Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onderwijsbenodigdhedenbeleid: waarom, hoe en wat

532 views

Published on

Dinsdag 10 november
Sessieronde 4
Titel: Onderwijsbenodigdhedenbeleid: waarom, hoe en wat
Spreker(s): Joop van Schie (Albeda College), Hans Bijlo (Albeda College), Hennie de Mik (Albeda College)
Zaal: Veder

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Onderwijsbenodigdhedenbeleid: waarom, hoe en wat

 1. 1. Hans Bijloo, jurist Hennie de Mik, inkoper Joop van Schie, kwartiermaker Even voorstellen Sinds Q1 2011 als Taakgroep onder regie van het College van bestuur betrokken en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onderwijsbenodigdhedenbeleid in het Albeda College. We bemoeien ons niet met de inhoud of toepassing van de onderwijsbenodigdheden in het primair proces, we bemoeien ons wel met de wijze van aanbesteding, werving en kosten van onderwijsbenodigdheden. We vergaderen sindsdien hierover elke maandagmorgen van 09.00 tot 11.30 (± 100K in totaal)
 2. 2. Vanuit welke achtergrond komt u naar deze presentatie? Waar gaat uw belangstelling het meest naar uit? En u? Uitgever Distributeur Onderwijsmanager Bestuurder Docent Student Beleidsmedewerker Onderzoeker …?
 3. 3. WAAROM!!! In hemelsnaam? • Iets overhoop halen wat goed werkt? • Dit is toch een zaak van de student? • Het is toch goed geregeld met de distributie? • Waarom bemoeit de staf zich met het onderwijs? • Schoolboeken zijn toch overal even duur? • Wij hebben toch een prima deal met onze leveranciers? • … Natuurlijk moeten ze zelf hun spullen aanschaffen, sterker nog, zonder spullen komen ze mijn lokaal niet eens in! (Punt!)
 4. 4. Deze alleenstaande moeder heeft 2 kinderen in het MBO. Zij wil heel graag dat ze een goede opleiding krijgen. Logisch! Zij betaalde in september behalve 2 maal de wettelijke bijdrage BOL volletijd ook nog aanvullende schoolkosten. Samen net iets meer dan €3.000. Zij heeft een maandinkomen van gemiddeld € 1.150,- en levert dus bijna een kwart van haar jaarinkomen in om haar kinderen een opleiding te laten volgen! DAAROM!!! En omdat we er een boel werk aan hebben!!!
 5. 5. Doelstellingen voor het Albeda College Waar hebben we het over en wat willen we er mee? Schoolboeken Licenties Persoonlijke middelen Readers Contributies Transparantie Rechtmatigheid Inclusiviteit Volumevoordelen Control Producten en diensten van derden Albeda – producten Criteria
 6. 6. Resultaten voor het Albeda College Wat hebben we bereikt? Schoolboeken Licenties Persoonlijke middelen Readers Contributies Transparantie + +/- +/- ++ ++ Rechtmatigheid + +/- +/- ++ +/- Inclusiviteit + +/- +/- ++ ++ Volumevoordelen +/- +/- +/- ++ +/- Control + +/- +/- ++ ++ Albeda – producten + = geregeld +/- = in ontwikkeling ++ = geregeld en opgevolgd in de teams Producten en diensten van derden
 7. 7. Dashboard trends Onderwijsbenodigdhedenbeleid Gemiddelde kosten pakket exclusief persoonlijke middelen Aantal ons bekende bestellingen Ons bekende omzet distributeurs Omzet Albeda - diensten
 8. 8. Resultaten voor de student/ouders 2011  Gem. pakketprijs: €415,- 2015  Gem. pakketprijs: €286 € ±2 miljoen op jaarbasis, elk jaar, verdeeld over alle 20.000 studenten =
 9. 9. Voorzieningen voor de student en de ouders  Voorlichting op de Albeda – website voor aankomende studenten en hun ouders;  Introductie – brief vanuit de StudentenRaad voor alle nieuwe studenten bij inschrijving;  Informatie over onderwijsbenodigdheden op de portaalsite van de student;  Directe toegang via SSO tot de webshops van diverse distributeurs, onze samenwerkende uitgevers en onze readershop.
