Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seqüència Didàctica: Les Families

982 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seqüència Didàctica: Les Families

 1. 1. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA I I CÓM ÉS LA TEUA FAMÍLIA? FLORIDA UNIVERSITÀRIA DATA: 29/10/2013 ASSIGNATURA: PLANIFICACIÓ DE LA LLENGUA I LA LITERATURA EN EDUCACIÓ INFANTIL AUTORS/ES: David Arcos, Lidia Barbosa, Borja González, Sheila Jordán i Miguel Ramón A L’ATENCIÓ DE: JERONI MÉNDEZ
 2. 2. 3ºC. Ed. Infantil ÍNDEX 1-INTRODUCCIÓ.................................................................................3 2-TEMPORALITZACIÓ..........................................................................4 3- JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA.....................................................6 4- OBJECTIUS......................................................................................7 5- CONTINGUTS CURRICULARS...........................................................8 6- COMPETÈNCIES BÀSIQUES............................................................13 7- METODOLOGIA.............................................................................14 8-DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS.....................................15 Valencià...................................................................15 Castellà....................................................................17 Anglès......................................................................19 9- AVALUACIÓ.................................................................................23 10- BIBLIOGRAFIA.............................................................................25 SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 1
 3. 3. 3ºC. Ed. Infantil 1-Introducció Que entenem per seqüència didàctica? Una seqüència didàctica de programació és la “unitat de mesura” més comuna en la programació de l’aula. En aquest cas, considerem com a unitat o seqüència, com un seguit d’activitats o tasques determinades que quasi sempre fem coincidir amb un temps també determinat. La seqüència didàctica és una eina de planificació de les tasques docents diàries, és una proposta de treball que intenta desenvolupar un procés d’ensenyament-aprenentatge el més complet possible. Les característiques més importants o beneficis que s’obtenen gràcies a una bona planificació de una seqüència didàctica les podem trobar en la següent graella: Control i planificació del procés d’ensenyança- aprenentatges. No dependència de l’atzar Control sobre els processos. Seguretat en allò que fem Eliminació de programes incomplets Facilitat en la presa de decisions Mediació dels processos d’interacció Facilitat d’adaptació a les necessitats de l’alumnat SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 2
 4. 4. 3ºC. Ed. Infantil 2.Temporalització SESSIONS VALENCIÀ 1Sessió= 30 minuts SESSIÓ 1 Introducció seqüència didàctica SESSIÓ2 Descripció i dibuix de la família SESSIÓ 3 SESSIÓ 4 Posada en comú SESSIÓ 5 TOTAL DE SESSIONS = 5 DURACIÓ APROXIMADA 5 DIES SESSIONS CASTELLÀ 1Sessió= 30 minuts SESSIÓ 1 Realització d’un Auca SESSIÓ2 SESSIÓ 3 SESSIÓ 4 SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA Posada en comú 3
 5. 5. 3ºC. Ed. Infantil TOTAL DE SESSIONS = 4 DURACIÓ APROXIMADA 4 DIES SESSIONS ANGLÈS 1Sessió= 30 minuts SESSIÓ 1 Introducció vocabulari familia SESSIÓ2 Jocs per a treballar el vocabulari i expressions SESSIÓ 3 Activitats per a consolidar el vocabulari i expressions SESSIÓ 4 Introducció al vocabulari del conte “And Tango makes Three” SESSIÓ 5 Lectura del conte SESSIÓ 6 Visualització de vídeos SESSIÓ 7 Realització d’una manualitat SESSIÓ 8 Reflexió final TOTAL DE SESSIONS = 4 DURACIÓ APROXIMADA 8 DIES Cal destacar que hem temporalitzat les activitats d’un forma segmentada, perquè considerem es tasca del professorat coordinar-se, estipular, decidir que és el que va a treballar-se cada dia a l’aula, en qui moment i de quina forma s’organitzen les activitats, no obstant això, aquestes estan pensades per a que puguen treballar-se de forma integrada. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 4
 6. 6. 3ºC. Ed. Infantil 3. Justificació de la proposta La seqüència didàctica que hem creat s’anomena “I cóm és la teua família?”. En aquesta treballarem l’educació literària mitjançant el tractament de diverses tipologies textuals, concretament, la narració, la descripció i la poesia. Considerem que aquesta és una bona forma d’abordar la literatura a l’aula d’Educació Infantil perquè a través dels gèneres textuals ens assegurem que eduquem amb varietat de materials, fonts d’informació i activitats que tal vegada no se’ns ocorrerien si no haverem tingut en compte els diversos gèneres textuals literaris que existeixen. Ensenyar literatura es pot fer de moltes maneres, no tan sols amb un llibre. Es per això, que hem investigat a fons per trobar activitats que verdaderament promoguen el desenvolupament de la competència literària, és per això que moltes de les que hem creat pertanyen al gènere literari. A més a més, nosaltres hem fonamentat les nostres propostes