Tantpa[1].of.nepal

1,237 views

Published on

Published in: Travel, Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tantpa[1].of.nepal

 1. 1. Απηό ην ΣΑΝΣΡΑ ήξζε από ηελ Ηλδία.Γελ πεηξάδεη αλ είζαη ή νρη πξνιεπηηθόο, αμίδεη ηνθόπν λα ην δηαβάζεηο...OK?Απηό είλαη έλα Tantra Totem Nepalese γηα θαιήηύρε.Θα αληακνηθζείο κε θαιή ηύρε 4 κέξεο από ηόηε πνπζα ιάβεηο απηό ην e-mail.ΣΑΝΣΡΑ.΢ηείιε έλα αληίγξαθν ζε νπνηνλδήπνηε ζέιεηο λαεπρεζείο θαιή ηύρε... Τπάξρνπλ πάξα πνιινί... Αλμεράζσ θάπνηνπο, αιιά ηνπο έρσ ζηελ θαξδηά κνπ,θαη απηνί ζα είλαη ηπρεξνί.Γελ ζέισ λα ζνπ ζηείισ ρξήκαηα γηαηί δελ έρσ.
 2. 2. ΟΓΖΓΗΔ΢ ΓΗΑ ΣΖ ΕΩΖ ΢ΟΤ: Σξώγε ιίγν γηα λα έρεηο πάληνηε θαιή πγεία ! Ναθνηκάζαη πάληνηε κε ειαθξύ ζηνκάρη ! Γώζε ζηνπο αλζξώπνπο πνιύ πεξηζζόηεξν από απηό πνπεθείλνη δεηνύλ, θαη θάλην κε όιε ζνπ ηελ θαξδηά. Μάζε απ’ έμσ ην πνίεκα πνπ πξνηηκάο. Μελ πηζηεύεηο ζε όια πνπ αθνύο, κήλ μνδεύεηο όια απόόζα έρεηο θαη κελ θνηκάζαη γηα όιν ηνλ θαηξό πνπ ζαεπηζπκνύζεο λα ην θάλεηο. Κάζε θνξά πνπ ιεο “΢’ αγαπώ”, λα ην αηζζάλεζαη. Κάζε θνξά πνπ ιεο “ιππάκαη”, θνίηα ην άηνκν ίζηα ζηακάηηα.
 3. 3.  Πίζηεπε ζηελ αγάπε ηεο πξώηεο ζηηγκήο. Μελ πεξηθξνλείο ηα όλεηξα θαλελόο. Αγάπα βαζηά θαη κε πάζνο, κπνξεί λα ζνπ θάλεηθαθό, αιιά απηόο είλαη ν κνλαδηθόο ηξόπνο γηα λαδήζεηο ηε δσή νινθιεξσηηθά. Αληηκεηώπηδε θάζε δηαθσλία κε μεθάζαξνηξόπν, κελ πξνζβάιιεηο. Μελ θξίλεηο πνηέ έλα άηνκν από ηνπο ζπγγελείοηνπ. Μίια αξγά, αιιά λα ζθέθηεζαη ζηα γξήγνξα.
 4. 4.  Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο ζε ξσηάεη θάηη πνπ δελ ζέιεηο λααπαληήζεηο, ρακνγέια θαη ξώηα “γηαηί ζέιεηο λα ην κάζεηο”; Να ζπκάζαη όηη ε πηό κεγάιε αγάπε θαη νη πην κεγάιεοεπηρεηξήζεηο, είλαη απηέο πνπ έρνπλ ηνπο κεγαιύηεξνποθηλδύλνπο. Να κηιάο ζπρλά κε ηε κεηέξα ζνπ. Αλ δελ κπνξείο, ζθέςνπ ηελ ! Λέγε “Να είζαη πάληα θαιά θαη ν ζεόο καδί ζνπ”, αθόκε θηαλ πνιινί δελ ζα κπνξνύζαλ λα ην εθηηκήζνπλ. Αλ ζνπ ηύρεη θάηη θαθό από δηθέο ζνπ πξάμεηο θαη παξαιείςεηο,λα κελ μεράζεηο ην κάζεκα !
 5. 5.  Να ζπκάζαη ηα 3 ΢: λα ΢έβεζαη ηνλ εαπηό ζνπ, λα ΢έβεζαηηνπο άιινπο θαη λα ΢έβεζαη ηελ επζύλε γηά ηηο πξάμεηο ζνπ. Μελ αθήλεηο έλα κηθξό θαπγά λα θαηαζηξέςεη κηά κεγάιεθηιία. Κάζε θνξά πνπ θαηαιαβαίλεηο όηη έθαλεο έλα ιάζνο, θάλεόια ηα απαξαίηεηα γηα λα ην δηνξζώζεηο ακέζσο. Υακνγέια θάζε θνξά πνπ θξαηάο ην ηειέθσλν, γηαηί απηόοπνπ ηνπ ηειεθσλάο ζα είλαη ζε ζέζε λα ην αληηιεθζεί. Παληξέςνπ έλα άηνκν κε ην νπνίν ζνπ αξέζεη λα κηιάο, γηαηί όηαλ ζα γεξάζεηο, ε επηθνηλσλία παξακέλεη κηά απόηηο κεγαιύηεξεο ραξέο πνπ έρεη ν άλζξσπνο κέρξη ην ζάλαηνηνπ.
