Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu

Connecting
ConnectingDesign thinking specialist at Connecting
Improving a public policy on employability
Istraživanje stavova srednjoškolaca, nastavnika i
direktora srednjih škola u Pančevu
Naručilac: Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva "Connecting"
Izveštaj priredili: Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
(Boban Stojanović i Miloš Hrkalović)
2020. godina
- 2 -
- 2 -
STAVOVI MLADIH SREDNJOŠKOLACA U PANČEVU
Istraživanje stavova mladih srednjoškolaca u Pančevo o efektima dosadašnjih projekata i programa grada Pančeva i
stavova o učenju kroz projekte realizovano je od oktobra 2019. godine do februara 2020. godine. Istraživanje je
realizovano u okviru projekta “Improving a public policy on employability: Project No.1” koji realizuje Organizacija za
razvoj karijere i omladinskog preduzetništva "Connecting".
Istraživanje je obuhvatilo:
1. Pregled aktivnih politika na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou koje se bave projektnom nastavom i
ključnim veštinama za 21. vek
2. Kvantitativno istraživanje (upitnik)
3. Kvalitativno istraživanje (fokus grupe sa nastavnicima)
- 3 -
- 3 -
PREGLED
AKTIVNIH
POLITIKA
- 4 -
- 4 -
Metodologija istraživanja
Za potrebe pregleda aktivnih politika korišćena je tehnika istraživanja „external desk research“ koja je podrazumevala
prikupljanje i analizu relevantnih podataka iz sledećih izvora:
 Objavljeni vladini podaci
 Internet – relevantni podaci
- 5 -
- 5 -
REZULTATI
ISTRAŽIVANJA
- 6 -
- 6 -
Uvod:
Između 400 i 800 miliona radnika širom sveta ostaće bez posla do 2030. godine1. Nijedna Vlada na svetu nije dovoljno
pripremljena za taj tehnološki cunami.
Niko ne zna kako će izgledati tržište rada 2050. godine, ali se zna da će veštačka inteligencija i mašinsko učenje
automatizovati većinu poslova koje ljudi danas obavljaju. Procene su da će veliki broj ljudi ostati bez posla, ali i da će
tehnologija kreirati nove poslove. Kako bi se vlade širom sveta na vreme pripremile za svet “mašina” neophodna je
modernizacija obrazovnih sistema.
Obrazovanje koje daje prioritete kompetencijama poput celoživotnog učenja, preduzimljivosti, rešavanja
problema, saradnje, komunikacije2 jedino može da pripremi buduće generacije za tehnološki cunami. To je
prepoznala i Vlada Republike Srbije koja je u okviru kurikularne reforme, koja je započela 2017. godine, donela novi
ZOSOV i Pravilnik o planu nastave. Programi u osnovnim školama i gimnazijama danas akcenat stavljaju na ishode
učenja i razvoj kompetencija, umesto na testiranje i repetitvno znanje3. Projektna nastava je prepoznata od strane
eksperata u obrazovanju, kako u svetu tako i u Srbiji, kao izuzetno efikasan metod podučavanja koji može da doprinese
ostvarivanju prethodno spomenutih ishoda i kompetencija za 21. vek.
Međutim, u pogledu unapređenja inicijalnog obrazovanja nastavnika za izvođenje projektne nastave nije bilo
značajnijih pomaka. Nije pronađeno rešenje koje bi sistemski obezbedilo razvijanje modernih nastavničkih
kompetencija. Razvoj nastavnika prepušten je individualnim inicijativama.4 Stoga se nameće pitanje: Kada će se zaista
1
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
2
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovnom_obrazovanju_i_vaspitanju.html
3
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ ДО 2020.
ГОДИНЕ
4 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ ДО 2020.
ГОДИНЕ
- 7 -
- 7 -
uvesti projektna nastava u učionice? Jer bez njenog stvarnog uvođenja reforma obrazovanja se neće desiti i
budućnost srpske ekonomije neće postojati!
Problem
Kao što je već spomenuto, nastavnici u Srbiji nisu dovoljno kompetentni za izvođenje projektne nastave. Sistem
formalnog obrazovanja u Srbiji je suočen sa višegodišnjim nedovoljnim ulaganjem u društveno-ekonomski položaj
nastavnka. Neusklađenost znanja koja se stiču u formalnom sistemu obrazovanja sa potrebama savremenog poziva
nastavnika, niske plate u prosveti, zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, digitalna (ne)pismenost i nepostojanje
vođenog sistema za usavršavanja nastavnika5 doprineli su tome da je svaki četvrti učenik u Srbiji funkcionalno
nepismen, dok je sa druge strane sve manje dovoljno kvalitetnih kandidata za nastavnička zvanja. Važno je vratiti sjaj
nastavničkoj profesiji i tretirati je kao jednu od najvažnijih, kao npr u Finskoj gde se 10% generacije na kraju školovanja
bira i regrutuje u nastavničku profesiju predstavljajući je kao časnu i sa najvažnijim zadatkom – da inspiriše i mladima
prenese želju za znanjem, čime ujedno svoje učenike lansiraju na prva mesta na svetu po funkcionalnoj pismenosti.
Zemlje članice OECD i Evropske unije tretiraju učenička postignuća na internacionalnim zvaničnim ispitivanjima kao
zvaničan način utvrđivanja kvaliteta obrazovanja. Imajući na umu da generacije koje se sada školuju u Srbiji pripradaju
evropskom (obrazovnom) prostoru, jer će najveći deo svog odraslog doba proživeti kao građani EU6, onda i postignuća
Srbije na PISA ili TIMSS ispitivanju još više dobijaju na značaju. Rezultati PISA testiranja ukazuju da obrazovni sistem
u Srbiji prednjači u regionu, međutim govore i da je čak 40 odsto učenika u Srbiji funkcionalno nepismeno za
matematiku i nauku, a da je 30 odsto njih književno funkcionalno nepismeno. To je značajno više u odnosu na
evropski prosek od 20 odsto.7 Međutim, kada poredimo PISA rezultate sa rezultatima TIMSS istraživanja iz
5
Analiza koncepcije stručnog usavršavanja nastavnika u Srbiji:proklamovani i skriveni nivo (I deo)
6
http://pisa.rs/zasto-je-pisa-relevantna-za-obrazovni-sistem-u-srbiji/
7
Pisa 2012
- 8 -
- 8 -
2015.godine možemo videti veliku razliku. TIMSS pokazuje da su učenici iz Srbije ostvarili iznad prosečne rezultate
sa skorom od 518 poena, što je 18 poena više u odnosu na međunarodni prosek. Ali kada pogledamo bolje, u
istraživanju su učestvovali učenici četvrtog razreda osnovne škole dok su na PISA istraživanju to bili učenici od 15 ili
16 godina, što je veoma važno naglasiti. Dakle, može se zaključiti da što su duže đaci u školi to su manje sposobni da
primenjuju svoje stečeno znanje. U kojoj meri obrazovni sistem ne priprema mlade za tržište rada ukazuje i istraživanje
„Bolji uslovi u zapošljavanju mladih“, koje nam govori da 96% učenika srednjih škola (ispitanika) smatra da stečeno
znanje kroz formalni obrazovni sistem nije u skladu sa potrebama „prakse8“. Svetski ekonomski forum primećuje i da
Srbija beleži lošije rezultate u pogledu obima obučenosti zaposlenih u nastavi9.
Strategija Evropa 2020, Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020, , Nacionalna strategija o mladima i Strategija
za zapošljavanje prepoznaju značaj obrazovanja za društveni razvoj. Takođe, spomenute strategije pozivaju na
investiranje u obrazovanje i obuke, drugim rečima u budućnost kako bi se odgovorilo na brze promene potreba
modernog tržišta rada, obuhvatajući sve sektore obrazovanja počev od predškolskog obrazovanja, uzimajući u obzir i
učenje u neformalnom i informalnom kontekstu. Međutim nijedan od dokumenata ne nudi konkretne mere koje se
odnose na sistemski razvoj nastavnika koji bi omogućio potpunu primenu reforme.
Dodatno, delovanje svih strategija se završava baš sledeće, 2020.godine što stvara savršenu priliku za uvođenje novina,
reforme obrazovanja i postavljanje novih osnova i odskočnih daski za našu budućnost i razvoj sprskog društva i
ekonomije kroz unapređenje strateško-regulatornog okvira obrazovanja i sprovođenjem niza podsticajnih mera
namenjenih nastavnicima koje će doprineti boljem dečijem razvoju i boljoj usklađenosti sa tržištom rada, što će
doprineti većoj otpornosti na tehnološki cunami koji nas čeka.Ono na šta bi trebalo obratiti pažnju jeste da će se u istoj
godini sprovesti i politički izbori, koji mogu uticati u vidu prolongiranja rokova i odlaganje sprovođenja određenih
preporuka kao manje važne u datom trenutku.
8
https://www.poslodavci.rs/wp-content/uploads/2015/11/brosura_bolji_uslovi_za_zaposljavanje_mladih1.pdf
9
https://www.fren.org.rs/sites/default/files/articles/attachments/KONKURENTNOST%20SRBIJE%20ZA%202019.%20GODINU.pdf
- 9 -
- 9 -
KVANTITATIVNO
ISTRAŽIVANJE
- 10 -
- 10 -
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
Kvantitativno istraživanje
Istraživački instrument: upitnik Veličina uzorka: 393 ispitanika/ca
Istraživačka tehnika - tehnika prikupljanja
podataka: popunjavanje u okviru časova u školi
Broj pitanja: 37
Grupe pitanja: 4 (Osnovni podaci; efekti dosadašnjih
programa; preduzetništvo i zapošljavanje; projektno
učenje)
Tip pitanja: otvorena (samo jedno) i zatvorena
(ponuđeni odgovori – ordinalni i nominalni), skale
Ciljana populacija: srednjoškolci u gradu Pančevu
Realizacija: oktobar 2019. godine – februar 2020.
godine
Tip uzorka: stratifikovani na osnovu škole koju
pohađaju, stepena obrazovnog profila i godini
školovanja
Program obrade podataka: Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS)
Frekvencije, ukrštanja, krostabulacije, testovi (One-
Way ANOVA, T Test, Bivariete – Pearson correlations,
Chi-square)
11
REZULTATI
ISTRAŽIVANJA
12
1. Idete u koju školu?
Tehnička škola 23.
maj
ETŠ Nikola Tesla
Ekonomsko-
trgovinska škola
Mašinska škola
Gimnazija Uroš
Predić
Škole 22.1 24.4 21.1 5.3 27
22.1
24.4
21.1
5.3
27
0
5
10
15
20
25
30
Škole u koje idu ispitanici
Uzorak u odnosu
na škole iz kojih
su ispitanici.
13
2. Tvoj pol je?
Muškarci
53%
Žene
47%
Uzorak na osnovu roda
U uzorku je 53% učesnika i 47%
učenica.
14
3. Imaš godina:
16 godina 17 godina 18. godina 19. godina
Godine 12 53.7 33.8 0.5
12
53.7
33.8
0.5
0
10
20
30
40
50
60
Ispitanici u odnosu na godine
Najzastupljeniji su učenici od 17 i
18 godina.
15
4. Godina srednje škole:
Treća
54%
Četvrta
46%
Godina srednje škole
54% učenika je treće godine i 46%
učenika četvrte godine.
16
5. Stepen obrazovnog profila
Trogodišnji
5%
Četvorogodišnji
95%
Stepen obrazovnog profila
95% učenika pohađa
četvorogodišnji
obrazovni stepen.
17
6. Da li je vaša škola koristila sredstva iz programa unapređenja konkurentnosti srednjih škola kroz opremanje
kabineta i učionica?:
Da Ne Ne znam
Korišćenje sredstava 33.5 8.8 57.7
33.5
8.8
57.7
0
10
20
30
40
50
60
70
57.7% ispitanika nije znalo da li škola koristi
sredstva.
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
18
7. Kako ocenjujete opremu, tehniku, unapređenje kabineta koje je vaša škola dobila?
1 – Uopšte nisam
zadovoljan
2 – Nisam zadovoljan
3 – Niti jesam, niti nisam
zadovoljan
4 – Zadovoljan sam 5 – Veoma sam zadovoljan
Ocena opreme 4.6 13.1 34.5 36.6 11.1
4.6
13.1
34.5
36.6
11.1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Ocena opreme
Prosečna vrednost odgovora je 3,36 (standardna
devijacija odgovora je 0.998).
Zadovoljno (odgovori 4&5) opremom, tehnikom i
unapređenjem kabineta je 47,7% ispitanika.
Postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu iz koje dolaze
ispitanici (ANOVA: p=0.002).
19
7. Koliko je oprema/tehnika dobijena kroz sredstva za unapređenje konkurentnosti doprinela razvoju vaše škole
i unapredila veštine i znanja svih učenika?
1 – Uopšte nije
doprinela
2 – Nije doprinela
3 – Niti jeste, niti nije
doprinela
4 – Doprinela je 5 – Veoma je doprinela
Koliko je oprema doprinela 5.5 14.1 38.5 30.4 11.5
5.5
14.1
38.5
30.4
11.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Koliko je oprema doprinela
Prosečna vrednost odgovora je 3,28 (standardna
devijacija odgovora je 1.024).
Da je oprema doprinela razvoju škole (odgovori 4&5),
smatra 41,9% ispitanika.
Postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na godinu škole
ispitanika (ANOVA: p=0.020).
20
8. Koliko je oprema/tehnika dobijena kroz sredstva za unapređenje konkurentnosti doprinela razvoju vaših ličnih
veština i znanja?
1 – Uopšte nije
doprinela
2 – Nije doprinela
3 – Niti jeste, niti
nije doprinela
4 – Doprinela je
5 – Veoma je
doprinela
Doprinos opreme razvoju ličnih veština i znanja 8.9 17.2 31.8 27.1 15.1
8.9
17.2
31.8
27.1
15.1
0
5
10
15
20
25
30
35
Doprinos opreme razvoju ličnih veština i znanja
Prosečna vrednost odgovora je 3,22 (standardna devijacija
odgovora je 1.164).
Da je oprema doprinela razvoju ličnih veština znanja
(odgovori 4&5), smatra 42,2% ispitanika.
Postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu koju pohađaju
ispitanici (ANOVA: p=0.019).
21
9. Da li je neophodno dodatno unapređenje i osavremenjavanje opreme i tehnike sa kojom učenici rade i kabineta u
kojima se nastava odvija?
Veoma jeste Jeste Nije Uopšte nije
Neophodnost dodatnog osavremenjivanja 34.5 46.6 15.7 3.1
34.5
46.6
15.7
3.1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Neophodnost dodatnog osavremenjivanja
Da je neophodno dodatno unapređenje i
osavremenjivanje opreme i tehnike smatra 81,1%
(odgovori jeste i veoma jeste).
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
22
10. Kako procenjujete - da li će vam rad sa novom opremom i tehnikom doprineti da se lakše zaposlite nakon
završetka škole?
1 – Uopšte neće
doprineti
2 – Neće doprineti
3 – Niti hoće, niti neće
doprineti
4 – Doprineće
5 – Veoma će
doprineti
Procena doprinosa lakšem zaposlenju 6 10.4 20.1 29.8 33.7
6
10.4
20.1
29.8
33.7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Procena doprinosa lakšem zaposlenju
Prosečna vrednost odgovora je 3,75 (standardna devijacija
odgovora je 1.198).
Da će rad sa novom opremom doprineti lakšem zapošljavanju
(odgovori 4&5), smatra 63,5% ispitanika.
Postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu koju
pohađaju ispitanici (ANOVA:
p=0.025).
23
11. Da li je neophodno unapređenje i osavremenjavanje metoda odvijanja nastave?
Veoma jeste Jeste Nije Uopšte nije
Neophodnost unapređenja metoda odvijanja
nastave
31.3 46.9 17.9 3.9
31.3
46.9
17.9
3.9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Neophodnost unapređenja metoda odvijanja nastave
Da je neophodno dodatno unapređenje i
osavremenjivanje metoda odvijanja nastave smatra
78,2% (odgovori jeste i veoma jeste).
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
24
12. Da li znate šta je preduzetništvo?
61.6
38.4
0
10
20
30
40
50
60
70
Da Ne
Da li znate šta je preduzetništvo
61,6% ispitanika je odgovorilo da zna šta je
preduzetništvo.
Postoji statistički značajna veza
između škole koju pohađaju
ispitanici i znanja šta je
preduzetništvo (ChiSquare:
p=0.005).
25
13. U kojoj meri te formalni obrazovni sistem informiše o tome kako da pokreneš sopstveni posao?
1 – Uopšte ne
informiše
2 – Ne informiše
3 – Niti informiše,
niti ne informiše
4 – Informiše
5 – Informiše u
potpunosti
Informisanje o pokretanju sopstvenog posla 16.6 21.8 27 22.9 11.7
16.6
21.8
27
22.9
11.7
0
5
10
15
20
25
30
Informisanje o pokretanju sopstvenog posla
Prosečna vrednost odgovora je 2,91 (standardna
devijacija odgovora je 1.255).
Da obrazovni sistem ne informiše učenike o pokretanju
sopstvenog posla (odgovori 1&2), smatra 38,4%
ispitanika.
Postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na godinu škole koju
pohađaju ispitanici (ANOVA:
p=0.030).
26
14. Da se u tvom okruženju održava edukacija na temu pokretanja sopstvenog posla, da li bi učestvovao/la na njoj?
Da Ne Ne znam
Učestvovanje na edukacijama o pokretanju
sopstvenog posla
50.8 19.9 29.3
50.8
19.9
29.3
0
10
20
30
40
50
60
Učestvovanje na edukacijama o pokretanju sopstvenog posla
Više od polovine ispitanika bi učestvovalo na edukaciji
o pokretanju sopstvenog posla (50,8%).
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
27
15. Šta misliš koliko te formalni obrazovni sistem adekvatno priprema za svaku od dole navedenih
kompetencija?
15.1. Znanje kako da pokrenem sopstveni posao
1 – Ne priprema uopšte 2 – Ne priprema 3 – Niti priprema, niti ne 4 – Priprema
5 – Priprema u
potpunosti
Znanje za pokretanja posla 17.3 17 25.5 25 15.2
17.3 17
25.5 25
15.2
0
5
10
15
20
25
30
Znanje za pokretanja posla
Prosečna vrednost odgovora je 3,04 (standardna devijacija
odgovora je 1.312).
Da obrazovni sistem priprema za pokretanje posla
(odgovori 4&5), smatra 40,2% ispitanika.
Postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na godinu škole koju
pohađaju ispitanici (ANOVA:
p=0.042).
28
15.2. Znanje kako da osnujem i vodim sopstveno preduzeće
1 – Ne priprema
uopšte
2 – Ne priprema
3 – Niti priprema, niti
ne
4 – Priprema
5 – Priprema u
potpunosti
Znanje da se osnuje i vodi preduzeće 18 17 27.8 22.9 14.2
18
17
27.8
22.9
14.2
0
5
10
15
20
25
30
Znanje da se osnuje i vodi preduzeće
Prosečna vrednost odgovora je 2,98 (standardna devijacija
odgovora je 1.301).
Da obrazovni sistem uči kako da se osnuje i vodi preduzeće
(odgovori 4&5), smatra 37,1% ispitanika.
Postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na godinu škole koju
pohađaju ispitanici (ANOVA:
p=0.002).
29
15.3. Znanje kako da kreiram biznis plan
1 – Ne priprema uopšte 2 – Ne priprema
3 – Niti priprema, niti
ne
4 – Priprema
5 – Priprema u
potpunosti
Znanje da se kreira biznis plan 18.9 15 26.7 19.2 20.2
18.9
15
26.7
19.2 20.2
0
5
10
15
20
25
30
Znanje da se kreira biznis plan
Prosečna vrednost odgovora je 3,07 (standardna
devijacija odgovora je 1.381).
Da obrazovni sistem daje znanje da se kreira biznis
plan (odgovori 4&5), smatra 39,4% ispitanika.
Postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na godinu škole koju
pohađaju ispitanici (ANOVA:
p=0.005).
30
15.4. Znanje o zakonskim regulativama za pokretanje posla i poslovanje
1 – Ne priprema
uopšte
2 – Ne priprema
3 – Niti priprema,
niti ne
4 – Priprema
5 – Priprema u
potpunosti
