Finalní úkol1

511 views

Published on

Key words: dyslexie, děti, škola, cizí jazyk, angličtina, program, problém, pomoc, obrázek, žák

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Finalní úkol1

  1. 1. Argumentace: v mém případě byl výběr tématu jednoduchou záležitostí. Můj obor, kterýstuduji je Lektorství AJ. Učím na základní škole, kde máme minimálně jednohodyslektika v každé třídě. Proto jsem se začala o toto téma zajímat více. V nedávné dobějsem navštívila i seminář, který se tohoto tématu týkal (Jazyky bez bariér). A co víc, předměsícem jsem zjistila, že i má starší dcera je dyslektik a dysgrafik. O to víc se chcizajímat o tuto poruchu učení a jak pomoci dětem, které tento problém mají a ještě semusí učit cizí jazyk – konkrétně angličtinu. Ráda bych psala i bakalářskou práci na tototéma. Mnoho dětí bojuje s touto poruchou a přístup učitelů stále není takový jaký by mělbýt. Často jsou považovány za lajdáky nebo hloupé děti. Angličtina je pro ně opravduvelký problém a proto, jako učitelka anglického jazyka, bych ráda těmto dětem pomohla. Děti s dyslexií a výuka anglického jazyka Denisa Červená 14. 12. 2012
  2. 2. Klíčová slova: dyslexie, děti, škola, cizí jazyk, angličtina, program, problém, pomoc,obrázek, žák Stále více se kolem nás objevuje slovo DYSLEXIE. Mnoha lidem toto slovonic neříká a nedávají mu žádnou váhu, ale jen do té doby než přijde jejich milované dítkodo školy a v průběhu první či druhé třídy zjistí, že i jejich dcera či syn trpí touto poruchouučení. Ale kde najednou sehnat informace? Jak dítěti pomoci? Najednou se rodičům honíhlavou spousta otázek, které je předtím ani nenapadly. Je informovanost rodičůdostatečná? Mnoho z nich si stále myslí, že to znamená, že jejich dítě je hloupé a nikdy zněj nemůže být úspěšný dospělý člověk!Avšak opak je pravdou! Výjimkou nejsou případy, kdy dyslektici dosáhli v profesníkariéře vrcholu ve svém oboru. Vývojovou poruchou čtení byl postižen například slavnýstátník Sir Winston Churchill nebo uznávaný vědec Albert Einstein. Dále můžemejmenovat multimilardáře a zakladatele Microsoftu Billa Gatese nebo herce Toma Cruise.A jistě bychom mohli s vyjmenováváním slavných osobností pokračovat dále, ale tonejdůležitější problém je stále před námi. Jak můžeme těmto dětem pomoci? Co je tovlastně dyslexie?DYSLEXIELidé s poruchami učení na úrovni verbální mají potíže se čteným nebo mluveným slovem.Lidé, žáci, studenty s dyslexii mají potíže rozpoznávat a zpracovávat písmena a zvuky s nimispojované. Proto mají třeba potíže při čtení nebo psaní diktátu, protože si k danému znaku(písmenu či slovu) nepřiradí ten správný ekvivalent. Například dítě může být schopnésprávně a perfektně vyslovit, přečíst větu či odstavec. Avšak dítě vůbec nerozumí obsahutoho, co čte. Soustředí se na samotné čtení, nicméně mu uniká obsah.
  3. 3. Mnoho rad a pomoc můžou rodiče i děti najít na stránkách http://www.dyscentrum.org/Dětí, kterým dělá problém čtení, psaní či soustředění se na učení, posledních dvacet letstále přibývá. Statistiky hovoří, že počet žáků s vývojovou poruchou učení se pohybujekolem 8 procent. Těžkosti, s nimiž se musejí potýkat, se v mnoha případech projeví až přinástupu do školy, kdy už není mnoho času na to, aby se s nimi mohlo pracovat. Pro děti sdyslexií je samozřejmě učení jazyků mnohem obtížnější. Když se konečně ve třetí třídědokážou s vynaložením velkého úsilí téměř vyrovnat spolužákům ve čtení v českémjazyce, nastoupí před ně problém s angličtinou. Jak najednou naučit tyto děti číst slovojinak než je napsané? Jak jim to vysvětlit? Jak jim pomoci, aby si lépe psanou ivyslovovanou formu pamatovaly? Jak jim ve škole pomoci?Jedním z obdibuhodných lidí, kteří se snaží těmto dětem pomoci je i Alena Kupčíková zneziskové