Pac3

222 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pac3

 1. 1. David Ibáñez Arcos
 2. 2. Norbert Wiener  Principals aportacions:  Treballa com a pioner en la teoria de la matematica de l’informació i la cibernetica, aquest ultim erme introduit per ell mateix.  La seva obra clau i que mes difusió va tenir va ser. Cybernetics: or, Control and Communication in the Animal and the Machine .  Feia estudis similars entre humans i les maquines on deia que el cos huma es pot estudiar igual que una maquina.
 3. 3. Douglas Engelbart  Principals aportacions:  Creador del mouse.  Va ser el primer en desenvolupar un sistema operatiu amb finestres, hipertext i la hipermedia, on es podien reproduir archius d’audio i video.  Va escriure desarrollando el intelecto humano on va plasmar les seves idees.
 4. 4. Ivan Sutherland  Principals aportacions:  Va introduir conceptes de modelatge 3D, simulacions virtuals i diseny asisteit per ordinador.  Va fer investigacions sobre el mon virtual aportant nous coneixements.
 5. 5. Alan Kay  Principals aportacions:  Pioner en treballs de programació orientada a objectes i diseny de sistemes d’interfacie grafica d’usuari.  Va crear el dynabook que va ser la base d’ordinadors portatils i tablets.
 6. 6. Adele Goldberg  Principals aportacions:  Va escriure aportacions sobre un llenguatge de programació smalltalk-80. Aquest llenguatge de programació esta orientat a d'interacció d’objectes virtuals.  Smalltalk esta compost per: ○ Una maquina virtual. ○ Imatge virtual ○ Llenguatge de programació ○ Biblioteca de objectes.
 7. 7. Bill Atkinson  Principals aportacions:  Autor principal de programes com macpaint i hypercard.  Macpaint permetia al’usuari de mac fer dibuixos mentres que hypercard l’usuario podia crear base de dades amb imatges archius d’audio i mes tard animacions.
 8. 8. Nicholas Negroponte  Principals aportacions:  Va ser fundador del MIT media lab.  La seva principal aportació es la investgació i l’us de la tecnologia coma font d’educació i entreteniment.  Es el principal impulsor de la campnya “un ordinador per nen”
 9. 9. Vannevar Bush  Principals aportacions:  Va crear un analitzador diferencia que calculaba de forma mecanica ecuacions diferencials i que mes endavant va millorar utilitzant targetes perforades.  Va redacta teories sobre memex, considerat la base del hipertext, el llenguatge de porgramació d’Internet.
 10. 10. Ted Nelson  Principals aportacions:  Pioner en el camp de les tecnologies de l’informació. Desenvolupant el terme de hipertex i hipermedia.  Creador del projecte xanadu.
 11. 11. Tim Berners-Lee  Principals aportacions:  Es pot dir que es un dels creadors del Web.  Ell i el seu grup van crear HTML, HTTP i URL. La base principal de la programació web.  Es poden veure moltes idees relaciones amb Ted Nelson i Vannevar Bush en el projecte xanadu.  Va rebre el premi príncep d'Astúries.

×