Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mis lecture 3

1,857 views

Published on

 • Be the first to comment

Mis lecture 3

 1. 1. СЭЗДС. MBA хөтөлбөр. Менежментийн Мэдээллийн Системүүд 2011-2012 оны хичээлийн жил Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги стратеги СУДЛАХ ЗҮЙЛ • Мэдээллийн системийг амжилттай байгуулж, Лекц 3 хэрэглэхийн тулд менежерүүд байгууллагын ямар онцлогуудыг мэдэж байх ёстой вэ? МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД, • Мэдээллийн системүүд байгууллагад ямар нөлөө үзүүлдэг вэ? БАЙГУУЛЛАГА, СТРАТЕГИ • Мэдээллийн системүүдийг хэрэглэн өрсөлдөх стратегиудыг боловсруулахад Портерын өрсөлдөх хүчний загвар компаниудад яаж тусалдаг вэ? Багш Д.Болормаа, СЭЗДС-МСМ Тэнхим dbolormaa@ife.edu.mn 3.1 © 2006 by Prentice Hall 3.2 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Gallo Winery Кейс СУДЛАХ ЗҮЙЛ • Үнэ цэнийн гинжийн болон үнэ цэнийн вэбийн • Сорилт: Хүчтэй өрсөлдөгчид, үнэнд мэдрэмжтэй хэрэглэгчид. загварууд нь стратегийн МС-ийн програмуудын бий 95 брэндийн дарсыг удирддаг болгох таатай боломжуудыг тодорхойлоход нь байгууллагуудад хэрхэн тусалдаг вэ? • Шийдэл. Агуулах удирдах систем: үйлдвэрлэл, бэлтгэн нийлүүлэгчид, бараа материал ба тээвэрлэлтийг зохицуулдаг. • Өрсөлдөх давуу байдлыг олж авахын тул хамтын • Захиалга аваад хаалган дээр хүргэж өгөх циклийн хугацааг 10 хүчин чармайлтууд, суурь чадварууд, сүлжээнд өдрөөр богиносгасан тулгуурласан стратегиудыг ашиглахад нь МС-үүд • Gallo Edge: Albertsons, Wal-Mart зэрэг хэрэглэгчдэд байгууллагад яаж тусалдаг вэ? бизнесийн зориулагдсан, ашгийг шилээр нь шинжилдэг байгууллагууд мэдээллийн системүүдийг хэрхэн хэрэглэж болох вэ? • Gallo Wine Manager system үнэ ба амтны уялдаа холбоог шинжилдэг. • Стратегийн МС-үүд ямар сорилтыг гаргаж ирдэг вэ? • Бизнесийн орчин, менежмент, соёл, ба стратегийн хоорондын Тэдгээрийг яаж шийдэх ёстой вэ? хамаарлыг харуулж байна. 3.3 © 2006 by Prentice Hall 3.4 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Байгууллага ба мэдээллийн технологийн хоорондох хоёр талын Менежерийн үүрэг харилцан хамаарал • МС байгууллагын амьдрал & ажлыг хэрхэн өөрчилж болохыг ойлгох хэрэгтэй ЗУУЧИЛДАГ ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮД: Гадаад орчин • Ямар системийг байгуулах, тэдгээр нь юу хийх Cоёл ёстой, тэдгээрийг яаж нэвтрүүлэхийг шийдэх БАЙГУУЛЛАГА Бүтэц, зохион байгуулалт МЭДЭЭЛЛИЙН Бизнес процессууд ТЕХНОЛОГИ • Шийдвэрүүдийнхээ үр дагавруудыг таамаглах Бодлого Удирдлагын шийдвэрүүд • Байгууллагаа ойлгож, мэдэхгүйгээр шинэ системүүдийг амжилттай зохиомжилж, эсвэл одоогийн системийг сайжруулж чадахгүй 3.5 © 2006 by Prentice Hall 3.6 © 2006 by Prentice HallСЭЗДС. МСМ Тэнхим. Багш Д.Болормаа 1
 2. 2. СЭЗДС. MBA хөтөлбөр. Менежментийн Мэдээллийн Системүүд 2011-2012 оны хичээлийн жил Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, стратеги стратеги БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД Байгууллагын талаарх микро эдийн засгийн техникийн Байгууллага: тодорхойлолт • Гадаад орчноос нөөцүүдийг авч, БАЙГУУЛЛАГА тэдгээрийг боловсруулж гарцыг Гадаад Гадаад орчин руу гарах гарц орчноос орох үйлдвэрлэдэг орц (Ажиллах (Бүтээгдэхүүн/ Үйлчилгээ) хүч, капитал) • Тогтвортой