VU SA padalinių, vykdančių atstovavimo funkciją, pavyzdiniai nuostatai 2010

1,228 views

Published on

VU SA padalinių, vykdančių atstovavimo funkciją, pavyzdiniai nuostatai. 2010 m.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,228
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

VU SA padalinių, vykdančių atstovavimo funkciją, pavyzdiniai nuostatai 2010

 1. 1. VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS PARLAMENTAS NUTARIMAS DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS PADALINIŲ, VYKDANČIŲ ATSTOVAVIMO FUNKCIJĄ, PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2010 m. _______________ mėn. __ d. Nr. ___ Vilnius 1. Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (toliau - VU SA) Parlamentas, vadovaudamasis VU SA Įstatų 4.1 punktu, n u t a r i a: 1.1. patvirtinti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės padalinių, vykdančių atstovavimo funkciją, pavyzdinius nuostatus (Nutarimo 1 priedas); 1.2. įsigaliojus šiam VU SA Parlamento nutarimui, visų VU Studentų atstovybės padalinių, vykdančių atstovavimo funkciją, nuostatai netenka galios. Nuo to momento minėti VU Studentų atstovybės padaliniai vadovaujasi šiuo nutarimu patvirtintais Vilniaus universiteto Studentų atstovybės padalinių, vykdančių atstovavimo funkciją, pavyzdiniais nuostatais. 1.3. Vilniaus universiteto Studentų atstovybės padaliniai, vykdantys atstovavimo funkciją, atsižvelgdami į Vilniaus universiteto akademinių kamieninių padalinių ypatumus, privalo parengti savo padalinio nuostatus, kurie neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, VU SA Įstatams bei darbo reglamentui, taip pat Vilniaus universiteto Studentų atstovybės padalinių, vykdančių atstovavimo funkciją, pavyzdiniams nuostatams. 1.4. Vilniaus universiteto Studentų atstovybės padalinių, vykdančių atstovavimo funkciją, pavyzdinių nuostatų paryškintos normos yra imperatyvios ir VU SA padalinių, vykdančių atstovavimo funkciją, negali būti pakeistos. 1.5. Toliau išvardytų Vilniaus universiteto Studentų atstovybės padalinių, vykdančių atstovavimo funkciją, pavyzdinių nuostatų punktus gali pakeisti VU SA padalinio, vykdančio atstovavimo funkciją, valdymo organas, nešaukdamas Konferencijos: 1.3-1.6. Taip pat šiuose nuostatuose įrašyti VU akademinio kamieninio padalinio pavadinimą arba jo sutrumpinimą, atitinkamo VU SA padalinio pavadinimą arba jo sutrumpinimą bei pakeisti savo VU SA padalinio valdymo organų pavadinimus, kurie nėra paryškinti. -1-
 2. 2. 1 priedas: PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Parlamento 2010 m. ___________ mėn. __ d. nutarimu Nr. ___ VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS PADALINIŲ, VYKDANČIŲ ATSTOVAVIMO FUNKCIJĄ PAVYZDINIAI NUOSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Vilniaus universiteto Studentų atstovybės padalinys ___________ fakultete yra Vilniaus Universiteto Studentų atstovybės struktūrinis padalinys, Vilniaus universiteto __________ fakultete neturintis juridinio asmens teisių, kurio tikslas ir pagrindinė funkcija yra atstovauti Vilniaus universiteto studentams ________ fakultete (arba fakultetui prilygintiname VU padalinyje). 