Znanje o zakonskim regulativama za poslovanje 22.3 17.4 27.5 20.3 12.5
22.3
17.4
27.5
20.3
12.5
0
5
10
15
20
25
30
Znanje o zakonskim regulativama za poslovanje
Prosečna vrednost odgovora je 2,83 (standardna
devijacija odgovora je 1.321).
Da obrazovni sistem ne daje znanja o zakonskim
regulativama (odgovori 1&2), smatra 39,7% ispitanika.
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
31
15.5. Znanje o neophodnim sredstvima i administrativnim procedurama
1 – Ne priprema
uopšte
2 – Ne priprema
3 – Niti priprema, niti
ne
4 – Priprema
5 – Priprema u
potpunosti
Znanje o neophodnim sredstvima i adm.
Procedurama
20.4 17.5 28.3 19.9 13.9
20.4
17.5
28.3
19.9
13.9
0
5
10
15
20
25
30
Znanje o neophodnim sredstvima i adm. Procedurama
Prosečna vrednost odgovora je 2,89 (standardna devijacija
odgovora je 1.319).
Da obrazovni sistem ne daje znanja o neophodnim sredstvima
i adm. procedurama (odgovori 1&2), smatra 37,9% ispitanika.
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
32
15.6. Znanje o poslovnoj etici
1 – Ne priprema uopšte 2 – Ne priprema 3 – Niti priprema, niti ne 4 – Priprema
5 – Priprema u
potpunosti
Znanje o poslovnoj etici 18.8 20.1 28.1 19.3 13.8
18.8 20.1
28.1
19.3
13.8
0
5
10
15
20
25
30
Znanje o poslovnoj etici
Prosečna vrednost odgovora je 2,89 (standardna devijacija
odgovora je 1.299).
Da obrazovni sistem ne daje znanja o poslovnoj etici (odgovori
1&2), smatra 38,9% ispitanika.
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
33
16. Koliko je važno da tokom formalnog obrazovanja naučimo da rešavamo konkretne probleme i na taj način
direktno unapredimo naše veštine?
1 – Nije uopšte
važno
2 – Nije važno
3 – Niti je važno, niti
nije
4 – Važno je 5 – Veoma je važno
Važnost učenja rešavanja konkretnih problema 2.9 2.9 13.9 22.6 57.7
2.9 2.9
13.9
22.6
57.7
0
10
20
30
40
50
60
70
Važnost učenja rešavanja konkretnih problema
Prosečna vrednost odgovora je 4,29 (standardna devijacija
odgovora je 1.004).
Da je važno da se uči konkretno rešavanje problema
(odgovori 4&5), smatra 80,3% ispitanika.
Ne postoji statistički
značajna razlika između
odgovora u odnosu na školu
ili godinu koju učenici
pohađaju.
34
17.Da li si imao/la prilike da se upoznaš sa preduzetnikom/com tokom svog školovanja?
Da Ne
Prilika da se upozna sa preduzetnikom 51.7 48.3
51.7
48.3
46
47
48
49
50
51
52
Prilika da se upozna sa preduzetnikom
Tek nešto više od polovine ispitanika (51,7%) je
imala priliku da se upozna sa preduzetnikom.
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
35
18. Da li si imao/la priliku da se upoznaš sa tim kako funkcionišu preduzetničke radnje i firme tokom svog
školovanja?
Da Ne
Prilika da se upozna sa funkcionisanjem
preduzetničkih radnji
48.6 51.4
48.6
51.4
47
47.5
48
48.5
49
49.5
50
50.5
51
51.5
52
Prilika da se upozna sa funkcionisanjem preduzetničkih radnji
Manje od polovine ispitanika (48,6%) je imalo
priliku da se upozna sa radom preduzetničke
radnje.
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
36
19. Da li si tokom svog školovanja probao/la da pristupiš informacijama za pokretanje sopstvenog posla?
Da Ne
Pristup informacijama za pokretanje posla 41.1 58.9
41.1
58.9
0
10
20
30
40
50
60
70
Pristup informacijama za pokretanje posla
Manje od polovine ispitanika (41,1%) je imalo
probalo da pristupi informacijama za pokretanje
sopstvenog posla.
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
37
20. Da li znate šta je projektno učenje?
Da Ne
Da li znate šta je projektno učenje? 36.4 63.6
36.4
63.6
0
10
20
30
40
50
60
70
Da li znate šta je projektno učenje?
Skoro 2/3 ispitanika (63,6%) ne zna šta je projektno
učenje.
Postoji statistički značajna veza
između škole koju pohađaju
ispitanici i znanja šta je
projektno učenje (ChiSquare:
p=0.031).
38
21. Da li smatraš da bi projektno učenje doprinelo razvoju vaših funkcionalnih znanja i veština?
Da Ne
Da li bi projektno učenje doprinelo razvoju znanja i
veština?
80.2 18.2
80.2
18.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Da li bi projektno učenje doprinelo razvoju znanja i veština?
Više od 4/5 ispitanika (80,2%) smatra da bi projektno
učenje doprinelo razvoju veština i funkcionalnih znanja.
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
39
22. Šta misliš, koliko su dole navedene kompetencije značajne za kasnije zapošjavanje?
22.1 Timski rad
1 – Nije uopšte značajno 2 – Nije značajno 3 – Niti je značajno, niti nije 4 – Značajno je 5 – Veoma je važno
Timski rad 1 4.2 12.6 25.1 57.1
1
4.2
12.6
25.1
57.1
0
10
20
30
40
50
60
Timski rad
Prosečna vrednost odgovora je 4,33 (standardna devijacija
odgovora je 0.923).
Da je timski rad značajan za kasnije zapošljavanje
(odgovori 4&5), smatra 82,2% ispitanika.
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
40
22.2. Veština komunikacije
1 – Nije uopšte značajno 2 – Nije značajno
3 – Niti je značajno, niti
nije
4 – Značajno je 5 – Veoma je značajno
Veština komunikacije 1 2.9 8.1 16 71.9
1 2.9
8.1
16
71.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Veština komunikacije
Prosečna vrednost odgovora je 4,55 (standardna devijacija
odgovora je 0.843).
Da je veština komunikacije značajna za kasnije zapošljavanje
(odgovori 4&5), smatra 87,9% ispitanika.
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
41
22.3. Kreativnost
1 – Nije uopšte značajno 2 – Nije značajno
3 – Niti je značajno, niti
nije
4 – Značajno je 5 – Veoma je značajno
Kreativnost 1.3 3.4 11.2 23.8 60.3
1.3 3.4
11.2
23.8
60.3
0
10
20
30
40
50
60
70
Kreativnost
Prosečna vrednost odgovora je 4,38 (standardna
devijacija odgovora je 0.907).
Da je kreativnost značajna za kasnije zapošljavanje
(odgovori 4&5), smatra 84,1% ispitanika.
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
42
22.4. Istraživačke veštine
1 – Nije uopšte značajno 2 – Nije značajno
3 – Niti je značajno, niti
nije
4 – Značajno je 5 – Veoma je značajno
Istraživačke veštine 2.1 2.9 13.2 27.9 53.9
2.1 2.9
13.2
27.9
53.9
0
10
20
30
40
50
60
Istraživačke veštine
Prosečna vrednost odgovora je 4,29 (standardna
devijacija odgovora je 0.947).
Da su istraživačke veštine značajne za kasnije
zapošljavanje (odgovori 4&5), smatra 81,8% ispitanika.
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
43
23. Šta misliš, koliko su dole navedeni procesi značajni u formalnom obrazovanju?
23.1. Učešće učenika u kreiranju nastave
1 – Nije uopšte
značajno
2 – Nije značajno
3 – Niti je značajno,
niti nije
4 – Značajno je 5 – Veoma je značajno
Učešće učenika u kreiranju nastave 6.3 7.8 22.4 29.9 33.6
6.3 7.8
22.4
29.9
33.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Učešće učenika u kreiranju nastave
Prosečna vrednost odgovora je 3,77 (standardna devijacija
odgovora je 1.177).
Da je učešće učenika u kreiranju nastave značajno u
formalnom obrazovanju (odgovori 4&5), smatra 63,5%
ispitanika.
Postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu koju pohađaju
ispitanici (ANOVA: p=0.019).
44
23.2. Učešće učenika u izboru tema za učenje
1 – Nije uopšte
značajno
2 – Nije značajno
3 – Niti je značajno,
niti nije
4 – Značajno je
5 – Veoma je
značajno
Učešće učenika u izboru tema za učenje 4.9 9.9 20.6 26.6 38
4.9
9.9
20.6
26.6
38
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Učešće učenika u izboru tema za učenje
Prosečna vrednost odgovora je 3,83 (standardna devijacija
odgovora je 1.184).
Da je učešće učenika u izboru tema za učenje značajno u
formalnom obrazovanju (odgovori 4&5), smatra 64,6%
ispitanika.
Postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu koju pohađaju
ispitanici (ANOVA: p=0.015).
45
23.3. Odnosi nastavnika i učenika
1 – Nije uopšte značajno 2 – Nije značajno
3 – Niti je značajno, niti
nije
4 – Značajno je 5 – Veoma je značajno
Odnosi nastavnika i učenika 4.7 4.9 10.2 17.4 62.8
4.7 4.9
10.2
17.4
62.8
0
10
20
30
40
50
60
70
Odnosi nastavnika i učenika
Prosečna vrednost odgovora je 4.29 (standardna devijacija
odgovora je 1.127).
Da su odnosi nastavnika i učenika značajni u formalnom
obrazovanju (odgovori 4&5), smatra 80,2% ispitanika.
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
46
23.4. Uloga nastavnika u podsticanju razvijanja učenika
1 – Nije uopšte
značajno
2 – Nije značajno
3 – Niti je značajno,
niti nije
4 – Značajno je
5 – Veoma je
značajno
Uloga nastavnika u podsticanju razvijanja učenika 3.9 5.7 12 20.9 57.4
3.9 5.7
12
20.9
57.4
0
10
20
30
40
50
60
70
Uloga nastavnika u podsticanju razvijanja učenika
Prosečna vrednost odgovora je 4.22 (standardna devijacija
odgovora je 1.109).
Da je uloga nasatavnika u podsticanju razvijanja učenika
značajna u formalnom obrazovanju (odgovori 4&5), smatra
78,3% ispitanika.
Ne postoji statistički značajna
razlika između odgovora u
odnosu na školu ili godinu koju
učenici pohađaju.
47
Zaključci istraživanja:
Zabrinjava odsustvo znanja među učenicima da postoji program unapređenja konkurentnosti srednjih škola kroz
opremanje kabineta i učionica. Sa druge strane, učenici relativno pozitivno ocenjuju opremu i tehniku koju škole
poseduju (zadovoljno je blizu polovine učenika), a statistika nam je pokazala da postoje značajne razlike u odnosu na
škole koje učenici pohađaju. Nešto manji broj ispitanika navodi da su oprema i tehnika doprineli razvoju škole i svih
učenika (41,9%), sa značajnim razlikama u odgovorima u odnosu na godinu školovanja koju pohađaju učenici – oni
koji su četvrta godina značajno bolje ocenjuju doprinos. Sličan procenat učenika (42,2%) smatra da je oprema
doprinela unapređenju njihovih ličnih znanja i veština sa značajnim razlikama u odgovorima u odnosu na školu u koju
idu (gde učenici Gimnazije i Ekonomsko-trgovinske škole više vrednuju doprinos). Više od 4/5 učenika (81,1%)
smatra da je neophodno dodatno osavremenjivanje opreme, tehnike i kabineta u kojima se odvija nastava. Gotovo 2/3
ispitanika (63,5%) smatra da će rad sa novom opremom i tehnikom doprineti da se lakše zaposle nakon školovanja sa
znajačnim razlikama u odgovorima u odnosu na školu u koju učenici idu (učenici iz tehničkih/stručnih škola imaju
pozitivniji stav). Da je neophodno unapređenje metoda odvijanja nastave smatra 78,2% ispitanika.
U pogledu znanja i stavova o preduzetništvu, tek nešto više od 3/5 mladih (61,6%) zna šta je preduzetništvo (uz veoma
precizne i tačne odgovore) i postoji značajna statistička veza između znanja šta je preduzetništvo i škole koju pohađaju
(značajno veće znanje u Ekonomsko-trgovinskoj školi i Gimnaziji). Gotovo 2/5 učenika (38,4%) smatra da ih obrazovni
sistem ne informiše o tome kako da pokrenu samostalni posao sa značajnim razlikama u odgovorima u odnosu na
godinu škole koju pohađaju (treća godina značajno manje smatra da ih formalno obrazovanje informiše od onih koji
su četvrta godina). Polovina ispitanika (50,8%) bi učestvovala na edukaciji o pokretanju sopstvenog posla. U pogledu
pitanja kakvi su stavovi učenika o tome koliko ih formalin obrazovni sistem priprema za određene kompetencije –
48
rezultati su takvi da 40,2% učenika smatra da ih priprema za pokretanje posla (uz razlike u odnosu na godinu
školovanja, statistički značajno bolji stav imaju oni koji su četvrta godina), 37,1% ispitanika smatra da ih obrazovni
sistem priprema kako da osnuju i vode sopstveno preduzeće (sa opet značajnim razlikama između godine školovanja),
39,4% smatra da dobijaju znanja kako da kreiraju biznis plan (sa opet značajno izraženijim stavovima između treće i
četvrte godine školovanja), 39,7% ispitanika smatra da ih obrazovni sistem ne priprema dovoljno u pogledu zakonskih
regulative za pokretanje posla i samog poslovanja; a 37,9% smatra da ih isto dovoljno ne priprema u pogledu znanja
o neophodnim sredstvima i administrativnim procedurama. Takođe, 38,9% učenika smatra da ih formalni obrazovni
sistem ne priprema dovoljno sa znanjima o poslovnoj etici. Skoro 3/5 mladih smatra da je veoma važno da tokom
formalnog obrazovanja rade na učenju rešavanja konkretnih problema i da bi na taj način unapredili svoje veštine, dok
samo 5,8% učenika smatra do nije važno i nije uopšte važno. Tek nešto više od polovine učenika (51,7%) je imalo
priliku da upozna preduzetnika tokom školovanja, a nešto manje (48,6%) da se upozna i sa radom neke preduzetničke
radnje. Ovde je zanimljivo da ne postoje statistički značajne razlike u pogledu odgovora ispitanika u odnosu na školu
koju pohađaju. Samo 41,1% učenika je probalo da na neki način pristupi informacijama za pokretanja sopstvenog
posla.
Čak 63,6% učenika nije znalo šta je projektno učenje i postoje značajne veze između škole koju pohađaju i znanja o
projektnom učenju (učenici Mašinske škole i Gimnazije znaju više). Nakon opisa šta je projektno učenje i kako ono
funkcioniše, odgovori koje smo dobili o tome da li bi projektno učenje doprinelo razvoju funkcionalnih znanja i veština
– 4/5 učenika (80,2%) je odgovorilo sa da bi. Pitali smo i učenike šta je od kompetencija važno za kasnije zapošljavanje
– za 82,2% učenika je timski rad važna kompetenca, za 87,9% je važna veština komunikacije, za 84,1% je važna
kreativnost, a za 81,8% su važne istraživačke veštine. Ispitali smo učenike koliko su neki procesi važni u formalnom
49
obrazovanju – za 63,5% ispitanika je važno učešće učenika u kreiranju nastave (za razlikama u odnosu na školu koju
pohađaju – posebno za Tehničku, Mašinsku i Ekonomsko-trgovinsku školu), za 64,6% je značajno učešće učenika u
izboru tema za učenje (sa značajnim razlikama kod učenika Tehničke i Mašinske škole), za 80,2% učenika je značajan
odnos između nastavnika i učenika i za 78,3% je značajna uloga nastavnika u razvijanju učenika.
U obradi podataka radili smo testove bivarijante korelacije, međutim nigde nismo dobili da su dve varijable
međusobno povezane. Istraživanje nam je najviše pokazalo da postoje razlike u stavovima između različitih grupa, pre
svega testiranih na osnovu škole koju pohađaju i godine školovanja. Pretpostavljali smo da postoje razlike u odnosu
na grupe koje znaju šta je preduzetništvo ili šta je projektno učenje u pogledu značajnosti kompetencija za kasnije
zapošljavanje ili u pogledu značajnosti procesa u formalnom obrazovanju, ali nismo dobili takve rezultate – odnosno
nema korelacija. Testirali smo i da li ima međusobne povezanosti sa ocenama postojećih programa, opreme i tehnike
sa gore pomenutim kompetencijama i značajnosti procesa, ali ni tu nije utvrđena međusobna povezanost.
Zaključak istraživanja jeste da učenici prepoznaju projektno učenje kao model koji bi mogao unaprediti njihova znanja,
veštine i funkcionalnost njihovog znanja, kao i da formalni obrazovni sistem ne čini dovoljno da mlade podstakne i
obuči za pokretanje sopstvenog posla. U tom smislu, ovo istraživanje i podaci koje smo dobili treba da bude podsticaj
donosiocima odluka da rade na promociji preduzetnišva, na kreiranju programa i pre svega projektnog učenja koje bi
za cilj imalo unapređenje veština učenika u svim školama koje su obuhvaćene istraživanjem.
50
KVALITATIVNO
ISTRAŽIVANJE
51
Metodologija istraživanja
Kvalitativno istraživanje
Metoda istraživanja – fokus grupe
Fokus grupa je metoda kvalitativnog istraživanja kroz strukturirani i vođeni razgovor sa unapred
izabranim učesnicima prema određenim socijalnim karakteristikama. Razgovor se vodi sa 6-10 učesnika
po fokus grupi.
Fokus grupe su realizovane u periodu oktobar-novembar 2019. godine sa nastavnicima srednjih škola u
Pančevu.
Realizovane su tri fokus grupe sa ciljem da saznamo kako profesori vide program unapređenja nastave,
konkurse i projekte grada Pančeva, opremu i tehniku koja je nabavljena, metode i načine učenja, kao i
njihove stavove prema projektnom učenju.
Nalazi kvalitativnog istraživanja:
Kada je reč o opremi koju škole dobijaju, nastavnici najvećim delom nisu upoznati sa time ko je donator,
odnosno iz kojih fondova je obezbeđena oprema, već smatraju da je to pitanje za direktora škole. Sa druge
strane, konstatuju da su škole dobro opremljene poslednjih nekoliko godina, navodeći konkretne
primere novih računara, slušalica, kamera, opremanja kabineta za praktičnu nastavu iz oblasti
52
telekomunikacionih sistema, električnih merenja i sl. Sva nova oprema se koristi na najbolji mogući način,
radi se sa njom, čime je unapređena nastava i đaci nemaju potrebe da odlaze van škole već sve mogu u
okviru vežbi na časovima da nauče, pri čemu se posebno ističe da se promenila nekadašnja praksa da
jedan učenik radi, a ostali gledaju i eventualno beleže podatke, te su sada svi u mogućnosti da se upoznaju
sa određenim elementima. Dodatno, značajno je navesti da je nova oprema znatno bezbednija od stare,
pa je zaštita učenika i nastavnika na mnogo višem nivou.
Nastavnici smatraju da je moguće dodatno unaprediti opremu, navodeći primere iz svojih oblasti (ETŠ
Nikola Tesla - kamera za 360 stepeni, kupovina domena gde učenici mogu da vežbaju u oblasti web
dizajna i web programiranja, mikrokontroleri, pumpe, motori, prateća oprema) uz napomenu da je
Mašinska škola u Pančevu dobila određenu opremu iz donacije koju nema ETŠ „Nikola Tesla“, kao i da
pojedini predmeti i dalje nemaju adekvatnu tehniku sa kojom može da se radi praktično. Takođe, menja
se plan i program nekih predmeta pa je neophodno da se nabavi oprema koja može da prati novine.
Na fokus grupi se saznalo da učenici prepoznaju modernizaciju, da su uključeni u rad, ali da u konačici
sve zavisi od volje i motivacije učenika pojedinačno. Većina nastavnika su se saglasili da učenici više rade
ako je zanimljivija tematika, da im je praktični rad na opremi interesantniji od teorije ili simulacije na
