Foursquare

1,133 views

Published on

ถ้าเนื้อหาไม่

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,133
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Foursquare

 1. 1. Foursquareประวัติความเป็นมา ทุกวันนี้ทำำไมถึงชอบมีคนโทรมำแล้ว ถำมว่ำอยู่ไหนแล้ว หรือเรำเองก็เป็นคนโทรไปถำมว่ำอยู่ไหนแล้ว รู้สึกเบื่อกับเรื่องนี้บ้ำงหรือเปล่ำ? หรือคุณอยำกรู้ไหมว่ำเพื่อนคุณอยู่ที่ไหนเวลำนี้ น้องคุณอยู่ที่ไหนไปเรียนพิเศษที่สยำมหรือเปล่ำ พี่ชำยที่มำส่งคุณที่บ้ำนตอนนี้ขับรถถึงไหนแล้ว สิ่งต่ำงๆที่คุณอยำกรู้Foursquare สำมำรถตอบคุณได้Foursquare คืออะไร เป็นโปรแกรมสำำหรับโทรศัพท์มือถือ(SmartPhone) ทีนำำเอำ Social network + Location based service ซึ่ง ่สำมำรถเข้ำใจง่ำยๆได้ว่ำในกำรใช้งำน โปรแกรม Foursquare ขออธิบำยให้สำมำรถเข้ำใจง่ำยๆได้ว่ำ กำรใช้งำน Location based service ซึ่งเป็นตัวที่จะค้นหำตำำแหน่งของมือถือจำกเสำที่รับสัญญำณโทรศัพท์มือถือ (Cell Site) และ ระบบระบุตำำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)ซึ่งสำมำรถบอกได้ว่ำผู้ใช้งำนอยูที่ไหน และเมื่อคุณต้องกำรจะบอกผู้อื่น ่ที่อยูใน Friend List ก็ทำำกำร Check - in ก็เป็นกำรบอกแล้วว่ำคุณอยู่ ่ที่ไหน มำทำำควำมเข้ำใจง่ำยว่ำถ้ำคุณและเพื่อนคุณ มีโปรแกรมFoursquare อยูในมือถือของทั้งสองคน สมมุติว่ำวันนี้คุณนัดเพื่อนคุณ ่ไปถำมข่ำวทีร้ำนอำหำรทีถนนสุขุมวิทตอน 6 โมงเย็น เพื่อนคุณ Check ่ ่– in ที่สถำนีรถไฟฟ้ำสยำมเวลำ 5 โมงเย็น สิ่งที่เพื่อนคุณ Check – inก็จะปรำกฏในมือถือของคุณ คุณก็สำมำรถทรำบได้เพื่อนคุณออกเดิน
 2. 2. ทำงไปยังสถำนที่นั้นแล้ว เมื่อคุณถึงทีร้ำนอำหำรคุณ Check – in เพื่อน ่คุณก็จะรู้แล้วว่ำคุณถึงทีร้ำนอำหำรแล้ว โดยที่คุณและเพื่อนคุณไม่ ่จำำเป็นต้องโทรหำกันแล้วถำมว่ำ อยูที่ไหนแล้ว ่ Foursquare สำมำรถที่จะนำำรูปขึ้นโชว์ในสถำนทีที่คุณ ่Check – in และคุณสำมำรถใส่ข้อควำมของคุณพร้อมกับกำร Check –in ได้อย่ำงเช่น Check – in ทีสนำมบินสุวรรณภูมิ สำมำรถใส่ข้อควำม ่ว่ำ กำำลังเดินทำงไปจังหวัดเชียงรำย พร้อมภำพถ่ำยที่ประตูทำงออกขึ้นเครื่อง โดยที่เพื่อนของคุณจะเห็นกำร Check – in ก็สำมำรถโต้ตอบในกำร Check – in ที่นั้นๆ เมื่อคุณถึงที่จังหวัดเชียงรำยแล้วคุณ Check –in ที่สนำมบินแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย เพื่อนของคุณที่เป็นห่วงว่ำคุณเดินทำงโดยปลอดภัยไหมก็จะรู้วำคุณถึงที่จังหวัดเชียงรำยแล้วด้วย ่ข้อดีของ Foursquare คือจะรู้ได้วำคนที่คุณเป็นห่วง อยู่ที่ไหน เดินทำง ่ถึงที่ไหน เพียงแค่คุณ Check – in ผ่ำน Foursquareในโลกของ Social network ณ วันนี้ได้พัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนเทคโนโลยีทั้ง Hardware และ Solfware จะขอพูดถึงSolfware ทีมีชื่อว่ำ Foursquare ซึ่งตอนนี้ได้รับควำมนิยมสูงขึ้นอย่ำง ่ต่อเนื่องของผู้ใช้งำน Social network ในประเทศไทยและทัวโลก ยอด ่ผู้ใช้งำนเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ปี 2010 จำำนวน 350,000 เมื่อนำำมำเปรียบเทียบกับเดือนมีนำคมปี 2011 ทีจำำนวนเพิ่มมำกขึ้นถึง 7,500,000 ผู้ใช้ ่งำน[i]และมีกำร Check – in ทังหมด 381,576,305 ครั้ง [ii] ้ Foursquare ยังได้รับรำงวัลผู้บุกเบิกเทคโนโลยี 2011 โดยWorld Economic Forum ในหมวดเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อใหม่แต่ที่นำแปลกใจมีผู้ที่เข้ำมำร่วมเป็นพันธมิตรกับ Foursquare อย่ำง ่มำกมำยไม่ว่ำจะเป็นสื่อสำรมวลชน CNN ,New York Times, WallStreet Journal, BBC America, History Channel มหำวิทยำลัยชั้นนำำHarvard University, Stanford University พิพิธภัณฑ์ BrooklynMuseum , Metropolitan Museum of Art, Whitney Museum สินค้ำหรูอย่ำง Louis Vuitton ,Gucci เครื่องดื่ม Starbucks ,Diet Pepsiรถยนต์ Mazda ,Chevrolet โทรศัพท์มือถือ Sony Ericsson,Blackberry รวมไปถึง Nasa ทีมีกำร Check – in จำกอวกำศเป็นครั้ง ่แรก Foursquare พัฒนำมำจำกโปรแกรม (Solfware) ทีมีชื่อว่ำ ่Dodgeball ที่เป็นโครงกำรวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำของInteractive Telecommunications Program (ITP) New YorkUniversity ของ Dennis Crowley ซึ่ง Dodgeball ถูก Googel ซื้อไปเมื่อปี 2005 และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Google Latitude ในปี 2009
 3. 3. ในปี 2009 Foursquare ก็เกิดขึ้นโดย Dennis Crowley และNaveen Selvadurai Crowley ด้วยควำมคิดที่ว่ำผู้คนสำมำรถใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ในกำรสื่อสำรให้ทุกคนรู้ถงสภำพ ึแวดล้อมของพวกเขำ โดยประกำศให้วันที่ 16 เมษำยน เป็นวันFoursquare Day[iii]Foursquare เป็นโปรแกรมทีนำำเอำ Social network + Location ่based service ซึ่งสำมำรถเข้ำใจง่ำยได้ว่ำในกำรใช้งำน Socialnetwork และต้องกำรบอกว่ำตัวเองอยูที่ไหน (Location based ่service) ซึ่ง โปรแกรมจะค้นหำตำำแหน่งจำกเสำที่รับสัญญำณโทรศัพท์มือถือ (Cell Site) ซึ่งสำมำรถบอกได้ว่ำผู้ใช้งำนอยู่ทไหน กำร Check - ี่in เป็นกำรบอกว่ำผู้ใช้งำนอยู่ที่ไหนและผูใช้งำนสำมำรถเลือกที่จะให้ ้บอกว่ำตัวเองอยูที่ไหนผ่ำนทำง Facebook และ Twitter จำกกระแส ่ที่มำแรงของ Foursquare ทำำให้ Facebook ได้เพิ่มฟังก์ชั่นกำรCheck-in เข้ำไปใน Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นกำรบอกว่ำพื้นที่ของ Social network + Location based service เป็นจุดที่น่ำดึงดูดใจของผู้ใช้งำน Social network ในปัจจุบัน ทำง Foursquare ได้พัฒนำให้นอกจำกสำมำรถ Check –in