VI-ojo VU SA Parlamento posėdžio protokolas

899 views

Published on

VU SA Parlamento kovo mėnesio posėdis

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
899
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

VI-ojo VU SA Parlamento posėdžio protokolas

  1. 1. VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students’ Representation PROTOKOLAS VI - asis VU SA PARLAMENTO POSĖDIS 2010 m. kovo 26 d. I. Parlamento posėdžio atidarymas II. Bendrieji klausimai: 2.1 Kvorumo tikrinimas. Dalyvauja 24 dalyviai. Kvorumas yra. 2.2 Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas. Miglė Liorančaitė, Viktorija Šimulynaitė, Algimantas Časas. Pritarta 2.3 Sekretoriaujančio tvirtinimas. Kristina Ţalnieriūnaitė. Pritarta 2.4 Darbotvarkės tvirtinimas. Pritarta. 2.5 Kitų klausimų registracija. Kitų klausimų neuţregistruota. III. VU SA Strateginio planavimo išvados. Pristato Kotryna Peilakauskaitė Tai buvo ne planavimas, o išvaţiavimas, aptarimas skirtas valdymo bei veiklos struktūrų analizei, jų tobulinimui. Rezultatai bus apibendrinami atostogų metu. Išvaţiavimo metu dirbo 7 darbo grupės, todėl kai kuriais klausimais yra 7 išvados. Po rezultatų aptarimo bus ir išvados. Aptarime galės dalyvauti ir Parlamento nariai. Išvaţiavimo metu buvo paliesta valdymo struktūra, jos efektyvumas, veiklos schema, ryšiai, programos, kaip tikslų siekti padeda VU SA viešosios įstaigos, klubai. Liutauras Gudžinskas: Kadangi nėra konkrečių išvadų, siūlau klausimą nukelti kitam posėdţiui. NUSPRĘSTA: Klausimas nukeliamas į balandţio mėnesio posėdį. Su išvaţiavimo medţiaga bus galima susipaţinti parlamentarams. Iki atostogų pabaigos siunčiame siūlymus į soc@vusa.lt.
  2. 2. -2- IV. VU SA biudžeto 2010 metams tvirtinimas. Pristato Kotryna Peilakauskaitė Biudţetas bus tvirtinamas kalendoriniams metams. Biudţetas sudarytas remiantis gaunamomis pajamomis iš VU (150 tūkst. litų) kalendoriniams metams. Sumaţėjusios pajamos iš reklamos, jos sunkiai prognozuojamos. Taip pat kurį laiką negaunamos lėšos uţ LSP iš LSAS. Planuojama kelti prezidento atlyginimą. Įtrauktas atlyginimas naujam etatui – administratoriui, kuris budėtų biure, priţiūrėtų organizacijos dokumentus. Nėra patvirtinto pareigybės aprašymo ir aiški Tarybos nuomonė šiuo klausimu. Giedrius Graževičius: Kokiu pagrindu prezidento atlyginimas keliamas? Kotryna Peilakauskaitė: Dabartinis Prezidento atlyginimas yra minimalus, todėl šis klausimas svarstytinas. Raimundas Balčiūnaitis: Kodėl savanorišku darbu paremtoje organizacijoje reikia apmokamos administratoriaus pareigybės? Kotryna Peilakauskaitė: Šis darbas yra sudėtingas, techninis, todėl sunku rasti jam savanorį. Mokama pareigybė įneštų tvarkos, efektyvumo, padėtų sutvarkyti bėdas su dokumentacija. Ar administratorius būtų studentas, bus aptarta vėliau. Laima Miškinytė: fakultetų biudţetai nėra įtraukti. Kadangi neatsispindi padalinių biudţetas, negalime šio plano vadinti visos VU SA biudţetu. Kotryna Peilakauskaitė: Būtų sudėtinga visų fakultetų biudţetus įtraukti į bendrą biudţetą, bet nukėlę kitam posėdţiui bandytume praplėsti jį, pridėti priedų. Kotryna Peilakauskaitė: VU SA automobilio