албан ёсны бүтэц Үйлдвэрлэлийн процесс 3.7 © 2006 by Prentice Hall 3.8 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, стратеги стратеги БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД Байгууллагын зан төлвийн онол Байгууллагын зан төлвийн тодорхойлолт: АЛБАН ЁСНЫ БАЙГУУЛЛАГА ГАДААД ОРЧНЫ НӨӨЦҮҮҮД Á¯ÒÝÖ: • Зөрчил ба зөрчлийг арилгах замаар ГАДААД ОРЧНЫ ГАРЦУУД Øàòëал Õºäºëìºðèéí õóâààðèëàëò Ä¿ðýì, æóðàì, ïðîöåäóðóóä Áèçíåñ ïðîöåññ • Олон жилийн туршид нарийн тэнцвэржүүлсэн ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ : Ýðõ/¯¿ðã¿¿ä • Эрх, давуу эрх, үүрэг, хариуцлагын иж бүрдэл Äàâóó ýðõ/Õàðèóöëàãà ¯íýò цэнэ Íîðì, íîðìàòèâóóä Õ¿ì¿¿ñ * 3.9 © 2006 by Prentice Hall 3.10 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД Байгууллагын нийтлэг шинжүүд Байгууллагын онцлог шинж чанарууд • Ижил “бүтэц зохион байгуулалт”-тай • Бизнес процесс • Алсын хараа, эрхэм • Хөдөлмөрийн нарийн хуваарилалт зорилго • Соёл • Үйлчлүүлэгч, • Эрх мэдлийн шатлал • Бодлого Харилцагчид • Гадаад орчин • Манлайллын хэлбэр • Дүрэм журам, процедурууд • Бүтэц/Байгууллагын • Ажил даалгаврууд • Ажлын байрууд дээрх техникийн мэргэжилтнүүд төрөл • Хамгийн бага зардлаар максимум үр ашигт хүрэх Энэ бүх онцлог шинжүүд мэдээллийн системийн төрлүүдэд нөлөөлдөг Unique Features of Organizations – Байгууллагын онцлог шинж чанарууд 3.11 © 2006 by Prentice Hall 3.12 © 2006 by Prentice HallСЭЗДС. МСМ Тэнхим. Багш Д.Болормаа 2
 3. 3. СЭЗДС. MBA хөтөлбөр. Менежментийн Мэдээллийн Системүүд 2011-2012 оны хичээлийн жил Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД Үйл ажиллагааны стандарт процедурууд ба Бизнес процессууд Үйл ажиллагааны стандарт процедурууд, Бизнес процесс ба Байгууллагууд • Үйл ажиллагааны стандарт процедурууд: Бизнес процесс 1 • Бүх таамаглаж буй нөхцөл байдалд ажиллахын тулд Бизнес процесс 2 • Хүн болгоны дагаж мөрддөг • Байгууллагын боловсруулсан нарийн тодорхой дүрэм журам, процедур, туршлагууд ҮАСП Бизнес Байгууллага • Бизнес процесс бол ҮАСП-уудын иж бүрдэл процесс 3 Бизнес • Байгууллага бол Бизнес процессуудын иж бүрдэл процесс N • ҮАСП-уудын өөрчлөлт нь байгууллагын үр ашигт ихээхэн нөлөөлдөг 3.13 © 2006 by Prentice Hall 3.14 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД Байгууллагын бодлого: Байгууллагын соёл: • Байгууллага ямар бүтээгдхүүнүүдийг үйлдвэрлэх; • Тэдгээрийг хэнд зориулж үйлдвэрлэх; • Өөр өөр мэргэжил, ойлголт, үзэл бодлуудтой янз бүрийн албан тушаалууд бодлогын тэмцэл, • Түүнийг хаана, хэрхэн яаж үйлдвэрлэх өрсөлдөөн, зөрчлүүд рүү хөтөлдөг тухай суурь цогц төсөөллүүд • Байгууллагын өөрчлөлтөнд саад болдог Соёл – Өөрчлөлтийн ялангуяа технологийн өөрчлөлтийн хүчирхэг эсэргүүцлийн хүчин зүйл Organizational Politics– Байгууллагын бодлогос Organizational culture – Байгууллагын соёл 3.15 © 2006 by Prentice Hall 3.16 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД Байгууллага ба Гадаад орчин Байгууллага ба түүний орчин ГАДААД ОРЧНЫ НӨӨЦҮҮД & ШАХАЛТУУД: • Байгууллага ба түүний орчин харилцан ЗАСГИЙН ГАЗАР хоёр талын уялдаа хамааралтай. ӨРСӨЛДӨГЧИД ХЭРЭГЛЭГЧИД БАЙГУУЛЛАГА • Байгууллагууд нийгмийн болон бодит САНХҮҮГИЙН орчинд нээлттэй бөгөөд түүнээс БАЙГУУЛЛАГУУД хамааралтай СОЁЛ • Байгууллагууд орчиндоо нөлөө үзүүлж МЭДЛЭГ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД байдаг. ТЕХНОЛОГИ 3.17 © 2006 by Prentice Hall 3.18 © 2006 by Prentice HallСЭЗДС. МСМ Тэнхим. Багш Д.Болормаа 3