računarima, da su im opipljivije stvari bliže, odnosno, kako je to jedan profesor definisao „moraju da vide
da se nešto dešava pa ih zainteresuje“. Sa druge strane, iz Tehničke škole navode da je najveći problem
to što su učenici nezainteresovani za bilo šta i da osim retkih pozitivnih primera, gotovo niko od učenika
nema volju za bilo kakvim konkretnim radom i da im je jako teško da generalno vode nastavu.
Učenici radom na novijim mašinama stiču određeno primenjivo znanje i osposobljeni su da nastave sa
radom kada okončaju formalno obrazovanje, naročito kada im određena tehnika „prođe kroz ruke“ čime
sami mogu da se upoznaju sa detaljima i kasnije rukuju time. Učenici pre svega imaju osnovu, mogu da
53
prepoznaju nešto što će raditi, da se lakše uhodaju u poslovne zadatke, mogu se lakše snaći, ali je teško
reći da su u potpunosti spremni da odmah počnu da rade zato što se realne situacije i problemi ne mogu
u potpunosti obraditi. Važno je istaći da svi novi smerovi u stručnim školama imaju praksu, da je fokus
na vežbama, dok se teorija smanjuje na neophodan minimum, tačnije nastoji se da se uz pomoć prakse
dođe do teorijskog znanja.
Preduzetništvo se u ETŠ „Nikola Tesla“ pre svega uči u okviru predmeta Ekonomika preduzeća i
Preduzetništvo, dok drugi predmeti sporadično pokušavaju da uvedu učenike u određene segmente
preduzetništva i razvijanja sopstvenog biznisa (kao što su pravljenje aplikacija, specifikacija, faktura i sl),
imajući u vidu da se zasnivaju na logici kako da se pronađu rešenja. Učenici su delimično upućeni u
mogućnosti preduzetništva, pojedinačni primeri pokazuju i proaktivnost, tako je jedan učenik podstakao
celu generaciju da rade projekat od ideje do finalizacije pritom dobivši nagradu Najbolja tehnološka
inovacija u srednjoškolskoj konkurenciji i mogućnost da se razvije kao start up. Sa druge strane, mora se
konstatovati da veliki broj učenika nakon završene škole upišuju višu školu ili fakultet, dok neki ne
razmišljaju o preduzetništvu i sopstvenom biznisu.
Učenje zasnovano na projektima je koncept koji nije poznat većini profesora, ali kada se objasne njegovi
sastavni delovi učesnici fokus grupa govore kako su nekoliko puta primenili projektno učenje i da je
pokazalo dobre rezultate. Pre svega, rad na projektima je pomoglo učenicima da bolje razumeju i razviju
svoje veštine, da teorije primene u praksi, te da razmišljaju i delaju intersektorski, odnosno da moraju da
uključuju znanja iz više različitih predmeta. Treba napomenuti da su profesori naveli da oni samo daju
predloge i objasne koji su koraci, dok đaci realizuju ceo tok projekta uz eventualnu pomoć i sugestiju
profesora, premda uglavnom učenici međusobno prilaze jedno drugom, sami pomažu drugim učenicima,
dele znanja, iskustva i razmišljanja. Koliko je interesovanje za takav način rada najbolje ilustruju reči
54
jedne profesorke da je jedna učenica iz drugog odeljenja došla sa drugog časa na njen čas kako bi
prisustvovala radu na jednom projektu.
U razgovoru sa profesorima se prepoznaje da pojedini predmeti jesu pogodni za izradu projekata, ali da
je veoma važna i proaktivnost profesora. Tako, jedna profesorka je navela da je u toku razgovor sa
drugom srednjom školom iz Pančeva o uspostavljanju saradnje koja će pomoći učenicima da bolje koriste
opremu i praktično rešavaju probleme. Od svih učesnika fokus grupe, jedna profesorka je prošla obuku
za držanje projektne nastave na platformi eTwinning.
Svi nastavnici koji su učestvovali u fokus grupama, istakli su da učenje zasnovano na projektima ima
smisla i da je potrebno da se uvede u značajnom obimu, da se, komparirajući sa tradicionalnim vidovima
nastave, kroz projekte razvijaju mnogobrojne veštine, pre ostalih kritičko mišljenje, kreativnost, saradnja
i samospoznaja, budući da profesori uvek napomenu učenicima da nema gotovih rešenja, tako da se više
fokusiraju na navedene veštine.
55
Prilog 1. Statistički značajni nalazi testova u SPSS-u:
Značajnosti:
-Razlike među školama - Kako ocenjujete opremu, tehniku, unapređenje kabineta koje je vaša škola dobila?
Descriptives
Kako ocenjujete opremu, tehniku
N Mean
Std.
Deviation Std. Error
95% Confidence Interval for
Mean
Minimum MaximumLower Bound Upper Bound
Tehnicka skola
23. maj
87 3.28 .949 .102 3.07 3.48 1 5
ETS Nikola Tesla 94 3.27 .806 .083 3.10 3.43 1 5
Ekonomsko-
trgovinska skola
81 3.75 .916 .102 3.55 3.96 2 5
Masinska skola 21 3.10 1.221 .266 2.54 3.65 1 5
Gimnazija Uros
Predic
105 3.28 1.139 .111 3.06 3.50 1 5
Total 388 3.36 .998 .051 3.26 3.46 1 5
56
ANOVA
Kako ocenjujete opremu, tehniku
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Between
Groups
16.168 4 4.042 4.189 .002
Within Groups 369.592 383 .965
Total 385.760 387
- Razlike između godine školovanja – Koliko je oprema/tehnika dobijena kroz sredstva za unapređenje konkurentnosti doprinela
razvoju vaše škole i unapredila veštine i znanja svih učenika?
Descriptives
Ocena opreme - doprinos razvoju
N Mean
Std.
Deviation Std. Error
95% Confidence Interval for
Mean
Minimu
m MaximumLower Bound Upper Bound
57
Treca 206 3.17 1.052 .073 3.03 3.31 1 5
Cetvrta 176 3.41 .976 .074 3.27 3.56 1 5
Total 382 3.28 1.024 .052 3.18 3.39 1 5
ANOVA
Ocena opreme - doprinos razvoju
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Between
Groups
5.691 1 5.691 5.492 .020
Within Groups 393.775 380 1.036
Total 399.466 381
- Razlike između godine školovanja - Koliko je oprema/tehnika dobijena kroz sredstva za unapređenje konkurentnosti doprinela razvoju
vaših ličnih veština i znanja?
Descriptives
Ocena opreme licne vestine i znanja
58
N Mean
Std.
Deviation Std. Error
95% Confidence Interval for
Mean
Minimum MaximumLower Bound Upper Bound
Tehnicka skola
23. maj
87 3.08 1.112 .119 2.84 3.32 1 5
ETS Nikola Tesla 94 3.03 1.222 .126 2.78 3.28 1 5
Ekonomsko-
trgovinska skola
78 3.54 .963 .109 3.32 3.76 1 5
Masinska skola 21 2.95 1.284 .280 2.37 3.54 1 5
Gimnazija Uros
Predic
104 3.34 1.220 .120 3.10 3.57 1 5
Total 384 3.22 1.164 .059 3.11 3.34 1 5
ANOVA
Ocena opreme licne vestine i znanja
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Between
Groups
15.840 4 3.960 2.984 .019
59
Within Groups 502.899 379 1.327
Total 518.740 383
- Razlike između škola koju pohađaju - Kako procenjujete - da li će vam rad sa novom opremom i tehnikom doprineti da se lakše
zaposlite nakon završetka škole?
Descriptives
Procena rad sa opremom pomoci ce pri zaposlednju
N Mean
Std.
Deviation Std. Error
95% Confidence Interval for
Mean
Minimum MaximumLower Bound Upper Bound
Tehnicka skola
23. maj
86 4.01 1.222 .132 3.75 4.27 1 5
ETS Nikola Tesla 94 3.84 1.139 .117 3.61 4.07 1 5
Ekonomsko-
trgovinska skola
81 3.70 1.134 .126 3.45 3.95 1 5
Masinska skola 19 3.84 1.302 .299 3.21 4.47 1 5
Gimnazija Uros
Predic
103 3.46 1.219 .120 3.22 3.69 1 5
60
Total 383 3.75 1.198 .061 3.63 3.87 1 5
ANOVA
Procena rad sa opremom pomoci ce pri zaposlednju
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Between
Groups
15.870 4 3.968 2.816 .025
Within Groups 532.563 378 1.409
Total 548.433 382
- Razlike između škola – Šta je preduzetništvo?
Skola * Sta je preduzetnistvo Crosstabulation
Sta je
preduzetnistvo
TotalDa Ne
61
Skola Tehnicka skola
23. maj
Count 55 30 85
Expected
Count
52.3 32.7 85.0
ETS Nikola Tesla Count 54 40 94
Expected
Count
57.9 36.1 94.0
Ekonomsko-
trgovinska skola
Count 62 19 81
Expected
Count
49.9 31.1 81.0
Masinska skola Count 14 7 21
Expected
Count
12.9 8.1 21.0
Gimnazija Uros
Predic
Count 52 52 104
Expected
Count
64.0 40.0 104.0
Total Count 237 148 385
Expected
Count
237.0 148.0 385.0
62
Chi-Square Tests
Value df
Asymptotic
Significance
(2-sided)
Pearson Chi-
Square
14.816a 4 .005
Likelihood
Ratio
15.215 4 .004
Linear-by-
Linear
Association
3.687 1 .055
N of Valid Cases 385
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 8.07.
- Razlike u odnosu na godinu škole koju pohađaju – U kojoj meri te formalni obrazovni sistem informiše o tome kako da pokreneš
sopstveni posao?
63
Descriptives
Kiliko OS informise o pokretanju sopstvenog posla
N Mean
Std.
Deviation Std. Error
95% Confidence Interval for
Mean
Minimu
m MaximumLower Bound Upper Bound
Treca 209 2.78 1.303 .090 2.61 2.96 1 5
Cetvrta 176 3.06 1.182 .089 2.89 3.24 1 5
Total 385 2.91 1.255 .064 2.79 3.04 1 5
ANOVA
Kiliko OS informise o pokretanju sopstvenog posla
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Between
Groups
7.374 1 7.374 4.726 .030
Within Groups 597.624 383 1.560
64
Total 604.997 384
- Razlike u odnosu na godinu školovanja – Šta misliš koliko te formalni obrazovni sistem adekvatno priprema za svaku od dole
navedenih kompetencija? – Znanje kako da pokrenem sopstveni posao
Descriptives
Znanje kako da pokrenem sopstveni posao
N Mean
Std.
Deviation Std. Error
95% Confidence Interval for
Mean
Minimu
m MaximumLower Bound Upper Bound
Treca 211 2.91 1.360 .094 2.73 3.10 1 5
Cetvrta 177 3.19 1.241 .093 3.00 3.37 1 5
Total 388 3.04 1.312 .067 2.91 3.17 1 5
ANOVA
Znanje kako da pokrenem sopstveni posao
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
65
Between
Groups
7.108 1 7.108 4.162 .042
Within Groups 659.312 386 1.708
Total 666.420 387
- Razlike u odnosu na godinu škole – Šta misliš koliko te formalni obrazovni sistem adekvatno priprema za svaku od dole navedenih
kompetencija? – Znanje kako da osnujem i vodim sopstveno preduzeće
Descriptives
Kako da osnujem i vodim sopstveno preduzece
N Mean
Std.
Deviation Std. Error
95% Confidence Interval for
Mean
Minimu
m MaximumLower Bound Upper Bound
Treca 211 2.79 1.340 .092 2.61 2.97 1 5
Cetvrta 177 3.21 1.218 .092 3.03 3.39 1 5
Total 388 2.98 1.301 .066 2.85 3.11 1 5
66
ANOVA
Kako da osnujem i vodim sopstveno preduzece
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Between
Groups
16.784 1 16.784 10.153 .002
Within Groups 638.090 386 1.653
Total 654.874 387
- Razlike između godinu škole - Šta misliš koliko te formalni obrazovni sistem adekvatno priprema za svaku od dole navedenih
kompetencija? – Znanje kako da kreiram biznis plan
Descriptives
Da kreiram biznis plan
N Mean
Std.
Deviation Std. Error
95% Confidence Interval for
Mean
Minimu
m MaximumLower Bound Upper Bound
Treca 211 2.89 1.469 .101 2.69 3.09 1 5
67
Cetvrta 175 3.29 1.236 .093 3.10 3.47 1 5
Total 386 3.07 1.381 .070 2.93 3.21 1 5
ANOVA
Da kreiram biznis plan
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Between
Groups
15.264 1 15.264 8.152 .005
Within Groups 718.984 384 1.872
Total 734.249 385
- Razlike u odnosu na školu koju pohađaju ispitanici – Da li znate šta je projektno učenje?
Crosstab
Da li znas sta je projektno
ucenje
TotalDa Ne
68
Skola Tehnicka skola
23. maj
Count 28 58 86
Expected
Count
31.3 54.7 86.0
ETS Nikola Tesla Count 30 66 96
Expected
Count
34.9 61.1 96.0
Ekonomsko-
trgovinska skola
Count 26 54 80
Expected
Count
29.1 50.9 80.0
Masinska skola Count 13 7 20
Expected
Count
7.3 12.7 20.0
Gimnazija Uros
Predic
Count 42 58 100
Expected
Count
36.4 63.6 100.0
Total Count 139 243 382
Expected
Count
139.0 243.0 382.0
69
Chi-Square Tests
Value df
Asymptotic
Significance
(2-sided)
Pearson Chi-
Square
10.596a 4 .031
Likelihood
Ratio
10.259 4 .036
Linear-by-
Linear
Association
4.853 1 .028
N of Valid Cases 382
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 7.28.
- Razlika u odnosu na škole – Šta misliš, koliko su dole navedeni procesi značajni u formalnom obrazovanju? – Učešće učenika u
kreiranju nastave
70
Descriptives
Ucesce ucenika u kreiranju nastave
N Mean
Std.
Deviation Std. Error
95% Confidence Interval for
Mean
Minimum MaximumLower Bound Upper Bound
Tehnicka skola
23. maj
86 4.03 1.132 .122 3.79 4.28 1 5
ETS Nikola Tesla 96 3.56 1.177 .120 3.32 3.80 1 5
Ekonomsko-
trgovinska skola
78 3.92 1.054 .119 3.69 4.16 1 5
Masinska skola 20 3.95 1.099 .246 3.44 4.46 2 5
Gimnazija Uros
Predic
104 3.59 1.267 .124 3.34 3.83 1 5
Total 384 3.77 1.177 .060 3.65 3.89 1 5
ANOVA
Ucesce ucenika u kreiranju nastave
71
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Between
Groups
16.142 4 4.036 2.974 .019
Within Groups 514.230 379 1.357
Total 530.372 383
- Razlike u odnosu na škole – – Šta misliš, koliko su dole navedeni procesi značajni u formalnom obrazovanju? – Učešće učenika u izboru
tema za učenje
Descriptives
Ucesce ucenika u izboru tema za ucenje
N Mean
Std.
Deviation Std. Error
95% Confidence Interval for
Mean
Minimum MaximumLower Bound Upper Bound
Tehnicka skola
23. maj
86 4.12 1.152 .124 3.87 4.36 1 5
ETS Nikola Tesla 96 3.79 1.222 .125 3.54 4.04 1 5
72
Ekonomsko-
trgovinska skola
78 3.77 1.092 .124 3.52 4.02 1 5
Masinska skola 20 4.25 1.070 .239 3.75 4.75 2 5
Gimnazija Uros
Predic
104 3.59 1.212 .119 3.35 3.82 1 5
Total 384 3.83 1.184 .060 3.71 3.95 1 5
ANOVA
Ucesce ucenika u izboru tema za ucenje
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Between
Groups
17.168 4 4.292 3.131 .015
Within Groups 519.488 379 1.371
Total 536.656 383
73
Prilog 2. Upitnik za kvantitativno istraživanje
Upitnik za srednjoškolce sa teritorije grada Pančeva
Pitanje: Odgovor:
Škola:
Tvoj pol je: Muški Ženski
Imaš godina: 16 17 18 19
Godina srednje škole Treća Četvrta
Stepen obrazovnog profila Trogodišnji Četvorogodišnji
Da li je vaša škola koristila sredstva iz programa unapređenja konkurentnosti srednjih škola kroz opremanje
kabineta i učionica?
Da Ne Ne znam
Kako ocenjujete opremu, tehniku, unapređenje kabineta koje je vaša škola dobila?
(na skali od 1 do 5 gde je 1 - uopšte nisam zadovoljan; 5 - veoma sam zadovoljan)
1 2 3 4 5
Koliko je oprema/tehnika dobijena kroz sredstva za unapređenje konkurentnosti doprinela razvoju vaše škole i
unapredila veštine i znanja svih učenika?
(na skali od 1 do 5 gde je 1 - uopšte nije doprinela; 5 - veoma je doprinela)
1 2 3 4 5
74
Koliko je oprema/tehnika dobijena kroz sredstva za unapređenje konkurentnosti doprinela razvoju vaših ličnih
veština i znanja?
(na skali od 1 do 5 gde je 1 - uopšte nije doprinela; 5 - veoma je doprinela)
1 2 3 4 5
Da li je neophodno dodatno unapređenje i osavremenjavanje opreme i tehnike sa kojom učenici rade i kabineta u
kojima se nastava odvija?
Veoma jeste
Jeste
Nije
Uopšte nije
Kako procenjujete - da li će vam rad sa novom opremom i tehnikom doprineti da se lakše zaposlite nakon završetka
škole?
(na skali od 1 do 5 gde je 1 - neće uopšte doprineti; 5 - veoma će puno doprineti)
1 2 3 4 5
Da li je neophodno unapređenje i osavremenjavanje metoda odvijanja nastave?
Veoma jeste
Jeste
Nije
Uopšte nije
Da li znate šta je preduzetništvo? Da Ne
Ukratko upisati šta je za vas preduzetništvo:
75
U kojoj meri te formalni obrazovni sistem informiše o tome kako da pokreneš sopstveni posao?
(na skali od 1 do 5 gde je 1 - ne informiše uopšte; 5 - informiše u potpunosti)
1 2 3 4 5
Da se u tvom okruženju održava edukacija na temu pokretanja sopstvenog posla, da li bi učestvovao/la na njoj? Da Ne Ne znam
Šta misliš koliko te formalni obrazovni sistem adekvatno priprema za svaku od dole navedenih
kompetencija?
(na skali od 1 do 5 gde je 1 - ne priprema uopšte; 5 - priprema u potpunosti)
- Znanje kako da pokrenem sopstveni posao 1 2 3 4 5
- Znanje kako da osnujem i vodim sopstveno preduzeće 1 2 3 4 5
- Znanje kako da kreiram biznis plan 1 2 3 4 5
- Znanje o zakonskim regulativama za pokretanje posla i poslovanje 1 2 3 4 5
- Znanje o neophodnim sredstvima i administrativnim procedurama 1 2 3 4 5
- Znanje o poslovnoj etici 1 2 3 4 5
76
Koliko je važno da tokom formalnog obrazovanja naučimo da rešavamo konkretne probleme i na taj način
direktno unapredimo naše veštine?
(na skali od 1 do 5 gde je 1 - nije uopšte važno; 5 - veoma je važno)
1 2 3 4 5
Da li si imao/la prilike da se upoznaš sa preduzetnikom/com tokom svog školovanja? Da Ne
Da li si imao/la priliku da se upoznaš sa tim kako funkcionišu preduzetničke radnje i firme tokom svog školovanja Da Ne
Da li si tokom svog školovanja probao/la da pristupiš informacijama za pokretanje sopstvenog posla? Da Ne
Da li znate šta je projektno učenje? Da Ne
UKOLIKO NE ZNATE, MOLIMO VAS DA PROČITATE NAREDNIH PAR REDOVA
Učenje zasnovano na projektima (U daljem tekstu: UZP) je efikasan pedagoški pristup koji učenicima omogućava: i)
kreativno i kolaborativno rešavanje problema; ii) rad na stvarnim projektima; iii) koje potom predstavljaju na javnom
događaju/izložbi koja okuplja različite javnosti, roditelje, donatore, prijatelje i vršnjake. UZP nije isto što i učenje
zasnovano na problemima. Ova dva koncepta su poprilično slična, ali je suštinska razlika u stvaranju koje sa sobom
nosi UZP pristup i javnim prezentacijama rezultata učeničkih projekata. Taj javni događaj na kraju UZP procesa
inspiriše i pokreće kako učenike tako i edukatore da daju najbolje od sebe.
Da li smatraš da bi projektno učenje doprinelo razvoju vaših funkcionalnih znanja i veština Da Ne
Šta misliš, koliko je važno da u toku školovanja naučiš da radiš u timu?
(na skali od 1 do 5 gde je 1 - nije uopšte važno; 5 - veoma je važno)
1 2 3 4 5
77
Šta misliš, koliko su dole navedene kompetencije značajne za kasnije zapošjavanje?
(na skali od 1 do 5 gde je 1 - nisu značajne uopšte; 5 - značajne u potpunosti)
- Timski rad 1 2 3 4 5
- Veština komunikacije 1 2 3 4 5
- Kreativnost 1 2 3 4 5
- Istraživačke veštine 1 2 3 4 5
Šta misliš, koliko su dole navedeni procesi značajni u formalnom obrazovanju?
(na skali od 1 do 5 gde je 1 - nisu značajni uopšte; 5 - značajni u potpunosti)
- Učešće učenika u kreiranju nastave 1 2 3 4 5
- Učešće učenika u izboru tema za učenje 1 2 3 4 5
- Odnosi nastavnika i učenika 1 2 3 4 5
- Uloga nastavnika u podsticanju razvijanja učenika 1 2 3 4 5
1 of 77

