Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polskie firmy tracą miliony złotych na złym zarządzaniu oprogramowaniem

3,587 views

Published on

Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach - Prezentacja

Około 30 proc. budżetu każdej firmy przeznaczonego na IT dotyczy oprogramowania. W przypadku dużych firm może to być nawet kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Tymczasem prawie jedna czwarta zakupionego oprogramowania nigdy nie będzie wykorzystana. Eksperci firmy doradczej Deloitte, autorzy badania o rynku zarządzania oprogramowaniem w Polsce przekonują, że liczba przeprowadzanych przez producentów oprogramowania audytów będzie rosła, a bez odpowiedniego know how i specjalistycznej technologii nie da się tym obszarem skutecznie zarządzać. Tymczasem tylko 38 proc. firm w Polsce wdrożyło narzędzie dedykowane do zarządzania oprogramowaniem.

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/polskie-firmy-traca-miliony-na-zlym-zarzadzaniu-oprogramowaniem.html

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Polskie firmy tracą miliony złotych na złym zarządzaniu oprogramowaniem

 1. 1. Polskie firmy tracą miliony złotych na złym zarządzaniu oprogramowaniem Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach 4 lipca 2018 r.
 2. 2. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 2 Zarządzanie licencjami oprogramowania Metoda badania Audyty zgodności licencyjnej Organizacja SAM Technologie SAM Przyszłość SAM Podsumowanie Spis treści 3 6 8 12 17 22 27
 3. 3. 3Raport obrazujący kondycję polskiego rynku zarządzania oprogramowaniem© 2018 Deloitte Polska Zarządzanie licencjami oprogramowaniem
 4. 4. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 4 C. Technologia Wykorzystanie narzędzi i technologii w celu ulepszenia procesów SAM oraz zwiększenia poprawności i aktualności posiadanych danych. Zarządzanie licencjami oprogramowania to nie jednorazowy proces Zarządzanie licencjami oprogramowania = Software Asset Management (SAM) A. Strategia i polityki Określenie wizji i celów w zakresie SAM oraz ustalenie działań i inicjatyw koniecznych do osiągnięcia przyjętych założeń. Model i standardy danych Walidacja danych Planowanie zapotrzebowania Wycofanie i ponowne użycie Negocjacje i zamówienie Monitorowanie i śledzenie Instalacja i utrzymanie Wizja i cele D. Dane A. Strategia i Polityki Polityki i procedury C. Technologia Katalog posiadanego oprogramowania Wykrywanie oprogramowania Pomiar wykorzystania oprogramowania Cykl życia SAM 1.0 2.0 3.04.0 5.0 B. Ludzie Organizacja SAM Nadzór i wskaźniki wydajności Komunikacja i budowanie świadomości B. Ludzie Podział ról i obowiązków w obszarze SAM, określenie wymogów dla raportowania w celu realizacji i monitorowania procesów SAM, a także komunikacja i szkolenie kluczowych osób oraz promowanie spójnego podejścia w ramach organizacji. D. Dane Określenie standardów danych w celu spełnienia wymagań dotyczących wskaźników wydajności i raportowania.
 5. 5. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 5 Efektywne zarządzanie oprogramowaniem w firmie może ograniczyć koszty związane z oprogramowaniem nawet o kilkadziesiąt procent. Utrzymywanie ciągłej zgodności licencyjnej poprzez świadome zarządzanie licencjami oprogramowania ogranicza ryzyko kar wynikających z audytów oprogramowania. Monitorowanie wykorzystywanego oprogramowania i utrzymanie listy autoryzowanego oprogramowania znacząco przyczyniają się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informatycznego. Wydatki związane z oprogramowaniem stanowią ~30% budżetu IT (kilkanaście mPLN w przypadku średniej wielkości banku). 68% firm korzysta z oprogramowania, na które nie ma wykupionej odpowiedniej licencji. 22% zakupionego oprogramowania nigdy nie zostaje wykorzystane. 58% firm płaci za wsparcie oprogramowania, z którego nie korzysta. Korzyści Fakty Fakty i potencjalne korzyści Zarządzanie licencjami oprogramowania
