szkolenia 4. Framework Ruby on Rails o Rack. o JQuery o Shoulda o RSpec o Cucumber o CoffeeScript o Less o Sass o Alternatywne szablony HTML • Haml • Markaby • Liquid Tworzenie aplikacji z użyciem biblioteki Hibernatecopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 39
 40. 40. Wprowadzenie do C# i platformy .NET http://www.devcastzone.com/course,wprowadzenie-do-c-i- platformy-net Zapraszamy Tworzenie aplikacji z użyciem biblioteki Hibernatecopyright BNS MEDIA www.devcastzone.com 40

×