společnosti Umění a věda na podporu dyslektickým dětem, která spolu sesvým týmem šest let vytvářela barevnou interaktivní hru nazvanou Slabikář, ve které seděti s pomocí hlavních hrdinů a úkolů, které plní, seznamují s abecedou a různými tvarypísma. Vedla ji k tomu idea, že když se dítě narodí, nezná název, ale vidí tvar. ProtoSlabikář využívá reálného prostředí, pracuje se skutečnými věcmi, které děti obklopují,včetně zvuků a barev. Během hry děti nenásilnou formou zapojují do učení obě mozkovéhemisféry. "Těm dětem, které to nepotřebují, hra neublíží, těm ostatní přispěje kprevenci. Dětský mozek je elastický a čím dříve se s ním začne pracovat, tím lépe," tvrdíKupčíková.
  4. 4. Přestože hra byla původně určena rodičům, kteří díky statistickým údajům o průběhu hrymohou poznat, zda má jejich ratolest problém, možnosti Slabikáře využívají i odborníci."Využívají nás pedagogicko-psychologické poradny v Praze 11, školky v Praze 1, naOlomoucku či Zlínsku," vysvětluje Kupčíková a dodává, že nově se hra překládá také doněmčiny a angličtiny.K podpoře edukace, procvičování apod. mohou v oblasti anglického jazyka sloužitprogramy Angličtina bez bariér. Jedná se o elektronickou obdobu tištěných učebnic, ježjsou však uzpůsobeny tak, aby minimalizovaly problémy, které vznikají dyslektikům přivýuce cizímu jazyku. Do programu je nejprve třeba vložit slova a věty. Je vhodné, abyto udělal někdo, kdo dyslexií netrpí (rodiče, učitelé, sourozenci). Slouží k tomu speciálnímodul, který vkládání velmi usnadňuje. Následně je možné začít s učením.Je zdevytvořen prostor pro skupinovou i samostatnou práci a kladen důraz na podporu zrakovéa sluchové analýzy a syntézy. Součástí programu je také nápověda – pokud si žák nevírady se zadaným úkolem, využije nápovědy, aby neudělal chybu, s chybou nepracoval anezafixoval si ji. Prostřednictvím tohoto programu si žáci s SPU osvojují jak psanou, tak izvukovou podobu jazyka, procvičují si čtení, psaní i vlastní výslovnost. Tento programdoporučuje i Doc. PaedDr. OLGA ZELINKOVÁ, Csc. Předsedkyně Českéspolečnosti „Dyslexie“ , která úpravu učebnic angličtiny do speciální formyprostřednictvím počítačového programu Jazyky bez bariér považuje za velmi přínosnoupro podporu jazykového vzdělávání žáků se SPU na školách v ČR.Důležitý je individuální přístupK tomu, aby si žáci s vývojovou poruchou čtení našli cestu ke kvalitnímu vzdělání aprofesní kariéře, potřebují individuální přístup ve škole již od samotného počátku. Vprostředí našeho školství lze však bohužel nalézt množství případů, kdy učitelé a vedeníškoly nevycházejí dětem s vývojovými poruchami vstříc, ba naopak. Žáci s dyslexiívyžadují individuální přístup nejen při výuce, ale například i u přijímacích zkoušek nastřední školy. Navzdory řadě vyhlášek MŠMT však bývá ochota pedagogů v tomtoohledu v nemalém procentu případů mizivá. Inspiraci lze hledat v zahraničí. Ve VelkéBritánii mohou například děti s diagnózou dyslektické poruchy získat při psaní testu, jenžje součástí národních zkoušek, čtvrtinu času na vypracování navíc. V hodinách výuky sepak dbá na to, aby dyslektici více využívali mluveného než psaného projevu.
  5. 5. Dětí, kterým dělá problém čtení, psaní či soustředění se na učení, posledních dvacet letstále přibývá. Statistiky hovoří, že počet žáků s vývojovou poruchou učení se pohybujekolem 8 procent. Poměr chlapců a dívek je 4-10 : 1 v neprospěch chlapců.Těžkosti, snimiž se musejí potýkat, se v mnoha případech projeví až při nástupu do školy, kdy užnení mnoho času na to, aby se s nimi mohlo pracovat. Pro děti s dyslexií je samozřejměučení jazyků mnohem obtížnější. Když se konečně ve třetí třídě dokážou s vynaloženímvelkého úsilí téměř vyrovnat spolužákům ve čtení v českém jazyce, nastoupí před něproblém s