en el DECRET intentant que s’adeqüen el màxim possible a la normativa vigent d’Educació. A banda d’acomplir alguns dels objectius i continguts del DOCV i treballar les competències bàsiques establertes, hem volgut recalcar la importància de certs aspectes, es per això, que les activitats estan pensades per a poder treballar les 5 habilitats bàsiques (llegir, escriure, parlar, escoltar, interactuar) d’una forma globalitzadora i des d’un enfocament comunicatiu. Així doncs, considerem que aquestes són fonamentals per al desenvolupament de la competència lingüística i literària de l’alumnat, i per tant, imprescindibles per al progrés i desenrotllament dels xiquets i les xiquetes, per a la seua vida, per al seu dida a dia. En la seqüència didàctica “I com és la teua família?” hem pogut treballar els diferents elements curriculars, a través d’un eix transversal que en aquest cas és la diversitat familiar. A banda de ser un tema transversal, la família també és considerat segons Ovideo Dcroly un centre d’interès per a l’alumnat, la qual cosa afavoreix l’aprenentatge significatiu, doncs els xiquets/es van a aprendre sabers relacionats amb quelcom que vertaderament els interessa i que forma part de la seua rutina diària. Ser conscient de la diversitat familiar actual considerem serà de gran utilitat per a l’alumnat, ja que, podrà conèixer millor la realitat actual, el món que els envolta, així com, s’educarà en valors com el respecte, la tolerància, la comprensió, la llibertat. Les activitats que presentem pensem també seran de gran utilitat per altres docents, ja que el tema de la diversitat familiar no sol tractar-se molt a l’aula i és complicat trobar recursos per a fer-ho. Tot el que hem comentat anteriorment ho treballem mitjançant activitats lúdiques, divertides, entretingudes, on l’alumnat cooperativament aprèn a través del joc. A més, d’una forma interdisciplinar l’alumnat desenvolupa altres capacitats com la plàstica o intel·ligències múltiples com la interpersonal i la intrapersonal. En conclusió, podem dir que les activitats que hem plantejat des d’un enfocament comunicatiu i mitjançant el mètode TIL (Tractament Integrat de Llengües) considerem són de gran utilitat educativa, doncs es sabut que com millor s’aprèn és a través de la globalització e SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 5
 7. 7. 3ºC. Ed. Infantil interdisciplinarietat, si fragmentem el coneixement en àrees d’aprenentatge, l’adquisició i consolidació de coneixements no és tan efectiva. Així com, cal destacar que en tot moment el nostre principal objectiu ha sigut proposar tasques on els xiquets/es pogueren aprendre coses interessant i útils per a la seua vida d’una forma entretinguda, així com, propiciar un ambient càlid, segur on pogueren ser el més feliços/felices possibles. 4-Objectius Partint de l’enfocament TIL (Tractament Integrat de Llengua) hem creat una seqüència didàctica que integra d’una forma globalitzada diversos coneixements, concretament, treballarem el desenvolupament de competències bàsiques i l’adquisició de sabers més específics. Basant-nos en el DOCV ens proposem com a objectiu principal el desenrotllament d’habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes. Així com, plantegem com objectius generals aquests cinc: O1-El tractament de la literatura en l’Educació Infantil. O2-El desenvolupament de les 5 habilitats bàsiques fent ús de diverses tipologies textuals. O3-La preparació de l’alumnat per a la vida real. O4-El tractament de la diversitat familiar. O5-Implicació de les famílies. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 6
 8. 8. 3ºC. Ed. Infantil 5-Continguts curriculars Els continguts educatius generals de l’Educació Infantil s’organitzaran en àrees corresponents a àmbits propis de l’experiència i del desenrotllament infantil, i s’aplicaran per mitjà d’unitats globalitzades que tinguen interès i significat per a les xiquetes i per als xiquets. Els continguts s’organitzaran d’acord amb les àrees següents: I. El coneixement de si mateix i autonomia personal. II. El medi físic, natural, social i cultural. III. Els llenguatges: comunicació i representació. Estes àrees han d’entendre’s com a conceptes organitzatius, com a àmbits d’actuació, com a espais d’aprenentatges en què estan subsumits els continguts actitudinals, procedimentals i conceptuals, que contribuiran al desenrotllament educatiu, i facilitaran la interpretació del món atorgant-li significat i facilitant a la xiqueta i al xiquet la seua participació en aquest. Nosaltres ens centrarem i treballarem l’àrea “Els llenguatges: comunicació i representació”. III. ELS LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ Els continguts d’aquesta àrea s’agrupen al voltant dels següents blocs: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Les llengües i els parlants. El llenguatge verbal. La llengua com a instrument d’aprenentatge. El llenguatge audiovisual i tecnologies de la informació i comunicació. El llenguatge plàstic. El llenguatge musical. El llenguatge corporal. Fonamentarem els continguts generals de la nostra seqüència didàctica en aquells determinats per el DECRET 111/2007, de 20 de juliol del Consell de la Comunitat Valenciana (DOCV). Els continguts que cal treballar en cada llengua són la suma dels continguts de la competència comuna més els de l’específica i estan desenvolupat en el DECRET és per això que a continuació tan sols esmentarem aquells en els que més incidirem. Bloc 2. Llenguatge verbal. Els continguts que integren este bloc són:  Escoltar, parlar i conversar. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 7