1.2. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos ir santrumpos: 1.2.1. VU – Vilniaus universitetas; 1.2.2. __F – Vilniaus universiteto ________ fakultetas (arba jam prilygintinas VU padalinys); 1.2.3. __F studentas – studentas, studijuojantis VU ________ fakultete; 1.2.4. VU SA – Vilniaus universiteto Studentų atstovybė; 1.2.5. VU SA__F – Vilniaus universiteto Studentų atstovybės padalinys ________ fakultete, kurio pagrindinė funkcija yra atstovauti VU studentams ________ fakultete; 1.2.6. VU SA__F narys – VU__F studentas, įrašytas į VU SA__F narių sąrašus; 1.2.7. Studentų atstovas – VU SA__F narys, išrinktas ar deleguotas į VU SA__F, __F ar kitas VU bei VU SA institucijas; 1.2.8. Konferencija – Visuotinis VU SA __F narių susirinkimas; 1.2.9. Valdymo organas – VU SA __F Valdymo organas; 1.2.10. Pirmininkas – VU SA __F Pirmininkas; 1.2.11. Metai – kalendoriniai metai; 1.2.12. Diena – kalendorinė diena; -2-
 3. 3. 1.2.13. Konfidenciali informacija – informacija, sudaranti komercinę (gamybinę) ar profesinę paslaptį, taip pat tokia informacija, kuri galėtų pakenkti VU SA arba kuri suteiktų privalumų ją gavusiam asmeniui, palyginus su VU SA; 1.3. VU SA __F simbolika: ______________________________________________ 1.4. VU SA __F buveinės adresas: ________________________________________ 1.5. VU SA __F elektroninės svetainės adresas: ______________________________ 1.6. VU SA __F elektroninio pašto adresas: _________________________________ 2. VU SA __F VEIKLOS TIKSLAI 2.1. VU SA __F tikslai: 2.1.1. atstovauti __F studentams, ginti jų teises bei teisėtus interesus; 2.1.2. dalyvauti studijų proceso VU ir __F tobulinime; 2.1.3. rūpintis VU studentų socialine gerove; 2.1.4. organizuoti turiningą VU studentų laisvalaikį ir skatinti kultūrinę veiklą; 2.1.5. skleisti informaciją apie VU SA veiklą VU bendruomenei bei Lietuvos Respublikos organizacijoms; 2.1.6. telkti akademinę bendruomenę atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiui, skatinti puoselėti ir turtinti tiek akademinę, tiek ir nacionalinę kultūrą bei tradicijas. Skatinti studentų pilietiškumą, puoselėti žmogiškąsias vertybes bei tradicijas; 2.1.7. skatinti studentų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą; 2.1.8. skatinti abipusį grįžtamąjį ryšį – atstovai studentams ir studentai atstovams; 2.1.9. rinkti ir analizuoti akademinės bendruomenės socialines, akademines problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus; 2.1.10. plėtoti tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą; 2.1.11. bendradarbiauti su kitomis Lietuvos bei užsienio valstybėse veikiančiomis studentų organizacijomis arba jų asociacijomis; 2.1.12. siekti sudaryti sąlygas studentams atlikti praktiką; 2.2. VU SA __F siekia ir kitų šiuose nuostatuose bei VU SA Įstatuose nustatytų, tačiau LR teisės aktams neprieštaraujančių tikslų. 3. VU SA__F VEIKLA -3-