ได้แล้วสำมำรถนำำรูปขึ้นในสถำนที่ที่ Check – in และสำมำรถ Chatโต้ตอบกันได้ในสถำนที่ Check – in ซึ่งทำำให้ Foursquare มีควำมเป็น Social network มำกขึ้นหรืออำจจะบอกได้ว่ำเป็นกำรแก้เกมของทำง Foursquare ต่อกำรที่ทำง Facebook ได้โดดลงมำทำำเรื่องของกำร Check – in กำรพัฒนำของ Foursquare นั้นทำำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถ Chat โต้ตอบได้ในโปรแกรมเดียวทำำให้ผู้ใช้งำน Foursquareนั้นแทบจะไม่ต้องไปใช้ Social network ยอดฮิตอย่ำง Facebook และTwitterทำำไม Foursquare ถึงได้รับควำมนิยมชมชอบของผู้ที่อยูในโลก Social ่network ตำมมำดูกัน Competition กำรแข่งขัน เป็นสิ่งที่ดึงดูดอย่ำงมำกอันดับแรกของ Foursquare กำรแข่งขันเพื่อให้ได้ Mayorships หรือเจ้ำถิ่นกำรที่จะได้ Mayorships หรือเจ้ำถิ่นจะต้อง Check - in ในสถำนที่นั้นๆบ่อยกว่ำผู้อื่นมีกำรแย่งชิงกันระหว่ำงเพื่อนกันเองหรือผู้อื่นที่ไม่รู้จักกันกำรแข่งขันอันต่อมำคือ Badges หรือป้ำย เมื่อคุณCheck - in ในสถำนที่ต่ำงๆตำมทีกำำหนดคุณจะได้ Badges หรือป้ำย ่ซึ่ง Badges หรือป้ำย บำงแบบมีกำำหนดเวลำถ้ำผ่ำนช่วงเวลำนั้นๆไปแล้วก็ไม่สำมำรถได้ Badges หรือป้ำย
 4. 4. Publishing กำรประกำศ กำร update สถำนะซึ่งเป็นที่นิยมใน Socialnetwork โดยเฉพำะกำร update สถำนะสถำนทีที่ตัวเองอยู่กำำลังทำำ ่อะไร Foursquare สำมำรถตอบสนองเรื่องนี้ได้อย่ำงรวดเร็วใน Socialnetwork ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งทีทำำให้ Foursquare เป็นที่นิยมอย่ำงรวดเร็ว ่เพียงคุณ Check – in ว่ำคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สำมำรถ update สถำนะของคุณใน Facebook และ Twitter Find your friend ค้นหำเพื่อน ในกำร Check - in จะเพิ่มข้อมูลไปยังแผนที่ของ Foursquare เมื่อคุณ Check - in ทีคุณอยู่ ่เป็นกำรบอกเพื่อนของคุณว่ำ ผมอยู่ที่นี้ สมมุติคุณและเพื่อนรับประทำนอำหำรกลำงวันในสถำนที่เดียวกันคุณไม่ได้นัดกันคุณก็สำมำรถรู้ได้ว่ำเพื่อนคุณอยู่ที่ไหนโดยที่คุณไม่ต้องโทรศัพท์หำกัน Foursquare ยังสำมำรถทำำให้คุณรู้ได้ด้วยว่ำเพื่อนคุณอยู่ที่ไหนห่ำงกัน เพียงใดTips คำำแนะนำำ Foursquare จะบอกตำำแหน่งปัจจุบันและสถำนทีโดย ่รอบของคุณ สำมำรถบอกคุณได้ ว่ำร้ำนอำหำรไหนอยู่ที่ไหนขำยอะไรอำหำรอะไรอร่อย ร้ำนเปิดกี่โมง ปิดกี่โมง รูปภำพของอำหำรร้ำนรูปภำพหน้ำร้ำน รวมไปถึงภำพบรรยำกำศภำยในร้ำนทีมีผู้ที่เคยมำแล้ ่วอัฟรูปภำพลงไปใน Foursquare รวมทั้งตัวคุณเองก็สำมำรถเพิ่มเติมสิ่งที่คุณอยำกจะบอกเกี่ยวกับสถำนที่นั้นได้ด้วยตัวคุณเอง เพื่อที่ผู้อื่นที่เข้ำมำ Check – in หลังจำกคุณจะได้รู้ถึงเรื่องรำวที่คุณอยำกจะบอก Special Nearby จะบอกว่ำสถำนที่ไหนที่ใกล้กับคุณที่รวม ่กับ Foursquare ในกำรทำำโปรโมชั่น ลดรำคำหรือแจกของชำำร่วยจำกทำงร้ำนค้ำหรือบริกำร อันนี้ในประเทศไทยมีแล้วครับ ผู้เริมต้นด้ำนนี้เท่ำ ่ที่เห็นจำกกำรใช้งำน Foursquare คือ Iberry ร้ำนไอสครีมชื่อดังNokia และ Dtac ทีร่วมกันทำำโปรโมชั่น โรงแรมสยำมซิตี้ ที่เป็นกลุ่ม ่แรกๆของไทยที่สนใจร่วมกับ FoursquareHistory กำรบันทึกประวัติ Foursquare มีประวัติของทุกผู้ใช้ของตนที่สำมำรถตรวจสอบได้ ทำำให้คุณสำมำรถรู้ได้วำในสัปดำห์หนึ่งคุณได้เดิน ่ทำงไปที่ไหนบ้ำง ทำนอำหำรที่ไหนบ้ำง คุณไปสถำนที่ใดบ่อยที่สุดในสัปดำห์ และ เดือนได้ มำดูกันว่ำ Foursquare ในประเทศไทยไปถึงไหนกันแล้วพูดถึงสถำนที่ทมีผู้ใช้งำน Foursquare ในประเทศไทย Check – in ี่อำจจะบอกได้ว่ำมำกที่สุด คือ สยำมพำรำกอน ซึ่งในมีจำำนวนผู้ใช้งำนFoursquare มำ Check – in ทีสยำมพำรำกอน 58,171 คน นับเป็น ่จำำนวนครั้งทีมีผู้ใช้งำนมำ Foursquare 226,793 ครั้ง [iv] (ข้อมูล ณ ่วันที่ 20 มีนำคม 2554) ในช่วงเวลำเย็นๆวันเสำร์จะมีผู้ใช้งำนFoursquare จำำนวนมำกมำ Check – in ที่สยำมพำรำกอนสูงถึง 400 ผู้
 5. 5. ใช้งำน ซึง Foursquare ในปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มมีผู้สนใจทำำกำร ่ตลำดผ่ำน Foursquare อย่ำงเช่น ธนำคำรกสิกรไทย ให้ผที่มำ Check ู้– in ที่ธนำคำรกสิกรไทยที่สำขำ 20 สำขำในกรุงเทพมหำนครรับหมอนKBank Mayor ฟรี ไม่นับรวมบรรดำเจ้ำของร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟต่ำงๆทีใครเป็น Mayor ของร้ำนจะได้รบสิทธิพิเศษต่ำงๆนำนำจำกทำงร้ำน ่ ั หลังจำกนี้ Foursquare จะได้รับควำมนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทย ยิงถ้ำมีกำรพัฒนำโปรแกรมเป็นภำษำไทยด้วยแล้วจำำนวน ่ผู้ใช้งำนคงเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกมำยเหมือนกับ HI5 และ Facebook ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดผลกระทบกับสังคมไทยในอนำคต คงไม่แตกต่ำงกับ Social network ที่เคยเข้ำมำเป็นปัญหำในสังคมไทย หวังว่ำสังคมไทยน่ำจะเรียนรู้จำกบทเรียนจำกปัญหำของ Social network ทีเกิดขึ้น่ในสังคมไทยดังนั้นจึงสรุปได้วำโฟร์สแควร์ (อังกฤษ: Foursquare แต่ใช้ว่ำ ่foursquare) เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กผสมเกม (gamification) ลักษณะคือกำรอ้ำงอิงสถำนที่ โฟร์สแควร์สร้ำงโดย เดนนิส โครว์ลีย์ (ซึ่งเดิมเคยร่วมกับอเล็กซ์ เรเนิร์ตสร้ำง Dodgeball บริกำรอ้ำงอิงสถำนทีที่ในปี ่2000 ต่อมำถูกซื้อไปโดยกูเกิ้ลในปี 2005 แล้วกลำยมำเป็น GoogleLatitude ในปี 2009) และ นำวีน เซลวำดูรำย บริษัทโฟร์สแควร์สำำนักงำนใหญ่อยู่ทนวยอร์กซิตี สหรัฐอเมริกำ ี่ ิ กำรเล่นโฟร์สแควร์สำมำรถเล่นได้ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ (mobileweb) และ สมำร์ตโฟน (foursquare