 9. 9. 3ºC. Ed. Infantil  Aproximació a la llengua escrita.  Aproximació a la literatura. VALENCIÀ COMPETÈNCIA COMUNA CASTELLÀ a) La utilització i valoració progressiva de la llengua oral per a evocar i relatar fets, per a explorar coneixements i aprendre; per a expressar i comunicar idees i sentiments, per a establir relacions amb els membres de la seua societat i per a regular la pròpia conducta i la dels altres. b) La iniciativa, l’interés i la participació en la comunicació oral en les situacions de la vida quotidiana a l’aula, com a mitjà per a establir i mantindre relacions socials, resoldre un conflicte o planificar una activitat al mateix temps que es respecten les normes socials que regulen l’intercanvi lingüístic. c) L’ús progressiu del lèxic valencià genuí propi de l’estàndard oral, en substitució de les formes incorrectes i dels barbarismes incorporats pel llenguatge col·loquial. e) L’ús de les construccions lingüístiques genuïnes i de les formes pròpies del valencià que afavorisquen un domini progressiu dels elements necessaris per a la comprensió i les produccions orals correctes: discriminació auditiva, entonació adequada i pronunciació de tots els sons (s sorda i sonora, distinció b/v, emmudiments, geminació...). f) L’ús progressiu, d’acord amb l’edat, d’una estructuració gramatical correcta, una entonació adequada i una pronunciació clara. f) L’ús progressiu, d’acord amb l’edat, d’una estructuració gramatical correcta, una entonació adequada i una pronunciació clara. g) La participació i l’escolta activa en situacions habituals de comunicació. Acomodació progressiva dels seus enunciats als formats convencionals, així com l’acostament a la interpretació de missatges, textos i relats orals produïts per mitjans audiovisuals. h) La utilització adequada de les SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 8
 10. 10. 3ºC. Ed. Infantil normes que regixen l’intercanvi lingüístic, sobretot el respecte al torn de paraula i l’escolta atenta i respectuosa. i) La construcció compartida en les diferents situacions d’interacció per a avançar en la comunicació i l’intercanvi de comunicació, de manera que s’ajuste al context per a ampliar els seus coneixements i arribar a unes solucions o conclusions. j) El descobriment i el coneixement progressiu del funcionament de la llengua oral amb curiositat i l’interés per l’anàlisi dels aspectes fònics i lèxics. j) El descobriment i el coneixement progressiu del funcionament de la llengua oral amb curiositat i l’interés per l’anàlisi dels aspectes fònics i lèxics. k) L’ús progressiu de les estratègies bàsiques per a la comprensió: escoltar atentament, conèixer les relacions de causa-efecte que l’ajuden a predir el desenrotllament de la trama, etc., i connectar el que s’escolta amb les experiències personals. LLENGUA ESTRANGERA l) El descobriment progressiu de nou lèxic i de noves i genuïnes estructures gramaticals, entonació i pronunciació. m) La comprensió de la idea global de textos orals en situacions habituals d’aula i quan es parla de temes coneguts i predicibles. n) El coneixement progressiu del funcionament de la llengua oral amb curiositat i l’interés pels seus aspectes diferencials respecte a les llengües cooficials. o) L’interés per participar en interaccions orals en les rutines i situacions habituals de comunicació. Bloc 3. La llengua com a instrument d’aprenentatge. VALENCIÀ COMPETÈNCIA COMUNA CASTELLÀ a) El descobriment de la llengua oral i escrita com a mitjà per a informarse, per a aprendre i per a pensar. b) L’acceptació de l’estàndard oral valencià i de les formes correctes genuïnes més pròximes a l’entorn escolar com a varietat de llengua formal de l’escola, compatible amb el col·loquial del carrer, i que cal SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 9
 11. 11. 3ºC. Ed. Infantil usar en contextos formals. c) El coneixement i l’ús dels procediments implicats en el llenguatge verbal necessari per a apropiar-se del coneixement del món que els envolta. d) La construcció dels significats culturals dels elements de la realitat i del medi en què viuen per mitjà de la interacció i l’ús del llenguatge amb altres membres de la seua cultura o d’altres. e) L’ús del discurs per a planificar i dur a terme les activitats quotidianes de comunicació i d’organització de la vida diària de l’aula, de manera que s’expresse progressivament amb unes construccions lingüístiques acurades i amb una pronunciació correcta. e) L’ús del discurs per a planificar i dur a terme les activitats quotidianes de comunicació i d’organització de la vida diària de l’aula, de manera que s’expresse progressivament amb unes construccions lingüístiques