Recommended

Kad porastem biću... priručnik za edukatore by
Kad porastem biću... priručnik za edukatoreKad porastem biću... priručnik za edukatore
Kad porastem biću... priručnik za edukatoreConnecting
302 views54 slides
Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu by
Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinuPriručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu
Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinuConnecting
188 views77 slides
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1" by
Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"Connecting
119 views20 slides
Mentorski priručnik by
Mentorski priručnikMentorski priručnik
Mentorski priručnikConnecting
424 views58 slides
Smernice i trikovi za razvoj predloga projekta. by
Smernice i trikovi za razvoj predloga projekta.Smernice i trikovi za razvoj predloga projekta.
Smernice i trikovi za razvoj predloga projekta.Connecting
1K views12 slides

More Related Content

Similar to Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n... by
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
1.1K views17 slides
Matematcka pismenost by
Matematcka pismenostMatematcka pismenost
Matematcka pismenostНебојша Антић
314 views41 slides
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj... by
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
899 views16 slides
Arhimedes e-škola - naša škola by
Arhimedes e-škola - naša školaArhimedes e-škola - naša škola
Arhimedes e-škola - naša školaNašaŠkola.Net
416 views4 slides

Similar to Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu(20)

Arhimedes e-škola - naša škola by NašaŠkola.Net
Arhimedes e-škola - naša školaArhimedes e-škola - naša škola
Arhimedes e-škola - naša škola
NašaŠkola.Net416 views
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim... by AndragoskiCenterSlovenije
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...
Prof. dr Miloljub Albijanić, Danas, 1. 2. 2018. by FEFA Faculty
Prof. dr Miloljub Albijanić, Danas, 1. 2. 2018.Prof. dr Miloljub Albijanić, Danas, 1. 2. 2018.
Prof. dr Miloljub Albijanić, Danas, 1. 2. 2018.
FEFA Faculty62 views
Godišnji upitnik o ulaganjima u društveno odgovorne aktivnosti za 2017. by OdgovornoPoslovanje
Godišnji upitnik o ulaganjima u društveno odgovorne aktivnosti za 2017.Godišnji upitnik o ulaganjima u društveno odgovorne aktivnosti za 2017.
Godišnji upitnik o ulaganjima u društveno odgovorne aktivnosti za 2017.
Priručnik za inkluzivni razvoj skole by Zorana Galic
Priručnik za inkluzivni razvoj skolePriručnik za inkluzivni razvoj skole
Priručnik za inkluzivni razvoj skole
Zorana Galic1.6K views
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole by Ljiljana Rehner
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Ljiljana Rehner392 views
Objedinjena ppt sajam školskih timova by BOS_karijera
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timova
BOS_karijera369 views
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ... by Beogradska otvorena škola
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...

