Đơn xác nhận tài sản riêng vợ chồng khi ly hôn

Hãng Luật Lê Hồng Hiển
Hãng Luật Lê Hồng Hiểnlawyer at Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự

Của chồng - Công vợ, điều này chỉ đúng về tài sản chung của vợ chồng sau khi kết hôn. Thế con tài sản riêng trước hôn nhân được phân chia như thế nào khi ly hôn?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY XÁC NHẬN VÀ THỎA THUẬN VỀ
TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG
Hôm nay, ngày….tháng….năm….., tại….., chúng tôi gồm:
1/ Họ và tên chồng: ...................................... Sinh ngày: ………………………..
CMTND/Thẻ căn cước công dân số: ……………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………..…………………………………………..
Số điện thoại: …………………………………………………………………............
2/Họ và tên vợ: .............................................. Sinh ngày: ……………………….
CMTND/Thẻ căn cước công dân số: ……………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….
Số điện thoại: ………………………………………………………………………….
Xét rằng:
Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số…...... do UBND xã/phường…..,
huyện/quận….., tỉnh/thành phố…… cấp ngày………………….
Trước khi kết hôn, chúng tôi có tạo lập/ được tặng cho một số tài sản riêng. Để tránh tranh chấp
sau này và thể hiện sự độc lập, tôn trọng nhau trong việc quản lý và sử dụng tài sản riêng....
(hoặc vì một mục đích hợp pháp khác), chúng tôi tự nguyện và thống nhất lập văn bản này để
xác nhận tài sản riêng của vợ chồng với những nội dung cụ thể như sau:
ĐIỀU 1
TÀI SẢN XÁC NHẬN
1.1. Những tài sản liệt kê dưới đây là tài sản riêng của ông .......(Bên chồng)
trước khi kết hôn:
Ví dụ:
- Một là, toàn bộ Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có đặc điểm sau:
 Thửa đất số: …..................................Tờ bản đồ số……….....
 Diện tích: ...............................................................................
 Địa chỉ: .......................................................................................
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất số………., do …….cấp ngày…../…../......., mang tên
...........................
-Hai là, chiếc xe ô tô Kia morning màu trắng, đã được đăng ký vào ngày 12/2/2017. Mang biển
số..........
- Ba là, chiếc xe máy ........màu, mang biển số....... đă được đăng ký vào ngày....... đứng tên ......
1.2. Những tài sản liệt kê dưới đây là tài sản riêng của bà ..............(Bên vợ) trước khi kết
hôn:
Ví dụ:
- Một là, toàn bộ Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có đặc điểm sau:
 Thửa đất số: …..................................Tờ bản đồ số……….....
 Diện tích: .............................................................................
 Địa chỉ: .......................................................................................
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất số………., do …….cấp ngày…../…../......., mang tên ...........................
-Hai là, chiếc xe ô tô Kia morning màu trắng, đã được đăng ký vào ngày 12/2/2017. Mang biển
số..........
- Ba là, chiếc xe máy ........màu, mang biển số....... đă được đăng ký vào ngày....... đứng tên ......
ĐIỀU 2
NỘI DUNG XÁC NHẬN
2.1. Những tài sản được sáp nhập vào tài sản chung sau khi kết hôn:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(Liệt kê cụ thể nếu có tài sản riêng được sáp nhập vào khối tài sản chung, thời điểm sáp nhập,
hiện trạng của tài sản lúc chưa sáp nhập và sau khi sáp nhập....)
2.2. Những tài sản chưa được sáp nhập vào tài sản chung sau khi kết hôn:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(Liệt kê cụ thể các tài sản riêng, quyền của mỗi bên trong việc quản lý và sử dụng
tài sản riêng; thỏa thuận về việc hạn chế trong việc sử dụng và định đoạt tài sản
riêng trong thời kỳ hôn nhân nếu cần thiết).
ĐIỀU 3
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Chúng tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
- Những thông tin về nhân thân và tài sản nêu trong Văn bản này là đúng sự
thật;
- Văn bản xác nhận tài sản này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và
không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định
việc lập văn bản này bị ép buộc, đe dọa, gian dối hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ về tài sản.
ĐIỀU 4
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc lập
và ký văn bản này;
2. Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản này phải có sự thỏa thuận của cả hai bên và phải
được công chứng/ chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền;
3. Chúng tôi đã tự đọc toàn bộ văn bản, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong
Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên/ người làm chứng.
4. Hiệu lực của văn bản này được tính từ thời điểm ký và công chứng.
Văn bản thỏa thuận này gồm…..trang, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi
người giữ một bản. Chúng tôi tự nguyện ký tên dưới đây để làm bằng chứng.
NHỮNG NGƯỜI THAM GIA GIAO KẾT
Họ và tên chồng Họ và tên vợ
Họ và tên người làm chứng (nếu có)

Recommended

Mẫu đơn kiện chồng ngoại tình theo quy định tòa án by
Mẫu đơn kiện chồng ngoại tình theo quy định tòa ánMẫu đơn kiện chồng ngoại tình theo quy định tòa án
Mẫu đơn kiện chồng ngoại tình theo quy định tòa ánHãng Luật Lê Hồng Hiển
13.7K views2 slides
Mẫu giấy xác nhận cư trú của bị đơn by
Mẫu giấy xác nhận cư trú của bị đơn Mẫu giấy xác nhận cư trú của bị đơn
Mẫu giấy xác nhận cư trú của bị đơn Hãng Luật Lê Hồng Hiển
18.7K views1 slide
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
28K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.6K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.9K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.6K views19 slides