acurades i amb una pronunciació correcta. f) L’ús precís i apropiat del lèxic genuí característic de les diferents àrees, especialment del que ha sigut substituït per formes híbrides, incorrectes o per vocabulari d’altres llengües. f) L’ús precís i apropiat del lèxic genuí característic de les diferents àrees, especialment del que ha sigut substituït per formes híbrides, incorrectes o per vocabulari d’altres llengües. g) La comprensió de les explicacions de la mestra o del mestre sobre un tema d’interés, els passos d’una tasca, la manera de buscar informació..., sense que se li haja d’explicar individualment. g) La comprensió de les explicacions de la mestra o del mestre sobre un tema d’interés, els passos d’una tasca, la manera de buscar informació..., sense que se li haja d’explicar individualment. h) L’ús de la llengua per a planificar un projecte de treball o una xicoteta investigació, per a construir de manera col·lectiva els coneixements i per a recapitular i verbalitzar els resultats, respectant les normes socials establides que regulen l’intercanvi lingüístic. h) L’ús de la llengua per a planificar un projecte de treball o una xicoteta investigació, per a construir de manera col·lectiva els coneixements i per a recapitular i verbalitzar-ne els resultats, respectant les normes socials establides que regulen l’intercanvi lingüístic. i) L’ús d’estratègies de comprensió i d’utilització de recursos i fonts d’informació escrita (fullets informatius, llibres divulgatius, biblioteca d’aula...) i de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjans d’informació i d’aprenentatge. j) El descobriment i l’acceptació d’altres fonètiques i altres formes amb lèxic diferent de la pròxima, en la utilització dels recursos, fonts d’informació i tecnologies de la SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 10
 12. 12. 3ºC. Ed. Infantil informació i la comunicació, com a variants dialectals del mateix sistema lingüístic. k) La interpretació i l’escriptura de textos informatius senzills per mitjà d’un registre pròxim a la parla de l’entorn, com a producte d’una busca prèvia sobre experiències pròximes a l’alumne i de l’elaboració col·lectiva del pretext. k) La interpretació i l’escriptura de textos informatius senzills com a producte d’una busca prèvia sobre experiències pròximes a l’alumna i a l’alumne i de l’elaboració col·lectiva del pretext. l) La interpretació i l’ús de l’escrit combinat amb altres formes de representació (imatges, fotografies...) amb diverses finalitats: fer un registre de dades, elaborar un dossier explicatiu d’una investigació o un projecte... m) L’ús de llistes, murals i esquemes conceptuals en la planificació, elaboració i avaluació d’una investigació o un projecte. n) L’ús de les competències disponibles i dels coneixements i les regularitats de la primera llengua, com a base per a l’adquisició i construcció de la segona. LLENGUA ESTRANGERA k) La utilització de les tecnologies de la informació i comunicació per a augmentar el vocabulari i les expressions i disfrutar dels jocs de llengua. Bloc 4. Llenguatge audiovisual i tecnologies de la informació i la comunicació. a) L’aproximació a les produccions TIC breus i senzilles. b) La iniciació en l’ús dels instruments TIC. Bloc 5. Llenguatge plàstic. Els continguts que integren aquest bloc i que treballarem són: -El descobriment del llenguatge plàstic com a mitjà de comunicació i representació. -El descobriment i la utilització de la gamma dels colors primaris i de les seues mescles. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 11
 13. 13. 3ºC. Ed. Infantil -L’interés, el respecte i la valoració per les elaboracions plàstiques pròpies i dels altres. -El manteniment i atenció d’utensilis plàstics bàsics que s’utilitzen per a expressar el llenguatge plàstic. -La consolidació de la motricitat per a aconseguir el moviment precís en la producció plàstica. Aquests són alguns dels continguts curriculars establerts en la legislació vigent, tot i que no els treballarem en profunditat, hem nombrat la gran majoria perquè considerem que a través de les activitats que hem plantejat podem treballar a grans trets, iniciar a l’alumnat en allò que hem exposat anteriorment. 6-Competències bàsiques Per mitjà de les activitats que hem planificat per a treballar la literatura infanti des d’un enfocament TIL ( treballar de manera integradora diversos continguts de les àrees de Valencià, Castellà i Anglès) el que pretenem és que l’alumnat desenvolupe una sèrie de competències bàsiques. És a dir, una sèrie de destreses, coneixements i actituds que són necessàries per a seu desenvolupament personal i la seua posterior inclusió en la societat. Tot i això, no hem de centrar-se en aquestes com el objectiu primordial de les activitats ja que aquestes van lligades a l’experiència i al curs de la vida, és per això, que no poden exigir-se en un nivell inicial. D’aqueta manera, en la LOE s’ha establert quines són les competències bàsiques. Des de les activitats que nosaltres proposem en la nostra seqüència didàctica desenvolupem gran part de les competències que fixa la LOE ja que la nostra proposta destaca per tindre una gran varietat d’activitats, això sí, sempre tenint en compte el fil conductor de la seqüència didàctica. Per tant, en aquesta, les principals competències que el nostre alumnat desenvoluparà i adquirirà són les següents: C 1- Autonomia i iniciativa personal. C2-Competència en comunicació lingüística. C3-Competència per a aprendre a aprendre. C4-Competència social i ciutadana. Tot i això, la realització d’aquestes activitats també desenvolupen altres competències. Aquestes són: C5-Tractament de la informació i competència digital. C6-Competència cultural i artística. C7-Competència emocional. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 12