 6. 6.  Πέξλα κόλνο ζνπ θάκπνζν ρξόλν. Γέμνπ ηηο αιιαγέο, αιιά λα κελ εγθαηαιείπεηο ηηοδηθέο ζνπ αξεηέο. Θπκήζνπ όηη κεξηθέο θνξέο ε ζησπή είλαη εθαιύηεξε απάληεζε. Γηάβαδε πεξηζζόηεξν βηβιία θαη βιέπε ιηγόηεξνηειεόξαζε. Βίσλε κηα ζσζηή θαη ηίκηα δσή. Με απηό ηνληξόπν, όηαλ ζα γεξάζεηο θαη ζα ζπκάζαη ην παξειζόλ,ζα δείο πόζν ζα κπνξείο λα είζαη επηπρηζκέλνο γηα όιααπηά θαη θάηη παξαπάλσ. Πίζηεπε ζην Θεό, αιιά θιείλε θαιά ην ακάμη ζνπ.
 7. 7.  Μηά θαιή αηκόζθαηξα ζην ζπίηη ζνπ είλαηζεκαληηθή. Κάλε ό,ηη δπλαηόλ γηα λα δηαηεξείο ην ζπίηη ζνπγαιήλην θαη αξκνληθό. Δάλ έρεηο δηαθνξέο κε θάπνηνλ γείηνλά ζνπ,πξνζπάζεζε λα ηηο ιύζεηο ζήκεξα ! Μελ ζθέπηεζαη ην παξειζόλ. Όηαλ δηαβάδεηο λα βξίζθεηο ην λόεκα πίζσ απόηηο ιέμεηο ! Γίδαμε θαη ζε άιινπο ηηο γλώζεηο ζνπ. Δίλαη κηάκέζνδνο γηα λα θζάζεηο ηελ αζαλαζία.
 8. 8.  Να είζαη πξνζερηηθόο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ Πιαλήηεκαο. Μελ εκπνδίδεηο ηελ Μεηέξα Φύζε. Κύηηαδε κόλν ηηο δηθέο ζνπ δνπιεηέο θαη ππνζέζεηο. Μελ πηζηεύεηο ζηνλ ζύληξνθν ζνπ πνπ δελ θιείλεη ηακάηηα όηαλ ζε θηιά. Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν, επηζθέςνπ έλα κέξνοπνπ δελ έρεηο μαλαπάεη. Δάλ έρεηο θάλεη πνιιά ρξήκαηα, θάλε ειεεκνζύλε όζνκπνξείο ηώξα πνύ δείο. Απηή είλαη ε κεγαιύηεξε ραξά πνπ εθαιή ζνπ ηύρε κπνξεί λα ζνπ δώζεη !
 9. 9.  Θπκήζνπ πάληνηε, όηη ην λα κελ θζάζεηο ην ζηόρν ζνπ κπνξεί λα είλαη γηα ην θαιό ζνπ. Μάζε θαιά ηνπο θαλόλεο, ώζηε λα μέξεηο πώο λα ηνπο μεπεξλάο κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν. Θπκήζνπ: ε θαιύηεξε ζρέζε είλαη εθείλε ζηελ νπνία ε αγάπε είλαη πηό ζεκαληηθή θαη ππεξάλσ από θάζε ζαξθηθή απόιαπζε ! Κξίλε ην βαζκό ηεο επηηπρίαο ζνπ από απηά πνπ έπξεπε λα ζπζηάζεηο γηα λα ην επηηύρεηο ! Αληηκεηώπηδε ηελ Αγάπε θαη ηελ θνπδίλα κε απόιπηε αθνζίσζε, ρσξίο λα πεξηκέλεηο πνιιά γηα αληάιιαγκα.
 10. 10. Μελ παξαθξαηάο απηό ην κήλπκα. ΣνTANTRA TOTEM πξέπεηλα θύγεη από ηα ρέξηα ζνπ κέζα ζε 96 ώξεο. ΢ηείιε αληίγξαθα θαηπαξαθνινύζεζε απηό πνπ ζα ζπκβεί. ΢ηηο επόκελεο 4 κέξεο ζαιάβεηο κηά επράξηζηε έθπιεμε. Δίλαη αιήζεηα, θη αο κελ ηνπηζηεύεηο.΢ηείιε απηό ην κήλπκα ζε ηνπιάρηζηνλ 5 άηνκα, θαη ε δσή ζνπ ζαθαιπηεξέςεη:0-4 άηνκα: ζα δείο έλα κηθξό θαιπηέξεπκα.5-9 άηνκα: ε δσή ζνπ ζα θαιπηεξεύζεη όπσο εζύ ην πεξίκελεο.9-14 άηνκα: ζα έρεηο ηνπιάρηζηνλ 5 σξαίεο εθπιήμεηο ηηοεπόκελεο 4 εκέξεο.15-ή πεξηζζόηεξα άηνκα: ε δσή ζνπ ζα θαιπηεξεύζεηαπνηειεζκαηηθά θαη ηα όλεηξά ζνπ, ζα αξρίζνπλ λαπξαγκαηνπνηνύληαη.

×