 4. 4. СЭЗДС. MBA хөтөлбөр. Менежментийн Мэдээллийн Системүүд 2011-2012 оны хичээлийн жил Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД Байгууллагын бүтцүүд (Минцбергийн ангилал) • Жижиг үйлдвэрлэл эрхлэгч : Шинээр эхэлсэн бизнес – Хурдан өөрчлөгддөг орчинтой, энгийн бүтэцтэй, цорын ганц CIO болох үйлдвэрлэл эрхлэгч нь Мэдээллийн Технологийн дэд бүтэц ба Мэдээллийн удирддаг. Технологийн үйлчилгээнүүд • Машины бюракрат : Дунд зэргийн хэмжээтэй үйлдвэр – Стандарт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг, удаан өөрчлөгддөг орчинд хүнд суртал их. Төвлөрсөн удирдлага ба шийдвэр гаргалт Мэдээллийн Технологийн газар: • Салбарын бюракрат: Fortune 500- Тус бүрдээ өөр өөр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үйлдвэрдлэдэг, нэг төв компанитай, олон машины бюракрат • Байгууллагын албан ёсны нэгж компаниудын нэгдэл • Мэргэжлийн бюракрат: Хуулийн компаниуд, эмнэлэгүүд, сургуулийн • Байгууллагын мэдээллийн системийг системүүд – Мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, туршлагаас бүтээгдэхүүн, хариуцна. үйлчилгээ нь хамаардаг мэдлэгт суурилсан байгууллага. Төвлөрсөн эрх мэдэл султай газар, хэлтсийн удирдагууд зонхилно • Адхократ: Зөвлөгөө өгөх компаниуд – Ажиллах хүч нь хурдан өөрчлөгдөж буй орчинд хурдан хариу өгөх ёстой. Сул төвлөрсөн удирдлагатай, мэргэжилтнүүдийн том группуудтэй 3.19 © 2006 by Prentice Hall 3.20 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД Мэдээллийн Технологийн Үйлчилгээ Мэдээллийн Технологийн дэд бүтэц ба Мэдээллийн Технологийн БАЙГУУЛЛАГА үйлчилгээнүүд Дээд шатны удирдлага Мэргэжилтнүүд: Эцсийн хэрэглэгчид (Алба, газар хэлтэсүүд) • Програм зохиогчид: Өндөр түвшинд Мэдээллийн системийн алба сургагдсан хүмүүс, програм бичнэ. МС-ийн мэргэжилтнүүд МТ-ийн дэд бүтэц МС-ийн Ерөнхий Менежер • Системийн шинжээч: Бизнесийн & Техник хангамж Програм хангамж Системийн шинжээчид Системийн дизайгерууд технологийн мэдлэг, чадвартай; Бизнесийн Өгөгдөл хадгалалт Сүлжээ Системийн програм зохиогчид Хэрэглээний програм зохиогчид асуудлуудыг шийдлүүд болгон хөрвүүлж, Мэдээллийн сангийн адимнистратор мэдээллийн системийн ба байгууллагын бусад хэсгүүдийн хооронд “гүүр” болох үүргийг гүйцэтгэнэ 3.21 © 2006 by Prentice Hall 3.22 … © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги менежмент, стратеги БАЙГУУЛЛАГА БА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМҮҮД Мэдээллийн Технологийн дэд бүтэц ба Мэдээллийн Технологийн үйлчилгээнүүд Мэдээллийн системийн менежер: Янз бүрийн мэргэжилтнүүдийг удирдана. Мэдээллийн системүүдийн • Мэдээллийн Ерөнхий Менежер (CIO): байгууллагад үзүүлэх үр Байгууллагын мэдээллийн системийн функцийг нөлөө хариуцдаг ахлах менежер • Эцсийн хэрэглэгч: Хэрэглээний програмуудыг зориулж бичиж байгаа мэдээллийн системийн хэлтсээс бусад хэлтсийн хүмүүс 3.23 © 2006 by Prentice Hall 3.24 © 2006 by Prentice HallСЭЗДС. МСМ Тэнхим. Багш Д.Болормаа 4