More from Connecting

Modul2 | Materijal 1 by
Modul2 | Materijal 1Modul2 | Materijal 1
Modul2 | Materijal 1Connecting
42 views2 slides
Modul1 | Materijal by
Modul1 | MaterijalModul1 | Materijal
Modul1 | MaterijalConnecting
48 views1 slide
Youth work uprising beyond the borders by
Youth work uprising beyond the bordersYouth work uprising beyond the borders
Youth work uprising beyond the bordersConnecting
88 views27 slides
Materijal 3 | Tehnike timskog rada by
Materijal 3 | Tehnike timskog radaMaterijal 3 | Tehnike timskog rada
Materijal 3 | Tehnike timskog radaConnecting
141 views5 slides
Materijal2 | Šta je timski rad? by
Materijal2 | Šta je timski rad?Materijal2 | Šta je timski rad?
Materijal2 | Šta je timski rad?Connecting
167 views4 slides
Materijal1 | Uvod u timski rad by
Materijal1 | Uvod u timski radMaterijal1 | Uvod u timski rad
Materijal1 | Uvod u timski radConnecting
150 views3 slides

More from Connecting(17)

Modul2 | Materijal 1 by Connecting
Modul2 | Materijal 1Modul2 | Materijal 1
Modul2 | Materijal 1
Connecting42 views
Modul1 | Materijal by Connecting
Modul1 | MaterijalModul1 | Materijal
Modul1 | Materijal
Connecting48 views
Youth work uprising beyond the borders by Connecting
Youth work uprising beyond the bordersYouth work uprising beyond the borders
Youth work uprising beyond the borders
Connecting88 views
Materijal 3 | Tehnike timskog rada by Connecting
Materijal 3 | Tehnike timskog radaMaterijal 3 | Tehnike timskog rada
Materijal 3 | Tehnike timskog rada
Connecting141 views
Materijal2 | Šta je timski rad? by Connecting
Materijal2 | Šta je timski rad?Materijal2 | Šta je timski rad?
Materijal2 | Šta je timski rad?
Connecting167 views
Materijal1 | Uvod u timski rad by Connecting
Materijal1 | Uvod u timski radMaterijal1 | Uvod u timski rad
Materijal1 | Uvod u timski rad
Connecting150 views
Publication Publikacija "Improving a public policy on employability: Projec... by Connecting
Publication  Publikacija "Improving a public policy on employability: Projec...Publication  Publikacija "Improving a public policy on employability: Projec...
Publication Publikacija "Improving a public policy on employability: Projec...
Connecting144 views
Kad porastem biću... 2019 by Connecting
Kad porastem biću... 2019Kad porastem biću... 2019
Kad porastem biću... 2019
Connecting339 views
Manual for educators / Project based course - Equal pay Serbia by Connecting
Manual for educators / Project based course - Equal pay SerbiaManual for educators / Project based course - Equal pay Serbia
Manual for educators / Project based course - Equal pay Serbia
Connecting528 views
Gender based Workshops by Connecting
Gender based WorkshopsGender based Workshops
Gender based Workshops
Connecting213 views
Did you know? by Connecting
Did you know?Did you know?
Did you know?
Connecting283 views
If 100 people live in Serbia by Connecting
If 100 people live in SerbiaIf 100 people live in Serbia
If 100 people live in Serbia
Connecting243 views
wow4community by Connecting
wow4communitywow4community
wow4community
Connecting222 views
Narativni izveštaj projekta put ka eu fondovima, final by Connecting
Narativni izveštaj projekta put ka eu fondovima, finalNarativni izveštaj projekta put ka eu fondovima, final
Narativni izveštaj projekta put ka eu fondovima, final
Connecting418 views
Donacija je ideja by Connecting
Donacija je idejaDonacija je ideja
Donacija je ideja
Connecting190 views
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ by Connecting
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJSTARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ
Connecting1.8K views
Uputstvo za korišćenje volonterskih knjižica by Connecting
Uputstvo za korišćenje volonterskih knjižicaUputstvo za korišćenje volonterskih knjižica
Uputstvo za korišćenje volonterskih knjižica
Connecting497 views

Recently uploaded

ICK6-L1.pptx by
ICK6-L1.pptxICK6-L1.pptx
ICK6-L1.pptxAleksandarSpasic5
7 views7 slides
09. -10. WHILE PETLJA.pptx by
09. -10. WHILE PETLJA.pptx09. -10. WHILE PETLJA.pptx
09. -10. WHILE PETLJA.pptxBrankica Jokić
20 views12 slides
ICK6-L7.pptx by
ICK6-L7.pptxICK6-L7.pptx
ICK6-L7.pptxAleksandarSpasic5
5 views2 slides
IT8-L3.pptx by
IT8-L3.pptxIT8-L3.pptx
IT8-L3.pptxAleksandarSpasic5
10 views16 slides
ICK6-L3.pptx by
ICK6-L3.pptxICK6-L3.pptx
ICK6-L3.pptxAleksandarSpasic5
5 views5 slides
11.-16. NIZOVI.pptx by
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptxBrankica Jokić
20 views16 slides

Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu

 • 1. Improving a public policy on employability Istraživanje stavova srednjoškolaca, nastavnika i direktora srednjih škola u Pančevu Naručilac: Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva "Connecting" Izveštaj priredili: Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (Boban Stojanović i Miloš Hrkalović) 2020. godina
 • 2. - 2 - - 2 - STAVOVI MLADIH SREDNJOŠKOLACA U PANČEVU Istraživanje stavova mladih srednjoškolaca u Pančevo o efektima dosadašnjih projekata i programa grada Pančeva i stavova o učenju kroz projekte realizovano je od oktobra 2019. godine do februara 2020. godine. Istraživanje je realizovano u okviru projekta “Improving a public policy on employability: Project No.1” koji realizuje Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva "Connecting". Istraživanje je obuhvatilo: 1. Pregled aktivnih politika na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou koje se bave projektnom nastavom i ključnim veštinama za 21. vek 2. Kvantitativno istraživanje (upitnik) 3. Kvalitativno istraživanje (fokus grupe sa nastavnicima)
 • 3. - 3 - - 3 - PREGLED AKTIVNIH POLITIKA
 • 4. - 4 - - 4 - Metodologija istraživanja Za potrebe pregleda aktivnih politika korišćena je tehnika istraživanja „external desk research“ koja je podrazumevala prikupljanje i analizu relevantnih podataka iz sledećih izvora:  Objavljeni vladini podaci  Internet – relevantni podaci
 • 5. - 5 - - 5 - REZULTATI ISTRAŽIVANJA
 • 6. - 6 - - 6 - Uvod: Između 400 i 800 miliona radnika širom sveta ostaće bez posla do 2030. godine1. Nijedna Vlada na svetu nije dovoljno pripremljena za taj tehnološki cunami. Niko ne zna kako će izgledati tržište rada 2050. godine, ali se zna da će veštačka inteligencija i mašinsko učenje automatizovati većinu poslova koje ljudi danas obavljaju. Procene su da će veliki broj ljudi ostati bez posla, ali i da će tehnologija kreirati nove poslove. Kako bi se vlade širom sveta na vreme pripremile za svet “mašina” neophodna je modernizacija obrazovnih sistema. Obrazovanje koje daje prioritete kompetencijama poput celoživotnog učenja, preduzimljivosti, rešavanja problema, saradnje, komunikacije2 jedino može da pripremi buduće generacije za tehnološki cunami. To je prepoznala i Vlada Republike Srbije koja je u okviru kurikularne reforme, koja je započela 2017. godine, donela novi ZOSOV i Pravilnik o planu nastave. Programi u osnovnim školama i gimnazijama danas akcenat stavljaju na ishode učenja i razvoj kompetencija, umesto na testiranje i repetitvno znanje3. Projektna nastava je prepoznata od strane eksperata u obrazovanju, kako u svetu tako i u Srbiji, kao izuzetno efikasan metod podučavanja koji može da doprinese ostvarivanju prethodno spomenutih ishoda i kompetencija za 21. vek. Međutim, u pogledu unapređenja inicijalnog obrazovanja nastavnika za izvođenje projektne nastave nije bilo značajnijih pomaka. Nije pronađeno rešenje koje bi sistemski obezbedilo razvijanje modernih nastavničkih kompetencija. Razvoj nastavnika prepušten je individualnim inicijativama.4 Stoga se nameće pitanje: Kada će se zaista 1 https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages 2 https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovnom_obrazovanju_i_vaspitanju.html 3 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ ДО 2020. ГОДИНЕ 4 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ ДО 2020. ГОДИНЕ
 • 7. - 7 - - 7 - uvesti projektna nastava u učionice? Jer bez njenog stvarnog uvođenja reforma obrazovanja se neće desiti i budućnost srpske ekonomije neće postojati! Problem Kao što je već spomenuto, nastavnici u Srbiji nisu dovoljno kompetentni za izvođenje projektne nastave. Sistem formalnog obrazovanja u Srbiji je suočen sa višegodišnjim nedovoljnim ulaganjem u društveno-ekonomski položaj nastavnka. Neusklađenost znanja koja se stiču u formalnom sistemu obrazovanja sa potrebama savremenog poziva nastavnika, niske plate u prosveti, zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, digitalna (ne)pismenost i nepostojanje vođenog sistema za usavršavanja nastavnika5 doprineli su tome da je svaki četvrti učenik u Srbiji funkcionalno nepismen, dok je sa druge strane sve manje dovoljno kvalitetnih kandidata za nastavnička zvanja. Važno je vratiti sjaj nastavničkoj profesiji i tretirati je kao jednu od najvažnijih, kao npr u Finskoj gde se 10% generacije na kraju školovanja bira i regrutuje u nastavničku profesiju predstavljajući je kao časnu i sa najvažnijim zadatkom – da inspiriše i mladima prenese želju za znanjem, čime ujedno svoje učenike lansiraju na prva mesta na svetu po funkcionalnoj pismenosti. Zemlje članice OECD i Evropske unije tretiraju učenička postignuća na internacionalnim zvaničnim ispitivanjima kao zvaničan način utvrđivanja kvaliteta obrazovanja. Imajući na umu da generacije koje se sada školuju u Srbiji pripradaju evropskom (obrazovnom) prostoru, jer će najveći deo svog odraslog doba proživeti kao građani EU6, onda i postignuća Srbije na PISA ili TIMSS ispitivanju još više dobijaju na značaju. Rezultati PISA testiranja ukazuju da obrazovni sistem u Srbiji prednjači u regionu, međutim govore i da je čak 40 odsto učenika u Srbiji funkcionalno nepismeno za matematiku i nauku, a da je 30 odsto njih književno funkcionalno nepismeno. To je značajno više u odnosu na evropski prosek od 20 odsto.7 Međutim, kada poredimo PISA rezultate sa rezultatima TIMSS istraživanja iz 5 Analiza koncepcije stručnog usavršavanja nastavnika u Srbiji:proklamovani i skriveni nivo (I deo) 6 http://pisa.rs/zasto-je-pisa-relevantna-za-obrazovni-sistem-u-srbiji/ 7 Pisa 2012
 • 8. - 8 - - 8 - 2015.godine možemo videti veliku razliku. TIMSS pokazuje da su učenici iz Srbije ostvarili iznad prosečne rezultate sa skorom od 518 poena, što je 18 poena više u odnosu na međunarodni prosek. Ali kada pogledamo bolje, u istraživanju su učestvovali učenici četvrtog razreda osnovne škole dok su na PISA istraživanju to bili učenici od 15 ili 16 godina, što je veoma važno naglasiti. Dakle, može se zaključiti da što su duže đaci u školi to su manje sposobni da primenjuju svoje stečeno znanje. U kojoj meri obrazovni sistem ne priprema mlade za tržište rada ukazuje i istraživanje „Bolji uslovi u zapošljavanju mladih“, koje nam govori da 96% učenika srednjih škola (ispitanika) smatra da stečeno znanje kroz formalni obrazovni sistem nije u skladu sa potrebama „prakse8“. Svetski ekonomski forum primećuje i da Srbija beleži lošije rezultate u pogledu obima obučenosti zaposlenih u nastavi9. Strategija Evropa 2020, Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020, , Nacionalna strategija o mladima i Strategija za zapošljavanje prepoznaju značaj obrazovanja za društveni razvoj. Takođe, spomenute strategije pozivaju na investiranje u obrazovanje i obuke, drugim rečima u budućnost kako bi se odgovorilo na brze promene potreba modernog tržišta rada, obuhvatajući sve sektore obrazovanja počev od predškolskog obrazovanja, uzimajući u obzir i učenje u neformalnom i informalnom kontekstu. Međutim nijedan od dokumenata ne nudi konkretne mere koje se odnose na sistemski razvoj nastavnika koji bi omogućio potpunu primenu reforme. Dodatno, delovanje svih strategija se završava baš sledeće, 2020.godine što stvara savršenu priliku za uvođenje novina, reforme obrazovanja i postavljanje novih osnova i odskočnih daski za našu budućnost i razvoj sprskog društva i ekonomije kroz unapređenje strateško-regulatornog okvira obrazovanja i sprovođenjem niza podsticajnih mera namenjenih nastavnicima koje će doprineti boljem dečijem razvoju i boljoj usklađenosti sa tržištom rada, što će doprineti većoj otpornosti na tehnološki cunami koji nas čeka.Ono na šta bi trebalo obratiti pažnju jeste da će se u istoj godini sprovesti i politički izbori, koji mogu uticati u vidu prolongiranja rokova i odlaganje sprovođenja određenih preporuka kao manje važne u datom trenutku. 8 https://www.poslodavci.rs/wp-content/uploads/2015/11/brosura_bolji_uslovi_za_zaposljavanje_mladih1.pdf 9 https://www.fren.org.rs/sites/default/files/articles/attachments/KONKURENTNOST%20SRBIJE%20ZA%202019.%20GODINU.pdf
 • 9. - 9 - - 9 - KVANTITATIVNO ISTRAŽIVANJE
 • 10. - 10 - - 10 - METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA Kvantitativno istraživanje Istraživački instrument: upitnik Veličina uzorka: 393 ispitanika/ca Istraživačka tehnika - tehnika prikupljanja podataka: popunjavanje u okviru časova u školi Broj pitanja: 37 Grupe pitanja: 4 (Osnovni podaci; efekti dosadašnjih programa; preduzetništvo i zapošljavanje; projektno učenje) Tip pitanja: otvorena (samo jedno) i zatvorena (ponuđeni odgovori – ordinalni i nominalni), skale Ciljana populacija: srednjoškolci u gradu Pančevu Realizacija: oktobar 2019. godine – februar 2020. godine Tip uzorka: stratifikovani na osnovu škole koju pohađaju, stepena obrazovnog profila i godini školovanja Program obrade podataka: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Frekvencije, ukrštanja, krostabulacije, testovi (One- Way ANOVA, T Test, Bivariete – Pearson correlations, Chi-square)
 • 12. 12 1. Idete u koju školu? Tehnička škola 23. maj ETŠ Nikola Tesla Ekonomsko- trgovinska škola Mašinska škola Gimnazija Uroš Predić Škole 22.1 24.4 21.1 5.3 27 22.1 24.4 21.1 5.3 27 0 5 10 15 20 25 30 Škole u koje idu ispitanici Uzorak u odnosu na škole iz kojih su ispitanici.
 • 13. 13 2. Tvoj pol je? Muškarci 53% Žene 47% Uzorak na osnovu roda U uzorku je 53% učesnika i 47% učenica.
 • 14. 14 3. Imaš godina: 16 godina 17 godina 18. godina 19. godina Godine 12 53.7 33.8 0.5 12 53.7 33.8 0.5 0 10 20 30 40 50 60 Ispitanici u odnosu na godine Najzastupljeniji su učenici od 17 i 18 godina.
 • 15. 15 4. Godina srednje škole: Treća 54% Četvrta 46% Godina srednje škole 54% učenika je treće godine i 46% učenika četvrte godine.
 • 16. 16 5. Stepen obrazovnog profila Trogodišnji 5% Četvorogodišnji 95% Stepen obrazovnog profila 95% učenika pohađa četvorogodišnji obrazovni stepen.
 • 17. 17 6. Da li je vaša škola koristila sredstva iz programa unapređenja konkurentnosti srednjih škola kroz opremanje kabineta i učionica?: Da Ne Ne znam Korišćenje sredstava 33.5 8.8 57.7 33.5 8.8 57.7 0 10 20 30 40 50 60 70 57.7% ispitanika nije znalo da li škola koristi sredstva. Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 18. 18 7. Kako ocenjujete opremu, tehniku, unapređenje kabineta koje je vaša škola dobila? 1 – Uopšte nisam zadovoljan 2 – Nisam zadovoljan 3 – Niti jesam, niti nisam zadovoljan 4 – Zadovoljan sam 5 – Veoma sam zadovoljan Ocena opreme 4.6 13.1 34.5 36.6 11.1 4.6 13.1 34.5 36.6 11.1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Ocena opreme Prosečna vrednost odgovora je 3,36 (standardna devijacija odgovora je 0.998). Zadovoljno (odgovori 4&5) opremom, tehnikom i unapređenjem kabineta je 47,7% ispitanika. Postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu iz koje dolaze ispitanici (ANOVA: p=0.002).
 • 19. 19 7. Koliko je oprema/tehnika dobijena kroz sredstva za unapređenje konkurentnosti doprinela razvoju vaše škole i unapredila veštine i znanja svih učenika? 1 – Uopšte nije doprinela 2 – Nije doprinela 3 – Niti jeste, niti nije doprinela 4 – Doprinela je 5 – Veoma je doprinela Koliko je oprema doprinela 5.5 14.1 38.5 30.4 11.5 5.5 14.1 38.5 30.4 11.5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Koliko je oprema doprinela Prosečna vrednost odgovora je 3,28 (standardna devijacija odgovora je 1.024). Da je oprema doprinela razvoju škole (odgovori 4&5), smatra 41,9% ispitanika. Postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na godinu škole ispitanika (ANOVA: p=0.020).
 • 20. 20 8. Koliko je oprema/tehnika dobijena kroz sredstva za unapređenje konkurentnosti doprinela razvoju vaših ličnih veština i znanja? 1 – Uopšte nije doprinela 2 – Nije doprinela 3 – Niti jeste, niti nije doprinela 4 – Doprinela je 5 – Veoma je doprinela Doprinos opreme razvoju ličnih veština i znanja 8.9 17.2 31.8 27.1 15.1 8.9 17.2 31.8 27.1 15.1 0 5 10 15 20 25 30 35 Doprinos opreme razvoju ličnih veština i znanja Prosečna vrednost odgovora je 3,22 (standardna devijacija odgovora je 1.164). Da je oprema doprinela razvoju ličnih veština znanja (odgovori 4&5), smatra 42,2% ispitanika. Postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu koju pohađaju ispitanici (ANOVA: p=0.019).
 • 21. 21 9. Da li je neophodno dodatno unapređenje i osavremenjavanje opreme i tehnike sa kojom učenici rade i kabineta u kojima se nastava odvija? Veoma jeste Jeste Nije Uopšte nije Neophodnost dodatnog osavremenjivanja 34.5 46.6 15.7 3.1 34.5 46.6 15.7 3.1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Neophodnost dodatnog osavremenjivanja Da je neophodno dodatno unapređenje i osavremenjivanje opreme i tehnike smatra 81,1% (odgovori jeste i veoma jeste). Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 22. 22 10. Kako procenjujete - da li će vam rad sa novom opremom i tehnikom doprineti da se lakše zaposlite nakon završetka škole? 1 – Uopšte neće doprineti 2 – Neće doprineti 3 – Niti hoće, niti neće doprineti 4 – Doprineće 5 – Veoma će doprineti Procena doprinosa lakšem zaposlenju 6 10.4 20.1 29.8 33.7 6 10.4 20.1 29.8 33.7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Procena doprinosa lakšem zaposlenju Prosečna vrednost odgovora je 3,75 (standardna devijacija odgovora je 1.198). Da će rad sa novom opremom doprineti lakšem zapošljavanju (odgovori 4&5), smatra 63,5% ispitanika. Postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu koju pohađaju ispitanici (ANOVA: p=0.025).
 • 23. 23 11. Da li je neophodno unapređenje i osavremenjavanje metoda odvijanja nastave? Veoma jeste Jeste Nije Uopšte nije Neophodnost unapređenja metoda odvijanja nastave 31.3 46.9 17.9 3.9 31.3 46.9 17.9 3.9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Neophodnost unapređenja metoda odvijanja nastave Da je neophodno dodatno unapređenje i osavremenjivanje metoda odvijanja nastave smatra 78,2% (odgovori jeste i veoma jeste). Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 24. 24 12. Da li znate šta je preduzetništvo? 61.6 38.4 0 10 20 30 40 50 60 70 Da Ne Da li znate šta je preduzetništvo 61,6% ispitanika je odgovorilo da zna šta je preduzetništvo. Postoji statistički značajna veza između škole koju pohađaju ispitanici i znanja šta je preduzetništvo (ChiSquare: p=0.005).
 • 25. 25 13. U kojoj meri te formalni obrazovni sistem informiše o tome kako da pokreneš sopstveni posao? 1 – Uopšte ne informiše 2 – Ne informiše 3 – Niti informiše, niti ne informiše 4 – Informiše 5 – Informiše u potpunosti Informisanje o pokretanju sopstvenog posla 16.6 21.8 27 22.9 11.7 16.6 21.8 27 22.9 11.7 0 5 10 15 20 25 30 Informisanje o pokretanju sopstvenog posla Prosečna vrednost odgovora je 2,91 (standardna devijacija odgovora je 1.255). Da obrazovni sistem ne informiše učenike o pokretanju sopstvenog posla (odgovori 1&2), smatra 38,4% ispitanika. Postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na godinu škole koju pohađaju ispitanici (ANOVA: p=0.030).
 • 26. 26 14. Da se u tvom okruženju održava edukacija na temu pokretanja sopstvenog posla, da li bi učestvovao/la na njoj? Da Ne Ne znam Učestvovanje na edukacijama o pokretanju sopstvenog posla 50.8 19.9 29.3 50.8 19.9 29.3 0 10 20 30 40 50 60 Učestvovanje na edukacijama o pokretanju sopstvenog posla Više od polovine ispitanika bi učestvovalo na edukaciji o pokretanju sopstvenog posla (50,8%). Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 27. 27 15. Šta misliš koliko te formalni obrazovni sistem adekvatno priprema za svaku od dole navedenih kompetencija? 15.1. Znanje kako da pokrenem sopstveni posao 1 – Ne priprema uopšte 2 – Ne priprema 3 – Niti priprema, niti ne 4 – Priprema 5 – Priprema u potpunosti Znanje za pokretanja posla 17.3 17 25.5 25 15.2 17.3 17 25.5 25 15.2 0 5 10 15 20 25 30 Znanje za pokretanja posla Prosečna vrednost odgovora je 3,04 (standardna devijacija odgovora je 1.312). Da obrazovni sistem priprema za pokretanje posla (odgovori 4&5), smatra 40,2% ispitanika. Postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na godinu škole koju pohađaju ispitanici (ANOVA: p=0.042).
 • 28. 28 15.2. Znanje kako da osnujem i vodim sopstveno preduzeće 1 – Ne priprema uopšte 2 – Ne priprema 3 – Niti priprema, niti ne 4 – Priprema 5 – Priprema u potpunosti Znanje da se osnuje i vodi preduzeće 18 17 27.8 22.9 14.2 18 17 27.8 22.9 14.2 0 5 10 15 20 25 30 Znanje da se osnuje i vodi preduzeće Prosečna vrednost odgovora je 2,98 (standardna devijacija odgovora je 1.301). Da obrazovni sistem uči kako da se osnuje i vodi preduzeće (odgovori 4&5), smatra 37,1% ispitanika. Postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na godinu škole koju pohađaju ispitanici (ANOVA: p=0.002).
 • 29. 29 15.3. Znanje kako da kreiram biznis plan 1 – Ne priprema uopšte 2 – Ne priprema 3 – Niti priprema, niti ne 4 – Priprema 5 – Priprema u potpunosti Znanje da se kreira biznis plan 18.9 15 26.7 19.2 20.2 18.9 15 26.7 19.2 20.2 0 5 10 15 20 25 30 Znanje da se kreira biznis plan Prosečna vrednost odgovora je 3,07 (standardna devijacija odgovora je 1.381). Da obrazovni sistem daje znanje da se kreira biznis plan (odgovori 4&5), smatra 39,4% ispitanika. Postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na godinu škole koju pohađaju ispitanici (ANOVA: p=0.005).