 6. 6. 6Raport obrazujący kondycję polskiego rynku zarządzania oprogramowaniem© 2018 Deloitte Polska Metoda badania
 7. 7. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 7 Kluczowe informacje o danych źródłowych Metoda badania Niniejszy raport został sporządzony w oparciu o wyniki ankiety SAM przeprowadzonej podczas warsztatów Akademia SAM organizowanych przez zespół Software Asset Management w Deloitte. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele 27 największych organizacji działających w różnych obszarach gospodarki, m.in. finanse, energetyka, telekomunikacja, ubezpieczenia, sektor publiczny. Tezy przedstawione w niniejszym raporcie są również wsparte obserwacjami wynikającymi z 10-cio letniego doświadczenia lokalnego zespołu Deloitte Software Asset Management na rynku polskim. 01 02 03
 8. 8. 8Raport obrazujący kondycję polskiego rynku zarządzania oprogramowaniem© 2018 Deloitte Polska Audyty zgodności licencyjnej
 9. 9. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 9 Firmy nie radzą sobie z audytami zgodności licencyjnej Brak kompetencji i wiedzy w powyższych obszarach bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki firmy postrzegają audyty zgodności licencyjnej. Skomplikowane zasady licencjonowania Duża liczba produktów Mnogość miar licencyjnych Główne obszary, z którymi nie radzą sobie firmy w kontekście audytów licencji oprogramowania:
 10. 10. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 10 Firmy nie wyciągają wniosków z przeprowadzonych audytów Firmy nie tylko nie mają kontroli nad zarządzaniem licencjami oprogramowania, ale też rzadko decydują się na wprowadzenie zmian w tym obszarze nawet np. wskutek zidentyfikowanych podczas audytu niezgodności. Procent organizacji, w których audyty wykazały luki w procesach SAM 54% 33%29% Procent organizacji, w których audyty wykazały zgodność z warunkami licencyjnymi Procent organizacji, w przypadku których audyty zapoczątkowały transformacje w obszarze SAM
 11. 11. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 11 5 - 20 dni roboczych 20 - 60 dni roboczych 60 - 120 dni roboczych Czas poświęcony na obsługę audytów zgodności licencyjnej: Reaktywne podejście do SAM naraża organizacje na ryzyko niezgodności licencyjnej oraz generuje duże koszty związane z obsługą audytów 48% 28% 24% Aż 28% ankietowanych zadeklarowało, że na obsługę audytów zgodności licencyjnej w ciągu ostatniego roku ich organizacja musiała poświęcić od 60 do 120 dni roboczych. Proaktywne podejście do obszaru zarządzania oprogramowaniem pozwoliłoby organizacjom na skrócenie tego czasu, co bezpośrednio wpłynęłoby na zmniejszenie kosztów obsługi audytu.
 12. 12. 12Raport obrazujący kondycję polskiego rynku zarządzania oprogramowaniem© 2018 Deloitte Polska Organizacja SAM
 13. 13. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 13 Firmy posiadają braki kadrowe w zespołach odpowiedzialnych za zarządzanie oprogramowaniem Producenci narzędzi SAM Wieloosobowe zespoły, które w pełnym wymiarze pracy zajmują się monitorowaniem warunków licencyjnych poszczególnych produktów i zmian w nich zachodzących. 58% respondentów wskazało, że zespół SAM w ich organizacji liczy od 2 do 3 osób VS. 30% respondentów wskazało, że w ich organizacji jest tylko jedna osoba oddelegowana do zarządzania obszarem SAM Zarządzanie oprogramowaniem w przedsiębiorstwie wymaga stworzenia silnego zespołu o odpowiednich kompetencjach. Zbyt mały zespół nie jest w stanie efektywnie zarządzać obszarem SAM – bezpośrednio poprzez braki kadrowe oraz pośrednio, poprzez brak warunków do zdobywania kluczowych kompetencji.