More Related Content

Featured

The six step guide to practical project management by
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.7K views27 slides
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.7K views21 slides
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K views138 slides
12 Ways to Increase Your Influence at Work by
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.7K views64 slides
ChatGPT webinar slides by
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.5K views36 slides

Featured(20)

The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.5K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx by Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K views
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) by Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K views
4 Strategies to Renew Your Career Passion by Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K views
The Student's Guide to LinkedIn by LinkedIn
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn88.1K views

Đơn xác nhận tài sản riêng vợ chồng khi ly hôn

  • 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc GIẤY XÁC NHẬN VÀ THỎA THUẬN VỀ TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG Hôm nay, ngày….tháng….năm….., tại….., chúng tôi gồm: 1/ Họ và tên chồng: ...................................... Sinh ngày: ……………………….. CMTND/Thẻ căn cước công dân số: ………………………………………………. Địa chỉ: ……………………………………..………………………………………….. Số điện thoại: …………………………………………………………………............ 2/Họ và tên vợ: .............................................. Sinh ngày: ………………………. CMTND/Thẻ căn cước công dân số: ………………………………………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. Số điện thoại: …………………………………………………………………………. Xét rằng: Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số…...... do UBND xã/phường….., huyện/quận….., tỉnh/thành phố…… cấp ngày…………………. Trước khi kết hôn, chúng tôi có tạo lập/ được tặng cho một số tài sản riêng. Để tránh tranh chấp sau này và thể hiện sự độc lập, tôn trọng nhau trong việc quản lý và sử dụng tài sản riêng.... (hoặc vì một mục đích hợp pháp khác), chúng tôi tự nguyện và thống nhất lập văn bản này để xác nhận tài sản riêng của vợ chồng với những nội dung cụ thể như sau: ĐIỀU 1 TÀI SẢN XÁC NHẬN 1.1. Những tài sản liệt kê dưới đây là tài sản riêng của ông .......(Bên chồng) trước khi kết hôn: Ví dụ: - Một là, toàn bộ Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có đặc điểm sau:  Thửa đất số: …..................................Tờ bản đồ số……….....  Diện tích: ...............................................................................  Địa chỉ: ....................................................................................... Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số………., do …….cấp ngày…../…../......., mang tên ........................... -Hai là, chiếc xe ô tô Kia morning màu trắng, đã được đăng ký vào ngày 12/2/2017. Mang biển số.......... - Ba là, chiếc xe máy ........màu, mang biển số....... đă được đăng ký vào ngày....... đứng tên ......
  • 2. 1.2. Những tài sản liệt kê dưới đây là tài sản riêng của bà ..............(Bên vợ) trước khi kết hôn: Ví dụ: - Một là, toàn bộ Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có đặc điểm sau:  Thửa đất số: …..................................Tờ bản đồ số……….....  Diện tích: .............................................................................  Địa chỉ: ....................................................................................... Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số………., do …….cấp ngày…../…../......., mang tên ........................... -Hai là, chiếc xe ô tô Kia morning màu trắng, đã được đăng ký vào ngày 12/2/2017. Mang biển số.......... - Ba là, chiếc xe máy ........màu, mang biển số....... đă được đăng ký vào ngày....... đứng tên ...... ĐIỀU 2 NỘI DUNG XÁC NHẬN 2.1. Những tài sản được sáp nhập vào tài sản chung sau khi kết hôn: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... (Liệt kê cụ thể nếu có tài sản riêng được sáp nhập vào khối tài sản chung, thời điểm sáp nhập, hiện trạng của tài sản lúc chưa sáp nhập và sau khi sáp nhập....) 2.2. Những tài sản chưa được sáp nhập vào tài sản chung sau khi kết hôn: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... (Liệt kê cụ thể các tài sản riêng, quyền của mỗi bên trong việc quản lý và sử dụng tài sản riêng; thỏa thuận về việc hạn chế trong việc sử dụng và định đoạt tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân nếu cần thiết). ĐIỀU 3 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN Chúng tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những lời cam đoan sau đây: - Những thông tin về nhân thân và tài sản nêu trong Văn bản này là đúng sự thật; - Văn bản xác nhận tài sản này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc lập văn bản này bị ép buộc, đe dọa, gian dối hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ về tài sản.
  • 3. ĐIỀU 4 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc lập và ký văn bản này; 2. Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản này phải có sự thỏa thuận của cả hai bên và phải được công chứng/ chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền; 3. Chúng tôi đã tự đọc toàn bộ văn bản, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên/ người làm chứng. 4. Hiệu lực của văn bản này được tính từ thời điểm ký và công chứng. Văn bản thỏa thuận này gồm…..trang, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi người giữ một bản. Chúng tôi tự nguyện ký tên dưới đây để làm bằng chứng. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA GIAO KẾT Họ và tên chồng Họ và tên vợ Họ và tên người làm chứng (nếu có)