Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mẫu đơn thuận tình ly hôn cập nhật mới nhất - Luật sư Lê Hồng Hiển

19,995 views

Published on

Mẫu đơn ly hôn thuận tình cập nhật mới nhất theo đúng chuẩn được tòa án ban hành

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mẫu đơn thuận tình ly hôn cập nhật mới nhất - Luật sư Lê Hồng Hiển

  1. 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------***--------- ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…......................- TP HÀ NỘI. Họ và tên chồng: .....................................Sinh ngày:.................................................................... CMND số: ....................., do công an Hà Nội cấp ngày:............................................................... Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................................... Chỗ ở hiện tại:................................................................................................................................ Họ và tên vợ: ........................................Sinh ngày:....................................................................... CMND số: ....................., do công an Hà Nội cấp ngày:............................................................... Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................................... Chỗ ở hiện tại:................................................................................................................................ Xin trình bày với quý toà một việc như sau: Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm ...........có đăng ký kết hôn tại UBND phường ...........................
  2. 2. Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân …………………………..công nhận thuận tình ly hôn, lý do: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể: 1. Về con chung có (chưa có):...................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau: ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... 2. Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì). ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
  3. 3. (Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung) 3. Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... (Nếu không có nhà ở thì ghi không có) 4. Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết. Địa danh, ngày ..... tháng ..... năm ...... Họ và tên chồng Họ và tên vợ

×