 14. 14. 3ºC. Ed. Infantil 7-Metodologia Per dur a terme la present activitat anem a dur a terme una metodologia basada en la investigació i en el constructivisme, voldríem que aquesta fomentara la participació, fora dinàmica, flexible i fonamentada en la democràtica. Coma professors i professores, adoptaríem un estil docent, un rol de mediador/a, guia i facilitador/a de coneixements. Interrogativa i constructiva, perquè en tot moment es té en compte els coneixements previs de l’alumnat, es proposen activitats adequades al seu nivell de desenvolupament, així com, es proporcionen les ferramentes necessàries per tal que els xiquets/es per ells/elles mateixa puguen construir el coneixement per ells/elles mateixa, sempre amb el suport del professorat que en tot moment, es llança qüestions per a guiar aquest procés de construcció. Participativa i cooperativa, perquè l'alumnat s'organitza en equips cooperatius de treball per poder aprendre uns/unes d'altres/as, així com, nosaltres com a mestres oferirem situacions òptimes per afavorir la participació activa dels nens/as, ja que, la millor forma d'aprendre és fent, equivocant-se, refent, participant i compartint. Flexible, perquè tal vegada a la nostra aula pot incorporar-se algun nen/a amb necessitats educatives especials, per tant hauríem de buscar diversos recursos i adequar la nostra unitat globalitzada a les característiques i necessitats dels nens/as, no obstant això considerem que aquesta activitat que proposem, intenta arribar a tot tipus d'alumnes/as. Democràtica, perquè sempre es té en compte els interessos dels/les alumnes/as, sent ells/elles els protagonistes de l'educació, se’ls demana la seua opinió, es deixa que s’expressen lliurement. Aquest és el tipus de metodologia que durem a terme a l'aula per portar a la pràctica la nostra seqüència didàctica, però també cal destacar que tindrem en compte diversos principis que són necessaris per dinamitzar l'aula i tenir més possibilitats d'èxit educatiu i pedagògic: - Principi d'integració amb el context: fer del context una font d'aprenentatge i una eina de seguretat. - Principi d'activitat: proporcionar a l'alumnat activitats que li permetin moure's, manipular i interaccionar, millorant la seva salut. - Principi d'interès: educar a l'alumnat en allò que li sigui d'interès i utilitat per a la seva supervivència i el seu dia a dia. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 13
 15. 15. 3ºC. Ed. Infantil - Principi de socialització: oferir a l'alumnat eines perquè pugui conviure amb altres persones i formar part d'un col·lectiu o comunitat. - Principi de llibertat autorreguladora: ensenyar als nens/as a saber gestionar la seva llibertat. - Principi d'individualitat: fer veure a l'alumnat que tots som diferents i canviem amb el temps, i la nostra individualitat no és més que diversitat. - Principi d'estimulació sensorial i lingüística: estimular als nens/as i oferir-los tots els coneixements que necessiten abans de passar aquesta etapa tan crítica que és l'educació infantil. - Principi de clima d'afecte i seguretat: transmetre als alumnes/as un context, un ambient en el qual estiguin segurs/as, se senten atesos/as i motivats per aprendre. 8-Desenvolupament de l’activitat La seqüència didàctica que hem creat està composta per una sèrie d’activitats que tenen com a objectiu principal treballar la literatura a Infantil des d’un enfocament TIL, es a dir, treballarem d’una forma integrada diversos continguts en les tres àrees lingüístiques : Valencià, Castellà i Anglès. Com que a l’etapa d’Educació els elements curriculars no estan fragmentats per assignatures, sinó que es distribueixen en àrees de coneixement, hem pensat que seria adequat treballes les tres àrees lingüístiques en un mateix dia, dedicant tan sols 30 minuts per sessió de treball, per tant, les activitats no les ordenarem temporalment, ja que les treballarem totes de manera interdisciplinar. Partint d’aquestes premisses, a continuació anem a detallar les activitats o tasques que treballarem a la nostra seqüència didàctica. ACTIVITATS VALENCIÀ Objectius específics O2, O4, O5 Continguts específics -La tipologia textual: la descripció. -El descobriment del llenguatge plàstic com a mitjà de comunicació i representació. -Els diversos tipus de famílies. -La iniciació en l’ús dels instruments TIC. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 14