app) โดยเมื่อผู้เล่นเปิดตำำแหน่งของตัวผู้เล่นจะทำำกำรเรียกสถำนที่ที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ว่ำโรงเรียน ร้ำนอำหำร โรงแรม โรงพยำบำล ฯลฯ ขึ้นมำ และผู้เล่นจะทำำกำรเลือก "เช็กอิน" สถำนที่นั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่ำตนอยู่ที่นี่หรือได้มำที่นแล้ว ี่ วัตถุประสงค์ของโฟร์สแควร์ คือ "ชักชวนผู้คนออกนอกบ้ำนมำทำำกิจกรรมกันมำกขึ้น" สำำหรับเป้ำหมำยของโฟร์สแควร์คือเพิ่มจำำนวนผู้ใช้งำนบริกำรใหม่ "Recommendation engine" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแอพพลิเคชันโฟร์สแควร์เวอร์ชันล่ำสุด หรือโฟร์สแควร์ 3.0 เครื่องมือดังกล่ำวสำมำรถแนะนำำได้วำมีรำนกำแฟหรือร้ำนอำหำรยอดนิยมใดบ้ำง ่ ้ที่อยูบริเวณใกล้เคียงกับตำำแหน่งที่ผู้ใช้เช็คอิน โดยอำศัยข้อมูลควำม ่ชอบส่วนบุคคลที่ได้จำกข้อมูลกำรเช็คอินที่ผ่ำนมำของผู้ใช้รูปแบบการดำาเนินการทางธุรกิจในการเสนอขายสินค้าและบริการ(Business Model)
 6. 6. - Social incentive ยิงเล่นยิงสนุกและได้แต้มแสดงถึงควำมเก๋ำของ ่ ่แต่ละคน ยิงถ้ำได้เป็นเจ้ำถิ่น (Mayor) ่- Social Interaction คนทีใช้จะแจ้งตำำแหน่งของตัวเองออกไป ทำำให้มี ่โอกำสเจอกับคนอื่นๆ ได้ง่ำย- Social Game มันคือเกมส์อย่ำงหนึ่งที่จะทำำให้คุณติดและใช้บ่อยๆ ได้ง่ำยๆ เลยเพรำะมีระบบแต้ม, ป้ำย ที่คุณสำมำรถได้มำระหว่ำงใช้- Social Word of Mouth สำมำรถเชื่อมต่อกับ Twitter และ Facebookได้ ทำำให้เกิดกำรบอกต่อได้ง่ำยๆวิธีการหารายได้ขององค์กร Foursquare แล็บอิงค์วำงแผนที่จะได้รับส่วนใหญ่ของยอดขำยในอนำคตจำกกำรใช้ซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้ร้ำนค้ำที่ติดตำมพฤติกรรมของลูกค้ำทีมีศักยภำพ, ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเดนนิสลี่ย์กล่ำวว่ำ ่Foursquare, บริกำรบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้รวมกันเบำะแสของพวกเขำ ่แล้วมีเครื่องมือฟรีเพื่อ 500.000 ธุรกิจ บริษท ยอร์คทีใช้ใหม่ในที่สุดจะ ั ่เริ่มเรียกเก็บสำำหรับบริกำรเสริมที่ช่วยให้ผู้ซื้อจอภำพ, Crowley กล่ำวเมื่อวำนนีในกำรให้สัมภำษณ์ทำงโทรทัศน์กับ "บลูมเบิร์กเวสต์." "มัน ้จะเป็นเครื่องมือที่เรำมีรำนค้ำในท้องถิ่นเหล่ำนี" รอว์ลีย์กล่ำวว่ำเมื่อถำม ้ ้ว่ำที่ บริษัท จะสร้ำงเสียงส่วนใหญ่ของรำยได้ในอนำคต ในขณะที่ไม่มีแผนในทันทีเพื่อเรียกค่ำบริกำรสำำหรับบริกำรใหม่ ๆ "มันสิ่งที่เกี่ยวกับแผนที่ถนนของเรำ" เขำกล่ำว กลยุทธ์กำรทำำเครื่องหมำยออกเดินทำงจำกวิธีกำรใช้งำนโดยใช้Facebook Inc และ บริษท เครือข่ำยสังคมอื่น ๆ ที่อำศัยส่วนใหญ่ใน ักำรโฆษณำเพื่อสร้ำงรำยได้ แต่ Foursquare ต้องกำรธุรกิจที่จะจ่ำยสำำหรับควำมช่วยเหลือกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่สร้ำงโดย 10 ล้ำนผู้ใช้ Foursquare แล้วเก็บรำยได้บำงส่วนจำก บริษัท คู่ค้ำเช่น Grouponอิงค์ซึ่งแสดงข้อเสนอพิเศษสำำหรับผู้ที่ใช้อำหำรและกิจกรรมที่ใกล้เคียง Foursquare ยังได้รับเงินโฆษณำบำงส่วน แต่ก็มีข้อเสนอโฆษณำกับ บริษท เช่น PepsiCo Inc, Safeway อิงค์ (SWY)และ Zagat กำร ัสำำรวจ LLC ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกำรแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจำกคุณสมบัติตำมสถำนที่นำำเสนอโดยใช้ Facebook , Google อิงค์ (GOOG) และคู่แข่งขนำดใหญ่อื่น ๆ Foursquare ประกำศในเดือนมิถุนำยนที่จะยก $ 50,000,000 ให้เงินเพื่อเพิ่มวิศวกรและขยำยต่ำงประเทศบริษัท มีเป้ำหมำยที่จะช่วยให้
 7. 7. ร้ำนค้ำที่รบรู้พฤติกรรมของลูกค้ำและตอบสนองข้อเสนอให้พวกเขำรอว์ ัลีย์กล่ำวว่ำ เรำทำำ ต้องกำรตีให้ผู้ใช้ที่เข้ำมำในห้ำครังต่อสัปดำห์? ้เรำต้องกำรที่จะตีผู้ใช้ทนำำห้ำของเพื่อนของพวกเขำ เขำกล่ำว “ เรำ ี่กำำลังเริ่มที่จะพัฒนำเครื่องมือที่สูงขึ้นสำำหรับร้ำนค้ำและที่เริ่มต้นจะเป็นจริงที่น่ำสนใจสำำหรับเรำ."Crowley - ผู้ขำยเริมต้นก่อนหน้ำของเขำ, ดอดจ์บอลไปที่ Google ในปี ่2005 - มีแผนกำรที่จะขำย Foursquare บริกำรในกำรทำำกำำไรอยู่ใกล้เขำกล่ำวว่ำ "ฉันหวังว่ำเรำจะเป็นบริษัทที่ทำำกำำไรได้ค่อนข้ำงเร็ว ๆ นี" ้รอว์ลีย์กล่ำวว่ำ "นั่นอำจจะเปิดขึ้นจำกจำำนวนประตูที่เรำ."โดยมีวิธีกำรใช้งำนดังนี้ ก่อนอื่นๆ คุณก็ต้องเข้ำไปสมัครสมำชิกที่www.FourSquare.com จะสมัครจำกเว็บหรือจำกโทรศัพท์มือถือก็ได้ Smart Phone: Support Foursquare 1. ก่อนกำร Check-in เตรียมโทรศัพทืมือถือคุณให้พร้อมก่อนวิธี ง่ำยที่สุดที่คุณสำมำรแจ้ง Check-in ได้ทุกที่ทุกเวลำ โดยคุณจะ ต้องแจ้งผ่ำนโทรศัพท์มือถือหลำกรุ่น เช่น iphone, BlackBerry, Android หรือใช้ผ่ำนโทรศัพท์มือถือรุ่นที่สำมำรถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ทำง http://m.foursquare.com และนอกจำกนี้ คุณยังสำมำรถบอกให้เพื่อนๆ ใน Social Network ของคุณได้รู้ ว่ำตอนนี้คุณอยู่ไหนแล้ว เพรำะ FourSquare.com มีกำรเชื่อม โยง (Mashup) เข้ำกับ Twitter และ Facebook ซึ่งเมื่อคุณ ทำำกำรเชื่อมโยงบริกำรเข้ำด้วยกันแล้ว เมื่อคุณ Check-in ทีไหน ่ ก็ตำม ระบบของ Foursquare ก็จะส่งข้อควำมพร้อมตำำแหน่ง