 4. 4. 3.1. VU SA __F savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, taip pat VU SA Įstatais, Darbo reglamentu, VU SA __F nuostatais bei kitais teisės aktais. 3.2. VU SA __F veikla grindžiama pagarbos žmogaus teisėms, teisėtumo, demokratijos, teisingumo, sąžiningumo, protingumo, veiklos viešumo, skaidrumo, atsakomybės, kolegialumo ir savivaldos principais. 3.3. Esant VU SA __F nuostatų ir aukštesnę teisinę galią turinčio teisės akto kolizijai, taikomos aukštesnės teisinės galios teisės akto normos. 3.4. Esant šių nuostatų normų kolizijai, taikomos imperatyvios nuostatų normos. Kitu atveju reikia atsižvelgti į susiklosčiusių santykių prigimtį, kiekvienos normos tikslus ir uždavinius, teikti pirmenybę labiau studentų interesams atitinkančiai normai. Tokiu atveju normų kolizija yra sprendžiama VU SA __F valdymo organo. 3.5. Esant šiuose nuostatuose teisinio reguliavimo spragai, taikoma įstatymo arba teisės analogija. 3.6. Visa VU SA__F veikla pagrįsta šiuose nuostatuose įtvirtintų tikslų įgyvendinimu. Veikla, nesusijusi su šiuose nuostatuose keliamų tikslų įgyvendinimu, negalima. 3.7. Pagrindinė veiklos forma yra koordinuotas darbas komitetuose ir darbo grupėse socialine, akademine, ryšių su visuomene, laisvalaikio ir kultūros bei kitomis kryptimis. 4. VU SA__F NARIAI. TEISĖS IR PAREIGOS 4.1. Kiekvienas VU SA __F narys yra VU SA narys. 4.2. VU SA __F nariu gali būti tik __F studentas. 4.3. Tapimą VU SA __F nariu reglamentuoja VU SA įstatai bei VU SA institucijų priimti sprendimai. Narystė VU SA __F grindžiama savanoriškumo ir lygiateisiškumo principu. Priverstinė narystė VU SA __F yra draudžiama; 4.4. Nario mokestis mokamas tik tada, jei toks mokestis yra patvirtintas VU SA Įstatuose nustatyta tvarka. Kitokie privalomi mokesčiai, susiję su naryste VU SA __F, draudžiami. 4.5. VU SA __F sudaro ir tvarko savo narių sąrašą pagal VU SA valdymo institucijų nurodymus. 4.6. Narystė VU SA__F baigiasi nuo tos dienos, kai atsiranda viena iš šių aplinkybių: 4.6.1. studentui pateikus rašytinį prašymą nutraukti narystę VU SA__F; 4.6.2. nustojus būti __F studentu; 4.6.3. Valdymo organui nusprendus išbraukti narį iš narių sąrašo šių nuostatų 7.17 punkto nustatyta tvarka; 4.6.4. kitais VU SA Įstatų ir LR įstatymų numatytais pagrindais. -4-
 5. 5. 4.7. Norintis išstoti iš VU SA studentas pateikia rašytinį prašymą savo VU SA __F Pirmininkui. Prašymą tvirtina VU SA Prezidentas. Asmuo per penkias darbo dienas išbraukiamas iš VU SA narių sąrašo. 4.8. VU SA __F nario teisės: 4.8.1. dalyvauti VU SA __F veikloje; 4.8.2. būti išrinktu arba paskirtu į VU SA __F ar kitas VU SA savivaldos ir kontrolės institucijas, __F Tarybą, Apeliacinę, Atestacinę komisijas bei kitas __F institucijas, kuriose turi teisę dalyvauti studentų atstovai; 4.8.3. teikti siūlymus, klausimus VU SA __F ar kitoms VU SA institucijomis dėl jų veiklos ir gauti motyvuotus atsakymus; 4.8.4. dalyvauti priimant sprendimus studentams rūpimais klausimais savo kompetencijos ribose; 4.8.5. laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę VU SA __F; 4.8.6. susipažinti su VU SA narių sąrašu; 4.8.7. kitas teises, kurios neprieštarauja LR teisės aktams, VU statutui, VU SA Įstatams. 