 16. 16. 3ºC. Ed. Infantil Competències específiques C2,C4,C5,C7 SESSIÓ 1 Per a començar aquesta seqüència didàctica explicarem a l’alumnat en que consisteix aquesta, és a dir, els explicarem que durant dues setmanes anem a fer activitats relacionades amb la família, concretament, treballarem els diferent tipus de famílies que existeixen a l’actualitat. El primer contacte de l’alumnat amb aquest tema serà a través de la visualització d’una col·lecció de fotografies recol·lectades pel professorat, a través de la qual despertarem el interès dels xiquets/es per aquest tema. Tal vegada ells/elles pensen que només hi ha un tipus de família, per això, el que volem es crear un conflicte cognitiu en l’alumnat per a que reflexione sobre cóm és la seua família, així como, obriga la ment i senta curiositat per conèixer altres tipus de vida, altres tipus de famílies. Una vegada vist el reportatge fotogràfic, dedicarem temps per a comentar les fotos que hem vist. Així podrem veure els coneixements previs de l’alumnat, veure el que saben sobre les famílies, el que opinen, el que els agradaria saber, les seues curiositats... Materials Algunes de les fotografies que veuríem serien les següents: SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 15
 17. 17. 3ºC. Ed. Infantil SESSIÓ 2 i 3 En aqueta sessió demanarem als xiquets/es que realitzen una descripció de la seua família. L’alumnat que ja s’haja iniciat en el procés de la lecto- escriptura deurà escriure un parell de línies o fer el que siga capaç. A més, tots/es hauran de fer un dibuix que represente a la seua família i compartir-ho després amb la resta de companys/es, per a fer-nos una idea de la diversitat familiar amb la que contem a l’aula, amb la finalitat d’adaptar els continguts a la realitat d’aula i preparar així més activitats per a reforçar o treballar el que vaja sorgint. Per a continuar amb la sessió a l’àrea de llengua Valenciana, demanarem als xiquets/es que per al pròxim dia porten a classe fotografies sobre la seua família, per a presentar-la als seus companys/es. Materials Per a escriure i pintar: folis, colors, retoladors. SESSIÓ 4 i 5 En l’última sessió que dedicarem a treballar el text descriptiu, consistirà en la lectura en veu alta de totes les produccions de l’alumnat. Farem un cercle i cada xiquet/a haurà de llegir en veu alta la descripció de la seua família a la resta de companys/es, així com, l’alumnat amb l’ajuda del professorat projectarà la fotografia de la família del xiquet/a a la pissarra, per a que tothom puga veure amb els seus propis ulls com és la família del seu amic/amiga. Així com, deixarem el temps que siga necessari per a fer comentaris i aclariments. Materials Per a compartir: fotografies de l’alumnat. Per a visualitzar les fotografies: canó de projecció i projector de transparències. ACTIVITATS CASTELLÀ Objectius específics O1,O2,O4, O5 -Foment de la lectura (biblioteca d’aula). Continguts específics -La tipologia textual: la poesia (l’auca). SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 16
 18. 18. 3ºC. Ed. Infantil -Les rutines i hàbits diaris. -Els rodolins. -Les relacions familiars. Competències específiques C1, C2, C3, C6 SESSIÓ 1 Per a comprendre un poc més la vida en família, a l’àrea de llengua castellana proposarem a l’alumnat fer un auca (conjunt de petites estampes acompanyades cadascuna d'una llegenda escrita en vers, disposades generalment en un sol full de paper, que fan referència als diferents episodis d'una biografia, d'una història, d'una efemèride, d'un tema, definició). Aquesta haurà de reflexar la relació del xiquet/a amb la família al llarg d’un dia. Els xiquets/es hauran de dibuixar en 9 vinyetes el seu dia a dia, es a dir, com viuen la relació amb les seues famílies al llarg d’un dia, basant-se en les seues rutines i hàbits. Per a facilitar-los el procediment els posarem alguns exemples com: amb qui esmorze al mati, qui hem porta a l’escola, que fax a la vesprada, amb qui parle i juge... L’alumnat tindrà l’ajuda del professorat en tot moment, a més, intentarem fer a les famílies partícips. Així doncs, aquestes hauran d’ajudar als xiquets/es ha fer els rodolins, ja que realitzar aquest tipus de text poètic en Educació Infantil resulta un procés complex, no obstant això, açò no vol dir que les famílies fagen la tasca dels xiquets/es. SESSIO 4 Per a concloure aquesta activitat el/la professor/a projectarà amb el canó les auques dels xiquets/es i llegirà en veu alta els rodolins. Per a que el tot el treball i esforç realitzat en aquesta tasca no derive tan sols en la lectura i presentació de les auques, el professorat les enquadernarà, farà un dossier que es quedarà la biblioteca d’aula per a que els/les alumnes puguen agafar-lo, llegir-lo, manipular-lo tantes vegades com vulguen. Materials Per a escriure i pintar: llapis, colors, retoladors, ceres, paper... Per a veure les auques: canó de projecció, projector de transparències. Algun exemple d’Auca podria ser: SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 17
 19. 19. 3ºC. Ed. Infantil SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 18
