Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

InnovatieImpuls Onderwijs: oplossingen voor efficiënter onderwijs- Ingrid Tjio, Rola Hulsbergen- OWD13

800 views

Published on

Sessieronde 4 (15.05-15.50)
Sprekers : Ingrid Tjio (Regius College), Rola Hulsbergen (Aloysius College)
Locatie : Mees
Omschrijving : Het onderwijs staat voor een grote uitdaging: hoe handhaven we de kwaliteit en zorgen we dat de werkdruk niet toeneemt wanneer een groot aantal leraren als gevolg van de vergrijzing het onderwijs verlaat? Kunnen we ons onderwijs efficiënter maken en het leerrendement verhogen? En wat vraagt dit van leraren, schoolleiders en bestuurders?Een groot aantal scholen heeft vanaf januari 2011 de handschoen opgepakt om antwoorden te vinden op bovengenoemde vragen. Voor twee innovaties die door scholen zijn aangedragen en uitgewerkt vragen we in deze sessie aandacht:E-Klas en PAL-student (29 scholen, havo/vwo)
Bij de Bètavakken wordt intensief gebruik gemaakt van e-learning en ondersteunen universitaire studenten de docenten en de leerlingen.Leerlingen voor Leerlingen (23 scholen, havo/vwo)
Ouderejaars maken onder begeleiding instructiefilmpjes waarin ze veelvoorkomende vragen beantwoorden voor jongere leerlingen. Docenten kunnen verwijzen naar de filmpjes voor extra uitleg, jongerejaars kunnen op elk moment de instructies bekijken en ouderejaars leren om goed uit te leggen.Voor elk van beide innovaties schetst een schoolleider de interventie op de eigen school en legt in bredere context uit wat dit voor de school betekent.


Leerdoel: Scholen inspireren om hun onderwijs te verbeteren door het anders te organiseren. Laten zien hoe je daarbij gebruik kan maken van digitale leermiddelen, inzet van studenten/ouderejaarsleerlingen en ander onderwijs in reguliere lessen. Vanuit de schoolpraktijk willen we laten zien wat dit kan opleveren, maar ook met welke neveneffecten je rekening moet houden. Wie geïnspireerd raakt bieden we mogelijkheden om aan te haken.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

InnovatieImpuls Onderwijs: oplossingen voor efficiënter onderwijs- Ingrid Tjio, Rola Hulsbergen- OWD13

