Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>@  Wie khan rekenen? </li></ul><ul><ul><li>Innovatieregeling Kennisnet </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikkhan.nl </li><...
Leer Kracht Vrij <ul><li>@  Optimale ICT </li></ul><ul><ul><li>LOVS </li></ul></ul><ul><ul><li>Multimediaal </li></ul></ul...
ANNO NU (2011/2012) <ul><li>@  Instrumenten </li></ul><ul><ul><li>Lereniseenmakkie.nl -  HERA </li></ul></ul><ul><ul><li>R...
©2011 Henny Bisselink (NTO), Jan Hendrickx, (EXOVA), Yvonne Kleefkens (HERA) nationaalteamonderwijs.nl; exova.nl ; sneller...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

OWD2011 - 7 - ikkhan.nl - Yvonne Kleefkens

2,451 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

OWD2011 - 7 - ikkhan.nl - Yvonne Kleefkens

  1. 1. <ul><li>@ Wie khan rekenen? </li></ul><ul><ul><li>Innovatieregeling Kennisnet </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikkhan.nl </li></ul></ul><ul><ul><li>Khanacademy.org </li></ul></ul><ul><ul><li>Brede pilot (heel groep 7c) </li></ul></ul><ul><ul><li>35 video’s remake </li></ul></ul><ul><ul><li>Smalle pilot (18 leerlingen) </li></ul></ul><ul><ul><li>8 november meeting: hoe in- en doorvoeren voeren </li></ul></ul><ul><li>@ De nieuwe Rollen </li></ul><ul><ul><li>Friendly Mediator (Mitra) </li></ul></ul><ul><ul><li>LeerKRACHT </li></ul></ul><ul><ul><li>Expert/Coach </li></ul></ul><ul><li>@ Hoe didactisch integreren in PO? </li></ul><ul><ul><li>Van 3 niveaus maar …? </li></ul></ul><ul><ul><li>Los Altos </li></ul></ul><ul><ul><li>Schinnen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanuit een visie: LeerKachtVrij </li></ul></ul>
  2. 2. Leer Kracht Vrij <ul><li>@ Optimale ICT </li></ul><ul><ul><li>LOVS </li></ul></ul><ul><ul><li>Multimediaal </li></ul></ul><ul><li>@ e-Leerlijnen </li></ul><ul><ul><li>Doorlopend </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptief </li></ul></ul><ul><ul><li>Diagnostisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Remediërend </li></ul></ul><ul><li>@ (Peda-)Gaming </li></ul><ul><li>@ Curriculum + </li></ul><ul><ul><li>Leren Leren </li></ul></ul><ul><ul><li>Leren Denken </li></ul></ul><ul><ul><li>Leren Onderzoeken </li></ul></ul><ul><ul><li>Creatief Denken </li></ul></ul><ul><li>@ Ortho-pedagogiek-didactiek gebaseerd op </li></ul><ul><ul><li>Leonardo concept (Hendrickx) </li></ul></ul><ul><ul><li>Leren Leren (Kleefkens, Feuerstein) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mindset (Dweck) </li></ul></ul><ul><ul><li>S.O.L.E. (Mitra) </li></ul></ul><ul><ul><li>Talenten (Gardner) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat werkt op school (Marzano) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gameprincipes (o.a. Chatfield) </li></ul></ul>©2011 Henny Bisselink (NTO), Jan Hendrickx, (EXOVA), Yvonne Kleefkens (HERA) nationaalteamonderwijs.nl; exova.nl ; snelleren.nl EX ellent O nderwijs V oor A llen
  3. 3. ANNO NU (2011/2012) <ul><li>@ Instrumenten </li></ul><ul><ul><li>Lereniseenmakkie.nl - HERA </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekeneniseenmakkie.nl - EXOVA / HERA </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekentuin.nl - UvA </li></ul></ul><ul><ul><li>Khanacademy.org - Khan </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikkhan.nl - Kennisnet e.a. </li></ul></ul><ul><ul><li>Laateenszien.nl – Cédicu </li></ul></ul><ul><li>@ Serious Games </li></ul><ul><ul><li>Rekengames i.o. voor PO en VO </li></ul></ul>©2011 Henny Bisselink (NTO), Jan Hendrickx, (EXOVA), Yvonne Kleefkens (HERA) nationaalteamonderwijs.nl; exova.nl ; snelleren.nl EX ellent O nderwijs V oor A llen Leer Kracht Vrij <ul><li>@ Methodieken & Leerlijnen </li></ul><ul><ul><li>Leren Leren - HERA </li></ul></ul><ul><ul><li>Math - EXOVA </li></ul></ul><ul><ul><li>PO Implementatie - EXOVA / HERA </li></ul></ul><ul><ul><li>(10 scholen) </li></ul></ul><ul><li>@ De nieuwe Rollen </li></ul><ul><ul><li>Friendly Mediator </li></ul></ul><ul><ul><li>LeerKRACHT </li></ul></ul><ul><ul><li>Expert/Coach </li></ul></ul>
  4. 4. ©2011 Henny Bisselink (NTO), Jan Hendrickx, (EXOVA), Yvonne Kleefkens (HERA) nationaalteamonderwijs.nl; exova.nl ; snelleren.nl EX ellent O nderwijs V oor A llen Mathe Magica Dhoe je mee? Meld je aan op ikkhan.nl

×