išlaikymas galėtų kainuoti dar ~ 4 tūkst. Litų per metus, bet tai gana sunku prognozuoti. SIŪLYMAS: perkelti išlaidas uţ „Studentų gyvenimo vadovo“ spaudą iš rugsėjo į rugpjūtį. Kotryna Peilakauskaitė: yra aiškinamasi, kiek VU SA yra skolinga VMI. Išlaidų advokatams gali ir nebūti. Pinigų jų paslaugoms pirkti uţ sausį ir vasarį jau išleista. Raimundas Balčiūnaitis: Kokie numatomi veiksmai VU SA įplaukų uţ reklamos paslaugas didinimui? Aurelija Grikietytė: Įmonėms bus siunčiami bendradarbiavimo pasiūlymai. Iki šiol įmonės daţniausiai kreipdavosi pačios, to uţtekdavo. Raimundas Balčiūnaitis: Kas sudarė biudţeto projektą? Kotryna Peilakauskaitė: Prezidentė ir buhalterė. Adresas: Tel.: (+370 5) 268 71 44 Įmonės kodas: 193077294 Universiteto g. 3 Tel./Faks.: (+370 5) 268 71 45 A/s Nr.: LT55 7044 0600 0102 9636 LT-01513, Vilnius El. Paštas: info@vusa.lt AB SEB Vilniaus bankas Lietuva http://www.vusa.lt/ Banko kodas: 70440
  3. 3. -3- SIŪLYMAS: nukelti klausimą balandţio posėdţiui. NUSPRĘSTA: VU SA biudţeto plano klausimas nukeliamas į balandţio mėnesio posėdį. Klausimus apie biudţetą galima uţduoti el. paštu president@vusa.lt ir Parlamento elektroninėje konferencijoje. V. Delegatų į VU Senatą, Senato komisiją, jo darbo grupes ir komisijas ataskaitos. Pristato Petras Purlys Delegatai:  Monika Sičiūnaitė (Senatas, Taryba, Senato komisija, Senato komisijos nutarimų vykdymo prieţiūros darbo grupė)  Marius Skuodis TSPMI (Senatas, Akademinės etikos komisija)  Liutauras Gudţinskas TSPMI (Senatas, Mokslo komitetas)  Justinas Kondratas TF (Senatas, Universiteto bendruomenės ginčų nagrinėjimo komisija)  Petras Purlys FF (Senatas)  Gintarė Bosaitė KHF (Senatas)  Paulius Simanavičius FF (Senatas, Senato komisija, Universiteto bendruomenės ginčų nagrinėjimo komisija)  Arminas Varanauskas KF (Senatas, Senato komisija, Studijų komitetas, Strateginis komitetas, Bibliotekos reikalų darbo grupė)  Agnė Čepelytė FilosF (Studijų komitetas)  Miglė Liorančaitė MIF (Akademinių apeigų ir tradicijų darbo grupė)  Roma Fedosejevaitė FilosF, Greta Marcinkaitė MIF, Gabrielė Bilkauskaitė FilF (Socialinių stipendijų ir vienkartinių pašalpų skirstymo komisija)  Johanas Baltrimas TF (Universiteto bendruomenės ginčų nagrinėjimo komisija) Dar yra Senato rinkimų komisija (neįeina studentų atstovų), Viešųjų pirkimų nuolatinė Senato darbo grupė (neįeina studentų atstovų) ir Senato konkursų rezultatų apeliacijų komisija (neįeina studentų atstovų). Universiteto bendruomenės ginčų nagrinėjimo komisijos ir Bibliotekos reikalų darbo grupės ataskaitos nebuvo pristatytos. Po naujo statuto patvirtinimo keisis VU Tarybos ir Senato funkcijos. Šiuo metu Tarybos posėdţiai atskirai nevyksta. Reikia daug dirbti iki Senato, paties posėdţio metu daţnai tik balsuojama. Adresas: Tel.: (+370 5) 268 71 44 Įmonės kodas: 193077294 Universiteto g. 3 Tel./Faks.: (+370 5) 268 71 45 A/s Nr.: LT55 7044 0600 0102 9636 LT-01513, Vilnius El. Paštas: info@vusa.lt AB SEB Vilniaus bankas Lietuva http://www.vusa.lt/ Banko kodas: 70440
