Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osiguranja podela po predmetima i rizicima

512 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Osiguranja podela po predmetima i rizicima

 1. 1. Zato što pravi izbor nije uvek očigledan !VRSTEOSIGURANJAPodela osiguranja, prema predmetu osiguranja i vrstirizika koje pokriva• Ţivotna osiguranja ( life insirance )• Neţivotna osiguranja ( non-life insurance )
 2. 2. Zato što pravi izbor nije uvek očigledan !Ţivotna osiguranja su:Vaša najboljainvesticija!Ţivotna osiguranjaRiziko osiguranjePokriva samo riziksmrti osiguranika uugovorenom periodu.Mogu se ugovarati sakonstantnom iliopadajućomosiguranom sumomMešovita osiguranjaPokrivaju rizik smrti idoţivljenja, a uz njihse mogu dodatnougovoriti i pokriće zateţe bolesti ,invaliditet i smrtusled nezgode,hirurške intervencije,prelom kostiju imaknada za daneprovedene u bolnici.TERM fix osiguranjaPredstavljaju podvrstumešovitog ţivotnogosiguranja i pokrivaju riziksmrti i doţivljenja, aili saunapred ugovorenimterminom isplate.Rentno osiguranjePokriva samo rizikdoţivljenja igarantuje isplatuunapred ugovorenihiznosa (rente).Isplata rente moţepočeti odmah pouplati jednokratnepremije osiguranja(neposredna renta)ili posle istekaugovorenog perioda(odloţena renta).Trajanje isplate semoţe ugovoriti kaodoţivotno ili kaoograničeno naodređeni broj godina Pojam ţivotno osiguranjeobuhvata ona osiguranja koja zapredmet osiguranja imaju ţivot itelo pojedinca ( osiguranika) , akao rizik pokrivaju gubitak ţivota ,telesna oštećenja i obolenja kojaumanjuju radnu sposobnost idoţivljenje odnosno biološkustarost. Nastala su kao potreba velikogbroja pojedinaca da podele riziklične finansijske sigurnosti isigunosti svojih porodica, kao igarant ispunjenja ţivotnih ciljeva(školovanje dece, otplata kreditnihzaduţenja, garant lične sigurnostiu starosti) U Srbiji predstavljajunajsigurniji dopunski stubsocijalne sigurnosti, dok je umnogim zemljama sveta to iosnovni oblik finansijskogplaniranja.
 3. 3. Zato što pravi izbor nije uvek očigledan !Neţivotna osiguranja (non-life insurance)Neţivotna osiguranjaOsiguranjemotornihvozilaAutoOodgovornostKaskoOsiguranjeimovine.PoţarOPRDPRKrađaLomMašinaInstalacija.StaklaPutnozdravstvenoasistencijaTransportRobe.Odg.vozodgovrnosti.Opšiaodgov.Prof.Odgov.Poljop.UseviStokamašinebankoKolektivnanezgodaDZPojam neţivotnog osiguranjja u Srbiji podrazumeva sve vrste osiguranja koje nisu obuhvaćene ţivotnimosiguranjem. Tako da su obuhvaćeni pored uobičajenih : OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA (AO i Kasko),OSIGURANJE IMOVINE , PUTNA OSIGURANJA , OSIGURANJE TRANSPORTA , OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ,OSIGURANJE POLJOPRIVREDE , BANKO OSIGURANJE i osiguranje od nezgode kao i dobrovoljno zdravstvenoosiguranje. Zdravstveno osiguranje je u Srbiji obavezno i izdvojeno je kao poseban segment.
 4. 4. Zato što pravi izbor nije uvek očigledan !Osiguranje motornih vozilaAuto odgovornost• Osiguranje od auto odgovornostispada u obavezna osiguranja, aobuhvata osiguranje domaćihvozila, inostranih vozila i osiguranjevozila u inostranstvu (zelena karta).• Vlasnik motornog vozila duţan jeda zaključi ugovor o osiguranju odautoodgovornosti za štetu kojuupotrebom motornog vozila pričinitrećim licima usled smrti, povredetela, narušavanja zdravlja, uništenjaili oštećenja stvari.• U slučaju štete načinjene trećemlicu, naknadu štete vrši osiguranjesa kojim ste zaključili ugovor.• Treća lica su sva lica osim vozača,vlasnika ili korisnika motornogvozila koji je kriv za saobraćajnunezgodu.• Ukoliko vozilom putujete uinostranstvo u zemlje sa kojimaSrbija nema potpisan sporazum opriznavanju polisa osiguranja, osimsaobraćajne i međunarodnedozvole, neophodno je daposedujete i međunarodnu kartuosiguranja tzv. zelenu kartu, kaodokaz da ste zaključili osiguranje odautoodgovornosti i da imate validnoosiguravajuće pokriće i uinostranstvu.KaskoKasko osiguranje vozila, spada udobrovoljna osiguranja i pokrivasvaki ugovoreni oblik materijalneštete na vašem vozilu u zemlji iinostranstvu nezavisno od toga koje vinovnik događaja.Moguće je ugovoriti sledeće oblikekasko osiguranja:1. Delimično kasko osiguranjeDelimičnim kasko osiguranjem osiguravatese od rizika loma, oštećenja