Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

راهنمای نصب چوب پلاست دکووود

1,005 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

راهنمای نصب چوب پلاست دکووود

  1. 1. "‫ر‬‫دکووود‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫نصب‬ ‫اهنمای‬" : ‫کلی‬ ‫نکات‬ )‫الف‬ 1-‫مربع‬ ‫متر‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تقریبی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫ساختار‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬.‫با‬ ‫برابر‬ ‫وزنی‬ ‫تحمل‬ ‫به‬ ‫قادر‬034.‫باشد‬ ‫می‬ ‫کیلوگرم‬ 2-‫چوب‬ ‫متریال‬ ‫مصرف‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫مناسب‬ ‫متریال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فلزی‬ ‫زیرسازی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫،الزاما‬ ‫تزیینی‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫سطوح‬ ‫پوشش‬ ‫جهت‬ ‫پالست‬ )‫ب‬‫استفاده‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫متریال‬ ‫نگهداری‬ ‫شرایط‬: 1-.‫بگیرند‬ ‫قرار‬ ‫صاف‬ ٌ‫ال‬‫کام‬ ‫سطحی‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫پروژه‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫حمل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫های‬ ‫پروفیل‬ 2-‫پال‬ ‫چوب‬ ‫های‬ ‫پروفیل‬ ‫چیدمان‬.‫باشد‬ ‫افقی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ست‬ 3-.‫شوند‬ ‫نگهداری‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫جریان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫که‬ ‫خشک‬ ‫مکانی‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫پروفیل‬ ‫ج‬))‫اجرا‬ ‫(زمان‬ ‫کار‬ ‫شروع‬: 1-.‫باشد‬ ‫رسیده‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫ساختمانی‬ ‫امور‬ ‫سایر‬ ‫که‬ ‫آغازگردد‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫متریال‬ ‫با‬ ‫کف‬ ‫پوشش‬ ‫عملیات‬ ‫اجرای‬ ‫زمان‬ 2-‫قبل‬ ‫است‬ ‫الزم‬‫از‬‫سط‬ ‫بودن‬ ‫تراز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫متریال‬ ‫با‬ ‫کف‬ ‫پوشش‬ ‫نصب‬ ‫عملیات‬ ‫شروع‬‫و‬‫با‬ ‫کار‬ ‫زیرین‬ ‫ح‬‫از‬ ‫استفاده‬‫پروفیل‬ ‫مناسب‬ ‫های‬.‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫د‬: ‫کف‬ ‫اجرای‬ ) 1-‫توان‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫فضای‬ ‫امکانات‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫محیطی‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫متریال‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫زیرسازی‬ ‫عملیات‬ ‫برای‬‫د‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫متریال‬ ‫،این‬ ‫باشد‬ ‫متفاوت‬‫آن‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫زیرسازی‬ ‫متریال‬ ‫نوع‬ ‫.تشخیص‬ ‫باشد‬ ‫آلمینیومی‬ ‫یا‬ ‫آهن‬ ‫قوطی‬ ، ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫قوطی‬ ‫تواند‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫کارشناسان‬ ‫ی‬ ‫برعهده‬ 2-‫قوطی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫آهنی‬ ‫زیرسازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تشخیص‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬04*04‫جلوگیر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫میلیمتر‬‫خوردگی‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫ضدزنگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫آهنی‬ ‫قوطی‬0. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫الزامی‬ ‫ها‬ ‫قوطی‬ ‫وجه‬ 3-‫های‬ ‫قوطی‬ ‫بین‬ ‫فواصل‬ ‫و‬ ‫زیرسازی‬04*04‫حداکثر‬ ‫آکس‬ ‫به‬ ‫آکس‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫میلیمتر‬34.‫باشد‬ ‫می‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ 3-‫بست‬ ‫یا‬ ‫(کلیپس‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬ ‫بست‬ ‫از‬ ، ‫فلزی‬ ‫شبکه‬ ‫برروی‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫نصب‬ ‫جهت‬T‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ )‫سطح‬ ‫به‬ ‫پیچ‬ ‫بوسیله‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫متریال‬ ‫مهار‬ ‫جهت‬ ‫زیرسازی‬ 0-‫هر‬ ‫برای‬‫گ‬.‫گردد‬ ‫اجتناب‬ ‫کار‬ ‫سطح‬ ‫برروی‬ ‫پیچ‬ ‫بوسیله‬ ‫سوراخ‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫سوراخ‬ ‫دریل‬ ‫با‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محل‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ، ‫پیچ‬ ‫نصب‬ ‫ونه‬ 5-‫باید‬ ‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫های‬ ‫پروفیل‬ ‫بین‬ ‫طولی‬ ‫فاصله‬3.‫باشد‬ ‫میلیمتر‬