4.9. VU SA __F nario pareigos: 4.9.1. laikytis šių nuostatų, VU SA Įstatų, Darbo reglamento, VU Statuto ir kitų LR teisės aktų; 4.9.2. mokėti nario mokestį, jeigu toks mokestis yra patvirtintas VU SA Įstatuose nustatyta tvarka; 4.9.3. vykdyti VU SA, VU SA __F valdymo ir kontrolės institucijų sprendimus; 4.9.4. reikšti bendrą VU SA nuomonę savo kompetencijos ribose; 4.9.5. VU SA narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai; 4.9.6. būti lojaliam VU SA bei laikytis konfidencialumo; 4.9.7. vengti situacijos, kai asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti VU SA interesams; 4.9.8. nepainioti VU SA turto su asmeniniu turtu arba naudoti jo ar informacijos, kurią gauna būdamas VU SA nariu, asmeninei ar trečiojo asmens naudai gauti; 4.9.9. privalo pranešti VU SA Prezidentui apie aplinkybes, nurodytas -4.9.8 punktuose bei nurodyti jų pobūdį ir vertę. Ši informacija turi būti pateikta raštu arba įrašyta į atitinkamo VU SA __F ar VU SA organo posėdžio protokolą; 4.9.10. VU SA __F narys gali inicijuoti sandorį su juridiniu asmeniu, kurio valdymo organo narys jis yra. Apie galimą interesų konfliktą jis privalo nedelsdamas pranešti VU SA Prezidentui; -5-
 6. 6. 4.9.11. VU SA __F narys, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigas, numatytas šiuose nuostatuose ir VU SA Įstatuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą, jei įstatymai, VU SA Įstatai ar šie nuostatai nenumato kitaip. 4.10. Studentų atstovu gali būti tik __F studentas, esantis VU SA nariu. Studentų atstovo teisės ir pareigos nustatytos VU SA Įstatuose ir šiuose nuostatuose. 4.11. Studentų atstovo kadencijos trukmė yra vieneri metai. Pasibaigus kadencijai, bet dar neišrinkus naujo studentų atstovo, laikinai šias pareigas eina tas pats asmuo be atskiro įgaliojimo. 4.12. Studentų atstovas, norėdamas atsistatydinti, pateikia raštišką prašymą VU SA__F Pirmininkui. Prašymą tvirtina VU SA Prezidentas. Studentų atstovas įgaliojimų netenka nuo to momento, kai jo prašymą patvirtina VU SA Prezidentas. 4.13. Studentų atstovo pareigos: 4.13.1. atstovauti __F studentams, ginti jų teises bei teisėtus interesus; 4.13.2. dalyvauti VU SA __F, VU SA ir VU institucijų, į kurias jis yra išrinktas ar deleguotas, veikloje; 4.13.3. sąžiningai vykdyti savo, kaip studentų atstovo, pareigas, kurios jam tenka kaip VU SA __F, VU SA ar VU institucijų nariui. 4.14. Studentų atstovo įgaliojimai pasibaigia: 4.14.1. pasibaigus kadencijai; 4.14.2. jam atsistatydinus; 4.14.3. nustojus būti VU SA nariu; 4.14.4. nušalinus nuo pareigų VU SA Įstatų arba šių nuostatų nustatyta tvarka; 4.14.5. kitais LR įstatymų numatytais atvejais. 4.15. Esant neabejotiniems įrodymams, jog studentų atstovas sistemingai, tyčia nevykdo savo pareigų, VU SA Revizijos komisija gali nušalinti jį nuo einamų pareigų. 4.16. VU SA __F narys privalo atlyginti visą padarytą žalą VU SA, bet ne daugiau kaip tris Vyriausybės nustatytas bazines socialines išmokas, išskyrus atvejus, numatytus LR įstatymuose. 5. VU SA __F STRUKTŪRA 5.1. VU SA__F institucijos, siekdamos bendrų veiklos tikslų ir uždavinių realizavimo, ___________ fakultete įgyvendina VU SA valdymo institucijų sprendimus. 5.2. VU SA __F struktūra: 5.2.1. Konferencija; -6-