 5. 5. СЭЗДС. MBA хөтөлбөр. Менежментийн Мэдээллийн Системүүд 2011-2012 оны хичээлийн жил Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Эдийн засгийн үр нөлөө: Эдийн засгийн үр нөлөө (Үргэжлэл): • Ажил гүйлгээний зардлын онол: Компаниуд зах • МТ нь капитал ба мэдээлэлтэй холбоотой зээлүүдэд оролцох зардлын хэмнэлтийг хайдаг зардлуудын аль алиныг нь өөрчилдөг (Ажил гүйлгээний зардлууд) • МТ нь ажилчдын тоог нэмэгдүүлэхгүйгээр • Мэдээллийн технологи - капитал ба бусад байгууллагуудтай үр ашигтай ажил ажиллах хүчний адил үйлдвэрлэлийн хүчин гүйлгээ явуулах боломжийг олгох замаар байгууллагын зах зээлийн ажил гүйлгээний зүйл мөн зардлыг бууруулдаг. Economic impacts – Эдийн засгийн үр нөлөө Transaction cost theory– Ажил гүйлгээний зардлын онол 3.25 © 2006 by Prentice Hall 3.26 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Мэдээллийн технологийн Эдийн засгийн үр нөлөө (Үргэлжлэл): байгууллагад нөлөөлөх үр нөлөөний ажил гүйлгээний • Агентын (зуучлагчийн) онол: Компани бол зардлын онол: удирдаж, хянаж байхыг шаардаж байдаг өөр Уламжлалт онолоор ажил өөрийн сонирхолтой талуудын хоорондын гүйлгээний зардлыг гэрээ хэлцлүүдийн холбоос бууруулахын тулд компаниуд хэмжээгээрээ томордог. • Байгууллагууд агентийн зардлуудыг өөр дээрээ мэдэрч Харин МТ нь байгууллагын хэмжээг нь томруулахгүйгээр байна (удирдах ба хянах зардлууд) ажил гүйлгээний зардлыг бууруулж өгнө. • МТ нь хянах зардал & ажилчдыг нэмэгдүүлэхгүйгээр агентийн зардлуудыг бууруулах боломжийг байгууллагад олгоно Agency theory – Агентын (зуучлагчийн) онол 3.27 © 2006 by Prentice Hall 3.28 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Мэдээллийн технологийн байгууллагад нөлөөлөх Бүтэц зохион байгуулалтын & зан төлвийн үр үр нөлөөний агентийн нөлөөнүүд: зардлын онол: Уламжлалт онолоор • Шийдвэр гаргалтын шатлалыг өөрчилдөг агентуудыг хянаж, удирдахын тулд • Хэрэгтэй мэдээллийг түгээх цар хүрээг компанийн хэмжээ, өргөжүүлдэг нарийн төвөгтэй байдал нь нэмэгдэнэ. МТ • Шийдвэр гаргах хурдыг нэмэгдүүлдэг компанийн хэмжээг томруулахгүйгээр агентийн зардлыг ... бууруулах боломж олгоно. Organizational and Behavioral Impacts – Бүтэц зохион байуулалт ба зан төлвийн үр нөлөө 3.29 © 2006 by Prentice Hall 3.30 © 2006 by Prentice HallСЭЗДС. МСМ Тэнхим. Багш Д.Болормаа 5
 6. 6. СЭЗДС. MBA хөтөлбөр. Менежментийн Мэдээллийн Системүүд 2011-2012 оны хичээлийн жил Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Бүтэц зохион байгуулалтын & зан төлвийн үр Хавтгай болж байгаа байгууллагууд нөлөөнүүд: МТ ба хавтгай байгууллага: • Дээд шатны удирдлагын хяналтгүйгээр анхан шатны түвшний ажилтнууд шийдвэр гаргах эрх мэдэлтэй болж, менежментийн үр ашиг дээшилнэ. • Удирдлагын хяналтын хүрээ (менежер бүрийн хянах ажилчдын тоо) нэмэгдэнэ. Мэдээллийн системүүд нь менежерүүдийг илүү олон тооны ажилчдыг удирдах Organizational and Behavioral Impacts – Бүтэц зохион байуулалт ба зан төлвийн үр нөлөө мэдээллээр хангах, доод шатны ажилтнуудад шийдвэр гаргах илүү их эрх мэдлийг олгох замаар байгууллага доторх түвшний тоог бууруулж чадна 3.31 © 2006 by Prentice Hall 3.32 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Бүтэц зохион байгуулалтын & зан төлвийн үр Бүтэц зохион байгуулалтын & зан төлвийн үр нөлөөнүүд: нөлөөнүүд: Виртуал компани: Аж үйлдвэрлэлтийн дараахь байгууллагууд ба Виртуал