 10. 10. Voorzieningen voor de docent en de onderwijsleiders  Informatie over - en handreikingen voor onderwijsbenodigdhedenbeleid op de portaalsite van de medewerkers;  Sterk vereenvoudigde voorziening voor de opmaak van onderwijsbenodigdhedenlijsten;  1 loket voor de aanlevering van readers;  1 loket voor de facturatie, inning en incasso van contributies.
 11. 11. Huidig speelveld*  85 uitgevers (waarvan de top 5 80 % van de artikelen levert)  3 distributeurs (waarvan de grootste 60% van de artikelen levert)  1 leverancier voor alle readers (Europese Aanbesteding)  Interne en externe partner voor de Facturatie, Inning en Incasso van de contributies * exclusief aanstormend talent
 12. 12. Rechtmatigheid Wettelijke kaders en juridische achtergronden
 13. 13. ‘’Artikel 8.1.4. Onderwijsbijdragen’ in de WEB “De inschrijving wordt niet afhankelijk gesteld van een andere dan een bij of krachtens de wet geregelde geldelijke bijdrage.”  werd verplicht de onderwijsbenodigdheden aan te schaffen bij een enkele leverancier,  betaalde voor diensten geleverd aan het Albeda College;  betaalde voor artikelen die niet werden gebruikt;  betaalde voor oneigenlijke contributies.  kan tot niets worden verplicht anders dan cursus- of lesgelden;  betaalt alleen voor diensten en producten voor zichzelf;  schaft pas een leermiddel aan als het aantoonbaar wordt gebruikt;  neemt vrijwillig deel aan de aanvullende producten of diensten van het Albeda College 2011, onze student: 2015, onze student:
 14. 14. Inkoopwet 2012 en het contracteren van leermiddelen Wettelijke kaders en integriteit
 15. 15.  Het Albeda College heeft zich te houden aan de regels van de Europese Aanbesteding rondom de (centrale) aanschaf van diensten en producten, ook ten behoeve van de opleidingen en/of de studenten.  En het Albeda College is aanwijzend waar het gaat om de aanschaf van artikelen waarvan het redelijk is dat de student die aanschaft in het kader van de opleiding;  Hoe toch de laagste prijs en niet aanbesteden = per productgroep inkoopstrategie bepalen Zie ook: http://www.europeseaanbestedingen.eu/ Aanwijzend
 16. 16. Schoolboeken Licenties Persoonlijke middelen Readers Contributies Opdrachtgever levering leermiddel Student Student Student School School Hoe Niet aanwijzend Niet aanwijzend Niet aanwijzend Aanwijzend Aanwijzend Laagste prijs In concurrentie In concurrentie In concurrentie Aanbesteding Aanbesteding Overeenkomst Samen werking Samen werking Samen werking Contract Contract Aanbesteden Nee Nee Nee Ja Ja Inkoopstrategie Producten en diensten van derden Albeda – producten
 17. 17. contract Schema aanbesteden 1 aanbieder Student School OnderwijsovereenkomstKoopovereenkomst
 18. 18. Samenwerkingsovereenkomst Geen financiële transactie Schema samenwerking Aanbieders Student School Opmaak leermiddelenlijst Kortingen of andere voordelen student Preferred supplier Koopovereenkomst Onderwijsovereenkomst
 19. 19. Schoolboeken Licenties Persoonlijke middelen Readers Contributies Transparantie Rechtmatigheid Inclusiviteit Volumevoordelen Control Producten en diensten van derden Albeda – producten Hoe gaat het er in 2016 uit zien? Criteria
 20. 20. Hoe gaat het er in 2016 uit zien?
 21. 21. VRAGEN?Algemeen, inkoop of juridisch?
 22. 22. Schuivende panelen Vrijwillige ouder- of deelnemerbijdrage voor extra faciliteiten (1994) Een instelling kan ook extra faciliteiten aan studenten aanbieden, die niet noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma. De keuze om gebruik te maken van deze extra faciliteiten is aan de student en kan dus nooit verplicht worden gesteld. Het vrijwillige karakter van deze extra faciliteiten dient geborgd te zijn. Ook hiervoor geldt, dat de (aankomende) student tijdig geïnformeerd wordt over de geboden extra faciliteiten en de bijkomende kosten. De voorwaarden voor deze vrijwillige ouder- of deelnemerbijdrage zijn reeds vermeld in de brief van 13 januari 1994, kenmerk