Advertisement

Glossari-1.pdf

Mar. 27, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Glossari-1.pdf

  1. Terme [CAT] Terme [EN] Concepte Procés Instància d’un programa (programa en execució) Processador Component de maquinari encarregatr d’executar les instruccions i processar les dades Multiprocés Ús de diversos processadors dins un sistema informàtic Multiprogramació Quan el sistema operatiu gestiona l’execució de processos concurrents en un sistema monoprocessador Programació concurrent Programació paral·lela Quan la programació concurrent es realitza en un sistema multiprocessador Programació distribuïda Tipus de programació concurrent on les processos són executats en una xarxa de processadors autònoms o en un sistema distribuït. Fil Thread Unitat de processament més petita que pot ser planificada Bloc de control de procés (BCP) Estructura de dades que guarda informació associada a l’execució d’un procés Processos concurrents Processos que s’executen a la vegada Concurrència Execució simultània1 de processos Secció crítica Codi que ens permet protegir recursos amb mecanismes que impedeixen l’execució simulània de múltiples processos Servei Tipus de procés que no té interfície amb l’usuari i s’executen en segon pla (background) Dimoni DAEMON (Disk And Execution Monitor) És com s’anomena en sistemes Linux als serveis Canvi de context Moment en que un procés canvia a l’estat d’execució Cicle de vida d’un procés Temps des que un procés inicia l’execució fins que la finalitza. Planificador de processos Encarregat de repartir l’ús del processador de la forma més eficient possible i assegurant que tots els processos s’executen en algun moment. Quantum Quantum Unitat de temps màxim que un procés pot romandre en execució Patró Pattern Exclusió mútua MUTEX (Mutual Exclusion) Tipus de sincronització que impedeix que 2 processos executin, a la vegada, una mateixa secció crítica Concurrència explícita El programador aporta a l’algoritme les pautes del paral·lelisme Concurrèrncia implícita El sistema operatiu de ideix quins processos es poden paral·lelitzar i quis no Tècniques de comunicació i sincronització Tècniques que ens ajuden a controlar l’ordre d’execució dels diferents processos Algoritme per robatori work-stealing el gestor del pool busca fils poc actius i hi intercanvia tasques en espera Monitor Estructura d’alt nivell que gestiona la concurrència de tal manera que només un fil hi pot tenir accés a la vegada. Té una llista de fils en espera Conjunt d’espera wait set cua d’espera dels fils que, mitjançant el mètode wait(), són posats en l’estat d’espera 1 L’intercalat de processos també es considera concurrent, és a dir, no necessàriament s’han d’executar al mateix moment
Advertisement