  2. 2. 6-.‫باشد‬ ‫مناسب‬ ‫طول‬ ‫با‬ ‫استیل‬ ‫یا‬ ‫گالوانیزه‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫مورداستفاده‬ ‫های‬ ‫پیچ‬ 7-‫مت‬ ‫با‬ ‫کف‬ ‫پوشش‬ ‫عملیات‬ ‫استحکام‬ ‫و‬ ‫زیباسازی‬ ‫در‬ ‫زیرسازی‬ ‫اهمیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫ر‬‫طولی‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ‫جهت‬ ‫هم‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫یال‬ ‫طالقی‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پروفیل‬2‫دو‬ ‫زیرسازی‬ ‫های‬ ‫قوطی‬ ، ‫طولی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پروفیل‬‫برای‬ ‫معمول‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫گرددکه‬ ‫بل‬154‫متر‬ ‫سانتی‬‫این‬ . ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫عمل‬ 8-‫هر‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫متریال‬ ‫چیدمان‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫زیرسازی‬ ‫فلزی‬ ‫شبکه‬ ‫استحکام‬ ‫برای‬2‫استحکام‬ ‫تا‬ ‫داریم‬ ‫فلزی‬ ‫قوطی‬ ‫با‬ ‫سازی‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ .‫گردد‬ ‫تقویت‬ ‫زیرسازی‬ ‫شبکه‬ ‫و‬): ‫نما‬ ‫اجرای‬ 1-‫از‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫نما‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫مطم‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫کار‬ ‫سطح‬ ‫ترازبودن‬‫ئ‬.‫گردید‬ ‫ن‬ 2-‫فلزی‬ ‫قوطی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫نما‬ ‫زیرسازی‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فلزی‬ ‫قوطی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫شرکت‬ ‫کارشناسان‬ ‫تشخیص‬ ‫صورت‬ ‫در‬34*34 ‫خوردگی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫میلیمتر‬، ‫فلزی‬ ‫قوطی‬‫از‬ ‫استفاده‬‫ضد‬‫ز‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫الزامی‬ ‫نگ‬ 3-‫شبکه‬ ‫زیرسازی‬ ‫در‬‫های‬ ‫قوطی‬ ‫بین‬ ‫فاصله‬ ، ‫نما‬ ‫فلزی‬34*34‫حداکثر‬ ‫آکس‬ ‫به‬ ‫،آکس‬ ‫میلیمتر‬35.‫باشد‬ ‫می‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ 0-‫اس‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫متریال‬ ‫از‬ ٌ‫ا‬‫تمام‬ ‫نما‬ ‫که‬ ‫حالتی‬ ‫در‬‫ت‬‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫شرایط‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫نما‬ ‫برروی‬ ‫فلزی‬ ‫زیرسازی‬ ،‫گردد‬ ‫می‬ ‫فاده‬‫و‬ ‫شبکه‬ ‫برروی‬ ‫بست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫متریال‬.‫گردد‬ ‫می‬ ‫مهار‬ ‫زیرسازی‬ ‫فلزی‬ 5-‫اجراگردد‬ ‫متریال‬ ‫آن‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ، ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫دیگر‬ ‫متریال‬ ‫هر‬ ‫با‬ ، ‫ترکیبی‬ ‫و‬ ‫تلفیقی‬ ‫بصورت‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫نما‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬‫به‬ ‫آسیبی‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫نما‬ ‫برروی‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫های‬ ‫پروفیل‬‫آ‬‫در‬ ‫نها‬‫ه‬‫موقع‬ ‫دراین‬ .‫نگردد‬ ‫وارد‬ ‫اجرا‬ ‫نگام‬‫و‬ ‫حساسیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سختی‬‫متفاوت‬ ‫متریال‬ ‫دو‬،.‫باشد‬ ‫می‬ ‫الزامی‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫نصب‬ ‫گروه‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫نماینده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کارفرما‬ ‫الزم‬ ‫هماهنگی‬ 6-‫ها‬ ‫پروفیل‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کار‬ ‫زیبایی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫کنج‬ ‫و‬ ‫نما‬ ‫دار‬ ‫زاویه‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫در‬‫پالست‬ ‫ب‬ ‫چو‬ ‫ی‬‫فارسی‬‫گردن‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫بر‬‫است‬ ‫د.الزم‬ ‫برای‬‫فارسی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫نما‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫اجرای‬‫بر‬‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫متریال‬ ‫کردن‬‫فلزی‬ ‫شبکه‬ ‫زیرسازی‬ ‫دربخش‬ ، ‫دارد‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫متریال‬ ‫کردن‬ ‫فارسی‬ ‫تادرهنگام‬ ‫شود‬ ‫بکارگرفته‬ ‫دقت‬ ‫نهایت‬.‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خطا‬ ‫ضریب‬ ‫کمترین‬ 7-‫امکان‬ ‫که‬ ‫مواقعی‬ ‫در‬‫به‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫کردن‬ ‫بر‬ ‫فارسی‬‫ند‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫کنج‬ ‫و‬ ‫نما‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫زاویه‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫دالیل‬‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫ارد‬ ‫برا‬ ‫مناسب‬ ‫نبشی‬‫ی‬.‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫قسمت‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫کاور‬ 8-. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫صادق‬ ‫نیز‬ ‫نما‬ ‫نصب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کف‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ذکرشده‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫سوراخ‬ ، ‫پیچ‬ ‫نوع‬ ، ‫طولی‬ ‫فواصل‬
  3. 3. ‫ه‬: ‫مصنوعات‬ ‫)ساخت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬...‫و‬ ‫شهری‬ ‫مبلمان‬ ، ‫نیمکت‬ ،‫پرگوال‬ ،‫آالچیق‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫مصنوعات‬ ‫تنوع‬‫پروفیل‬ ‫گوناگونی‬ ‫همچنین‬ ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫متریال‬ ‫با‬ ‫مصنوع‬ ‫هرگونه‬ ‫ساخت‬ ‫باشد.جهت‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مختص‬ ‫محصول‬ ‫هر‬ ‫ساخت‬ ‫دستورالعمل‬ ، ‫پالست‬ ‫چوب‬ ‫تولیدی‬ ‫های‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ ‫دکووود‬ ‫شرکت‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬‫فرمایید‬.‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫راهنمایی‬ ‫تا‬ .

×