Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mẫu đơn ly hôn đơn phương chuẩn theo quy định của Tòa án

22,546 views

Published on

Mẫu đơn ly hôn đơn phương theo quy định của tòa án, văn bản không thể thiếu cho người muốn ly hôn đơn phương

Published in: Law
  • Login to see the comments

Mẫu đơn ly hôn đơn phương chuẩn theo quy định của Tòa án

  1. 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------------- Hà Nội, ngày tháng năm 2018. ĐƠN KHỞI KIỆN (Vụ án Hôn nhân và gia đình) Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ......................................... Người khởi kiện: .................................... Sinh ngày: .................................... CMND số: ..................................... Địa chỉ: .................................... Số điện thoại: ..................................... Người bị kiện: .................................... Sinh ngày: .................................... CMND số: ..................................... Địa chỉ: ..................................... Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có): Họ và tên: .................................... Sinh ngày: .................................... CMND số: ..................................... Địa chỉ: ..................................... Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: Tôi và anh/chị........ đăng ký kết hôn ngày ..... tháng .....năm ...... tại ................................ Thời điểm phát sinh mâu thuẫn: ........................................................................... Nguyên nhân mâu thuẫn:...................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Lý do yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn: .............................................................. ............................................................................................................................... (ví dụ: do chồng/ vợ không đồng ý thuận tình ly hôn, vợ chồng không thỏa thuận được với nhau về người trực tiếp nuôi con, có tranh chấp về tài sản.......) 1/ Về tình cảm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………....................... 2/ Về con chung:
  2. 2. Chúng tôi có…….. con chung, gồm: - Họ và tên: ………………………… sinh ngày…………………………. - Họ và tên: ……………………........ sinh ngày…………………………. - Họ và tên: …………………………. sinh ngày …………………………. Hiện đang ở với (bố/mẹ): ……………………. Nguyện vọng của tôi về việc nuôi con chung khi ly hôn và mức cấp dưỡng nuôi con chung như sau: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………....................... 3/ Về tài sản chung: (Lưu ý kê khai đầy đủ tài sản, chủng loại, nguồn gốc, hiện ai đang quản lý, giá trị của từng loại tài sản.) ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………. Yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung như sau: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………......................... 4/ Về nợ chung: ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………................. (Nếu có yêu cầu Tòa án giải quyết thì xác định rõ các khoản nợ chung, nợ riêng và trách nhiệm trả nợ của vợ hoặc chồng). Thông tin của người làm chứng (nếu có): Họ và tên:........................................................................................................ Địa chỉ:............................................................................................................ Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có) Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…......... (nếu có). Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: 1. ................................................................................................................ 2. ................................................................................................................ 3. ................................................................................................................ 4. ................................................................................................................
  3. 3. 5. ................................................................................................................ (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)............................................................................................................................................ Người khởi kiện (ký và ghi rõ họ tên)

×