 8. 8. สถำนทีๆ คุณไป ผ่ำนออกไปยังใน Twitter และ Facebook ่ (เข้ำไป setup ได้ที่ setting ของเว็บไซต์) 2. หลังจำกลงเตรียมมือถือพร้อมแล้วก็มำเริ่มต้นกำร Check-in กัน เมื่อพร้อมแล้วก็เปิดโทรศัพท์มือถือ เข้ำไปที่โปรแกรม Foursquare หรือ เว็บของ m.Foursquare.comขั้นตอนกำรเล่น Foursquare 1. Check-in ทำง FourSquare จะเช็กจำกตำำแหน่งของคุณ (Location) ว่ำ ตอนนั้นคุณอยู่ที่ไหนอย่ำงอัตโนมัติ จำกตำำแหน่ง Cell Site ของโทรศัพท์ที่คุณใช้งำนอยู่ แล้วก็จะดึงข้อมูลตำำแหน่ง ของสถำนที่ต่ำงๆ ทีอยู่ในระแวกนั้นมำแสดงถ้ำเกิดมีสถำนนั้นใน ่ ฐำนข้อมูลของ FourSquare แต่ถ้ำไม่มีสถำนที่ในระบบ คุณก็ สำมำรถเพิ่มตำำแหน่งของสถำนที่ใหม่ๆ เข้ำไปได้เองได้เลย 2. เมื่อคุณเพิ่มสถำนที่ใหม่เข้ำไป คุณก็จะได้แต้มเพิ่มด้วย ซึง เมื่อ ่ คุณเพิ่มสถำนที่ลงไปใหม่ หรือจะเลือกจำกสถำนที่เดิมทีได้ ่ แสดงออกมำ คุณก็เข้ำสู่กำร check-in เข้ำสู่สถำนที่นั้นๆ 3. เมื่อคุณ check-in แล้วคุณสำมำรถ “ตะโกน (Shout)” ออกไปว่ำ คุณไปทำำอะไรที่สถำนที่นั้นๆ ได้ด้วย เพียงแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกำร Check-in แล้วแล้วหลังจำกนั้นระบบก็จะทำำสรุปว่ำ คุณได้แต้ม ทั้งหมดกี่แต้มทิปเพิ่มเติมคุณสำมำรถเพิ่ม “สิ่งที่ต้องทำำ (Todo List)” และ “ทิป (Tips)” ใน กำรเข้ำไปยังสถำนที่แต่ละแห่งที่คุณ Check-in เข้ำไปได้ด้วย เพื่อเป็นกำรบอกคนอื่นๆ ให้รู้ว่ำหำกคุณมำที่นี่แล้ว คุณควรจะทำำอะไร เช่น ผมcheck-in เข้ำไปที่รำนแห่งหนึ่งย่ำนเอกมัน ผมสำมำรถแนะนำำ Todo ได้ ้ว่ำคุณควรสั่งอำหำรนี้มำกิน หำกคุณอยู่ที่รำนนี้ได้ เป็นต้น ้การประเมินรายได้ต่อปี รำยได้ (Revenue Model) ของ FourSquare ตอน นี้FourSquare ยังไม่มีรูปแบบโฆษณำที่ชัดเจน แต่อนำคตรำยได้ของFourSquare จะเป็นรูปแบบของโฆษณำที่เป็นท้องถิน (local Business ่Advertising platform) ระบบแจกคูปอง หรือป้ำยสปอนเซอร์ ซึ่งจะเป็นหนทำงที่สำมำรถสร้ำงรำยได้
 9. 9. วิเคราะห์ (SWOT) ของแต่ละธุรกิจSWOT ของ Foursquareจุดแข็ง• กำรนำำระบบตำำแหน่ง สถำนที่ มำใช้รวมกับ Social Network ทีเติบโต ่ ่ได้อย่ำงรวดเร็ว• ระบบกำรใช้แต้ม เป็นตัวกระตุ้น ให้ผู้ใช้อยำกแข่งสะสมกับเพื่อนๆ• ระบบรองรับกับกำรใช้งำนในหลำยช่องทำง และหลำยอุปกรณ์ เช่นเว็บไซต์, โทรศัพท์ Andriod, iPhone, Blackberry• มีระบบเชื่อมต่อ (API) กลำงที่สำมำรถเชื่อมต่อได้ไม่ยำก เช่นFourSquare ใช้ร่วมกับ Layar• สำมำรถเชื่อมโยงกับ Social Network อื่นๆ ได้อย่ำงดี เช่น Facbook,Twitter, Yelpจุดอ่อน• กำรระบุตำำแหน่ง พิกัดของสถำนที่ใกล้เคียงยังคงเป็นปัญหำ ไม่ค่อยตรง อำจส่งผลต่อผู้ใช้งำน• ฟังก์ชั่นกำรใช้งำนทำงด้ำนธุรกิจ ในเมืองไทยยังไม่ชัดเจน อันจะสำมำรถช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรใช้งำนได้อย่ำงแพร่หลำย• รูปแบบของโฆษณำที่ยงไม่ชัดเจน ในกำรสร้ำงรำยได้ ัโอกาส• กำรเติบโตของตลำดสมำร์ทโฟน และกำรใช้งำนของ SocialNetwork ทีมีสูง ่• กำรเปิดตัว กำรเริ่มตื่นตัวของบริกำร และเทคโนโลยีที่จะนำำเข้ำมำประยุกต์ใช้งำน ในกำรสร้ำงกระแส• อนำคตรำยได้ของ Foursquare จะเป็นรูปแบบของโฆษณำที่เป็นท้องถิ่น (local Business Advertising platform) ระบบแจกคูปอง หรือป้ำย
 10. 10. สปอนเซอร์ ซึงจะเป็นหนทำงที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ ่• Social Word of Mouth สำมำรถเชื่อมต่อกับ Twitter และ Facebookได้ ทำำให้เกิดกำรบอกต่อได้ง่ำยอุปสรรค• คู่แข่งในกำรให้บริกำร Location-Based Social Network(LBSN) อยู่หลำยรำยด้วยกัน เช่น Gowalla, Loopt, Brightkite และ Yelp ซึ่งมีรป ูแบบกำรใช้งำนที่คล้ำยๆกัน• กำรที่ Facebook เริมหันมำให้ควำมสนใจกับบริกำรนี้ เพรำะเมื่อเว็บ ่อันดับหนึ่งของโลก ด้วยควำมได้เปรียบของจำำนวนผูใช้กว่ำ 600 ล้ำน ้คน ย่อมสร้ำงแรงกดดันให้กับตลำดบริกำรนี้การนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานทางธุรกิจ FourSquare จะเหมำะกับธุรกิจ offline ที่มีหน้ำร้ำนมำก เพรำะเป็นกำรใช้สื่อออนไลน์ เปิดช่องทำงเข้ำถึงธุรกิจของคุณได้ โดยสำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำที่อยู่ใน พื้นที่เดียวกับธุรกิจของคุณได้ง่ำยๆ เพรำะข้อดีของ FourSquare สำำหรับธุรกิจ คือ คุณสำมำรถรู้ได้วำใครคือลูกค้ำ ่ของคุณ และสำมำรถรู้ได้ว่ำลูกค้ำมำบ่อยแค่ไหน และยังสำมำรถประยุกต์ใช้ได้อีกหลำยวิธีได้แก่1. โปรโมตธุรกิจของคุณได้ ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบริกำร โดยกระตุ้นให้คนมำแนะนำำ ถ้ำมีคนเขียน tip ถึงร้ำนเรำดีๆ เช่นถ้ำเป็นร้ำนอำหำร คนอ่ำนก็อยำกจะลองไปกินบ้ำง ถ้ำเป็นร้ำนขำยของ ร้ำนไหนโกงหรือบริกำรดีก็จะเห็นเลย – แสดงที่ ตั้งสำำนักงำน หรือสถำนที่นัดหมำยประชุมทำงธุรกิจ2. เป็นเครื่องมือในการสร้างความจงรักภักดี (loyalty program) สำาหรับธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจำก Foursquare สำมำรถบอกได้ว่ำมีลูกค้ำคนไหนบ้ำง แวะมำ ร้ำนค้ำของคุณบ่อยแค่ไหน? เรำสำมำรถจัดกิจกรรมสำำหรับคนทีมำ ่ ร้ำนค้ำเรำบ่อยๆ และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องที่สำมำรถมอบรำงวัลให้ กับลูกค้ำได้ เช่นของฟรีหรือมอบส่วนลด3. ทำาโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อกด Check in ร้านของเราใน Foursquare สำมำรถ ทำำกิจกรรมพิเศษได้ เช่นเมื่อมีคนมำ Check-in ในช่วง วัน- เวลำที่เรำกำำหนด ก็สำมำรถรับส่วนลดและคูปองพิเศษได้ หรือ สำมำรถทำำร่วมกับกิจกรรม ณ จุดขำย (POS) ครับ กับพวกร้ำนเชน
 11. 11. สโตร์ที่มีสำขำเยอะๆ ก็สำมำรถทำำได้ เช่น เข้ำร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น บ่อยสุด ได้รบรำงวัลโดยวิธีกำรใช้ลูกค้ำ Check-in มีหลำยวิธี เช่น ั พิมพ์ QR -Code ออกมำแปะไว้ในร้ำน ให้คนที่มำรูแล้วสำมำรถ ้ Check-in ได้สนใจสร้ำง QR-Code ของสถำนที่ตัวเอง คุณต้อง 1. ไป “เพิ่มสถำนที่ Add Venue” ของสถำนที่ของคุณก่อน 2. ไปที่เว็บ http://qrcheck.in/ แล้วใส่ Venue ID ของคุณลงไป ระบบจะสร้ำง QR-Code 3. ทีนี้คุณก็สำมำรถนำำ QR-Code ไปใช้กับที่ร้ำนค้ำคุณได้ไม่ยำก แล้วตัวอย่ำงของบำงร้ำน มีกำรบอกว่ำใครเป็นเจ้ำที่ (Mayor) ดื่มฟรี.!