 7. 7. 5.2.2. Valdymo organas (Valdyba); 5.2.3. Pirmininkas; 5.2.4. Kiti konferencijos suformuoti organai (kontrolės, vykdymo ir t.t.). 5.3. Privalomos VU SA __F institucijos yra šios: Konferencija, Valdymo organas, Pirmininkas. 5.4. Jei sudaromas VU SA __F kontrolės organas, jo nariais negali būti VU SA__F valdymo organo nariai. 5.5. Privalomų VU SA __F institucijų tarpusavio ryšiai yra tokie: 5.5.1. Konferencija yra aukščiausias VU SA __F organas; 5.5.2. tarp Konferencijų pagal šiuos nuostatus dalį Konferencijos funkcijų atlieka Valdymo organas. 5.6. Kiti organai sudaromi, jei Konferencijoje tam pritaria ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių Konferencijoje VU SA__F narių, esančių tą dieną VU SA__F sąraše. Šių organų kompetenciją ir sudarymo tvarką nustato Konferencija laikydamasi LR įstatymų, VU SA įstatų bei šių nuostatų. 6. KONFERENCIJA 6.1. Konferencija yra aukščiausias VU SA __F organas, kurio sprendimai įforminami nutarimais. 6.2. Kiekvienas __F studentas turi teisę dalyvauti Konferencijoje. 6.3. Visų Konferencijos narių teisės yra lygios. 6.4. Kiekvienas VU SA __F narys Konferencijoje turi po vieną balsą. 6.5. Kiekvienas VU SA __F narys gali sudaryti rašytinę savo balsavimo teisės perleidimo sutartį (LR Civilinio kodekso 2.89 str.) bei balsavimo sutartis (LR Civilinio kodekso 2.88 str.), jeigu kiti įstatymai nenumato kitaip. 6.6. Konferencijoje nutarimai priimami paprasta jame dalyvaujančių VU SA __F narių balsų dauguma, jeigu šie nuostatai atskiriems nutarimams priimti nereikalauja ko kita. Ši taisyklė taikoma taip pat ir pakartotinei bei neeilinei Konferencijai. 6.7. Eilinė Konferencija vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Konferenciją šaukia ir jos datą nustato Valdymo organas. Neeilinę Konferenciją Valdymo organas šaukia, jeigu to reikalauja 1/5 VU SA __F narių arba 2/3 Valdymo organo narių, arba VU SA Revizijos komisija. Neeilinei Konferencijai taikomos tokios pat taisyklės kaip ir eilinei Konferencijai. 6.8. Jei iki eilinės Konferencijos yra likę mažiau kaip 1 mėnuo, neeilinė Konferencija yra laikoma eiline. Joje sprendžiami ir įprasti klausimai. -7-
 8. 8. 6.9. Likus ne mažiau kaip 14 dienų iki Konferencijos, apie ją turi būti paskelbta viešai (VU SA __F skelbimų stenduose, elektroninėje svetainėje ar kitais informacijos sklaidos kanalais). Likus ne mažiau kaip 4 dienoms iki Konferencijos, turi būti viešai paskelbta preliminari Konferencijos darbotvarkė. 6.10. Konferencija yra teisėta ir jos metu priimti nutarimai galioja, kai dalyvauja daugiau nei 1/2 visų VU SA __F narių. Jeigu Konferencijoje nėra narių kvorumo, šių nuostatų nustatyta tvarka turi būti šaukiama pakartotinė Konferencija, kuri turi teisę priimti nutarimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek VU SA __F narių dalyvauja. 6.11. Pakartotinė Konferencija turi būti surengta per 20 dienų po neįvykusios Konferencijos. Pakartotinę Konferenciją šaukia ir jos datą nustato Valdymo organas. 6.12. Konferencijos posėdis yra viešas, jeigu Konferencija nenusprendžia kitaip. 6.13. Konferencija protokoluojama. 