Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mẫu đơn ly thân - Luật sư Lê Hồng Hiển và cộng sự

27,580 views

Published on

Mẫu đơn ly thân được chấp nhận bởi tòa án được đề xuất và tư vấn bởi luật sư Lê Hồng Hiển và Cộng sự

Published in: Law
  • Login to see the comments

Mẫu đơn ly thân - Luật sư Lê Hồng Hiển và cộng sự

  1. 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc VĂN BẢN THỎA THUẬN VỀ VIỆC SỐNG LY THÂN Hôm nay, ngày….tháng….năm….., tại….., chúng tôi gồm: 1/ Họ và tên chồng: ...................................... Sinh ngày: ……………………….. CMTND/Thẻ căn cước công dân số: …………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………..……………………………………. Số điện thoại: …………………………………………………………………...... 2/ Họ và tên vợ: ..............................................Sinh ngày: ………………………. CMTND/Thẻ căn cước công dân số: ……………………………………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………... Số điện thoại: …………………………………………………………………….. Xét rằng: Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số…...... do UBND xã/phường….., huyện/quận….., tỉnh/thành phố…… cấp ngày………………… Trong quá trình chung sống, giữa chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn, không hòa hợp. Vì vậy, bằng Văn bản này chúng tôi thống nhất sẽ sống ly thân trong một khoảng thời gian. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cả hai bên trong thời kỳ ly thân, chúng tôi thấy cần thiết phải ghi nhận quyền và nghĩa vụ của mỗi bên với những nội dung như sau: Điều 1: Về con chung
  2. 2. 1.1. Chúng tôi có…….. con chung, gồm: - Họ và tên: ………………………… sinh ngày…………………………. - Họ và tên: ……………………........ sinh ngày…………………………. - Họ và tên: …………………………. sinh ngày …………………………. 1.2. Thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con chung cụ thể như sau: …..................................................................................................................... …..................................................................................................................... …..................................................................................................................... …..................................................................................................................... Không ai có quyền ngăn cản, hạn chế việc thăm nuôi con của mỗi người. 1.3. Thỏa thuận về nghĩa vụ cấp dưỡng: Cả ông….và bà…...... đều có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con trong thời kỳ ly thân. Khoản tiền cấp dưỡng nuôi con là .................đồng/tháng. Điều 2: Về tài sản 2.1. Đối với tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân: - Tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân gồm: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Việc sử dụng và định đoạt khối tài sản chung nêu trên được thực hiện như sau: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
  3. 3. …………………………………………………………………………………… 2.2. Đối với tài sản riêng: - Tài sản riêng của người chồng gồm: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Tài sản riêng của người vợ gồm: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Việc sử dụng và định đoạt tài sản riêng nêu trên được thực như sau: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.3. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính: - Mỗi bên tự chịu trách nghiệm đối với các nghĩa vụ tài chính sau đây: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Hai bên cùng nhau chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ tài chính sau đây: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. - Đối với nghĩa vụ tài chính phát sinh trong thời kỳ ly thân:
  4. 4. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. 2.4. Hai bên cùng sử dụng, khai thác và bảo vệ các tài sản chung đồng thời tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ tài sản riêng của mỗi cá nhân. Điều 3: Các thỏa thuận khác …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Điều 4: Hiệu lực của Văn bản Văn bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký kết. Văn bản thỏa thuận này gồm…..trang, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi người giữ một bản. Chúng tôi tự nguyện ký tên dưới đây để làm bằng chứng. Người chồng Người vợ (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

×