компани • Хүмүүс, хөрөнгө, санаануудыг холбохын тулд сүлжээ ашиглана • Мэргэжилтнүүд мэдлэг, чадварт улам бүр • Шинэ бүтээгдхүүн ба үйлчилгээг бий болгох, түгээхийн найддаг болж байна. тулд бэлтгэн нийлүүлэгч, хэрэглэгчидтэй сүлжээгээр холбогдоно • МТ нь ажиллах хүч нь сүлжээгээр холбогдсон байгууллагуудыг дэмжиж байна • Уламжлалт байгууллагын хил хязгаар, бодит байрлалуудаар хязгаарлагдахгүй ... Postindustrial Organizations – Аж үйлдвэрлэлтийн дараахь байгууллагууд: Virtual Firms – Виртуал байгууллага 3.33 © 2006 by Prentice Hall 3.34 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Бүтэц зохион байгуулалтын & зан төлвийн үр Байгууллагуудын уян хатан байдал дээшлэх: нөлөөнүүд: (Үргэлжлэл) Байгууллагуудын уян хатан байдал дээшлэх: • Том байгууллагууд жижиг байгууллагуудын зарим овсгоотой байдал, мэдрэмжийг олж авахын • МС-үүд том, жижиг байгууллагуудад шахалт тулд МТ-г ашиглаж байна. хязгаарлалт, сул талуудыг даван туулах илүү уян хатан байх чадварыг өгч байна • Жижиг байгууллагууд нь том байгууллагуудынх • Хувь хүнд тааруулж, тохируулах: МТ нь шиг хүчин чадал, чадваруудыг олж авахын тулд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хувь хүмүүст тааруулж, МС-г ашиглаж байна тохируулах боломжийг олгож байна. Customization ба personalization – Өөртөө тааруулах ба хувь хүнд тохируулах 3.35 © 2006 by Prentice Hall 3.36 © 2006 by Prentice HallСЭЗДС. МСМ Тэнхим. Багш Д.Болормаа 6
 7. 7. СЭЗДС. MBA хөтөлбөр. Менежментийн Мэдээллийн Системүүд 2011-2012 оны хичээлийн жил Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Байгууллагын өөрчлөлтийн эсэргүүцлийг ойлгох : ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭСЭРГҮҮЦЭЛ • Мэдээллийн системүүд нь гол нөөцүүдийн • Юмыг шинэ аргаар хийх нь эсэргүүцлийг бий хүртээмжинд нөлөөлдөг учраас тэдгээр нь болгодог байгууллагын бодлогуудтай нягт холбоотой болж • Түүнийг шийдэх түлхүүр: байна – Байгууллагын өөрчлөлт ба шинэ системийг хөгжүүлэх • МС нь байгууллагын бүтэц, соёл, бодлого ба үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийг оролцуулах ажлуудыг маш ихээр өөрчилдөг • Хэрэглэгчийн оролцоо – Эцсийн хэрэглэгчид системийг хөгжүүлэх багт орох • Том төслүүдийг амжилтгүй болгодог хамгийн – Эцсийн хэрэглэгч шинэ системийн эзэн байх нийтлэг шалтгаан бол өөрчлөлтийг эсэргүүцсэн байгууллагын & бодлогын эсэргүүцэл байдаг 3.37 © 2006 by Prentice Hall 3.38 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Байгууллагын эсэргүүцэл ба Технологи ба МЭДЛЭГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН Байгууллагын хоорондох хоёр талын зохицуулалт СИСТЕМҮҮД ДЭЭР ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭСЭРГҮҮЦЭЛ ГАРДАГ ШАЛТГААНУУД АЖИЛ ДААЛГАВАР Мэдлэгээ хуваалцахыг эсэргүүцэх ЭСЭРГҮҮЦЭЛ Технологийн бүрэн боловсроогүй байдал Мэдлэгийн Менежментийн салбарын бүрэн хөгжөөгүй байдал ХҮМҮҮС ТЕХНОЛОГИ Өртөг, зардал Хэрэгцээ шаардлага үүсээгүй байх ХОЁР ТАЛЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ БҮТЭЦ 3.39 © 2006 by Prentice Hall 3.40 Source: Leavitt, Handbook of Organization (1965) © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, стратеги Мэдээллийн системүүд байгууллагуудад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Мэдээллийн