6.14. Konferencijos kompetenciją sudaro bendroji bei išimtinė kompetencijos: 6.14.1. Išimtinė kompetencija: 6.14.1.1. priima, keičia ir papildo VU SA __F nuostatus; 6.14.1.2. nustato VU SA __F tikslus; 6.14.1.3. priima sprendimus dėl papildomų VU SA __F valdymo, kontrolės ar kitų organų sudarymo, jų kompetencijos bei likvidavimo; 6.14.1.4. išklauso ir tvirtina VU SA __F metinę veiklos ataskaitą bei VU SA __F kontrolę atliekančio organo veiklos ataskaitą, jeigu toks buvo sudarytas; 6.14.1.5. tvirtina Valdymo organo narių skaičių; 6.14.1.6. renka: 6.14.1.6.1. VU SA __F Pirmininką vienerių metų kadencijai; 6.14.1.6.2. atstovus į __F Tarybą; 6.14.1.6.3. atstovus į VU SA __F Valdymo organą; 6.14.1.6.4. atstovus į VU SA ataskaitinę – rinkiminę konferenciją. 6.14.1.7. motyvuotu nutarimu anksčiau laiko atstatydina Pirmininką ar kitus konferencijoje išrinktus asmenis pritariant nemažiau kaip 2/3 dalyvaujančių Konferencijoje VU SA __F narių. 6.14.2. Bendroji kompetencija: 6.14.2.1. renka: 6.14.2.1.1. atstovus į __F apeliacinę komisiją; 6.14.2.1.2. atstovus į VU SA Parlamentą; -8-
 9. 9. 6.14.2.1.3. atstovus į kitas __F ar VU SA institucijas, jei šie nuostatai nenumato ko kita. 6.14.2.2. sprendžia kitus svarbiausius VU SA __F nuostatuose, VU SA Įstatuose ir kituose įstatymuose Konferencijos kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus, VU SA Įstatus bei šiuos nuostatus tai nepriskirta kitų VU SA __F ar VU SA organų kompetencijai. 7. VALDYMO ORGANAS (VALDYBA) 7.1. Valdymo organo teisėtiems reikalavimams privalo paklusti visi VU SA __F organai, išskyrus Konferenciją ir Kontrolės instituciją (jei ji sudaroma) bei šių nuostatų numatytus atvejus. 7.2. Valdymo organą sudaro Pirmininkas ir kiti į Valdymo organą Konferencijos išrinkti nariai. Valdymo organo narių skaičių nustato Konferencija. Valdymo organą sudaro ne mažiau negu trys nariai. 7.3. Valdymo organo posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Valdymo organo narių. 7.4. Valdymo organo posėdis yra atviras, jeigu Valdymo organas nenusprendžia kitaip. 7.5. Visi Valdymo organo nariai turi lygias teises. Valdymo organo nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių Valdymo organo narių balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, Pirmininko balsas yra lemiamas. 7.6. Valdymo organo darbą organizuoja ir jam vadovauja Pirmininkas. Pirmininkui negalint atlikti savo pareigų, jį laikinai pavaduoja jo įgaliotas VU SA __F narys. 7.7. Valdymo organo posėdis protokoluojamas. 7.8. Valdymo organo posėdžiai kviečiami Pirmininko ne rečiau kaip kartą per mėnesį, išskyrus vasaros ir sesijos laikotarpius. 1/3 Valdymo organo narių iniciatyva gali būti šaukiamas neeilinis posėdis. 7.9. Valdymo organas padeda Pirmininkui organizuoti VU SA __F veiklą, vykdyti Konferencijos nutarimus, realizuoti kitas Pirmininko kompetencijai priklausančias funkcijas, taip pat atlieka kitas šiuose nuostatuose nustatytas pareigas. 7.10. Valdymo organo nariai už savo veiklą atsiskaito Pirmininkui, o pastarasis už bendrą Valdymo organo veiklą atsiskaito Konferencijai. 7.11. Valdymo organo kompetencija: 7.11.1. kontroliuoja Konferencijos nutarimų įgyvendinimą; 7.11.2. siūlo Pirmininkui sudaryti darbo grupes, atskiriems klausimams analizuoti ir spręsti, projektams realizuoti; 7.11.3. gali informacijai suteikti konfidencialios informacijos statusą; 7.11.4. renka atstovus į __F institucijas, jeigu tai nėra priskirta Konferencijos kompetencijai; -9-