 1. 1. Welkom bij de workshop Oplossingen voor efficiënter onderwijs Dé  Onderwijsdagen  2013  -­‐  WTC  Ro9erdam Twi9er  mee  met  @IIOnderwijs  en  #OWD13
 2. 2.  Impuls  voor  innovaCevraagstukken  op  scholen  5  Experimenten  op  150  scholen  Slimmer  werken,  een  efficiëntere   onderwijsorganisaCe,  funcCe-­‐ differenCaCe  en  inzet  ICT  Netwerk  van  onderwijsvernieuwers
 3. 3. 3 Experimentscholen delen hun ervaringen en lessen School  1:                   Schoolleider:   Experiment:       Regius  College Ingrid  Tjio E-­‐klas  &  PAL-­‐student School  2:                   Schoolleider:   Experiment:       Pontes  Pieter  Zeeman Jan  Brokke E-­‐klas  &  PAL-­‐student School  3:                   Schoolleider:       Experiment: Aloysius  College   Rola  Hulsbergen Leerlingen  voor  Leerlingen
 4. 4. E-klas & PAL-student: de achtergrond •  29  Scholen  ontwikkelen  13  E-­‐klassen  (a  40  SLU) •  Ontwikkeling  door  docententeams •  Ontwikkeling  en  uitvoering  ondersteund  door  PAL-­‐student •  Bijgestaan  door  universitaire  opleidingen Doel:  Met  beperkte  inzet  van  vakdocenten  kwalitaCef   hoogwaardig  onderwijs  bieden  door  inzet  E-­‐learning  en   getrainde  PAL-­‐studenten
 5. 5. E-klas & PAL-student: de praktijk op het Regius College DifferenCaCe •  Centrale  start  door  docent.  Leerlingen  werken  daarna  in   eigen  tempo  door  de  E-­‐klas  onder  begeleiding  van  docent  en   PAL-­‐student •  Leerlingen  in  het  examenjaar  werken  met  een  E-­‐klas  over   een  specifiek  onderwerp,  waarbij  de  PAL-­‐student  assisteert
 6. 6. E-klas & PAL-student: onderwijs anders organiseren? Een  mogelijke  werkwijze: •  2  Lesgroepen •  Iedere  lesgroep  1  PAL-­‐student •  1  Docent  voor  2  lesgroepen •  Leerlingen  houden  dezelfde  onderwijsCjd Verschillende  invullingen: •  Beide  lesgroepen  dezelfde  E-­‐klas •  2  Lesgroepen  verschillende  E-­‐klassen •  1  Lesgroep  E-­‐klas,  1  lesgroep  andere  module
 7. 7. E-klas & PAL-student: neveneffecten •  Professionalisering  docenten  m.b.t.  ontwikkeling  en  gebruik  van   e-­‐learning  en  e-­‐didacCek •  Verbetering  van  de  aansluiCng  tussen  voortgezet  onderwijs  en   hoger  onderwijs •  Studenten  moCveren  voor  vak  van  docent •  SCmuleren  in  implementaCe  bètavakvernieuwing •  MoCveren  van  leerlingen  voor  een  bèta/technische  vervolgstudie
 8. 8. E-klas & PAL-student: de praktijk op het Pontes Pieter Zeeman UitgangssituaCe: •  Pontes  scholengroep:  vesCging  Goes,  vesCging  Zierikzee •  ‘UrgenCeschool’ •  KwanCtaCeve  doelstellingen  project:  o.a.  reducCe  contacmjd   docent  met  50%
 9. 9. E-klas & PAL-student: vraagstuk op het Pontes Pieter Zeeman Tekort  aan  scheikunde  docenten •  Hoeveel  E-­‐klassen  scheikunde  zijn  er  beschikbaar?  Afdekken  van   curriculum •  Hoeveel  docenCnzet  is  er  beschikbaar? Nu:  30+17  (3+1  docent),  wordt:  30+17  (3  +  PAL  inzet) •  Mogelijke  alternaCeven?  (Videolessen,  Flipping  the  Classroom)
 10. 10. E-klas & PAL-student: de uitvoering PAL  inzet •  KwanCtaCef,  eventueel  combinaCes  vakken  mogelijk Kostenoverzicht •  Docenmjd  ook  inze9en  voor  doorontwikkelen  modules?
 11. 11. E-klas & PAL-student: resultaten en ervaringen Kwaliteit  E-­‐klassen:  projectresultaten Kwaliteit  PAL  inzet:  frequenCe  wisseling  i.v.m.  voortgang  studie Docenten  lopen  snel  achter  op  leerlingen
 12. 12. LvL: scenario’s voor het onderwijs in het digitale tijdperk 6  Scenario’s  voor  het  werken  met  filmpjes  in  relaCe  tot  onderwijsCjd •  Zelfstudie  uren  onder  toezicht •  Thuiswerken/Flipping  the  Classroom •  Doorlopende  lessen  bij  ziekte  docent/voorziening  voor  zieke   leerlingen •  Inzet  oudere  medeleerlingen •  Inze9en  filmpjes  voor  verlenging  leerCjd •  Inze9en  filmpjes  voor  differentaCe  binnen  de  les
 13. 13. LvL: scenario’s voor het onderwijs in het digitale tijdperk Focus  op  scenario  4:  inze9en  oudere  medeleerlingen Voorwaarden  schoolorganisaCe •  Inroostering  van  betrokken  leerlingen  en  ouderejaars  op  een  vast   CjdsCp •  Terugkoppeling  door  ouderejaars:  coaching  door  docent •  InsCtuConaliseren:  vast  onderdeel  maken  van  het  onderwijs
 14. 14. LvL: scenario’s voor het onderwijs in het digitale tijdperk Focus  op  scenario  4:  inze9en  oudere  medeleerlingen Voordelen •  Onderwijskundig •  Financieel
 15. 15. Ben je geïnteresseerd en wil je zelf aan de slag? IIO  kan  ervaringen  bieden  over AnCciperen  op  lerarentekort  en  krimp,  slimmere  werkwijzen,  inzet  van  ICT,   herinrichCng  van  de  onderwijsorganisaCe  en  samenwerking  in  leernetwerken  in  de  regio IIO  op  Maat  biedt  maatwerkondersteuning  voor  scholen  en  regio’s Van  een  impuls  tot  begeleiding  van  een  experiment  op  jouw  school Contact Kom  met  ons  praten  over  de  mogelijkheden  in  de  IIO-­‐zaal  of  neem  contact  met  ons  op   MarCne  Maes,  mm@kl.nl  of  06-­‐57930691 Henny  Steenbergen,  h.steenbergen@caop.nl  of  06-­‐22719813 Kijk  op  de  website:  www.innovaCeimpulsonderwijs.nl     Meld  je  aan  voor  de  nieuwsbrief  en  volg  ons  op  Twi9er  (@IIOnderwijs)

×