 • 30. 30 15.4. Znanje o zakonskim regulativama za pokretanje posla i poslovanje 1 – Ne priprema uopšte 2 – Ne priprema 3 – Niti priprema, niti ne 4 – Priprema 5 – Priprema u potpunosti Znanje o zakonskim regulativama za poslovanje 22.3 17.4 27.5 20.3 12.5 22.3 17.4 27.5 20.3 12.5 0 5 10 15 20 25 30 Znanje o zakonskim regulativama za poslovanje Prosečna vrednost odgovora je 2,83 (standardna devijacija odgovora je 1.321). Da obrazovni sistem ne daje znanja o zakonskim regulativama (odgovori 1&2), smatra 39,7% ispitanika. Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 31. 31 15.5. Znanje o neophodnim sredstvima i administrativnim procedurama 1 – Ne priprema uopšte 2 – Ne priprema 3 – Niti priprema, niti ne 4 – Priprema 5 – Priprema u potpunosti Znanje o neophodnim sredstvima i adm. Procedurama 20.4 17.5 28.3 19.9 13.9 20.4 17.5 28.3 19.9 13.9 0 5 10 15 20 25 30 Znanje o neophodnim sredstvima i adm. Procedurama Prosečna vrednost odgovora je 2,89 (standardna devijacija odgovora je 1.319). Da obrazovni sistem ne daje znanja o neophodnim sredstvima i adm. procedurama (odgovori 1&2), smatra 37,9% ispitanika. Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 32. 32 15.6. Znanje o poslovnoj etici 1 – Ne priprema uopšte 2 – Ne priprema 3 – Niti priprema, niti ne 4 – Priprema 5 – Priprema u potpunosti Znanje o poslovnoj etici 18.8 20.1 28.1 19.3 13.8 18.8 20.1 28.1 19.3 13.8 0 5 10 15 20 25 30 Znanje o poslovnoj etici Prosečna vrednost odgovora je 2,89 (standardna devijacija odgovora je 1.299). Da obrazovni sistem ne daje znanja o poslovnoj etici (odgovori 1&2), smatra 38,9% ispitanika. Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 33. 33 16. Koliko je važno da tokom formalnog obrazovanja naučimo da rešavamo konkretne probleme i na taj način direktno unapredimo naše veštine? 1 – Nije uopšte važno 2 – Nije važno 3 – Niti je važno, niti nije 4 – Važno je 5 – Veoma je važno Važnost učenja rešavanja konkretnih problema 2.9 2.9 13.9 22.6 57.7 2.9 2.9 13.9 22.6 57.7 0 10 20 30 40 50 60 70 Važnost učenja rešavanja konkretnih problema Prosečna vrednost odgovora je 4,29 (standardna devijacija odgovora je 1.004). Da je važno da se uči konkretno rešavanje problema (odgovori 4&5), smatra 80,3% ispitanika. Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 34. 34 17.Da li si imao/la prilike da se upoznaš sa preduzetnikom/com tokom svog školovanja? Da Ne Prilika da se upozna sa preduzetnikom 51.7 48.3 51.7 48.3 46 47 48 49 50 51 52 Prilika da se upozna sa preduzetnikom Tek nešto više od polovine ispitanika (51,7%) je imala priliku da se upozna sa preduzetnikom. Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 35. 35 18. Da li si imao/la priliku da se upoznaš sa tim kako funkcionišu preduzetničke radnje i firme tokom svog školovanja? Da Ne Prilika da se upozna sa funkcionisanjem preduzetničkih radnji 48.6 51.4 48.6 51.4 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 Prilika da se upozna sa funkcionisanjem preduzetničkih radnji Manje od polovine ispitanika (48,6%) je imalo priliku da se upozna sa radom preduzetničke radnje. Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 36. 36 19. Da li si tokom svog školovanja probao/la da pristupiš informacijama za pokretanje sopstvenog posla? Da Ne Pristup informacijama za pokretanje posla 41.1 58.9 41.1 58.9 0 10 20 30 40 50 60 70 Pristup informacijama za pokretanje posla Manje od polovine ispitanika (41,1%) je imalo probalo da pristupi informacijama za pokretanje sopstvenog posla. Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 37. 37 20. Da li znate šta je projektno učenje? Da Ne Da li znate šta je projektno učenje? 36.4 63.6 36.4 63.6 0 10 20 30 40 50 60 70 Da li znate šta je projektno učenje? Skoro 2/3 ispitanika (63,6%) ne zna šta je projektno učenje. Postoji statistički značajna veza između škole koju pohađaju ispitanici i znanja šta je projektno učenje (ChiSquare: p=0.031).
 • 38. 38 21. Da li smatraš da bi projektno učenje doprinelo razvoju vaših funkcionalnih znanja i veština? Da Ne Da li bi projektno učenje doprinelo razvoju znanja i veština? 80.2 18.2 80.2 18.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Da li bi projektno učenje doprinelo razvoju znanja i veština? Više od 4/5 ispitanika (80,2%) smatra da bi projektno učenje doprinelo razvoju veština i funkcionalnih znanja. Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 39. 39 22. Šta misliš, koliko su dole navedene kompetencije značajne za kasnije zapošjavanje? 22.1 Timski rad 1 – Nije uopšte značajno 2 – Nije značajno 3 – Niti je značajno, niti nije 4 – Značajno je 5 – Veoma je važno Timski rad 1 4.2 12.6 25.1 57.1 1 4.2 12.6 25.1 57.1 0 10 20 30 40 50 60 Timski rad Prosečna vrednost odgovora je 4,33 (standardna devijacija odgovora je 0.923). Da je timski rad značajan za kasnije zapošljavanje (odgovori 4&5), smatra 82,2% ispitanika. Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 40. 40 22.2. Veština komunikacije 1 – Nije uopšte značajno 2 – Nije značajno 3 – Niti je značajno, niti nije 4 – Značajno je 5 – Veoma je značajno Veština komunikacije 1 2.9 8.1 16 71.9 1 2.9 8.1 16 71.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Veština komunikacije Prosečna vrednost odgovora je 4,55 (standardna devijacija odgovora je 0.843). Da je veština komunikacije značajna za kasnije zapošljavanje (odgovori 4&5), smatra 87,9% ispitanika. Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 41. 41 22.3. Kreativnost 1 – Nije uopšte značajno 2 – Nije značajno 3 – Niti je značajno, niti nije 4 – Značajno je 5 – Veoma je značajno Kreativnost 1.3 3.4 11.2 23.8 60.3 1.3 3.4 11.2 23.8 60.3 0 10 20 30 40 50 60 70 Kreativnost Prosečna vrednost odgovora je 4,38 (standardna devijacija odgovora je 0.907). Da je kreativnost značajna za kasnije zapošljavanje (odgovori 4&5), smatra 84,1% ispitanika. Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 42. 42 22.4. Istraživačke veštine 1 – Nije uopšte značajno 2 – Nije značajno 3 – Niti je značajno, niti nije 4 – Značajno je 5 – Veoma je značajno Istraživačke veštine 2.1 2.9 13.2 27.9 53.9 2.1 2.9 13.2 27.9 53.9 0 10 20 30 40 50 60 Istraživačke veštine Prosečna vrednost odgovora je 4,29 (standardna devijacija odgovora je 0.947). Da su istraživačke veštine značajne za kasnije zapošljavanje (odgovori 4&5), smatra 81,8% ispitanika. Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 43. 43 23. Šta misliš, koliko su dole navedeni procesi značajni u formalnom obrazovanju? 23.1. Učešće učenika u kreiranju nastave 1 – Nije uopšte značajno 2 – Nije značajno 3 – Niti je značajno, niti nije 4 – Značajno je 5 – Veoma je značajno Učešće učenika u kreiranju nastave 6.3 7.8 22.4 29.9 33.6 6.3 7.8 22.4 29.9 33.6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Učešće učenika u kreiranju nastave Prosečna vrednost odgovora je 3,77 (standardna devijacija odgovora je 1.177). Da je učešće učenika u kreiranju nastave značajno u formalnom obrazovanju (odgovori 4&5), smatra 63,5% ispitanika. Postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu koju pohađaju ispitanici (ANOVA: p=0.019).
 • 44. 44 23.2. Učešće učenika u izboru tema za učenje 1 – Nije uopšte značajno 2 – Nije značajno 3 – Niti je značajno, niti nije 4 – Značajno je 5 – Veoma je značajno Učešće učenika u izboru tema za učenje 4.9 9.9 20.6 26.6 38 4.9 9.9 20.6 26.6 38 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Učešće učenika u izboru tema za učenje Prosečna vrednost odgovora je 3,83 (standardna devijacija odgovora je 1.184). Da je učešće učenika u izboru tema za učenje značajno u formalnom obrazovanju (odgovori 4&5), smatra 64,6% ispitanika. Postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu koju pohađaju ispitanici (ANOVA: p=0.015).
 • 45. 45 23.3. Odnosi nastavnika i učenika 1 – Nije uopšte značajno 2 – Nije značajno 3 – Niti je značajno, niti nije 4 – Značajno je 5 – Veoma je značajno Odnosi nastavnika i učenika 4.7 4.9 10.2 17.4 62.8 4.7 4.9 10.2 17.4 62.8 0 10 20 30 40 50 60 70 Odnosi nastavnika i učenika Prosečna vrednost odgovora je 4.29 (standardna devijacija odgovora je 1.127). Da su odnosi nastavnika i učenika značajni u formalnom obrazovanju (odgovori 4&5), smatra 80,2% ispitanika. Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 46. 46 23.4. Uloga nastavnika u podsticanju razvijanja učenika 1 – Nije uopšte značajno 2 – Nije značajno 3 – Niti je značajno, niti nije 4 – Značajno je 5 – Veoma je značajno Uloga nastavnika u podsticanju razvijanja učenika 3.9 5.7 12 20.9 57.4 3.9 5.7 12 20.9 57.4 0 10 20 30 40 50 60 70 Uloga nastavnika u podsticanju razvijanja učenika Prosečna vrednost odgovora je 4.22 (standardna devijacija odgovora je 1.109). Da je uloga nasatavnika u podsticanju razvijanja učenika značajna u formalnom obrazovanju (odgovori 4&5), smatra 78,3% ispitanika. Ne postoji statistički značajna razlika između odgovora u odnosu na školu ili godinu koju učenici pohađaju.
 • 47. 47 Zaključci istraživanja: Zabrinjava odsustvo znanja među učenicima da postoji program unapređenja konkurentnosti srednjih škola kroz opremanje kabineta i učionica. Sa druge strane, učenici relativno pozitivno ocenjuju opremu i tehniku koju škole poseduju (zadovoljno je blizu polovine učenika), a statistika nam je pokazala da postoje značajne razlike u odnosu na škole koje učenici pohađaju. Nešto manji broj ispitanika navodi da su oprema i tehnika doprineli razvoju škole i svih učenika (41,9%), sa značajnim razlikama u odgovorima u odnosu na godinu školovanja koju pohađaju učenici – oni koji su četvrta godina značajno bolje ocenjuju doprinos. Sličan procenat učenika (42,2%) smatra da je oprema doprinela unapređenju njihovih ličnih znanja i veština sa značajnim razlikama u odgovorima u odnosu na školu u koju idu (gde učenici Gimnazije i Ekonomsko-trgovinske škole više vrednuju doprinos). Više od 4/5 učenika (81,1%) smatra da je neophodno dodatno osavremenjivanje opreme, tehnike i kabineta u kojima se odvija nastava. Gotovo 2/3 ispitanika (63,5%) smatra da će rad sa novom opremom i tehnikom doprineti da se lakše zaposle nakon školovanja sa znajačnim razlikama u odgovorima u odnosu na školu u koju učenici idu (učenici iz tehničkih/stručnih škola imaju pozitivniji stav). Da je neophodno unapređenje metoda odvijanja nastave smatra 78,2% ispitanika. U pogledu znanja i stavova o preduzetništvu, tek nešto više od 3/5 mladih (61,6%) zna šta je preduzetništvo (uz veoma precizne i tačne odgovore) i postoji značajna statistička veza između znanja šta je preduzetništvo i škole koju pohađaju (značajno veće znanje u Ekonomsko-trgovinskoj školi i Gimnaziji). Gotovo 2/5 učenika (38,4%) smatra da ih obrazovni sistem ne informiše o tome kako da pokrenu samostalni posao sa značajnim razlikama u odgovorima u odnosu na godinu škole koju pohađaju (treća godina značajno manje smatra da ih formalno obrazovanje informiše od onih koji su četvrta godina). Polovina ispitanika (50,8%) bi učestvovala na edukaciji o pokretanju sopstvenog posla. U pogledu pitanja kakvi su stavovi učenika o tome koliko ih formalin obrazovni sistem priprema za određene kompetencije –
 • 48. 48 rezultati su takvi da 40,2% učenika smatra da ih priprema za pokretanje posla (uz razlike u odnosu na godinu školovanja, statistički značajno bolji stav imaju oni koji su četvrta godina), 37,1% ispitanika smatra da ih obrazovni sistem priprema kako da osnuju i vode sopstveno preduzeće (sa opet značajnim razlikama između godine školovanja), 39,4% smatra da dobijaju znanja kako da kreiraju biznis plan (sa opet značajno izraženijim stavovima između treće i četvrte godine školovanja), 39,7% ispitanika smatra da ih obrazovni sistem ne priprema dovoljno u pogledu zakonskih regulative za pokretanje posla i samog poslovanja; a 37,9% smatra da ih isto dovoljno ne priprema u pogledu znanja o neophodnim sredstvima i administrativnim procedurama. Takođe, 38,9% učenika smatra da ih formalni obrazovni sistem ne priprema dovoljno sa znanjima o poslovnoj etici. Skoro 3/5 mladih smatra da je veoma važno da tokom formalnog obrazovanja rade na učenju rešavanja konkretnih problema i da bi na taj način unapredili svoje veštine, dok samo 5,8% učenika smatra do nije važno i nije uopšte važno. Tek nešto više od polovine učenika (51,7%) je imalo priliku da upozna preduzetnika tokom školovanja, a nešto manje (48,6%) da se upozna i sa radom neke preduzetničke radnje. Ovde je zanimljivo da ne postoje statistički značajne razlike u pogledu odgovora ispitanika u odnosu na školu koju pohađaju. Samo 41,1% učenika je probalo da na neki način pristupi informacijama za pokretanja sopstvenog posla. Čak 63,6% učenika nije znalo šta je projektno učenje i postoje značajne veze između škole koju pohađaju i znanja o projektnom učenju (učenici Mašinske škole i Gimnazije znaju više). Nakon opisa šta je projektno učenje i kako ono funkcioniše, odgovori koje smo dobili o tome da li bi projektno učenje doprinelo razvoju funkcionalnih znanja i veština – 4/5 učenika (80,2%) je odgovorilo sa da bi. Pitali smo i učenike šta je od kompetencija važno za kasnije zapošljavanje – za 82,2% učenika je timski rad važna kompetenca, za 87,9% je važna veština komunikacije, za 84,1% je važna kreativnost, a za 81,8% su važne istraživačke veštine. Ispitali smo učenike koliko su neki procesi važni u formalnom
 • 49. 49 obrazovanju – za 63,5% ispitanika je važno učešće učenika u kreiranju nastave (za razlikama u odnosu na školu koju pohađaju – posebno za Tehničku, Mašinsku i Ekonomsko-trgovinsku školu), za 64,6% je značajno učešće učenika u izboru tema za učenje (sa značajnim razlikama kod učenika Tehničke i Mašinske škole), za 80,2% učenika je značajan odnos između nastavnika i učenika i za 78,3% je značajna uloga nastavnika u razvijanju učenika. U obradi podataka radili smo testove bivarijante korelacije, međutim nigde nismo dobili da su dve varijable međusobno povezane. Istraživanje nam je najviše pokazalo da postoje razlike u stavovima između različitih grupa, pre svega testiranih na osnovu škole koju pohađaju i godine školovanja. Pretpostavljali smo da postoje razlike u odnosu na grupe koje znaju šta je preduzetništvo ili šta je projektno učenje u pogledu značajnosti kompetencija za kasnije zapošljavanje ili u pogledu značajnosti procesa u formalnom obrazovanju, ali nismo dobili takve rezultate – odnosno nema korelacija. Testirali smo i da li ima međusobne povezanosti sa ocenama postojećih programa, opreme i tehnike sa gore pomenutim kompetencijama i značajnosti procesa, ali ni tu nije utvrđena međusobna povezanost. Zaključak istraživanja jeste da učenici prepoznaju projektno učenje kao model koji bi mogao unaprediti njihova znanja, veštine i funkcionalnost njihovog znanja, kao i da formalni obrazovni sistem ne čini dovoljno da mlade podstakne i obuči za pokretanje sopstvenog posla. U tom smislu, ovo istraživanje i podaci koje smo dobili treba da bude podsticaj donosiocima odluka da rade na promociji preduzetnišva, na kreiranju programa i pre svega projektnog učenja koje bi za cilj imalo unapređenje veština učenika u svim školama koje su obuhvaćene istraživanjem.
 • 51. 51 Metodologija istraživanja Kvalitativno istraživanje Metoda istraživanja – fokus grupe Fokus grupa je metoda kvalitativnog istraživanja kroz strukturirani i vođeni razgovor sa unapred izabranim učesnicima prema određenim socijalnim karakteristikama. Razgovor se vodi sa 6-10 učesnika po fokus grupi. Fokus grupe su realizovane u periodu oktobar-novembar 2019. godine sa nastavnicima srednjih škola u Pančevu. Realizovane su tri fokus grupe sa ciljem da saznamo kako profesori vide program unapređenja nastave, konkurse i projekte grada Pančeva, opremu i tehniku koja je nabavljena, metode i načine učenja, kao i njihove stavove prema projektnom učenju. Nalazi kvalitativnog istraživanja: Kada je reč o opremi koju škole dobijaju, nastavnici najvećim delom nisu upoznati sa time ko je donator, odnosno iz kojih fondova je obezbeđena oprema, već smatraju da je to pitanje za direktora škole. Sa druge strane, konstatuju da su škole dobro opremljene poslednjih nekoliko godina, navodeći konkretne primere novih računara, slušalica, kamera, opremanja kabineta za praktičnu nastavu iz oblasti
 • 52. 52 telekomunikacionih sistema, električnih merenja i sl. Sva nova oprema se koristi na najbolji mogući način, radi se sa njom, čime je unapređena nastava i đaci nemaju potrebe da odlaze van škole već sve mogu u okviru vežbi na časovima da nauče, pri čemu se posebno ističe da se promenila nekadašnja praksa da jedan učenik radi, a ostali gledaju i eventualno beleže podatke, te su sada svi u mogućnosti da se upoznaju sa određenim elementima. Dodatno, značajno je navesti da je nova oprema znatno bezbednija od stare, pa je zaštita učenika i nastavnika na mnogo višem nivou. Nastavnici smatraju da je moguće dodatno unaprediti opremu, navodeći primere iz svojih oblasti (ETŠ Nikola Tesla - kamera za 360 stepeni, kupovina domena gde učenici mogu da vežbaju u oblasti web dizajna i web programiranja, mikrokontroleri, pumpe, motori, prateća oprema) uz napomenu da je Mašinska škola u Pančevu dobila određenu opremu iz donacije koju nema ETŠ „Nikola Tesla“, kao i da pojedini predmeti i dalje nemaju adekvatnu tehniku sa kojom može da se radi praktično. Takođe, menja se plan i program nekih predmeta pa je neophodno da se nabavi oprema koja može da prati novine. Na fokus grupi se saznalo da učenici prepoznaju modernizaciju, da su uključeni u rad, ali da u konačici sve zavisi od volje i motivacije učenika pojedinačno. Većina nastavnika su se saglasili da učenici više rade ako je zanimljivija tematika, da im je praktični rad na opremi interesantniji od teorije ili simulacije na računarima, da su im opipljivije stvari bliže, odnosno, kako je to jedan profesor definisao „moraju da vide da se nešto dešava pa ih zainteresuje“. Sa druge strane, iz Tehničke škole navode da je najveći problem to što su učenici nezainteresovani za bilo šta i da osim retkih pozitivnih primera, gotovo niko od učenika nema volju za bilo kakvim konkretnim radom i da im je jako teško da generalno vode nastavu. Učenici radom na novijim mašinama stiču određeno primenjivo znanje i osposobljeni su da nastave sa radom kada okončaju formalno obrazovanje, naročito kada im određena tehnika „prođe kroz ruke“ čime sami mogu da se upoznaju sa detaljima i kasnije rukuju time. Učenici pre svega imaju osnovu, mogu da