 10. 10. 7.11.5. tvirtina VU SA __F metų veiklos planą; 7.11.6. atlieka kitas valdymo funkcijas, taip pat tai, kas pavesta VU SA Įstatų, šių nuostatų bei kitų LR teisės aktų. 7.12. Valdymo organas tarp Konferencijų atlieka ir visas Konferencijos bendrojoje kompetencijoje numatytas funkcijas; 7.13. 2/3 visų Valdymo organo narių gali inicijuoti nepasitikėjimą Pirmininku ar studentų atstovu, kurį renka Konferencija. Tame pačiame posėdyje sudaroma laikinoji komisija arba bent paskiriamas jos vadovas. Komisijai pavedama ne vėliau kaip per 1 mėnesį sušaukti neeilinę Konferenciją. Iki neeilinės Konferencijos Pirmininko ar studento atstovo įgaliojimai sustabdomi. Atitinkamas pareigas laikinai eina kitas studentų atstovas, įgaliotas Valdymo organo. Pašalinti nurodytus asmenis gali tik Konferencija; 7.14. Valdymo organas daugiau kaip 1/2 visų savo narių balsų dauguma gali pašalinti studentų atstovą, kurį pagal šiuos nuostatus renka Valdymo organas, iš pareigų. 7.15. Jei Valdymo organo narys atsistatydina ar netenka atstovo statuso, Valdymo organo sprendimu buvusio Valdymo organo nario pareigas perima kitas Valdymo organo narys ir Valdymo organo narių skaičius laikomas atitinkamai mažesniu arba Valdymo organas 2/3 balsų dauguma išrenka naują Valdymo organo narį iš VU SA _F narių. 7.16. Valdymo organo narių skaičius negali būti mažesnis nei 2/3 Konferencijos nustatyto skaičiaus. Priešingu atveju šaukiama Neeilinė konferencija šių nuostatų numatyta tvarka papildyti Valdymo organo sudėtį. 7.17. Valdymo organas turi teisę išbraukti VU SA _F narį iš narių sąrašo esant bent vienai iš šių aplinkybių pritarus VU SA Revizijos komisijai: 7.17.1. už sistemingą, tyčinį savo pareigų nevykdymą esant neabejotiniems įrodymams; 7.17.2. pažeidus VU akademinės etikos kodeksą; 7.17.3. kilus pagrįstiems įtarimams, kad VU SA _F narys naudojasi VU SA vardu ar turtu siekdamas asmeninės naudos; 7.17.4. už konfidencialios informacijos atskleidimą. 8. PIRMININKAS 8.1. Pirmininkas vadovauja VU SA __F ir yra atsakingas už padalinio veiklą. 8.2. Pirmininką vienerių metų kadencijai renka Konferencija. Pirmininku gali būti tik __F studentas. 8.3. Pirmininkas tiesiogiai atskaitingas Konferencijai ir VU SA Prezidentui. 8.4. Pirmininkas ex officio yra __F Tarybos, Valdymo organo, VU SA Tarybos ir Parlamento narys. - 10 -
 11. 11. 8.5. Pirmininko kompetencija: 8.5.1. organizuoti Valdymo organo darbą, šaukti Valdymo organo posėdžius ir jiems pirmininkauti; 8.5.2. atstovaujant __F studentams VU __F Taryboje, Pirmininkas savo veiksmus privalo suderinti su Valdymo organu, o atstovaujant už VU ribų ir su VU SA Prezidentu; 8.5.3. įgyvendinti VU SA valdymo institucijų sprendimus, nutarimus; 8.5.4. koordinuoti ir organizuoti Konferencijos nutarimų, Valdymo organo nutarimų įgyvendinimą; 8.5.5. užtikrinti, kad per 60 kalendorinių dienų (neįskaičiuojant sesijos