системүүдийн зохиомжинд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд Интернет ба Байгууллагууд МС-ийг ашиглах байгууллагын талаарх сайн • Интернет нь: ойлголттойгоор МС-ийг байгуулах ёстой • Бизнесийн байгууллагуудад хэрэгтэй мэдээлэл ба мэдлэгт хандах боломж, хадгалалт, түгээлтийг нэмэгдүүлж байна • Байгууллагын орчин • Байгууллагын ажил гүйлгээний ба агентийн зардлуудыг • Байгууллагын бүтэц, шатлал, мэргэшил, бууруулж байна үйл ажиллагааны стандарт процедурууд • Байгууллагууд Интернетийн технологи дээр тулгуурлан гол • Байгууллагын соёл ба бодлого бизнес процессуудаа дахин хурдан зохион байгуулж байна. Жишээ нь: онлайнаар захиалга хийх, хэрэглэгчдэд • Байгууллагын төрөл ба түүний манлайллын үйлчлэх, захиалга биелүүлэх хэлбэр ... 3.41 © 2006 by Prentice Hall 3.42 © 2006 by Prentice HallСЭЗДС. МСМ Тэнхим. Багш Д.Болормаа 7
 8. 8. СЭЗДС. MBA хөтөлбөр. Менежментийн Мэдээллийн Системүүд 2011-2012 оны хичээлийн жил Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, стратеги стратеги Мэдээллийн системүүдийн зохиомжинд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд Мэдээллийн системүүдийн зохиомжинд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд Cистемийг зохиох үед санаж байх ёстой • Системийн нөлөөнд автсан бүлгүүд болон хүчин зүйлүүд: системийг хэрэглэх ажиллагсдын хандлага • Өгөгдлүүдтэй харьцах, мэдээллийг үнэлэх олон сонголтууд ба уян хатан байдал • Янз бүрийн хэлбэр, ур чадварууд, мэдлэгийг • Мэдээллийн системийн туслах ёстой ажил, дэмжих чадвар шийдвэр, бизнес процессуудын төрлүүд • Олон хувилбарууд, үр дагавруудыг мөшгих • Байгууллагын хүнд суртлын болон бодлогын шаардлагуудад мэдрэмжтэй байх 3.43 © 2006 by Prentice Hall 3.44 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, стратеги стратеги МС-үүд ба Бизнесийн стратегиуд Мэдээллийн Системүүд ба Бизнесийн стратегиуд Стратеги & Мэдээллийн системүүд Мэдээллийн системүүд • Байгууллагын дурын түвшин дээрх компьютерийн систем ба байгууллагын • Зорилго, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, стратегиуд үйлчилгээ эсвэл гадаад орчны харилцааг өөрчилнө • Стратегийн давуу байдлыг олж авахад байгууллагад тусална 3.45 © 2006 by Prentice Hall 3.46 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, стратеги стратеги Мэдээллийн Системүүд ба Бизнесийн стратегиуд Мэдээллийн Системүүд ба Бизнесийн стратегиуд Портерын өрсөлдөх хүчнүүд ба стратегиудын загвар Стратегийн Мэдээллийн системүүд Зардлаар • Технологи бол бизнесийн стратегийг боловсруулахад манлайлах төрдөг санаа биш харин түүний бодит шалтгаан ба Ялгарах хөтлөгч нь юм. • МТ нь пүүс компаниудын өрсөлдөх арга замыг өөрчилж Шинэчлэл чадна. стратегиуд Өрсөлдөх Өргөжих • Стратегийн мэдээллийн систем бол: Холбоо • Өрсөлдөх давуу байдлыг олж авах байгуулах • Өрсөлдөөний сул талыг бууруулах Бусад • Эсвэл байгууллагын стратегийн зорилтуудыг хангахад нь стратегиуд Өрсөлдөгч- Шинэ Орлох Хэрэглэгч- Нийлүүлэгч- – Байгууллагад туслахын тулд МТ-ийг хэрэглэглэдэг дийн компаниу- бүтээгд., дийн ашигтай дийн ашигтай хоорондын дын аюул үйлчилгээ- наймаа хийх наймаа хийх – Дурын төрлийн мэдээллийн систем өрсөлдөөн ний аюул сонирхол сонирхол Өрсөлдөх хүчнүүд 3.47 © 2006 by Prentice Hall 3.48 © 2006 by Prentice HallСЭЗДС. МСМ Тэнхим. Багш Д.Болормаа 8