 12. 12. กำร เชื่อมโยงโฆษณำเข้ำไป หำคุณ Check-in ในพื้นทีนั้น และก็ ่จะมีแจ้งว่ำในพื้นทีใกล้ๆ หำกคุณเป็น เจ้ำที่ (Mayor) เอำข้อควำมนี้ ่โชว์บำร์เทนเดอร์รบฟรีเบียร์ ภำพข้ำงบนนี้สำำหรับผูที่ Check-in เข้ำมำ ั ้ในสถำนที่ และเป็นเจ้ำที่ (Mayor) รับเบียร์ฟรีตัวอย่ำง ของกำรแจกของรำงวัล หำกผู้ที่สนใจเป็น Mayorข้อควำมทำง twitter ทีโปรโมทว่ำ หำกใครเป็นเจ้ำที่ (Mayor) ใน ่สถำนที่ ร้ำนรับฟรีเบียร์ และฟรี อำหำรกรณีศึกษาBusiness Map
 13. 13. การตลาดบน Foursquare จำกกำรเติบโตของกระแสควำมนิยมต่อสังคมออนไลน์ ทำำให้องค์กำรธุรกิจจำำนวนมำกหันมำให้ควำมสนใจต่อกำรแสวงหำโอกำสทำงกำรตลำดใหม่ๆ จำกสังคมออนไลน์เหล่ำนี้ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนตำ่ำมำกหรือไม่มีค่ำใช้จ่ำยเลย สังคมออนไลน์ได้ทำำหน้ำที่เป็น Pตัวที่ 4 นั่นคือ บทบำทของ Promotion ผ่ำนสังคมออนไลน์ อันเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด (marketing Commu nication) ที่ทรงประสิทธิภำพมำก ดังนั้น กำรทำำกำรตลำดในโลกยุคใหม่ อันเป็นยุคที่กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดอิงแอบอยู่กับสื่อดิจิตอลมำกขึ้น มีควำมจำำเป็นอย่ำงมำกที่นักกำรตลำดและผู้ทมีควำมต้องกำรสร้ำงผลกระทบให้กับองค์กำรหรือ ี่ธุรกิจต่ำงๆ ต้องปรับตัวและสร้ำงควำมได้เปรียบในสนำมกำรตลำดดิจิตอลในโลกของสังคมออนไลน์ที่สำมำรถสร้ำงผลกระทบอย่ำงมำกมำยเป็นทวีคูณ (Viral Effect) (ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, 2552,อ้ำงถึงใน Lekasinas Blog, 2010) หำกพิจำรณำถึงสังคมออนไลน์ ที่ได้รบควำมนิยมกล่ำวได้ว่ำมี ัหลำยแอพพลิเคชั่น อำทิ Facebook, Twitter, MySpace, LinkedInและ Foursquare ซึ่งนับได้ว่ำเป็นแอพพลิเคชั่นที่น่ำจับตำมองในช่วงปีที่ผำนมำ จำกจำำนวนผูใช้งำนทั่วโลกมำกกว่ำ 6.5 ล้ำนคน และมีอัตรำ ่ ้กำร Check in มำกกว่ำ 380 ล้ำนครั้ง (ข้อมูลรำยงำนในเว็บไซต์Foursquare.com ประจำำปี 2010) นอกจำกนี้ แนวโน้มทีกำำลังมำแรงใน ่Social Media คือกำรนำำ Social Network หรือเครือข่ำยสังคม เข้ำมำผสมผสำนกับเทคโนโลยีทใช้ระบุที่ตั้งของผู้ใช้ (Location Based) ี่
 14. 14. ดังนั้น ทำงทีมวิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำถึงกำรทำำกำรตลำดบนFoursquare ในประเทศไทย กำรศึกษำเรื่อง การตลาดบนFoursquare มีวัตถุประสงค์(1) เพื่อศึกษำถึงคุณลักษณะรวมถึงควำมคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อFoursquare(2) เพื่อศึกษำควำมแตกต่ำงทั้งในด้ำนคุณ ลักษณะและควำมคิดเห็นระหว่ำงกลุมผู้ใช้งำนและผู้ไม่ใช้งำน Foursquare ่(3) เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรดำำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด ขององค์กรธุรกิจที่มีกำรนำำ Foursquare มำใช้งำน และ(4) เพื่อศึกษำถึงโอกำส ข้อจำำกัด และอุปสรรคของกำรนำำ Foursquareมำใช้ในกำรดำำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด มีกำรแบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 3 กลุม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำมกำรใช้งำน ่foursquare จำำนวน 72 คน กลุ่มตัวอย่ำงองค์กรธุรกิจที่มีกำรนำำFoursquare มำใช้จำำนวน 4 องค์กำร (ประกอบด้วยบริษท ที เอ พี เท ัรดดิ้ง จำำกัด บริษัท โทเทิลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำำกัด (มหำชน) ร้ำน ่มำลีคอฟฟี่ และร้ำนร่มไม้ไออุ่น) และกลุมตัวอย่ำงองค์กรธุรกิจที่ ่ทดลองนำำ Foursquare ไปใช้ในกิจกรรมทำงกำรตลำดจริง จำำนวน 1องค์กำร (ร้ำนบังกะโล) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถำมกำรใช้งำน Foursquare และกำรสัมภำษณ์ผู้ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ได้ผลกำรศึกษำดังนี้ ผลกำรศึกษำจำกข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม พบว่ำ จำกจำำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทังสิ้น 72 คน เป็นกลุ่มผู้ใช้งำน Four square ้จำำนวน 21 คน และกลุ่มผู้ไม่ใช้Foursquare จำำนวน 51 คน โดยกลุ่มผู้ใช้ Foursquare ส่วนใหญ่(1) เป็นเพศชำย (52%)(2) อำยุระหว่ำง 29-30 ปี(3) จบกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี (20%)(4) ประกอบอำชีพเป็นพนักงำนบริษัทเอกชน (22%)(5) ทำำงำนอยูในบริษทเอกชน (25%) และ ่ ั(6) มีรำยได้อยู่ระหว่ำง 30,001 - 40,000 บำท (29%) เมื่อพิจำรณำเฉพำะกลุ่มผู้ใช้งำน Four square พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้ Foursquare ผ่ำนเครื่องโทรศัพท์ iPhone หรือ Blackberry (81%)โปรโมชั่นทีใช้ส่วนใหญ่เป็นแบบ Unlimited หรือเหมำจ่ำยรำยเดือน ่