laikotarpio) nuo tos dienos, kai Valdymo organo nariai (in corpore) pradėjo eiti savo pareigas, privalo būti parengtas VU SA __F veiklos planas, kuriame turi būti nurodyti pagrindiniai veiklos uždaviniai. Jeigu išrinkus valdymo organą iki vasaros atostogų pradžios yra likęs didesnis negu keturių mėnesių laikotarpis, veiklos planas turi būti parengtas per 15 kalendorinių dienų (neįskaičiuojant sesijos ir atostogų laikotarpių). Metų veiklos planas privalo būti suderintas su VU SA Prezidentu; 8.5.6. užmezgti kontaktus, palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio organizacijomis prieš tai savo veiksmus suderinus su VU SA Prezidentu; 8.5.7. sudaryti ir atnaujinti VU SA __F narių sąrašą VU SA Darbo reglamente nustatyta tvarka; 8.5.8. sudaryti darbo grupes atskiriems klausimams analizuoti bei spręsti, projektams realizuoti, skirti jų vadovus bei koordinuoti jų veiklą; 8.5.9. kitos teisės ir pareigos, numatytos VU SA Įstatuose, šiuose nuostatuose bei kituose LR teisės aktuose. 8.6. Jei Pirmininkas dėl svarbių priežasčių negali atlikti savo pareigų, jo pareigas laikinai eina jo įgaliotas VU SA __F narys. Kai Pirmininkas negali suteikti šių įgaliojimų, tai atlieka Valdymo organas. 8.7. Pirmininko atstatydinimą šiuose nuostatuose nustatytais pagrindais ir tvarka gali inicijuoti Valdymo organas, VU SA Revizijos komisija arba ne mažiau kaip 1/10 __F studentų. 9. NUOSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS 9.1. Jei VU SA Įstatai nenustato kitaip, šie nuostatai keičiami ir pildomi pagal šias taisykles: 9.1.1. nuostatus keičia ir papildo tik Konferencija, pritarus daugiau kaip 1/2 dalyvaujančių Konferencijoje VU SA __F narių; 9.1.2. VU SA __F nuostatų keitimo projektą gali pateikti VU SA __F Valdymo organas, Pirmininkas, arba ne mažiau kaip 2% VU SA __F narių; - 11 -
 12. 12. 9.1.3. nuostatų pakeitimo projektas turi būti pateiktas raštu ir užregistruotas Valdymo organe ne vėliau kaip 7 dienos iki Konferencijos. Likus ne mažiau kaip 4 dienoms iki Konferencijos, siūlomi nuostatų pakeitimų bei papildymų projektai turi būti viešai paskelbti (VU SA __F skelbimų stenduose, elektroninėje svetainėje ar kitais informacijos sklaidos kanalais). VU SA __F privalo išduoti nuostatų pakeitimo ar papildymo projektus kiekvienam VU SA __F nariui, jei jis to pageidauja; 9.1.4. Konferencijos metu pateikus naują(-us) nuostatų pakeitimo ar papildymo projektą(-us), jie yra svarstomi, jei tam pasiūlymui pritaria dar 2 VU SA __F nariai. Šiuo atveju nuostatai laikomi pakeisti ar papildyti, jei tam pritaria ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių Konferencijoje VU SA __F narių. 9.1.5. nuostatai, taip pat jų pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik patvirtinus juos VU SA Parlamente. 10. VU SA __F PABAIGA, STATUSO PAKEITIMAS 10.1. VU SA __F veiklos pabaiga bei statuso pakeitimas siejamas tik su šiomis aplinkybėmis: 10.1.1. atitinkamos VU SA institucijos sprendimas esant VU SA Įstatuose numatytiems atvejams; 10.1.2. Konferencijos sprendimas, jei tam pritaria nemažiau kaip 3/4 visų VU SA __F narių; 10.1.3. LR įstatymuose numatyti pagrindai. - 12 -

×