Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2.Afarizmi I biznesit në kushtet e ekonomisë bashkëkohoreMenagjimi efikas nuk mund të realizohet pa krijimin e mjetevefina...
3.Format e parasë në aktivitetin e biznesitParatë në formë të mjeteve finaciare janë gjithnjë në qarkullim (nëxhiro),ato p...
4.Faktorët të cilët ndikojnë në ekonomin bashkëkohoreE gjith kjo që u tha më lartë nuk është e lehtë të organizohet,veçmas...
5.Pengesat e mundëshëm nga makro faktorët në ekonomin etregutKëta makro faktorë ndikojnë te biznesi në:   Mos shfrytëzimi...
6.Struktura e mjeteve financiare në biznesëDuke u nisur nga të gjithë këta faktor dhe ndikimi I tyre në afarizmin ebiznesi...
7.Mangësit e menaxhimit të biznesitMenaxhimi I dobët mund ta shkatërroj biznesin .Mosorganizimi,papunësia dhe shfrytëzimi ...
8.Ekonomia e tregut bashkëkohorë dhe biznesiSot ekonomia e tregut bashkëkohorë po eliminon bizneset të cilat nukdijnë të p...
Punimi seminarik ne bazat e biznesi
Punimi seminarik ne bazat e biznesi
Punimi seminarik ne bazat e biznesi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Punimi seminarik ne bazat e biznesi

2,787 views

Published on

  • Be the first to comment

Punimi seminarik ne bazat e biznesi

  1. 1. 2.Afarizmi I biznesit në kushtet e ekonomisë bashkëkohoreMenagjimi efikas nuk mund të realizohet pa krijimin e mjetevefinanciare.Në fillim të aktivitetit të biznesit mjetet finaciare I siguron vetëthemeluesi I biznesit me kushte të caktuar në aktin e themelimit“Statutin” e biznesit apo shoqërisë.Mjetet finaciare biznesit I nevoiten për sigurimin e fakëtorve tëprodhimit,  Për sigurimin e objektit të punës  Blerjen e lëndës së parë (lëndës së punës)  Për pagesën e pagave të punëtorëve Mjetet e Prodhimi shtara Parat e Mjetet shtuar Paraja
  2. 2. 3.Format e parasë në aktivitetin e biznesitParatë në formë të mjeteve finaciare janë gjithnjë në qarkullim (nëxhiro),ato paraqiten në forma të ndryshme,  Si mjete të xhiros dhe  Mjetet kryesoreKur flitet për mjetet e xhiros,kemi të bëjmë me parat e marrura ngarealizimi I produkteve në treg.Kur kemi të bëjmë me parat e paraqitura si mjete kryesore kemi pastajedhe paratë të xilat na paraqiten nga:  Amortizimi ose zhvleftësimi  Parat nga shitja e mjeteve kryesore  Parat që merren nga institucionet e sigurimit .
  3. 3. 4.Faktorët të cilët ndikojnë në ekonomin bashkëkohoreE gjith kjo që u tha më lartë nuk është e lehtë të organizohet,veçmasduke parë praktikat bashkëkohore të afarizmit ekonomiko finaciarë kurkemi disa makro faktorë që ndokojnë në biznes e që janë:  Kriza globale finaciare  Mungesa e paras në tregë  Kamatat jo reale për kredi nga bankat komerciale etj.
  4. 4. 5.Pengesat e mundëshëm nga makro faktorët në ekonomin etregutKëta makro faktorë ndikojnë te biznesi në:  Mos shfrytëzimin e kapaciteteve prodhuese  Biznesi ka vështirësi në realizimin e proçesit të prodhimit. Lindin probleme në: -Sigurimin e lëndës së parë -Sigurimi I pjesëve rezervë -Pagesën e të ardhurave personale të punëtorëve -Në këthimin e anuiteteve (kësteve të kredive komerciale) -Në krijimin e obligimeve të reja etj.
  5. 5. 6.Struktura e mjeteve financiare në biznesëDuke u nisur nga të gjithë këta faktor dhe ndikimi I tyre në afarizmin ebiznesit në kushtet e ekonomis bashkëkohore, është me rëndësi tëparashifet struktura e mjeteve financiare që I përgjigjet optimalitetit (ekënaqëshme) të zhvillimit të biznesit.Menaxhmenti duhet krijuar kushtepër pjesëmarrje sa më të madhe të mjeteve finaciare vetanake(kapitalit vetanak).Rritja financiare bëhet :  Për mes rritjes (shtimit) të fondeve të biznesit apo  Rritjes së të ardhurave dhe fitimit që ndahet për fondet e biznesit,veqmas për fondin afarist  Zvogëlimit të shpenzimeve të të gjitha llojeve  Shfrytëzimin e kapaciteteve optimale që mundëson zvoglimin e shpenzimeve për njësi të prodhimit
  6. 6. 7.Mangësit e menaxhimit të biznesitMenaxhimi I dobët mund ta shkatërroj biznesin .Mosorganizimi,papunësia dhe shfrytëzimi I dobët I kapaciteteve ndikon nërritjen e shpenzimeve. Aty ku kemi menaxhim të dobët problemet janë të mëdha: -Paraqiten mungesa të mjeteve financiare për sigurimin normal të afarizmit të biznesit.Ekzistojnë mundësi të ndryshme që biznesi ta kaloj krizën financiare nëmënyrë që biznesi mos të vie në krizë financiare: -Ai gjithnjë duhet analizuar gjendjen financiare, -Burimet e mjeteve, -Shpenzimet,
  7. 7. 8.Ekonomia e tregut bashkëkohorë dhe biznesiSot ekonomia e tregut bashkëkohorë po eliminon bizneset të cilat nukdijnë të punojnë nuk menaxhohen mirë.Ky trend I strukturimit tëekonomis bashkëkohore te biznesi paraqitet me dy anë të medales dheate: 1. Vetinë pozitive dhe 2. Vetinë negativeVeti pozitive është se eliminon subjektet ekonomike (bizneset) të cilatnuk dijnë të punojnë,ndërsaVeti negative është se eliminimi I bizneseve paraqet pasoja përshoqërinë dhe ate e rritë numërin e të papunëve ,rriten rastet socialedhe pësojë atë që më së paku janë fajtorë.Biznesi I cili ka mjete financiare në çdo moment mund të hyj nëaktivitete të reja për zhvillim më të shpejtë dhe për dominim të saj nëkapitalin e paraveRoli I menaxherit është në krijimin e ambientit pozitiv në kolektiv,nëzgjedhjen e tregut,të programeve,në politikën afariste të biznesit.

×