ili krađestakala, u zavisnosti od grupe rizika odkojih ţelite osiguravajuću zaštitu.2. Osnovno kasko osiguranjeOsnovnim kasko osiguranjem obezbeđuje sesigurnost vašeg vozila u najrazličitijimslučajevima oštećenja, bilo da su nastalausled saobraćajne nezgode, vremenskihnepogoda, pada ili udara nekog predmetaili letelice, odnosno u slučaju da viprouzrokujete oštećenje vozila kako bisprečili veću štetu: saobraćajna nezgoda;-poţar;-eksplozija (osim nuklearne);-iznenadno termičko ili hemijsko delovanjespolja;-pad ili udar nekog predmeta; padvazdušne letelice; manifestacije ilidemonstracije; zlonamerni postupci iliobest trećih lica; oštećenja tapaciranihdelova u vašem vozilu prilikom pruţanjapomoći ovređenim licima; namernoprouzrokovane štete na vozilu radisprečavanja veće štete i mere preduzeteza smanjenje ili otklanjanje štete;-udargroma i/ili predmeta oborenihgromom; oluja;-grad;-sneţna lavina; padsnega i leda na vozilo; odron zemljišta iliobrušavanje zemljišta i stena (izuzevzemljotresa); poplava;- bujica i visokavoda.3. Potpuno auto – kasko osiguranjeKasko rizici koje moţete da ugovorite u potpunomauto – kasko osiguranju su, porednavedenih u osnovnom kasko pokriću i:- osiguravajuće pokriće od rizika krađe(uključujućineovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, teškukrađu, razbojničku krađu i razbojništvo) uzemlji i inostranstvu i- osiguravajuće pokriće od rizika utaje.4. Dodatno (dopunsko) kasko osiguranjeUz potpuno auto – kasko osiguranje moguće je dase ugovori neka od opcija:- dodatno osiguranje prtljaga u autobusima;- osiguranje reklamnih i drugih natpisa na vozilu;- osiguranje ličnog prtljaga putnika u vozilu;- alata za profesionalnu upotrebu
 5. 5. Zato što pravi izbor nije uvek očigledan !Osigiranje imovineOpr – Poţar : Osnovni rizici koji su pokriveni uslovima za osiguranje od poţara i nekih drugih opasnostiosiguravajućih društava u Republici Srbiji su poţar i udar groma; eksplozija; oluja; grad; udar sopstvenogmotornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat; pad letilice I manifestacije idemonstracije. Posebno se ugovara osiguranje od rizika zemljotresa, a mogu se po potrebi ugovoriti I dopunskirizici: poplava, bujica i visoka voda; klizanje tla i odronjavanje zemljišta; sleganje tla; sneţna lavina; iscurenje(lekaţa) tečnosti i gasova; izliv vode iz instalacija; samozapaljenje zaliha; isticanje uţarene tečne mase; udarnepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat, itd.KiR – krađa I razbojništvo: polisa osiguranja od provalne krađe i razbojništva pruţa pokriće za slučaj provalnekrađe; razbojništva (oduzimanja upotrebom sile ili pretnjom); pokušaja izvršenja provalne krađe i razbojništva;obesti i vandalizma u toku izvršenja provalne krađe i razbojništva; saobraćajne nesreće i poţara u slučaju prenosaili prevoza novca i drugih sredstava plaćanja, odnosno dragocenosti.LS – lom stakla : Osiguranjem su pokriveni troškovi zamene i reparacije stakla i drugih predmeta osiguranjaukoliko se na bilo koji način oštete i polome. Predmet osiguranja stakla od loma mogu da budu: sve vrste stakla,svetleći natpisi i reklame; slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima; mermerne ploče i ploče odveštačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl; porcelanski umivaonici, klozetske šolje; ulična ogledalaza regulisanje saobraćaja; kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala; uz svetlećenatpise i reklame osigurani su i nestakleni delovi i ramovi koji čine njihov sastavni deo; neonske i ostale svetlećecevi sa pripadajućim uređajima i bez njih.LM ili LI – lom mašina Ili Lom instalacija : : Osiguranjem mašina od loma se osiguravaju od oštećenja ili uništenjamašine, mašinski i električni uređaji i razna postrojenja usled nezgode u pogonu pod kojom se podrazumevajudogađaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari.Posebnim ugovaranjemosiguravajuće pokriće moţe da se obezbedi i za vodovodnu i kanalizacionu mreţu, cevovode (naftovode,gasovode i toplovode), dalekovode, kablovske vodove visokog napona, antenske stubove, postrojenja centralnoggrejanja takav oblik pokrića naziva se lom instalacija ,