 15. 15. (86%) ควำมถีในกำร Check in ส่วนใหญ่ประมำณ 3-5 ครั้งต่อวัน ่(57%) เหตุผลในกำรใช้งำนส่วนใหญ่ เนื่องมำจำกต้องกำรทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ (26%) โปรโมชั่นที่กลุมตัวอย่ำงผูใช้ส่วนใหญ่ ่ ้ต้องกำร คือส่วนลดพิเศษ (40%) สถำนที่ที่นยม Check in คือ ร้ำน ิอำหำร (50%) ในด้ำนพฤติกรรมกำรไม่ใช้งำน พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงผู้ไม่ใช้งำนส่วนใหญ่ไม่ใช้ Foursquare เนื่องจำกไม่คุ้นเคยกับ Foursquare(40%) และสุดท้ำยในด้ำนเจตคติต่อกำรใช้งำน Foursquare พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้งำน Foursquare มีเจตคติในด้ำนต่ำงๆ ทัง 7 ด้ำน ( ้ประกอบด้วยด้ำนกำรใช้งำน ด้ำนควำมทันสมัย ด้ำนควำมรวดเร็ว ด้ำนควำมน่ำสนใจ ด้ำนควำมคุ้มค่ำ ด้ำนควำมมีประโยชน์และด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว) โดยพบว่ำควำมแตกต่ำงดังกล่ำวมีนย ัสำำคัญทำงสถิติ ยกเว้นในด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว อีกทั้งเจตคติในด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลมีค่ำเฉลี่ยตำ่ำสุดเมื่อเทียบกับเจตคติในด้ำนอื่น นอกจำกนี้ยังพบควำมแตกต่ำงที่มีนยสำำคัญของเจตคติในด้ำน ัควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ในกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำชีพแตกต่ำงกันและทำำงำนอยูในองค์กำรทีแตกต่ำงกัน จำกผลกำรศึกษำที่พบสำมำรถ ่ ่อธิบำยได้วำด้วยคุณลักษณะของ Foursquare ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ ่คล้ำยกับกำรเล่นเกม มีกำรสะสมแต้มกำร Unlock Badges และกำรแข่งขันกันเป็น Mayor จึงทำำให้สำมำรถดึงดูดผู้ใช้เพศชำยได้มำกกว่ำเพศหญิง นอกจำกนี้จำกคุณลักษณะของ Foursquare ทีเป็นแอพพลิเคชั่ ่นที่ต้องใช้งำนคู่กับสมำร์ทโฟน อีกทั้งต้องมีแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตที่สำมำรถใช้งำนร่วมกับสมำร์ทโฟนด้วย จึงทำำให้กลุมผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ใน ่วัยทำำงำน และมีควำมสำมำรถในกำรใช้จ่ำยส่วนนีได้ ้ นอกจำกนี้ ด้วยคุณลักษณะของ Foursquare ซึ่งจะเปิดเผยที่อยู่ของผู้ใช้ จึงเป็นทังจุดแข็งและจุดอ่อนของแอพพลิเคชั่นนี้ ส่งผลให้ผู้ ้ใช้ยังคงมีควำมกังวลในประเด็นด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวซึ่งในควำมเป็นจริงแล้วผู้ใช้สำมำรถตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวให้ไม่เปิดเผยกำร Check in ได้ หรือที่เรียกว่ำ off-the-grid Check in ดังนั้น หำกมีกำรทำำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ชัดเจน คำดว่ำจะทำำให้จำำนวนผู้ใช้เพิ่มมำกขึ้น
 16. 16. ผลกำรสัมภำษณ์องค์กำรธุรกิจ ได้ศึกษำผ่ำนกำรสัมภำษณ์องค์กรธุรกิจ 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ที เอ พี เทรดดิ้ง จำำกัด บริษท โทัเทิ่ลแอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำำกัด (มหำชน) ร้ำนมำลีคอฟฟี่ และร้ำนร่มไม้ไออุ่น ซึ่งพบว่ำ องค์กำรธุรกิจทั้ง 4 แห่ง ได้ใช้ Social Media อื่นๆอยู่ก่อนแล้ว อำทิ Facebook หรือ เว็บไซต์ของบริษท แต่ส่วนใหญ่ยัง ัไม่ประสบควำมสำำเร็จในกำรนำำ Foursquare มำใช้เท่ำที่ควร ทังนี้ ้เนื่องจำกผู้ใช้ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Foursquare กำรเสนอโปรโมชั่นยังไม่ดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำได้ กำรขำดควำมต่อเนื่องในกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดผ่ำน Foursquare และกำรปักหมุด (กำำหนดตำำแหน่งที่ตั้งของสถำนที) ยังมีปัญหำในด้ำนควำมซำ้ำซ้อน ่กล่ำวคือ สถำนที่เดียวกันแต่มีกำรปักหมุดหลำยตัวทำำให้เกิดควำมสับสนทั้งต่อเจ้ำของร้ำนและลูกค้ำว่ำควรจะทำำกำร Check in ที่หมุดอันใด อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันสำมำรถแก้ไขปัญหำนี้ได้ด้วยกำรติดต่อกับเว็บไซต์ Foursquare.com เพื่อทำำกำรรวมหมุดหรือลบหมุดที่ไม่ต้องกำร (สำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://about foursquare.com/how-do-i-report-aduplicate-venue/) นอกจำกนี้ ยังพบปัญหำของกำร Check in จำกระยะไกล กล่ำวคือ ผู้ใช้ทำำกำร Check inโดยไม่ได้อยู่ในสถำนที่นั้นจริง ซึงร้ำนค้ำส่วนใหญ่มีวิธีกำรแก้ปัญหำ ่โดยจะขอให้ผู้ใช้แสดงกำร Check in ให้แก่พนักงำนเพื่อรับสิทธิตำมโปรโมชั่นที่เสนอไว้บน Foursquare ผลกำรทดลองนำำ Foursquare ไปใช้ในองค์กำรธุรกิจจริง คือ ร้ำนบังกะโล พบว่ำยังไม่ประสบควำมสำำเร็จเท่ำที่ควร ซึ่งมีจำำนวนผูใช้งำน ้ทั้งสิ้น 18 คนและมีจำำนวนครั้งกำร Check in 41 ครั้ง ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์เจ้ำของร้ำนพบปัญหำในกำรดำำเนินงำนหลำยประกำรประกอบด้วย ลูกค้ำยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Foursquare ซึ่งแม้ว่ำลูกค้ำส่วนใหญ่ของร้ำนจะมีสมำร์ทโฟน แต่ลูกค้ำไม่ทรำบว่ำFoursquare คือ อะไร และไม่ทรำบว่ำจะใช้งำนอย่ำงไร จึงทำำให้ไม่สนใจในโปรโมชั่นที่ทำงร้ำนนำำเสนอ อีกทั้งพนักงำนของทำงร้ำนยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Foursquare โดยในบำงครั้งลูกค้ำมีควำมสนใจจะดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Foursquare เพื่อรับสิทธิ แต่พนักงำนไม่สำมำรถให้คำำแนะนำำแก่ลูกค้ำได้ นอกจำกนี้ พนักงำนมีอัตรำกำรลำออกบ่อย เนื่องจำกพนักงำนส่วนใหญ่เป็นพนักงำนรำยวัน ทำำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรดำำเนิน
 17. 17. กิจกรรมดังกล่ำว ประกอบกับไม่มีกำรกำำหนดผลตอบแทนที่พนักงำนจะได้รับจำกกำรนำำเสนอโปรโมชั่นในส่วนนี้เพิ่มเติม จึงทำำให้พนักงำนขำดแรงจูงใจในกำรนำำเสนอโปรโมชั่นผ่ำน Foursquare ให้กับลูกค้ำ อย่ำงไรก็ตำมในควำมเห็นของเจ้ำของร้ำนเชื่อว่ำ Foursquare จะเป็นช่องทำงหนึ่งนอกเหนือจำก Facebook ที่มีกำรใช้งำนอยู่ก่อนแล้วที่จะทำำให้ทำงร้ำนสำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มลูกค้ำเพิ่มขึ้นได้ และในอนำคต หำกผู้ใช้ Foursquare มีจำำนวนเพิ่มขึ้น ก็อำจจะเป็นอีกช่องทำงหนึ่งทีมีประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรกำรตลำดกับกลุ่มลูกค้ำได้ โดยสรุป ่จึงกล่ำวได้วำ กำรนำำ Foursquare มำใช้สำำหรับธุรกิจในประเทศไทยยัง ่อยู่ในช่วงเริ่มต้น ทิศทำงในกำรนำำ Foursquare ไปใช้ยงไม่ชัดเจน โดย ัปัญหำหลักอยูที่คน ทังผู้ใช้ พนักงำน และเจ้ำของธุรกิจ ทียังคงขำด ่ ้ ่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Foursquare ทั้งในด้ำนเทคนิค และกำรนำำมำประยุกต์ใช้ในกำรสื่อสำรกำรตลำด แต่อย่ำงไรก็ตำมก็ยังพบว่ำองค์กำรธุรกิจบำงแห่งประสบควำมสำำเร็จในกำรนำำ Foursquare มำใช้ เช่น ธนำคำรกสิกรไทยทีได้จัด ่กิจกรรมแจกหมอน Mayor ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกผู้ใช้ ดังนั้นเพื่อให้องค์กรธุรกิจสำมำรถนำำ Foursquare มำใช้ได้อย่ำงประสบควำมสำำเร็จ ผูประกอบกำรจึงควรศึกษำทำำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ้Foursquare รวมถึงแนวทำงในกำรดำำเนินกิจกรรมที่เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของตน โดยกลุ่มผู้ศึกษำขอเสนอแนวทางในการนำาFoursquare มาใช้ในการสื่อสารการตลาด ดังนี้1. ควรลงทะเบียนกับเว็บไซต์ Foursquare.com ในฐำนะองค์กำรธุรกิจซึ่งจะทำำให้สำมำรถนำำเสนอ Special Offer (โปรโมชั่นที่ต้องกำรนำำเสนอแก่ลูกค้ำ) ส่งผลให้ร้ำนค้ำมีควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในเชิงลึกของผู้ Check in ได้ อำทิ จำำนวนกำรCheck in ในแต่ละวันสัดส่วนกำร Check in (เช้ำ บ่ำย คำ่ำ) ผู้ใช้คนใดเป็น Top Visitor ผู้ใช้คนใดเป็น recent Visitors ผู้ใช้แบ่งเป็นเพศชำยและเพศหญิงจำำนวนเท่ำใด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้จะทำำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำใจพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้ำผู้ใช้บริกำรได้ดียิ่งขึ้น2. ควรจัดโปรโมชั่นที่นำสนใจ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและควำม ่ต้องกำรของลูกค้ำ อีกทั้งต้องคำำนึงถึงควำมต่อเนื่องของกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวประกอบด้วย3. ควรให้ควำมสนใจกับ Comment หรือ Tip ทีลูกค้ำให้ไว้ เพื่อใช้เป็น ่ข้อมูลสำำหรับกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ
 18. 18. 4. ควรใช้ Foursquare ในกำรสื่อสำรกำรตลำดควบคู่กับสังคมออนไลน์อื่นทั้ง Face book หรือ Twitter และกำรสื่อสำรที่เป็นออฟไลน์ทง ั้ใบปลิว ป้ำยประกำศ ป้ำยโฆษณำ ทังนี้เพื่อเพิ่มจำำนวนลูกค้ำในเครือ ้ข่ำย ซึงจำำนวนลูกค้ำที่เพิ่มขึ้นนี้จะยิ่งส่งผลทำงบวกต่อกำรเผยแพร่ ่ข้อมูล ข่ำวสำร โปรโมชั่นต่ำงๆ ของบริษทแก่ลูกค้ำได้ดียิ่งขึ้น ั5. ควรจัดฝึกอบรมพนักงำนเกี่ยวกับ Foursquare ทั้งในด้ำนเทคนิคและกำรนำำเสนอโปรโมชั่น เพื่อให้พนักงำนสำมำรถให้คำำแนะนำำที่เหมำะสมแก่ลูกค้ำได้วิเคราะห์ปจจัยความสำาเร็จของภาคธุรกิจ (Key Factory ัSuccessful)ปัจจัยควำมสำำเร็จของ FourSquare (Key Sucess Factors) 1. กำรนำำ Location มำใช้รวมกับ Social Network ทีเติบโตได้อย่ำง ่ ่ รวดเร็ว 2. ระบบกำรใช้แต้ม (Point) มำเป็นตัวกระตุ้นให้คนอยำกใช้งำน เพื่อ สะสมแข่งกับเพื่อนๆ 3. ระบบของ FourSquare รองรับกำรใช้งำนในหลำยช่องทำง และ หลำยอุปกรณ์ Multi-Devices สำมำรถใช้บริกำรได้หลำยช่องทำง เช่น เว็บไซต์, โทรศัพท์ Andriod, iphone, Blackberry 4. มีระบบเชื่อมต่อ (API) กลำงที่สำมำรถเชื่อมต่อได้ไม่ยำก เช่น FourSquare ใช้ร่วมกับ Layar (โปรแกรมบนโทรศัพท์ Andriod) 5. สำมำรถเชื่อมโยงกับ Social Network อื่นๆ ได้อย่ำงดี เช่น Facbook, Twitter, Yelp เป็นต้นแนวโน้มของนวัตกรรมรูปแบบสินค้าหรือบริการที่จะเกิดขึนใน ้อนาคต ย้อนกลับไปเมื่อปี 2005 ต้องยอมรับว่ำ Google Earth เป็นบริกำรสำธำรณะสะท้ำนโลกตัวแรกทีทำำให้เรำรู้จักพื้นโลกที่เรำอยูนี้มำกขึ้น ซึ่ง ่ ่ควบคู่ไปกับบริกำรตัวนี้ก็ยังมี Google Maps ทีให้บริกำรคล้ำยๆ กัน แต่ ่ข้อดีของมันคือเป็น Web application ทำำให้เรำไม่ต้องดำว์นโหลดโปรแกรมมำติดตั้งเพิ่มเติม อีกทั้งยังมี API (Application ProgramingInterface) ให้เว็บไซต์อื่นๆ สำมำรถนำำแผนที่นไปใช้ในเว็บของตน หรือ ี้
 19. 19. ต่อยอดทำำ application อื่นๆ ออกมำอีกมำกมำย ตัวอย่ำงเช่นใน eventpro.in.th ก็มีกำรแสดงพิกัดของสถำนที่จัดอีเวนท์บน Google mapพัฒนำกำรของบริกำรแผนที่ออนไลน์ไม่ได้หยุดเพิ่งแค่นั้น ในปี 2006Google ก็ได้เปิดให้บริกำร Google Maps บนมือถือเป็นครั้งแรกสำำหรับเครื่องที่สำมำรถรัน Java ได้ ต่อมำอีกไม่นำน Google ก็ได้เปิดตัวGoogle Latitude ทีทำำให้เรำรู้ตำำแหน่งพิกัดของตัวเองได้ด้วยโทรศัพท์ ่มือถือ และในปี 2007 ควำมร่วมมือระหว่ำง Google กับ Apple ก็ปรำกฏขึ้นใน Apple iPhone ทีนำำเอำ Google Maps on mobile ไปเป็น ่defualt application ตัวหนึ่ง ทำำให้เรำสำมำรถใช้งำนมือถือได้คล้ำยคลึงกับ GPS (Geographic Positioning System) แต่ต่ำงกันก็ตรงทีวิธีกำรได้มำซึ่งพิกัดของมือถือจะมำจำกกำรดึงข้อมูลของ ่wireless network และ cell site ทีใกล้เคียง ทำำให้ตำำแหน่งอำจจะ ่คลำดเคลื่อนได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศที่เรำใช้บริกำรอยู่ และแน่นอนสำำหรับประเทศไทยของเรำในปี 2010 นี้ บำงครั้งผูที่ใช้ ้บริกำรเปิดขึ้นมำยังอำจจะห่ำงเป็นหลำยร้อยเมตร หรือเป็นกิโลเมตรเลยก็เป็นได้แต่ที่แน่ๆ บริกำรประเภทนี้ที่เรำเรียกว่ำ Location-based service กำำลังจะมำเป็น trend ทีแทรกซึมเข้ำไปในชีวิตประจำำวันของพวกเรำทุกคน ่ไม่เร็วก็ช้ำ และวันนี้บริกำรหนึ่งที่ไม่อำจไม่พูดถึงก็คือ foursquare มันเป็น Social network ประเภทหนึ่งบนมือถือที่ทำำให้เรำสนุกไปกับกำรบอกให้คนอื่นรู้ว่ำตำำแหน่งที่เรำกำำลังอยู่นี้คือสถำนที่อะไร?อำจจะมองว่ำบริกำรนี้คล้ำยๆ กับกำรเล่นเกมแรลลี่ ทีพอเรำไปถึงทีไหน ่ ่ก็เข้ำ foursquare ทำำกำร "check-in" เพื่อรับแต้ม (point) เป็นรำงวัลซึ่งกำร check-in นี้ หำกเรำเพิ่มสถำนที่ใหม่ๆ ซึ่งยังไม่เคยไปมำก่อนก็จะได้ bonus และหำกยิ่ง check-in ถี่มำกขึ้นมีกำรใส่ tag เกี่ยวกับเนื้อหำที่เกี่ยวข้อง เรำก็จะมีโอกำสได้ป้ำย (badge) ทีแสดงถึงควำม ่