  4. 4. -4- Senato komisija yra panaši į VU SA Tarybą. Daugiau diskusijų, labiau klausomasi studentų. Akademinių apeigų ir tradicijų, VU Senato komisijos nutarimų vykdymo prieţiūros darbo grupės neveikiančios. Mokslo komitetas (atstovas - Liutauras Gudţinskas): svarstomi ne realūs mokslo klausimai, o mokslo fondo lėšų paskirstymas. Tačiau galima inicijuoti studentams aktualių klausimų svarstymą bei jo tolimesnį svarstymą Senate. SIŪLYMAS: toliau deleguoti doktorantus į mokslo komitetą. Akademinės etikos komisija (atstovas – Marius Skuodis): prieš Kalėdas atgijo ir kelis kartus rinkosi. Priimami sudėtingi sprendimai, lemiantys darbo santykius. SIŪLYMAS: į ww.vusa.lt įdėti visų ateinančių posėdţių darbotvarkes ir posėdţių rezultatus. Pritarta. Agnė Miliūtė (VU SA viešųjų ryšių atstovė): Ruošiamame naujame www.vusa.lt puslapyje bus atskira skiltis VU valdymo organų, komisijų, darbo grupių informacijai viešinti. SIŪLYMAS: Išsamiai pristatyti Senato darbą per pirmą Parlamento posėdį, kol nauji atstovai nėra paskirti. Pritarta. SIŪLYMAS: Parlamentui skirti narius į socialinių stipendijų ir vienkartinių pašalpų skirstymo darbo grupę. SIŪLYMAS: patiems inicijuoti Akademinių apeigų ir tradicijų darbo grupės posėdį, nes buvo iškeltas mantijų klausimas. SIŪLYMAS: kitame Parlamento posėdyje apţvelgti naujo VU SA Statuto projektą. Pritarta. Adresas: Tel.: (+370 5) 268 71 44 Įmonės kodas: 193077294 Universiteto g. 3 Tel./Faks.: (+370 5) 268 71 45 A/s Nr.: LT55 7044 0600 0102 9636 LT-01513, Vilnius El. Paštas: info@vusa.lt AB SEB Vilniaus bankas Lietuva http://www.vusa.lt/ Banko kodas: 70440
  5. 5. -5- SIŪLYMAS: detalizuoti tvarkas, kaip patekti į studentų atstovavimo organus. Išaiškinti, kur reikia, o kur nereikia skirti narius Prezidentui. Pritarta. SIŪLYMAS: delegatams apsvarstyti delegavimo, rinkimo, skyrimo į Senatą, Tarybą, komisijas ir darbo grupes tvarkas. SIŪLYMAS: siųsti ataskaitas apie Senatą ir Senato komisiją po kiekvieno posėdţio. SIŪLYMAS: pristatyti likusių komisijų ir darbo grupių ataskaitas. Pritarta. SIŪLYMAS: susisiekti su VU SA juridiniais padaliniais (VšĮ „VU būstas“, VšĮ „StartFM“ ir kt.) bei paprašyti, kad balandţio mėnesio Parlamento posėdţio metu būtų trumpai pristatytos jų metinės ataskaitos. Pritarta. SIŪLYMAS: balandţio mėnesį surengti du VU SA Parlamento posėdţius. Pritarta. Kotryna Peilakauskaitė: minėti dalykai turėtų atsispindėti metinėje ataskaitoje, nes tiek ataskaitų pateikti uţimtų daug Parlamento posėdţių laiko; atstovai po įvykusių posėdţių turėtų iš karto pateikti svarbiausią su posėdţiu susijusią informaciją (kas svarstyta, kas nutarta, kaip pasisakė studentų atstovas, kokius klausimus kėlė posėdţio metu). NUSPRĘSTA: Universiteto bendruomenės ginčų nagrinėjimo komisijos ir Bibliotekos reikalų darbo grupės atstovai savo ataskaitas pateiks kitame posėdyje. Atkreipti dėmesį į siūlymus dėl studentų atstovavimo sistemos tobulinimo. Posėdžio uždarymas Posėdţio pirmininkas Andrius Didţiulis Posėdţio sekretorė Kristina Ţalnieriūnaitė Adresas: Tel.: (+370 5) 268 71 44 Įmonės kodas: 193077294 Universiteto g. 3 Tel./Faks.: (+370 5) 268 71 45 A/s Nr.: LT55 7044 0600 0102 9636 LT-01513, Vilnius El. Paštas: info@vusa.lt AB SEB Vilniaus bankas Lietuva http://www.vusa.lt/ Banko kodas: 70440

×