 14. 14. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 14 Poziom świadomości i wiedzy w obszarze SAM wewnątrz organizacji w Polsce jest niski Aż 96% respondentów ocenia poziom świadomości SAM w swojej organizacji jako niski lub średni. Choć świadomość znaczenia obszaru SAM w organizacji jest na polskim rynku na wciąż niskim poziomie, Deloitte obserwuje jej wzrost na przestrzeni ostatnich 10 lat swojej praktyki.
 15. 15. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 15 Organizacje nie mają kontroli nad procesami zarządzania oprogramowaniem 46% 23% 15% 15% Tylko niektóre procesy SAM zostały zdefiniowane Procesy zostały opisane i zatwierdzone Istnieją procesy, które nie zostały formalnie zdefiniowane Procesy SAM nie zostały w ogóle zdefiniowane Procesy SAM regulują w firmach takie obszary, jak zarządzanie aktywami czy zarządzanie zakupami oprogramowania. Obszar procesów SAM jest jednym z kluczowych czynników decydujących o dojrzałości i skuteczności SAM w organizacji.
 16. 16. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 16 CZĘSTOTLIWOŚĆ WERYFIKACJI ZGODNOŚCI PROCENT ANKIETOWANYCH Proces ciągły 10% Co miesiąc 4% Co kwartał 10% Raz w roku 31% Ad hoc 38% W razie audytu 7% Tylko bieżące monitorowanie wykorzystania licencji pozwala na zapewnienie zgodności licencyjnej Aż 38% respondentów deklaruje, iż zgodność licencyjna w ich organizacji jest weryfikowana jedynie w razie potrzeby. Jednocześnie tylko 10% badanych przyznaje, że weryfikacja zgodności licencyjnej w ich organizacji jest procesem ciągłym.
 17. 17. 17Raport obrazujący kondycję polskiego rynku zarządzania oprogramowaniem© 2018 Deloitte Polska Technologie SAM
 18. 18. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 18 Narzędzia SAM ułatwiają zarządzanie licencjami oprogramowania Raportowanie i analiza Tworzenie zaawansowanych raportów umożliwiających podejmowanie korzystniejszych decyzji w obszarze SAM. Repozytorium umów i zamówień Utrzymywanie spisu zawartych umów licencyjnych i zamówień z nimi powiązanych. Lista zakupionych licencji oprogramowania Przechowywanie danych dotyczących zakupionych licencji oprogramowania wraz z warunkami licencyjnymi poszczególnych produktów. Obliczanie wymagań licencyjnych Porównanie liczby zinwentaryzowanego oprogramowania z liczbą posiadanych licencji (przy uwzględnieniu warunków licencyjnych) i określenie pozycji licencyjnej firmy. Inwentaryzacja oprogramowania Zbieranie informacji o zainstalowanym w środowisku IT oprogramowaniu. Integracja z innymi systemami IT Pobieranie danych zgromadzonych w istniejących systemach IT wspomagających procesy SAM.
 19. 19. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 19 Tylko narzędzie SAM umożliwia utrzymanie ciągłej zgodności licencyjnej a jednocześnie pozwala na optymalizację kosztów 84% 84% 77% 48% Zgodność licencyjna Redukcja kosztów Analiza kosztów Obsługa audytów Rosnąca świadomość organizacji w obszarze SAM pokazuje, że firmy zaczynają postrzegać dedykowane narzędzia SAM nie tylko jako rozwiązanie mogące pomóc przy audycie dostawcy.
 20. 20. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 20 Wiele firm nie ma świadomości znaczenia technologii w kontekście zarządzania SAM Aż 62%organizacji nie ma wdrożonego narzędzia klasy SAM do zarządzania oprogramowaniem. Spośród wszystkich narzędzi, które organizacje wskazały jako narzędzia wykorzystywane w obszarze SAM, jedynie dedykowane narzędzia klasy SAM wspierają proces ciągłej weryfikacji zgodności licencyjnej poprzez funkcje, które oferują.
 21. 21. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 21 Potencjał narzędzi SAM nie jest w pełni wykorzystywany 38% respondentów zadeklarowało, iż korzysta z dedykowanego narzędzia SAM do zarządzania oprogramowaniem w swojej organizacji. Jednocześnie jedynie 10% ankietowanych deklaruje, że weryfikacja zgodności licencyjnej w ich organizacji jest procesem ciągłym. 10% 38% Organizacje nie wykorzystują pełnego potencjału narzędzi SAM, w szczególności jednej z ich największych zalet, jaką jest możliwość bieżącego monitorowania środowiska pod kątem wykorzystania posiadanych licencji.