 20. 20. 3ºC. Ed. Infantil ACTIVITATS ANGLÈS Objectius específics O1, O3, O4, O5 -Desenvolupar la motricitat fina. -Fomentar l’hàbit lector i literari. Continguts específics -El vocabulari en anglès. -La tipologia textual: la narració. -El cinema. -Els “taumatropos”. Competències específiques C2,C3,C7 SESSIÓ 1, 2, 3 Començarem aquesta sessió treballant a l’aula vocabulari en anglès sobre la família. Primer treballaríem amb flash-cards, aquestes estarien fetes per nosaltres mateixa, ja que, actualment en la majoria de recursos sobre la família, apareix la prototípica i a més, hi ha imatges en que la mare ix cuinant, amb els fills/es i el pare amb un maletí de treball. Primerament l’alumnat aniria aprenent el vocabulari per imitació (repeteix el que diu el professor/a). Després faríem alguns jocs com per exemple, “fer parelles”, es posa a terra les flash-cards (hi ha dues de cada) i els xiquets/es per equips, han d’alçar-ne dues, si aquestes no són iguals les deixen al seu lloc, però si aquestes coincideixen han de dir el nom o la paraula que representa, si la saben es queden les flash-cards, si no ho saben les deixen. Una altre joc que faríem seria un “Bingo”, proporcionaríem a l’alumnat uns cartons, amb una sèrie de imatges amb la paraula corresponent, el/la professor/a tindria a les mans les flash-cards, les barrejaria i aniria agafant-ne cada vegada una i dient la paraula en veu alta, l’equip que tinguera la imatge corresponent a la paraula, hauria de dir “Here”, així fins que algun equip fera “bingo”. Si l’alumnat sabera jugar, no faria falta explicar les normes o el funcionament del joc. Per a finalitzar l’activitat treballaríem amb el llibre Famílium XX1, SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 19
 21. 21. 3ºC. Ed. Infantil que és un conta- joc el qual fomenta la lectura, el diàleg i la comunicació entre adults i xiquets/es d’un forma lúdica. Així doncs, l’alumnat jugant, manipulant, experimentant amb el llibre, podran conèixer els diferents models familiars de la realitat social que els rodeja també en anglès. Per a apropar aquesta realitat també a totes les famílies del nostre alumnat, deixarem aquest llibre tos els/les alumnes per a que se’l emporten a casa durant dies i puguen també gaudir d’aquest amb els seus pares, mares, oncles, ties, iaios, amics, amigues... Materials -Flash-cards sobre la família. -Cartons de Bingo. -Conta-joc Famílium. Citat a la webgrafia. En aquest cas, no podem posar exemples de flash-cards ni de cartons de Bingo perquè a Internet no trobem imatges dels diferents membres de la família que comporten una connotació sexista i estereotipada. SESSIÓ 4, 5 Aquesta sessió començaria també amb la introducció al vocabulari que apareix al conte “And Tango make Three” que es un llibre que narra la historia real dus pingüins al zoològic de Central Park (New York), Roy i Silo que són dos pingüins mascles parella, que acaben incubant un ou. Per a treballar el vocabulari del llibre presentaríem el vocabulari acompanyat d’imatges. Posaríem a la pissarra o per les parets,a través d’imans o targetes amb velcro, diverses imatges desordenades amb dues paraula al davall. Els xiquets/es haurien (per equips) haurien de construir el puzle i escollir quina paraula representa aquest. Una vegada hem treballat el vocabulari necessari per a comprendre o captar la historia del conte, narraríem als xiquets/es la historia presentada en “And Tango makes three”. Materials -Imatges, targetes plastificades. -Velcro, blue-tag, o xinxetes. -Conte “And tango makes three”. Citat en la webgrafia. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 20
 22. 22. 3ºC. Ed. Infantil En aquest cas no podem aportar les imatges amb les quals treballaríem el vocabulari d’aquest llibre perquè realment encara no hem treballar amb aquest llibre i per tant no les hem creades. SESSIÓ 6,7,8 Com a tasques finals, ens agradaria també treballa el cinema, així doncs, en aquestes dues últimes sessions realitzaríem la visualització de diversos vídeos muts, amb la finalitat que mitjançant aquests l’alumnat reflexione sobre tot el que hem treballat anteriorment. El professorat anirà llançant qüestions com per exemple: Què li agrada fer al ratolí? Com li fa sentir això al pare del ratolí?, Com li fa sentir al ratolinet que al seu pare no li agrade el que a ell li agrada?, Què passa perquè el pare del ratolí canviï d'opinió?, Com és que ara es sent diferent? en el cas d’un vídeo i en l’altre, Com se sent la vaca? Per què? Se sent sola, exclosa dels altres animals?. A banda de la visualització d’aquests vídeos que podeu trobar detallats en la webgrafia, també farem una manualitat relacionada amb el cinema com a producte final de la seqüència didàctica. Aquesta consistiria en realitzar un “Wonderturner” és una joguina que reprodueix el moviment mitjançant dues imatges, aquesta forma d’animar imatges, es relaciona amb cóm es fan dibuixos animats fotograma a fotograma. El “Wonderturner” o taumatropo en castellà, esta format per un disc amb dues imatges diferents en tots dos costats i un tros de corda a cada costat del disc. Ambdues imatges s'uneixen estirant la corda entre els dits, fent al disc girar i canviar de cara ràpidament. El ràpid gir produeix òpticament la il·lusió que ambdues imatges estan juntes. Finalment la nostra seqüència didàctica acabarà en una assemblea de classe, on tots/es els xiquets/es podran compartint el que pensen, el que han aprés, el que desitjarien, així com, podran expressar el que han sentit. Materials -Vídeos: citats en la webgrafia. -Per a fer el “wonderturner”: plantilla, cordell, tisores, llapis, retoladors i adhesiu. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 21