 6. 6. Zato što pravi izbor nije uvek očigledan !Putna osiguranjaPutno zdravstveno osiguranjePutno zdravstveno osiguranje je pomoći na putovanju u inostranstvo.Obezbeđuje da za vremeputovanja , u slučaju nepredviđenih okolnosti imate potpunu zdravstvenuzaštitu. Putnim osiguranjem moţe se osigurati lice od navršenih 6 meseci do navršenih80 godina starosti sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.VRSTE PUTOVANJA turistička putovanja poslovna putovanja grupna putovanja (8 osoba i više) đačke i studentske ekskurzije tematska putovanja više ulazaka – multiVRSTE OSIGURANJAPutna osiguranja mogu se ugovoriti kao :• individualno osiguranje• porodično osiguranje – pod porodicom se smatraju supruţnici, roditelji i sva njihova decakoja nisu napunila 18 godina• grupno osiguranje – pod grupom se podrazumeva minimum 8 lica• individualno osiguranje za više ulazaka u inostranstvo• osiguranje za skijaše - uz dodatno uračunat ski rizik - ova vrsta osiguranja namenjena jeljubiteljima zimskih sportovaŠTA POKRIVA OSIGURANJE?• troškova neophodnog lekarskog tretmana za vreme boravka u inostranstvu• troškove ambulantnog lečenja• troškove bolničkog lečenja• troškove lekova koje prepiše lekar• kliničko lečenje zdravstveno priznatim metodama• troškove prevoza priznatih sluţbi za hitnu pomoPutne asistencijeNe vezano za vrstu puta, turistička, poslovno ili drugo kao oblikosiguranja mogu se ugovoriti iasistencije.Putna asistencija i asistencija u slučajugubitka prtljaga i putnihisprava, novčana pomoć u hitnimslučajevima, nadoknada izgubljenihputnih karata, hitno bukiranjeputovanja, pravna pomoć, avansnakaucija, medicinska i zubarskapomoć u inostranstvu, pokrivanjetroškova medicinskih tretmana ioperacija, dostavalekova, organizacijapotrage, pokrivanje troškovaputovanja u zemlju porekla u hitnimsituacijama, popravka vozila na licumesta, šlepovanje, skladištenje, nastavak putovanja javnimprevozom, zamenavozila, smeštaj, dostava rezervnihdelova,prihvat korisnika, prenosinformacija i tumačenjeOvo su samo nabrojane pomoći , kojemogu se ugovoriti da bi put biostvarno siguran
 7. 7. Zato što pravi izbor nije uvek očigledan !Osiguranje od odgovornostiOsiguranje od odgovornosti proisteklo je iz potrebe da se zaštitimo, od finansijskih posledica,u slučaju da nanesemo štetu trećem licu. Finansijske posledice mogu proisteći i troškovavođenja spora, poravnanja ili presuđenog odštetnog zahteva, nemogućnosti obavljanjadelatnosti i dr.Opšta odgovornostpokriva štete(smrt,gubitakzdravlja invalidnostili oštećenjeodnosno uništenjestvari) proistekle iznašeg delovanja,odnosno drţanja iliposedovanjapredmeta koji ještetu naneo. Primeri: Konobar u Vašemrestoranu saplete sei pri tome prospevrelu supu gostu ulice, otpadne deofasade Vašeg stanai povredi prolaznikaili udarite kolimadrugo vozilo(AO)Produktnaodgovornostpokriva posledicenastale poimovinu ili licapuštanjem upromet našegproizvoda.Primer:Pravimokrila za avione iprilikom uzletanjajedno krilo seraspukne i avionse sruši ili zbogugradnje našeglošeg dela dođedo povlačenja togproizvoda izprodaje.Ugovornaodgovornost pokrivamoguće štetenastalenepoštovanjemugovornih obavezaali ne i štete nastaleusled umišljaja(prevara i sl.)Profesinalna odgovornost, štiti nasod mogućih geršaka u delatnostikoju obavljamo.Najčešći primeri su :Odgovornost lekaraAdvokataD&OKontrole letaPosrednika u osiguranjuNi ovde nisu pokrivene štetenastale sa umišljajem
 8. 8. Zato što pravi izbor nije uvek očigledan !Kolektivno osiguranje zaposlenihKolektivno osiguranje zaposlenihm spada uobavezna osiguranja.Zakon o radu u članu 53 propisuje obavezuposlodavca da svoje zaposlene osigura odposledica nesrećnog slučaja ( smrt iinvalidnost kao posledice nesrećnog slučaja )Vi kao odgovoran poslodavac pokriće moţeteproširiti i na : Smrt usled bolesti Troškove lečenja Bolnički dan Teţe bolesti Hirurške intervencijeBez obzira na zakon zapamtite da je radnik Vašnajveći kapital (lakše je zameniti mašinunego čoveka) i da briga o zaposlenom jenajbolji oblik motivacije!
 9. 9. Zato što pravi izbor nije uvek očigledan !KONEKTA PLUS -VAŠ PRIJATELJ I PODRŠKAPitajte nas za savet , jer pravi izbor nije uvek očigledan !Konekta plus d.o.o. Društvo za posredovanje u osiguranjuAzzaro Business CentarJurija Gagarina 32A, 11070 Beograd, SrbijaT/F: +381 11 3532802office@konektaplus.rs podrska@konektaplus.rswww.konektaplus.rs

×