BVE/ABA/BO-93098968, van de toenmalig minister dr. ir. J.M.M. Ritzen. Zie ook: https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2013/02/LiMBO-juridische-verkenning.pdf Onderwijsbenodigdheden die de student geacht wordt aan te schaffen (2012) Onverkort het bovenstaande zijn er zaken waarvan het redelijk is dat de student erover beschikt en waarvoor de student zelf de verantwoordelijkheid draagt. De instelling hoeft daarin niet te voorzien. Dit zullen met name onderwijsbenodigdheden zijn, die: 1.de student nodig heeft om de lessen voor te bereiden (bijv. boeken, agenda, rekenmachine) of 2.afhankelijk zijn van persoonlijke kenmerken van de student (bijvoorbeeld werkkleding en -schoenen). Het kan daarbij dus gaan om onderwijsbenodigdheden die nodig zijn voor het verwerven van de gevraagde competenties en een duurzaam karakter hebben. Bijlage 1
 23. 23. Brief van de minister aan de MBO – raad over de lasten voor de instellingen (2012) De instelling De instelling dient met bovengenoemde rijksbijdrage, aangevuld door les- en cursusgeld, de onderwijsactiviteiten en de daarvoor benodigde inventaris te bekostigen die op basis van het betreffende kwalificatiedossier noodzakelijk zijn om studenten in staat te stellen het onderwijs te volgen en het diploma te behalen. De (praktijk)lokalen dienen zodanig te zijn uitgerust dat de noodzakelijke onderwijsactiviteiten alsmede het examen uitgevoerd kunnen worden. De kosten daarvoor zijn voor rekening van de instelling. In de instelling dient een basisuitrusting aanwezig te zijn, zodat de student de benodigde competenties kan verwerven. Zo zal bijvoorbeeld Het is niet geoorloofd om exploitatie- of huisvestingskosten door te berekenen aan de student door als bijkomende toelatingsvoorwaarde een financiële bijdrage aan de studenten te vragen voor de kosten van het onderwijs. http://www.mboraad.nl/?news/3458582/Brief+minister+van+OCW+over+schoolkosten+lost+onduidelijkheden+niet+op.aspx Bijlage 2
 24. 24. En nog meer ruis !? Bijsterveldt naar de MBO – raad in 2012: “Leermiddelen, zoals studieboeken, werkkleding, gereedschappen en dergelijke die noodzakelijk zijn voor het volgen van de gekozen beroepsopleiding en eigendom worden van de deelnemer zijn voor rekening van de deelnemer. De school kan wel eisen stellen aan de leermiddelen die de leerling behoort aan te schaffen en waarover de leerling dient te beschikken om de opleiding goed te kunnen volgen maar niet de afname via de school verplichten (denk bijvoorbeeld aan veiligheidsschoenen, leerboeken en dergelijke). Lesmateriaal hoort in principe niet bij de student in rekening te worden gebracht omdat daarvoor de rijksbijdrage is bedoeld. Sommige opleidingen krijgen een hogere rijksbijdrage vanwege de hogere opleidingskosten. Ingrediënten en materialen die tijdens de beroepsopleiding verwerkt worden horen in principe niet in rekening te worden gebracht bij de deelnemer. “ Bussemaker 2014: Het huidige bekostigingsstelsel gaat ervan uit dat een instelling met de ontvangen rijksbijdrage de noodzakelijke onderwijsactiviteiten verzorgt. Inschrijving wordt niet afhankelijk gesteld van een andere dan een bij of krachtens de wet geregelde geldelijke bijdrage. Op dit moment is enkel één geldelijke bijdrage verplicht gesteld en dat betreft het les- en cursusgeld. Bij de inschrijving van de studenten mag geen andere geldelijke bijdrage worden geëist. Niettemin kunnen er zaken zijn waarvan het redelijk is dat de student erover beschikt en waarvoor de student zelf de verantwoordelijkheid draagt. De instelling hoeft daarin niet te voorzien. Dit zijn met name onderwijsbenodigdheden, die de student nodig heeft om de lessen voor te bereiden of waarvan de student afhankelijk is op grond van persoonlijke kenmerken. Bijlage 3

×