 22. 22. 22Raport obrazujący kondycję polskiego rynku zarządzania oprogramowaniem© 2018 Deloitte Polska Przyszłość SAM
 23. 23. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 23 Za 3 lata większość firm w Polsce będzie posiadała wdrożone narzędzie SAM Rosnąca liczba producentów oprogramowania, skomplikowane warunki licencyjne, większa liczba audytów oprogramowania oraz rozwój technologii sprawiają, że zarządzanie licencjami oprogramowania bez wsparcia dedykowanego narzędzia SAM staje się praktycznie niemożliwe. 68% 68% respondentów wskazało, że w środowisku IT ich firmy wykorzystywane jest oprogramowanie co najmniej 50 różnych dostawców oprogramowania. Na polskim rynku audyty oprogramowania przeprowadza ponad 10 dostawców oprogramowania. Jeszcze 7 lat temu było ich 2-3. Firmy będą wdrażały narzędzia SAM aby przygotować się na ich rosnącą liczbę.
 24. 24. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 24 Firmy nie chcą utrzymywać wiedzy licencyjnej wewnątrz organizacji i wolą skupić się na podejmowaniu decyzji na bazie informacji dostarczonych przez specjalistów SAM 54% Tylu badanych wskazało, że w ich opinii zarządzanie oprogramowaniem jako usługa ma przyszłość. Trendy na rynku zachodnim wskazują na wzrost popularności outsourcingu usług SAM. Na przestrzeni ostatnich 10 lat doświadczenia Deloitte w tym obszarze zaobserwowaliśmy, że trendy te docierają na nasz rynek z 2-3 letnim opóźnieniem, dlatego też spodziewamy się zmiany podejścia organizacji w perspektywie nadchodzących lat.
 25. 25. 25Raport obrazujący kondycję polskiego rynku zarządzania oprogramowaniem© 2018 Deloitte Polska Podsumowanie
 26. 26. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 26 Liczba przeprowadzanych przez producentów oprogramowania audytów będzie rosła. Jeszcze 7 lat temu tylko 2-3 dostawców oprogramowania przeprowadzało audyty w Polsce, w tej chwili jest ich ponad 10. Bez wykorzystania odpowiedniej technologii nie da się skutecznie zarządzać oprogramowaniem. Tylko 38% badanych już wdrożyło dedykowane narzędzie SAM. Poziom złożoności licencjonowania będzie rósł w związku z rozwojem nowych technologii. Największe wyzwania w obszarze wirtualizacji, chmury i urządzeń mobilnych. Za 3 lata większość firm będzie dysponowało narzędziem SAM. Utrzymanie wszystkich kompetencji SAM wewnątrz organizacji jest dużym wyzwaniem – rynek dojrzewa do decyzji o ich outsourcingu. Rola Software Asset Managera ewoluuje – firmy nie chcą utrzymywać wiedzy licencyjnej wewnątrz organizacji i wolą skupić się na podejmowaniu decyzji na bazie informacji dostarczonych przez specjalistów z dziedziny SAM. Podsumowanie
 27. 27. Raport obrazujący stan oprogramowania w firmach© 2018 Deloitte Polska 27 Kontakt Mariusz Ustyjańczuk Dyrektor Lider zespołu zarządzania oprogramowaniem Tel: +48 664 199 155 mustyjanczuk@deloittece.com Piotr Polak Menedżer Zespół zarządzania oprogramowaniem Tel: +48 510 099 799 ppolak@deloittece.com Maciej Kożuszek Starszy konsultant Zespół zarządzania oprogramowaniem Tel: +48 606 349 159 mkozuszek@deloittece.com
 28. 28. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas. Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 244 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują. Deloitte Central Europe to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne. Spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited to jedne z wiodących firm świadczących usługi profesjonalne; zatrudniają łącznie ponad 5000 pracowników w 41 biurach w 17 krajach Europy Środkowej. © 2018 Deloitte Central Europe

×