 9. 9. СЭЗДС. MBA хөтөлбөр. Менежментийн Мэдээллийн Системүүд 2011-2012 оны хичээлийн жил Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, стратеги стратеги Мэдээллийн Системүүд ба Бизнесийн стратегиуд Мэдээллийн Системүүд ба Бизнесийн стратегиуд Өрсөлдөх хүчнүүд • Бага зардалтай үйлдвэрлэгч болох (хямд үнээр манлайлах) – Бага зардалтай үйлдвэрлэгч болох • Хэрэв бизнесийн байгууллага амжилт олохыг хүсэж – Нийлүүлэгчид эсвэл хэрэглэгчдэд зардлаа бууруулахад нь туслах байвал доорх 5 хүчийг даван туулах стратегудыг – Өрсөлдөгчдийнхөө зардлыг нэмэгдүүлэх боловсруулах хэрэгтэй: – Жишээлбэл, Priceline компани худалдан авагчид үнийг санал болгох боломж олгодог онлайн борлуулалтын тендерийг ашиглаж – Өөрийн салбар доторх өрсөлдөгчдийн хоорондох өрсөлдөөн байна. – Тухайн салбар, зах зээл рүү шинээр орж ирж байгаа • Ялгарах стратеги байгууллагуудын аюул – Компанийхаа бүтээгдхүүн эсвэл үйлчилгээг өрсөлдөгчдийнхөөсөө – Зах зээлийг байлдан дагуулж магадгүй орлох бүтээгдхүүнүүдээр ялгаруулах арга замуудыг боловсруулах бий болох аюул – Энэ нь зах зээлийн тодорхой сегмент эсвэл цоорхой дээр төвлөрч – Хэрэглэгчдийн ашигтай наймаа хийх сонирхол чадна. – Нийлүүлэгчдийн ашигтай наймаа хийх сонирхол – Жишээлбэл, Moen компани хэрэглэгчийн онлайн дизайныг хэрэглэж байна. 3.49 © 2006 by Prentice Hall 3.50 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, стратеги стратеги Мэдээллийн Системүүд ба Бизнесийн стратегиуд Мэдээллийн Системүүд ба Бизнесийн стратегиуд • Шинэчлэлийн стратеги • Холбоо байгуулах стратеги – Бизнесийг хөтлөх шинэ арга замуудыг олох • Цорын ганц бүтээгдхүүн эсвэл үйлчилгээ • Хэрэглэгч, нийлүүлэгч, өрсөлдөгч, зөвлөхүүд болон • Эсвэл цорын ганц зах зээл бусад пүүс компаниудтай • Салбарын суурь бүтцийг өөрчлөх бизнес процессуудын эрс тэс өөрчлөлтүүд – Шинэ бизнесийн холбоо тогтоох – Жишээлбэл, Amazon компани онлайн бүрэн үйлчилгээний – Энэ холбоо нь нэгдэл, худалдан авсан өөр үйлчлүүлэгчдийн системүүдийг ашиглаж байна. компани, хамтарсан компани, виртуаль • Өргөжүүлэх стратеги – Компанийн үйлдвэрлэлийн чадавхийг нэмэгдүүлэх компаниудыг агуулж болно – Глобал зах зээлийг өргөжүүлэх – Жишээлбэл, Wal-Mart нийлүүлэгчдээр – Шинэ бүтээгдхүүн эсвэл үйлчилгээнүүдийг өргөжүүүлэх агуулахыг автомат сэлбэх системийг ашиглаж – Жишээлбэл, Wal-Mart дагаж мөрдөх глобал сателайт байна. системээр бараа захиалах боломж олгож байна. 3.51 © 2006 by Prentice Hall 3.52 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, стратеги стратеги Мэдээллийн Системүүд ба Бизнесийн стратегиуд Мэдээллийн Системүүд ба Бизнесийн стратегиуд • Бүтээгдхүүнүүдэд МТ-ийн бүрэлдхүүн • Хэрэглэгч ба нийлүүлэгчдийг хадгалах – Шилжих зардлыг бий болгон хэсгүүдийг оруулан – Хэрэглэгч, нийлүүлэгчдийг өрсөлдөгчдөөс холдуулж – Орлох өрсөлдөх бүтээгдхүүнүүдийг илүү – Тэднийг өрсөлдөгч рүү шилжихээс сэргийлж хэцүү, төвөгтэй болгох – Тэднийг шинэлэг МС-ийн хэрэглээнээс хамааралтай болгох • МТ-ийн хөрөнгө оруулалтыг хөшүүрэгдэн • Зах зээл рүү орж ирэх саадыг нэмэгдүүлэн – Тухайн салбар, зах зээл рүү ороход шаардагдах технологи – МТ-гүйгээр оршин тогтнох боломжгүй шинэ эсвэл хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж бүтээгдхүүн, үйлчилгээнүүдийг хөгжүүлэх – Бусад пүүс компаниудыг зах зээл рүү орж ирэхийг болиулж эсвэл хойшлуулах 3.53 © 2006 by Prentice Hall 3.54 © 2006 by Prentice HallСЭЗДС. МСМ Тэнхим. Багш Д.Болормаа 9