 23. 23. 3ºC. Ed. Infantil 9. Avaluació Com que, a infantil no podem avaluar els continguts com a tal, el que hem de fer es avaluar a l'alumnat en base a la seva experiència, al que ha mostrat a l'aula, a la seva actitud, i, una mica també, l'evolució del nen o nena, quan finalitza les activitats, comparant els seus "coneixements" inicials amb els adquirits al final de la seqüència didàctica. Per tant, realitzarem una avaluació formativa, de la globalitat del procés d’ensenyançaaprenentatge. Específicament, per a cada alumne o alumna, el professorat aura d'omplir la següent graella, indicant en cada varem el nivell de conformitat o disconformitat: GENS POC NORMAL PROU MOLT Es mostra actiu i participa positivament en totes les tasques proposades pel professorat. Mostra una actitud reflexiva i respecta a la resta de companys i companyes. Accepta la diversitat i les opinions diferents a les seves, comprenent-les i respectant-les, encara que no les comparteix-ne. S'expressa adequadament en castellà (en base al nivell exigit). S'expressa adequadament en valencià (en base al nivell exigit). S'expressa adequadament en angles (en base al nivell exigit). Realitza les tasques encomiades satisfactòriament. Ajuda a la resta de companys i companyes si ho precisen. Desenvolupa tècniques apropiades. Manipula els materials correctament. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 22
 24. 24. 3ºC. Ed. Infantil Així com, basant-nos en el DECRET, considerem també seria important tenir en compte els següents criteris d’avaluació: -Expressar-se i comunicar-se utilitzant mitjans, materials i tècniques propis dels diferents llenguatges artístics i audiovisuals, mostrant interés per explorar les seues possibilitats, per gaudir amb les seues produccions i per compartir amb els altres les experiències estètiques i comunicatives. - Utilitzar la llengua oral de la manera més convenient per a una comunicació positiva amb els seus iguals i amb els adults, segons les intencions comunicatives, i comprendre missatges orals diversos, mostrant una actitud d’escolta atenta i respectuosa. - Mostrar interés pels textos literaris i pels escrits presents a l’aula i en l’entorn pròxim iniciantse’n en l’ús, en la comprensió de les finalitats i en el coneixement d’algunes característiques del codi escrit, i interessar-se i participar en les situacions de lectura i escriptura que es produeixen a l’aula. -Iniciar-se en l’ús oral d’una llengua estrangera per a comunicar-se en activitats dins de l’aula i mostrar interés i satisfacció per participar en estos intercanvis comunicatius. - L’aprenentatge del llenguatge oral i escrit es realitza a través de el intercanvi verbal que els xiquets i les xiquetes realitzen entre ells i amb altres membres de la societat; per mitjà d’estos intercanvis controlen i regulen els intercanvis socials en contextos comunicatius diversos. Sobretot a l’Educació Infantil serà primordial com ja hem dit abans dur a terme una avaluació formativa, per això, hem de tenir en compte tota una sèrie d’ítems que haurem recopilat al llarg del procés d’ensenyança-aprenentatge través de l’observació sistemàtica. Tot això, amb la finalitat de poder detectar qualsevol evidència de malestar o retard i així poder prendre les mesures necessàries per a millorar la nostra pràctica docent i afavorir el desenvolupament feliç e integral de l’alumnat. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 23
 25. 25. 3ºC. Ed. Infantil 10. Bibliografia DECRET 111/2007, de 20 de juliol del Consell de la Comunitat Valenciana (DOCV). REAL DECRET 1513/2006, de 7 de desembre, per el que s’estableixen les ensenyances mínimes de l’Educació primària. Webgrafia “Soñando cuentos”: contes per a treballar la diversitat familiar a l’aula. Comentari sobre el conte And Tango makes Three. Disponible en: http://sonandocuentos.blogspot.com.es/2010/03/tres-con-tango.html (25 d’Octubre de 2013) Rainbow Project (Rights Against INtolerance: Building an Open-minded World): materials educatius per a treballar la diversitat familiar. Vídeos disponibles en: http://www.rainbowproject.eu/material/es/papas_boy.htm http://www.rainbowproject.eu/material/es/mobile.htm (25 d’Octubre de 2013) Rainbow Project. Manualitat relacionada amb els vídeos: “Taumatropo” Disponible en: http://www.rainbowproject.eu/material/pdf/Thaumatrope.pdf Famílium Página web creada per a divulgar el valor del respecte i la tolerància vers la diversitat familiar. Conta-joc per a treballar aquest tema. Disponible en: http://www.bfamilium2.com/es/main.html (25 d’Octubre de 2013) Rodolins. Cat: L’auca. Disponible en: http://www.rodolins.cat/pages/auca.html (26 d’Octubre de 2013) SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 24

×