 • 53. 53 prepoznaju nešto što će raditi, da se lakše uhodaju u poslovne zadatke, mogu se lakše snaći, ali je teško reći da su u potpunosti spremni da odmah počnu da rade zato što se realne situacije i problemi ne mogu u potpunosti obraditi. Važno je istaći da svi novi smerovi u stručnim školama imaju praksu, da je fokus na vežbama, dok se teorija smanjuje na neophodan minimum, tačnije nastoji se da se uz pomoć prakse dođe do teorijskog znanja. Preduzetništvo se u ETŠ „Nikola Tesla“ pre svega uči u okviru predmeta Ekonomika preduzeća i Preduzetništvo, dok drugi predmeti sporadično pokušavaju da uvedu učenike u određene segmente preduzetništva i razvijanja sopstvenog biznisa (kao što su pravljenje aplikacija, specifikacija, faktura i sl), imajući u vidu da se zasnivaju na logici kako da se pronađu rešenja. Učenici su delimično upućeni u mogućnosti preduzetništva, pojedinačni primeri pokazuju i proaktivnost, tako je jedan učenik podstakao celu generaciju da rade projekat od ideje do finalizacije pritom dobivši nagradu Najbolja tehnološka inovacija u srednjoškolskoj konkurenciji i mogućnost da se razvije kao start up. Sa druge strane, mora se konstatovati da veliki broj učenika nakon završene škole upišuju višu školu ili fakultet, dok neki ne razmišljaju o preduzetništvu i sopstvenom biznisu. Učenje zasnovano na projektima je koncept koji nije poznat većini profesora, ali kada se objasne njegovi sastavni delovi učesnici fokus grupa govore kako su nekoliko puta primenili projektno učenje i da je pokazalo dobre rezultate. Pre svega, rad na projektima je pomoglo učenicima da bolje razumeju i razviju svoje veštine, da teorije primene u praksi, te da razmišljaju i delaju intersektorski, odnosno da moraju da uključuju znanja iz više različitih predmeta. Treba napomenuti da su profesori naveli da oni samo daju predloge i objasne koji su koraci, dok đaci realizuju ceo tok projekta uz eventualnu pomoć i sugestiju profesora, premda uglavnom učenici međusobno prilaze jedno drugom, sami pomažu drugim učenicima, dele znanja, iskustva i razmišljanja. Koliko je interesovanje za takav način rada najbolje ilustruju reči
 • 54. 54 jedne profesorke da je jedna učenica iz drugog odeljenja došla sa drugog časa na njen čas kako bi prisustvovala radu na jednom projektu. U razgovoru sa profesorima se prepoznaje da pojedini predmeti jesu pogodni za izradu projekata, ali da je veoma važna i proaktivnost profesora. Tako, jedna profesorka je navela da je u toku razgovor sa drugom srednjom školom iz Pančeva o uspostavljanju saradnje koja će pomoći učenicima da bolje koriste opremu i praktično rešavaju probleme. Od svih učesnika fokus grupe, jedna profesorka je prošla obuku za držanje projektne nastave na platformi eTwinning. Svi nastavnici koji su učestvovali u fokus grupama, istakli su da učenje zasnovano na projektima ima smisla i da je potrebno da se uvede u značajnom obimu, da se, komparirajući sa tradicionalnim vidovima nastave, kroz projekte razvijaju mnogobrojne veštine, pre ostalih kritičko mišljenje, kreativnost, saradnja i samospoznaja, budući da profesori uvek napomenu učenicima da nema gotovih rešenja, tako da se više fokusiraju na navedene veštine.
 • 55. 55 Prilog 1. Statistički značajni nalazi testova u SPSS-u: Značajnosti: -Razlike među školama - Kako ocenjujete opremu, tehniku, unapređenje kabineta koje je vaša škola dobila? Descriptives Kako ocenjujete opremu, tehniku N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum MaximumLower Bound Upper Bound Tehnicka skola 23. maj 87 3.28 .949 .102 3.07 3.48 1 5 ETS Nikola Tesla 94 3.27 .806 .083 3.10 3.43 1 5 Ekonomsko- trgovinska skola 81 3.75 .916 .102 3.55 3.96 2 5 Masinska skola 21 3.10 1.221 .266 2.54 3.65 1 5 Gimnazija Uros Predic 105 3.28 1.139 .111 3.06 3.50 1 5 Total 388 3.36 .998 .051 3.26 3.46 1 5
 • 56. 56 ANOVA Kako ocenjujete opremu, tehniku Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 16.168 4 4.042 4.189 .002 Within Groups 369.592 383 .965 Total 385.760 387 - Razlike između godine školovanja – Koliko je oprema/tehnika dobijena kroz sredstva za unapređenje konkurentnosti doprinela razvoju vaše škole i unapredila veštine i znanja svih učenika? Descriptives Ocena opreme - doprinos razvoju N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimu m MaximumLower Bound Upper Bound
 • 57. 57 Treca 206 3.17 1.052 .073 3.03 3.31 1 5 Cetvrta 176 3.41 .976 .074 3.27 3.56 1 5 Total 382 3.28 1.024 .052 3.18 3.39 1 5 ANOVA Ocena opreme - doprinos razvoju Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 5.691 1 5.691 5.492 .020 Within Groups 393.775 380 1.036 Total 399.466 381 - Razlike između godine školovanja - Koliko je oprema/tehnika dobijena kroz sredstva za unapređenje konkurentnosti doprinela razvoju vaših ličnih veština i znanja? Descriptives Ocena opreme licne vestine i znanja
 • 58. 58 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum MaximumLower Bound Upper Bound Tehnicka skola 23. maj 87 3.08 1.112 .119 2.84 3.32 1 5 ETS Nikola Tesla 94 3.03 1.222 .126 2.78 3.28 1 5 Ekonomsko- trgovinska skola 78 3.54 .963 .109 3.32 3.76 1 5 Masinska skola 21 2.95 1.284 .280 2.37 3.54 1 5 Gimnazija Uros Predic 104 3.34 1.220 .120 3.10 3.57 1 5 Total 384 3.22 1.164 .059 3.11 3.34 1 5 ANOVA Ocena opreme licne vestine i znanja Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 15.840 4 3.960 2.984 .019
 • 59. 59 Within Groups 502.899 379 1.327 Total 518.740 383 - Razlike između škola koju pohađaju - Kako procenjujete - da li će vam rad sa novom opremom i tehnikom doprineti da se lakše zaposlite nakon završetka škole? Descriptives Procena rad sa opremom pomoci ce pri zaposlednju N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum MaximumLower Bound Upper Bound Tehnicka skola 23. maj 86 4.01 1.222 .132 3.75 4.27 1 5 ETS Nikola Tesla 94 3.84 1.139 .117 3.61 4.07 1 5 Ekonomsko- trgovinska skola 81 3.70 1.134 .126 3.45 3.95 1 5 Masinska skola 19 3.84 1.302 .299 3.21 4.47 1 5 Gimnazija Uros Predic 103 3.46 1.219 .120 3.22 3.69 1 5
 • 60. 60 Total 383 3.75 1.198 .061 3.63 3.87 1 5 ANOVA Procena rad sa opremom pomoci ce pri zaposlednju Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 15.870 4 3.968 2.816 .025 Within Groups 532.563 378 1.409 Total 548.433 382 - Razlike između škola – Šta je preduzetništvo? Skola * Sta je preduzetnistvo Crosstabulation Sta je preduzetnistvo TotalDa Ne
 • 61. 61 Skola Tehnicka skola 23. maj Count 55 30 85 Expected Count 52.3 32.7 85.0 ETS Nikola Tesla Count 54 40 94 Expected Count 57.9 36.1 94.0 Ekonomsko- trgovinska skola Count 62 19 81 Expected Count 49.9 31.1 81.0 Masinska skola Count 14 7 21 Expected Count 12.9 8.1 21.0 Gimnazija Uros Predic Count 52 52 104 Expected Count 64.0 40.0 104.0 Total Count 237 148 385 Expected Count 237.0 148.0 385.0
 • 62. 62 Chi-Square Tests Value df Asymptotic Significance (2-sided) Pearson Chi- Square 14.816a 4 .005 Likelihood Ratio 15.215 4 .004 Linear-by- Linear Association 3.687 1 .055 N of Valid Cases 385 a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.07. - Razlike u odnosu na godinu škole koju pohađaju – U kojoj meri te formalni obrazovni sistem informiše o tome kako da pokreneš sopstveni posao?
 • 63. 63 Descriptives Kiliko OS informise o pokretanju sopstvenog posla N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimu m MaximumLower Bound Upper Bound Treca 209 2.78 1.303 .090 2.61 2.96 1 5 Cetvrta 176 3.06 1.182 .089 2.89 3.24 1 5 Total 385 2.91 1.255 .064 2.79 3.04 1 5 ANOVA Kiliko OS informise o pokretanju sopstvenog posla Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 7.374 1 7.374 4.726 .030 Within Groups 597.624 383 1.560
 • 64. 64 Total 604.997 384 - Razlike u odnosu na godinu školovanja – Šta misliš koliko te formalni obrazovni sistem adekvatno priprema za svaku od dole navedenih kompetencija? – Znanje kako da pokrenem sopstveni posao Descriptives Znanje kako da pokrenem sopstveni posao N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimu m MaximumLower Bound Upper Bound Treca 211 2.91 1.360 .094 2.73 3.10 1 5 Cetvrta 177 3.19 1.241 .093 3.00 3.37 1 5 Total 388 3.04 1.312 .067 2.91 3.17 1 5 ANOVA Znanje kako da pokrenem sopstveni posao Sum of Squares df Mean Square F Sig.
 • 65. 65 Between Groups 7.108 1 7.108 4.162 .042 Within Groups 659.312 386 1.708 Total 666.420 387 - Razlike u odnosu na godinu škole – Šta misliš koliko te formalni obrazovni sistem adekvatno priprema za svaku od dole navedenih kompetencija? – Znanje kako da osnujem i vodim sopstveno preduzeće Descriptives Kako da osnujem i vodim sopstveno preduzece N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimu m MaximumLower Bound Upper Bound Treca 211 2.79 1.340 .092 2.61 2.97 1 5 Cetvrta 177 3.21 1.218 .092 3.03 3.39 1 5 Total 388 2.98 1.301 .066 2.85 3.11 1 5
 • 66. 66 ANOVA Kako da osnujem i vodim sopstveno preduzece Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 16.784 1 16.784 10.153 .002 Within Groups 638.090 386 1.653 Total 654.874 387 - Razlike između godinu škole - Šta misliš koliko te formalni obrazovni sistem adekvatno priprema za svaku od dole navedenih kompetencija? – Znanje kako da kreiram biznis plan Descriptives Da kreiram biznis plan N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimu m MaximumLower Bound Upper Bound Treca 211 2.89 1.469 .101 2.69 3.09 1 5
 • 67. 67 Cetvrta 175 3.29 1.236 .093 3.10 3.47 1 5 Total 386 3.07 1.381 .070 2.93 3.21 1 5 ANOVA Da kreiram biznis plan Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 15.264 1 15.264 8.152 .005 Within Groups 718.984 384 1.872 Total 734.249 385 - Razlike u odnosu na školu koju pohađaju ispitanici – Da li znate šta je projektno učenje? Crosstab Da li znas sta je projektno ucenje TotalDa Ne
 • 68. 68 Skola Tehnicka skola 23. maj Count 28 58 86 Expected Count 31.3 54.7 86.0 ETS Nikola Tesla Count 30 66 96 Expected Count 34.9 61.1 96.0 Ekonomsko- trgovinska skola Count 26 54 80 Expected Count 29.1 50.9 80.0 Masinska skola Count 13 7 20 Expected Count 7.3 12.7 20.0 Gimnazija Uros Predic Count 42 58 100 Expected Count 36.4 63.6 100.0 Total Count 139 243 382 Expected Count 139.0 243.0 382.0
 • 69. 69 Chi-Square Tests Value df Asymptotic Significance (2-sided) Pearson Chi- Square 10.596a 4 .031 Likelihood Ratio 10.259 4 .036 Linear-by- Linear Association 4.853 1 .028 N of Valid Cases 382 a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.28. - Razlika u odnosu na škole – Šta misliš, koliko su dole navedeni procesi značajni u formalnom obrazovanju? – Učešće učenika u kreiranju nastave
 • 70. 70 Descriptives Ucesce ucenika u kreiranju nastave N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum MaximumLower Bound Upper Bound Tehnicka skola 23. maj 86 4.03 1.132 .122 3.79 4.28 1 5 ETS Nikola Tesla 96 3.56 1.177 .120 3.32 3.80 1 5 Ekonomsko- trgovinska skola 78 3.92 1.054 .119 3.69 4.16 1 5 Masinska skola 20 3.95 1.099 .246 3.44 4.46 2 5 Gimnazija Uros Predic 104 3.59 1.267 .124 3.34 3.83 1 5 Total 384 3.77 1.177 .060 3.65 3.89 1 5 ANOVA Ucesce ucenika u kreiranju nastave
 • 71. 71 Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 16.142 4 4.036 2.974 .019 Within Groups 514.230 379 1.357 Total 530.372 383 - Razlike u odnosu na škole – – Šta misliš, koliko su dole navedeni procesi značajni u formalnom obrazovanju? – Učešće učenika u izboru tema za učenje Descriptives Ucesce ucenika u izboru tema za ucenje N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum MaximumLower Bound Upper Bound Tehnicka skola 23. maj 86 4.12 1.152 .124 3.87 4.36 1 5 ETS Nikola Tesla 96 3.79 1.222 .125 3.54 4.04 1 5
 • 72. 72 Ekonomsko- trgovinska skola 78 3.77 1.092 .124 3.52 4.02 1 5 Masinska skola 20 4.25 1.070 .239 3.75 4.75 2 5 Gimnazija Uros Predic 104 3.59 1.212 .119 3.35 3.82 1 5 Total 384 3.83 1.184 .060 3.71 3.95 1 5 ANOVA Ucesce ucenika u izboru tema za ucenje Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 17.168 4 4.292 3.131 .015 Within Groups 519.488 379 1.371 Total 536.656 383
 • 73. 73 Prilog 2. Upitnik za kvantitativno istraživanje Upitnik za srednjoškolce sa teritorije grada Pančeva Pitanje: Odgovor: Škola: Tvoj pol je: Muški Ženski Imaš godina: 16 17 18 19 Godina srednje škole Treća Četvrta Stepen obrazovnog profila Trogodišnji Četvorogodišnji Da li je vaša škola koristila sredstva iz programa unapređenja konkurentnosti srednjih škola kroz opremanje kabineta i učionica? Da Ne Ne znam Kako ocenjujete opremu, tehniku, unapređenje kabineta koje je vaša škola dobila? (na skali od 1 do 5 gde je 1 - uopšte nisam zadovoljan; 5 - veoma sam zadovoljan) 1 2 3 4 5 Koliko je oprema/tehnika dobijena kroz sredstva za unapređenje konkurentnosti doprinela razvoju vaše škole i unapredila veštine i znanja svih učenika? (na skali od 1 do 5 gde je 1 - uopšte nije doprinela; 5 - veoma je doprinela) 1 2 3 4 5
 • 74. 74 Koliko je oprema/tehnika dobijena kroz sredstva za unapređenje konkurentnosti doprinela razvoju vaših ličnih veština i znanja? (na skali od 1 do 5 gde je 1 - uopšte nije doprinela; 5 - veoma je doprinela) 1 2 3 4 5 Da li je neophodno dodatno unapređenje i osavremenjavanje opreme i tehnike sa kojom učenici rade i kabineta u kojima se nastava odvija? Veoma jeste Jeste Nije Uopšte nije Kako procenjujete - da li će vam rad sa novom opremom i tehnikom doprineti da se lakše zaposlite nakon završetka škole? (na skali od 1 do 5 gde je 1 - neće uopšte doprineti; 5 - veoma će puno doprineti) 1 2 3 4 5 Da li je neophodno unapređenje i osavremenjavanje metoda odvijanja nastave? Veoma jeste Jeste Nije Uopšte nije Da li znate šta je preduzetništvo? Da Ne Ukratko upisati šta je za vas preduzetništvo:
 • 75. 75 U kojoj meri te formalni obrazovni sistem informiše o tome kako da pokreneš sopstveni posao? (na skali od 1 do 5 gde je 1 - ne informiše uopšte; 5 - informiše u potpunosti) 1 2 3 4 5 Da se u tvom okruženju održava edukacija na temu pokretanja sopstvenog posla, da li bi učestvovao/la na njoj? Da Ne Ne znam Šta misliš koliko te formalni obrazovni sistem adekvatno priprema za svaku od dole navedenih kompetencija? (na skali od 1 do 5 gde je 1 - ne priprema uopšte; 5 - priprema u potpunosti) - Znanje kako da pokrenem sopstveni posao 1 2 3 4 5 - Znanje kako da osnujem i vodim sopstveno preduzeće 1 2 3 4 5 - Znanje kako da kreiram biznis plan 1 2 3 4 5 - Znanje o zakonskim regulativama za pokretanje posla i poslovanje 1 2 3 4 5 - Znanje o neophodnim sredstvima i administrativnim procedurama 1 2 3 4 5 - Znanje o poslovnoj etici 1 2 3 4 5
 • 76. 76 Koliko je važno da tokom formalnog obrazovanja naučimo da rešavamo konkretne probleme i na taj način direktno unapredimo naše veštine? (na skali od 1 do 5 gde je 1 - nije uopšte važno; 5 - veoma je važno) 1 2 3 4 5 Da li si imao/la prilike da se upoznaš sa preduzetnikom/com tokom svog školovanja? Da Ne Da li si imao/la priliku da se upoznaš sa tim kako funkcionišu preduzetničke radnje i firme tokom svog školovanja Da Ne Da li si tokom svog školovanja probao/la da pristupiš informacijama za pokretanje sopstvenog posla? Da Ne Da li znate šta je projektno učenje? Da Ne UKOLIKO NE ZNATE, MOLIMO VAS DA PROČITATE NAREDNIH PAR REDOVA Učenje zasnovano na projektima (U daljem tekstu: UZP) je efikasan pedagoški pristup koji učenicima omogućava: i) kreativno i kolaborativno rešavanje problema; ii) rad na stvarnim projektima; iii) koje potom predstavljaju na javnom događaju/izložbi koja okuplja različite javnosti, roditelje, donatore, prijatelje i vršnjake. UZP nije isto što i učenje zasnovano na problemima. Ova dva koncepta su poprilično slična, ali je suštinska razlika u stvaranju koje sa sobom nosi UZP pristup i javnim prezentacijama rezultata učeničkih projekata. Taj javni događaj na kraju UZP procesa inspiriše i pokreće kako učenike tako i edukatore da daju najbolje od sebe. Da li smatraš da bi projektno učenje doprinelo razvoju vaših funkcionalnih znanja i veština Da Ne Šta misliš, koliko je važno da u toku školovanja naučiš da radiš u timu? (na skali od 1 do 5 gde je 1 - nije uopšte važno; 5 - veoma je važno) 1 2 3 4 5
 • 77. 77 Šta misliš, koliko su dole navedene kompetencije značajne za kasnije zapošjavanje? (na skali od 1 do 5 gde je 1 - nisu značajne uopšte; 5 - značajne u potpunosti) - Timski rad 1 2 3 4 5 - Veština komunikacije 1 2 3 4 5 - Kreativnost 1 2 3 4 5 - Istraživačke veštine 1 2 3 4 5 Šta misliš, koliko su dole navedeni procesi značajni u formalnom obrazovanju? (na skali od 1 do 5 gde je 1 - nisu značajni uopšte; 5 - značajni u potpunosti) - Učešće učenika u kreiranju nastave 1 2 3 4 5 - Učešće učenika u izboru tema za učenje 1 2 3 4 5 - Odnosi nastavnika i učenika 1 2 3 4 5 - Uloga nastavnika u podsticanju razvijanja učenika 1 2 3 4 5