 10. 10. СЭЗДС. MBA хөтөлбөр. Менежментийн Мэдээллийн Системүүд 2011-2012 оны хичээлийн жил Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, стратеги стратеги Мэдээллийн Системүүд ба Бизнесийн стратегиуд Мэдээллийн Системүүд ба Бизнесийн стратегиуд • Бага зардалтай үйлдвэрлэгч болох (хямд үнээр • Шинэчлэл стратеги ба МТ манлайлах) стратеги ба МТ – МТ-ийн бүрэлдхүүн хэсгийг агуулсан шинэ бүтээгдхүүн, үйлчилгээг бий болгох – Бизнес процессуудыг зардлыг үлэмж хэмжээгээр бууруулах – МТ-ийн тусламжтай цорын ганц шинэ зах зээл, эсвэл зах – Хэрэглэгчид эсвэл нийлүүлэгчдийн зардлыг бууруулахын тулд зээлийн нүх цоорхойг хөгжүүлэх МТ-ийг ашиглах – Зардлыг эрс багасгаж, чанар, үр ашиг, эсвэл хэрэглэгчдэд • Ялгарах стратеги ба МТ үзүүлэх үйлчилгээ сайжруулж, зах зээл рүү гарах цаг хугацааг богиносгох бизнес процессуудад суурь өөрчлөлтүүдийг МТ- – Бүтээгдхүүн ба үйлчилгээг ялгаруулахын тулд; оор хийх – Өрсөлдөгчдөөсийн ялгарах давуу байдлыг бууруулахын тулд; • Өргөжүүлэх стратеги ба МТ – Зах зээлийн сонгож авсан нүх цоорхой дээрх бүтээгдхүүн ба – Бүсийн болон глобал бизнесийн өргөтгөлийг удирдахын тулд; үйлчилгээнүүд дээр төвлөрөхийн тулд МТ-ийн онцлогуудыг – Бусад бүтээгдхүүн, үйлчилгээг өргөжүүлэх, нэгтгэхийн тулд хэрэглэх МТ-ийг хэрэглэх 3.55 © 2006 by Prentice Hall 3.56 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, стратеги стратеги Мэдээллийн Системүүд ба Бизнесийн стратегиуд Мэдээллийн Системүүд ба Бизнесийн стратегиуд • Холбоо, эвслийг хөгжүүлэх Үнэ цэнийн гинж – Бизнесийн түншүүдийг холбосон виртуаль байгууллагуудыг байгуулахад МТ-ийг хэрэглэх • Үнэ цэнийг хамгийн ихээр нэмэгдүүлэхийн – Хэрэглэгчид, нийлүүлэгчид, гэрээлэгчид болон тулд хаана өрсөлдөх стратегиудыг дээд бусад байгууллагуудтай стратегийн ач зэргээр хэрэглэж болохыг тодруулахын холбогдолтой бизнесийн түншлэлийг дэмжих тулд өртөг, үнэ цэнийн гинжийг хэрэглэх Интернет ба экстранетаар холбогдсон байгууллага хоорондын мэдээллийн системүүдийг хөгжүүлэх • Өрсөлдөх давуу байдалд хүрэхэд тусална. 3.57 © 2006 by Prentice Hall 3.58 © 2006 by Prentice Hall Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Менежментийн Мэдээллийн Системүүд Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, Бүлэг 3. Мэдээллийн системүүд ба байгууллага, менежмент, стратеги стратеги Мэдээллийн Системүүд ба Бизнесийн стратегиуд Мэдээллийн Системүүд ба Бизнесийн стратегиуд Компанийн үнэ цэнийн гинж Үнэ цэнийн гинж • Компанийг түүний бүтээгдхүүн, үйлчилгээнд өртөг, үнэ цэнийг нэмдэг үндсэн үйл ажиллагаануудыг гинж гэж авч үзэх • Үйл ажиллагаанууд – Үндсэн процессууд - бүтээгдхүүнийг үйлдвэрлэх эсвэл хүргэж өгөхтэй шууд холбоотой процессууд – Дэмжих процессууд пүүс компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг дэмжихэд тусалдаг, бүтээгдхүүн эсвэл үйлчилгээнд шууд бусаар оролцдог процессууд (Байгууллагын дэд бүтэц, хүний нөөц, технологи, худалдан авалт). 3.59 © 2006 by Prentice Hall 3.60 © 2006 by Prentice HallСЭЗДС. МСМ Тэнхим. Багш Д.Болормаа 10

×