angličtinou. Jak najednou naučit tyto děti číst slovo jinak než je napsané? Jakjim to vysvětlit? Jak jim pomoci, aby si lépe psanou i vyslovovanou formu pamatovaly?Jak jim ve škole pomoci?Možnosti:- částečná redukce učiva- poskytnutí delšího času k vypracování úkolů- používání speciálních pomůcek (například PC a speciální programy)a především hledání jiných cest vzdělávání, které nejsou ovlivněny poruchou.Pojďme tedy využít těchto programů a pomožme dětem s dyslexií vyrovnat se s výukoucizího jazyka a poděkujme tím lidem, kteří všechen svůj čas věnují pomoci těmto dětem.Nejvěším poděkováním bude, pokud učitelé a děti budou s těmito programy spokojení apomůžou jim ve výuce cizích jazyků.
  6. 6. Citace:Mgr. HANZLOVSKÝ, Michal. Specifické poruchy učení. In:CELOSTNIMEDICINA.CZ: Informační server o zdraví [online]. 9. 2. 2009. [cit. 2012-12-14]. Dostupné z: http://www.celostnimedicina.cz/specificke-poruchy-uceni.htm(1. Komerční server s kvalitními informacemi odborníka. Mgr. Hanzlovský mávystudovanou jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. 2. Informace jsou objektivní a přesné. 3. Je uvedeno datum publikování. Určeno pro veřejnost, především rodiče. Styl odpovídá. 4. Chybí zde aktualizace. 4. Stránka je přehledná a obsahuje funkční linky a odkazy. Odkazy na další články autora. 5. Na internetu je možné sehnat informace o autorovi článku.)DYS-centrum. DYS-CENTRUM® PRAHA O.S. Pro děti [online]. [cit. 2012-12-14].Dostupné z: http://www.dyscentrum.org/children/index.htm(1. Určeno pro rodiče dětí a děti s dyslexií 2. Informace jsou přesné. Psané odborníky v oboru. 3. Odkazy na učebnice, které můžou pomoci 4. Stránky jsou přehledné a odkazy fungují. 5. Stránka obsahuje nové, originální myšlenky.)ZELINKOVÁ, Olga. Jazyky bez bariér: Co napsali o bezbariérové výuce angličtiny.In:Jazyky bez bariér [online]. [cit. 2012-12-14]. Dostupné z: http://www.jazyky-bez-barier.cz/text-co-napsali-o-bezbarierove-vyuce-anglictiny(1. monografie – kritika programu 2. autentický názor
  7. 7. 3. přehledné a stručné 4. přínosné 5. odborné zhodnocení programu od nezávislé osoby)PAVEL, Zikl. Využijí ICT u dětí se speciálními potřebami: Software pro podporuedukace žáků se specifickými poruchami učení. Metodický portál: články [online]. 16.11. 2012 [cit. 2012-12-14]. ISSN 1802-4785. Dostupné z:http://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/16693/VYUZITI-ICT-U-DETI-SE-SPECIALNIMI-POTREBAMI-SOFTWARE-PRO-PODPORU-EDUKACE-ZAKU-SE-SPECIFICKYMI-PORUCHAMI-UCENI.html/Poruchy učení: Děti s dyslexií mají naději, pomoci s učením jim má nová hra.TÝDEN.CZ [online]. 7. 2. 2011 [cit. 2012-12-14]. Dostupné z:http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/deti-s-dyslexii-maji-nadeji-pomoci-s-ucenim-jim-ma-nova-hra_193220.htmlRÝDLOVÁ, Dagmar. Jazyky bez bariér je kompenzační program, který pomáhá dětem sdyslexií. Týdeník Školství[online]. 29. listopadu 2006, roč. 2006, č. 37, s. 7 [cit. 2012-12-15]. ISSN 0862-9641. Dostupné z: http://www.tydenik-skolstvi.cz/data/files/uvod-664.pdfobrázky:http://lehaillan.blogs.sudouest.fr/media/02/01/2307811944.jpghttp://blog.sweetestmemories.com/Pix/einstein.jpghttp://www.vdab.be/magezine/2001-10/img/dyslexie.jpghttp://www.yahokniha.cz/index.php/component/jshopping/product/view/19/19732?Itemid=0http://www.dyscentrum.org/images/head.jpghttp://www.jazyky-bez-barier.cz/file_system/jazyky-bez-bariercz/image/cd.gifhttp://www.jazyky-bez-barier.cz/template/templates/output/jazyky-bez-bariercz/images/logo.gifInfogram založen na informaci z:Dyslexie: Četnost výskytu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco(CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 10. 9. 2012 [cit. 2012-12-15]. Dostupné z:
  8. 8. http://cs.wikipedia.org/wiki/Dyslexie

×