 20. 20. เก๋ำเกมของเรำ และหำกเรำไป check-in ในสถำนที่หนึ่งบ่อยๆ เข้ำเรำก็จะได้รับกำรแต่งตั้งเป็น เจ้ำเมือง (Mayor)นอกจำกนี้เรำยังสำมำรถตะโกน (shout) บอกให้เพื่อนๆ เรำรู้ได้ว่ำเรำกำำลังทำำอะไรอยูที่นั้น เพรำะ foursquare สำมำรถเชื่อมต่อเข้ำกับ ่Socail nework site อื่นๆ อย่ำง facebook และ twitter ได้โดยไม่ยำกเรำสำมำรถสร้ำง todo list และ tips ในกำรเข้ำไปยังสถำนที่แต่ละแห่งเพื่อเป็นกำรแนะนำำเพื่อนๆ ของเรำว่ำเขำควรจะไปทำำอะไรในที่เหล่ำนั้น อ่ำนมำถึงตรงนีในฐำนะนักพัฒนำคงจะเห็นกลยุทธที่แยบยลของ ้foursquare ที่สร้ำงเกมให้คนติด ให้เพื่อนเป็นคนชวนเพื่อนให้มำเล่นยิ่งมีคนใช้บริกำรนี้มำกเท่ำไร foursquare ก็จะยิ่งได้พิกัดสถำนทีและ ่ข้อมูลทีถูกต้องมำกขึ้นเท่ำนั้น (โดยไม่ต้องเสียตังค์จ้ำงใครมำปักหมุด ่เลย ก็แค่ทำำให้บริกำรมันสนุกเท่ำนั้นเอง) ซึ่งต่อไปในอนำคตfoursquare ก็คงจะได้ประโยชน์จำกพิกัดเหล่ำนี้อีกมำกมำย สำมำรถนำำไปใช้ในกำรให้บริกำรโฆษณำแบบ Location Targeted Advertisingเหมือนกับครั้งก่อนโน่นที่ Google ให้บริกำร Search engine ฟรี และเมื่อเปิดไพ่ไม้ตำยออกมำก็เป็น Google Adwords ที่สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกคนทั่วโลกได้เป็นพันพันล้ำนต่อปี มันถึงเวลำแล้วหรือยังที่เรำจะคิดอะไรให้ได้แบบนี้ หรือยังคงเป็นผู้ใช้ที่ดีต่อไป แล้วคุณหละคิดอย่ำงไร How do u think? จำกปกติบำงคนใช้เทคโนโลยี GPS เพื่อดูวิเครำะห์เส้นทำงกำรจรำจร กำรเดินรถต่ำงๆ หรือไว้ใช้ในกำรเดินทำงแบบไม่ให้หลงทำง ที่เห็นอย่ำงเครื่อง GPS และ โปรแกรมแผนทีบำงโปรแกรมอย่ำง ่Google Maps แต่ในโลกปัจจุบนนี้ เรำยังสำมำรถรู้ข้อมูลทีลึกขึ้นว่ำ ั ่เพื่อนของคุณอยู่ที่ไหน , ร้ำนอำหำรนีมีเมนูเด็ดอะไรบ้ำง , สถำนที่นี้ ้
 21. 21. กำำลังมีงำนอะไรอยู่ แบบรอบๆตัวเรำ รวมไปถึงรอบๆโลกด้วยด้วยเทคโนโลยีLocationBased Location Based หรือที่เรียกว่ำ ” เทคโนโลยีระบุบอกตำำแหน่ง”ว่ำเรำอยู่ทแห่งใดบนโลกแห่งนี้ โดยอ้ำงอิงจำกระบบ GPS ในมือถือ ี่ของเรำกับดำวเทียมที่อยู่นอกโลก ก็ทั้งชื่อข้อมูลสถำนที่ ชื่อเพื่อนๆที่อยู่ ณ สถำนที่นั้น และบริกำรข้อมูลอื่นๆ ณ บริเวณจุดที่เรำยืนอยู่นั้นนั่นเอง เชื่อว่ำบำงท่ำนอ่ำนดูแล้วจะงงนัก แต่ถำเอ่ยถึง ้บริกำร Foursquare , Facebook Place , Gowalla , Google Latitude ละก็เชื่อว่ำหลำยท่ำนจะรู้จักและเคยลองใช้บริกำรในรูปแบบบริกำรนี้ กันบ้ำงแล้ว ซึ่งก็มีนักพัฒนำซอฟต์แวร์มำกมำยได้ใช้เทคโนโลยีLocation Based นี้ มำต่อยอดให้เกิดข้อมูลบริกำรต่ำงๆที่หลำกหลำยเช่น ถ่ำยรูปแล้วระบุตำำแหน่งทีถ่ำย ว่ำที่นี่เกิดอะไรขึ้น , ค้นหำ ่ตำำแหน่งร้ำนจำนเด็ด ณ บริเวณนั้น , โปรแกรมฉำยภำพยนตร์ ณ โรงหนังสำขำนี้ , หรือถ้ำเรำเดินผ่ำนร้ำนค้ำ ก็จะพบรำยกำรสิทธิพิเศษมำกมำย ส่วนลด โปรโมชั่น เป็นข้อมูลบนจอโทรศัพท์มือถือคุณ
 22. 22. สำำหรับรูปแบบบริกำรของ Location Based ในปัจจุบัน มี 2 รูปแบบ คือPull services เป็นลักษณะบริกำรที่คุณค้นหำรำยงำนต่ำงๆที่คุ้นเคยบนเว็บไซต์ เช่น กำรเรียกรถแท็กซี่ ข้อมูลรถประจำำทำง , รถพยำบำลค้นหำร้ำนอำหำร โรงแรมหรูๆระดับ และค้นหำธนำคำร ตลอดจนถึงรำยงำนสถำพจรำจร หรือกำรรำยงำนข่ำวจำกที่เกิดเหตุPush services จะเป็นรูปแบบข้อมูลต่ำงๆ ถูกส่งโดยมีกำรร้องขอ หรือไม่มีกำรร้องขอก็ตำมจำกผู้ใช้บริกำร โดยปกติบริกำรจะเริ่มทำำงำนเมื่อผู้ใช้เข้ำสู่บริเวณ ทีเค้ำได้ตั้งไว้ เช่น ตำมงำนแสดงสินค้ำไอทีต่ำงๆ ่หำกเข้ำงำนที่มีโปรโมชั่นพิเศษสินค้ำลดรำคำ โทรศัพท์มือถือก็จะแจ้งโปรโมชั่นจำกร้ำนค้ำต่ำงๆที่คุณอยู่ใกล้บรืเวณนั้น บำงครั้งก็ส่งข้อควำมเป็น sms ยินดีต้อนรับ ไปถึงโทรศัพท์ผู้เข้ำชมงำนเลยทีเดียว
 23. 23. อีกตัวอย่ำงที่เป็นเทรนด์ในโลกสังคมออนไลน์ทใช้ Location Ba ี่sed มำเกี่ยวด้วย เช่น กำรถ่ำยภำพอำหำรขึ้น facebook twitter หรือfoursquare พร้อมแนบพิกัดบอกสถำนที่ไปด้วย มำบอกเล่ำถึงรสชำติอำหำร และสถำนที่รำนอำหำร ก็เป็นกำรช่วยโปรโมตให้ชวนเพื่อนๆ ้เข้ำมำอุดหนุนร้ำนอำหำรนี้มำกขึ้นได้ด้วย จึงเริ่มมีคนใช้เทคโนโลยีLocation Based มำร่วมกับ Social Network มำใช้ในกำรโฆษณำต่ำงๆมำกขึ้นแม้ Location Based จะมีประโยชน์มำกมำย แต่ก็มีข้อควรระวังในกำรใช้ เช่นกัน เพรำะคนอื่นก็จะสำมำรถติดตำมกำรเดินทำงของคุณได้และก็บำงอย่ำงที่อำจทำำอันตรำยต่อคุณได้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพำะสำมีต้องระวังภรรยำใช้เครื่องมือ Location Based ในกำรติดตำมสำมีไปสถำนที่ต่ำงๆ หรือที่ร้ำยหน่อยก็พวกมิจฉำชีพใช้ Location Basedในคอยหำโอกำสที่จะวำงโจรกรรมก็มบริกำร Location Based ใน ีทิศทำงอนำคตจะมีกำรเติบโตขึ้นและแพร่หลำยมำกขึ้นเรื่อยๆ สังเกตได้จำกผู้ใช้ foursquare มีผใช้เพิ่มขึ้นถึง 10 ล้ำนกว่ำคนแล้ว โดยส่วน ู้ใหญ่จะใช้ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ smartphone

×